Pagina delen

Rekenparameters 2017 en Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. de rekenparameters voor de gebiedexploitaties per 01-01-2017 als volgt vast te stellen:
 • Rente: 2,23%;
 • Disconteringsvoet: 2%;
 • Kostenstijging 2%;
 • Opbrengstenstijging 0%;
 1. kennis te nemen van de vertrouwelijke Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2 (voortgangsrapportage).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In aanloop naar de herziening van de lopende grondexploitaties per 1-1-2017 dienen jaarlijks de rekenparameters door de raad vastgesteld te worden.

Door middel van de Meerjaren Prognose Grondzaken ( voorheen: Notitie Gebiedexploitaties Zutphen) wordt tweemaal per jaar aan de Raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse grondexploitaties. De eerste rapportage is in september 2016 door de raad behandeld en vastgesteld. De nu voorliggende tweede rapportage betreft een voortgangsrapportage waarin de ontwikkelingen binnen de projecten worden toegelicht. Tevens zijn de grondexploitaties doorgerekend met actuele uitgangspunten teneinde inzicht te geven in de verwachte resultaten. In de actuele uitgangspunten zijn de wijzigingen die volgen uit de herziene notitie grondexploitaties van de commissie BBV meegenomen.

Beoogd effect

De rekenparameters zijn vastgesteld zodat de grondexploitaties kunnen worden doorgerekend en vastgesteld ten behoeve van de jaarrekening 2016.

Aan de raad is verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de gebiedexploitaties en wat daaraan annex is.

Argumenten

1.1 Het vaststellen van de rekenparameters is een bevoegdheid van de raad

De in de grondexploitaties gehanteerde parameters voor rente, kosten- en opbrengstenstijging en de disconteringsvoet worden jaarlijks vastgesteld door de raad. In de nieuwe notitie grondexploitaties van de commissie BBV worden richtlijnen gegeven voor de te hanteren renteparameters en disconteringsvoet. Deze richtlijnen worden gevolgd. Een toelichting op (de gevolgen van) deze rekenparameters staan benoemd in rapportage MPG 2016-2. De parameters kostenstijging en opbrengstenstijging worden gelijk gehouden aan de huidige parameters (respectievelijk 2% en 0%).

2.1 De raad dient volledig, juist en tijdig geïnformeerd te worden over de voortgang van de gebiedexploitaties

De "Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2" (voortgangsrapportage) wordt ter kennisname aan de raad voorgelegd. Dit om de raad volledig, juist en tijdig te informeren.

Kanttekeningen

2.1 Grote wijzigingen in verwachte grondexploitatie-resultaten vragen in principe om een tussentijdse herziening

De wijzigingen die volgen uit de notitie grondexploitaties van de commissie BBV hebben gevolgen voor de resultaten van de grondexploitaties Noorderhaven, Lunettetuin en Leesten Oost. Per saldo zijn de financiële gevolgen echter nihil, waardoor een tussentijdse herziening (en bijbehorende begrotingswijziging) niet noodzakelijk is. De feitelijke doorvoering van de gewijzigde uitgangspunten zal plaatsvinden bij de herziening per 1-1-2017.

Risico’s

Deze staan benoemd in de rapportage.

Financiën

Deze staan vermeld in de rapportage.

Resultaten:

 Voorzieningen en reserves:

 

Financieel blijven de resultaten voor alle projecten samen constant. De reserves en voorzieningen zijn voldoende van omvang. Mede als gevolg van grondverkopen en het sluiten van nieuwe contracten. Er zijn contracten getekend voor onvoorwaardelijke grondafname. In deze contracten zijn ook afspraken gemaakt over de woningbouw. Deze sluiten aan bij de speerpunten van onze gemeente. Er worden huurwoningen gerealiseerd in de marktsector. In de koopsector worden woningen in een hoger segment gebouwd dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast vind er een verdunning van het aantal woningen plaats wat de woonomgeving ten goede komt.

Stukken die ter inzage liggen

Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2 (voortgangsrapportage), vertrouwelijk.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0141

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 november 2016 met nummer 91277b e s l u i t :

 1. de rekenparameters voor de gebiedexploitaties per 01-01-2017 als volgt vast te stellen:
 • Rente: 2,23%;
 • Disconteringsvoet: 2%;
 • Kostenstijging 2%;
 • Opbrengstenstijging 0%;
 1. kennis te nemen van de vertrouwelijke Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-2 (voortgangsrapportage).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Twee maal per jaar wordt aan de raad verslag gedaan en verantwoording afgelegd over de stand van zaken van de diverse gebiedsexploitaties. Dit gebeurt via de Meerjaren Prognose Grondzaken (voorheen ‘Notitie Gebiedexploitaties Zutphen’). De eerste MPG betreft een herziening van de grondexploitaties. Deze is in september 2016 door de raad behandeld en vastgesteld. De nu voorliggende tweede rapportage betreft een voortgangsrapportage waarin de ontwikkelingen binnen de projecten worden toegelicht. Tevens zijn de grondexploitaties doorgerekend met actuele uitgangspunten teneinde inzicht te geven in de verwachte resultaten. In de actuele uitgangspunten zijn de wijzigingen die volgen uit de herziene notitie grondexploitaties van de commissie BBV meegenomen. Omdat de grondexploitaties zelf niet worden herzien, hoeft de MPG niet door de raad te worden vastgesteld maar wordt die ter informatie aangeboden aan de raad.

Naast het kennisnemen van de voortgangsrapportage dient de raad wel de rekenparameters voor de gebiedsexploitaties per 01-01-2017 vast te stellen. De raad wordt voorgesteld om deze vast te stellen zoals aangegeven in het raadsvoorstel.

De Meerjaren Prognose zelf is een niet openbaar document. Als er behoefte is om over dit geheime document te spreken, dan zal daar aan het einde van de vergadering (achter gesloten deuren) gelegenheid voor worden gegeven. De voorzitter zal deze behoefte aan het begin van de vergadering peilen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Eerst inventariseert hij of er leden van het forum zijn die willen spreken over de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken. Dat blijkt niet het geval. Aan het eind van de vergadering wil hij nog een paar minuten aan een ander onderwerp besteden.

D66: Liggen de nu vast te stellen parameters in het verlengde van die van vorig jaar? Wat zijn de eventuele wijzigingen en waar zijn die een gevolg van?

PvdA: De parameters lijken plausibel. De indruk bestaat dat de voortgang in Leesten-oost minder groot is dan gewenst. Als dit leidt tot een vermindering van het te bouwen contingent, kan dat dan worden ingezet op meer courante locaties, zoals de aanloopstraten naar het centrum? Komt er een alternatieve invulling voor het deelgebied Ubuntuplein op Noorderhaven?

VVD: Wat zijn de gevolgen van het opzeggen van een contract in Leesten-oost voor de grondexploitatie en de vermindering van de woningcontingenten?

SP: Zijn aan de contracten met onvoorwaardelijke grondafname welke reeds zijn ondertekend, nog risico’s verbonden? Waarop is de disconteringsvoet gebaseerd?

College: De parameters zijn wel gewijzigd, maar sluiten aan op de ontwikkelingen. In Leesten-oost wordt weer gebouwd en er zijn contracten gesloten. Het college probeert wel meer vaart te maken en te kijken naar de kwaliteit. Eén contract is opgezegd, maar de desbetreffende partij wil weer praten.

PvdA: Het college wil wel doorgaan in Leesten-oost, ondanks dat er betere, meer gewilde plekken zijn in de stad?

College: Leesten-oost is wel gewild en er wordt nu vol op gebouwd.

VVD: Wordt er gesproken over minder woningen, maar dan in de duurdere sector?

College: Daar zijn wel gesprekken over. Heijmans is bezig met het ontwikkelen van het Ubuntuplein. Mocht dat niet slagen, dan komt die projectontwikkelaar wel met voorstellen voor een andere invulling. Bij onvoorwaardelijke grondafname, zijn de financiële risico’s voor de gemeente nihil. De disconteringsvoet, die jaarlijks fluctueert dient gelijk te worden gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de ECB voor inflatie binnen de Eurozone. Vermindering van het woningbouwcontingent heeft invloed op de grondexploitatie. Daarmee is in de meerjaren prognose echter al rekening gehouden.

PvdA: Is er dan geen ruimte om in de aanloopstraten extra woningen te realiseren?

College: Volgende week komt in het college een voorstel over de herverdeling van de woningcontingenten. Dat besluit zal daarna ter informatie aan de raad worden gestuurd.

Voorzitter: concludeert dat het voorstel ter besluitvorming door kan naar de raad. Tenslotte richt hij het woord tot de forumgriffier voor wie het wegens vervroegde pensionering de laatste keer is dat hij als forumgriffier optreedt. Hij overhandigt hem als dank een boeket. Waarvoor dank! Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 6 december 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend