Pagina delen

Rekenkamerrapport Het Plein "Stellen, tellen en vertellen"

Het presidium stelt voor :

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Stellen, tellen en vertellen' d.d. 13 mei 2014 van de rekenkamercommissies Zutphen en BBLM over te nemen;
  2. Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen op te dragen voor 1 november 2014 met een concreet plan van aanpak te komen dat leidt tot uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen;
  3. De rekenkamercommissie Zutphen in samenwerking met de rekenkamercommissie BBLM (w.o. Lochem) te verzoeken twee jaar na datum van onderhavig besluit een vervolgonderzoek in te stellen naar de doorwerking in beleid en uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Vanuit de fracties in de gemeenteraad van Zutphen kwam begin 2013 de behoefte naar voren om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de bestaande bestuurlijke informatievoorziening tussen gemeente en Het Plein biedt voor de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de raad ten opzichte van deze verbonden partij. De rekenkamercommissie Zutphen is op dit verzoek van de raadsfracties ingegaan en heeft samen met de rekenkamercommissie van de gemeente Lochem (BBLM) dit onderzoek uitgevoerd  

Beoogd effect

Door middel van inzicht in de wijze waarop in de jaren 2012-2013 de invulling van de bestuurlijke informatievoorziening tussen Het Plein en de gemeenteraden van Zutphen en Lochem heeft bijgedragen aan een oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het samenwerkingsverband, aanzetten geven tot verbetering ervan.

Argumenten

Verbonden partijen als Het Plein zijn ingesteld om publieke taken van de gemeente in gezamenlijkheid met andere gemeenten doelmatiger en doeltreffender uit te voeren. Getuige de behoefte van de raadsfracties aan inzicht in de bijdrage van het samenwerkingsverband aan deze doelmatigheid en doeltreffendheid is er kennelijk op dit moment onvoldoende inzicht daarin vanuit de bestaande bestuurlijke informatievoorziening zoals begrotingen en jaarverslagen. Gemeenschappelijke regelingen als Het Plein zijn formeel verlengd lokaal bestuur en veranderen niets aan de formele positie (financieel en beleidsmatig) en eindverantwoordelijkheid van de deelnemende raden. 

Kanttekeningen

Het rekenkameronderzoek richt zich op de bestaande bestuurlijke informatievoorziening tussen Het Plein en de gemeenteraden en niet op het functioneren van Het Plein als zodanig. 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject 

De door de raden van Zutphen en Lochem overgenomen aanbevelingen zullen via de colleges in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling tot verdere invulling en uitwerking ervan leiden. De rekenkamercommissies van beide gemeenten kunnen over bijvoorbeeld 2 jaar een vervolgonderzoek instellen naar de doorwerking van de aanbevelingen.  

Rapportage/evaluatie 

De onderzoeksrapportage komt tot de hoofdconclusie dat vanuit de bestaande bestuurlijke informatievoorziening de gemeenteraden inzicht hebben in de meerwaarde van de samenwerkingsrelatie op de gebieden van doelmatigheid en doeltreffendheid. Hiervoor ontbreekt een aantoonbare verbinding tussen de gemeentelijke beleidsdoelen en de uitvoeringsdoelstellingen van Het Plein.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0066

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van met nummerb e s l u i t :

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Stellen, tellen en vertellen' d.d. 13 mei 2014 van de rekenkamercommissies Zutphen en BBLM over te nemen;
  2. Het college van burgemeester en wethouders van Zutphen op te dragen voor 1 november 2014 met een concreet plan van aanpak te komen dat leidt tot uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen;
  3. De rekenkamercommissie Zutphen in samenwerking met de rekenkamercommissie BBLM (w.o. Lochem) te verzoeken twee jaar na datum van onderhavig besluit een vervolgonderzoek in te stellen naar de doorwerking in beleid en uitvoering van de door de raad overgenomen aanbevelingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 juli 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Via de lijst ingekomen stukken raad op 2 juni 2014 is afgesproken dit voorstel te agenderen in het Forum. De raad wordt voorgesteld de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Stellen, tellen en vertellen' over te nemen en het college op te dragen voor 1 november 2014 een concreet voorstel aan de raad aan te bieden om de aanbevelingen te kunnen implementeren.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.W. Jansen
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
De Lokale PartijA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Stellen, tellen en vertellen’.

Het woord is aan de heer De Jong, voorzitter van de Rekenkamercommissie, voor een toelichting aan de hand van de bijgevoegde presentatie.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De SP vraagt of er een planning beschikbaar is voor het opstellen van de nota Verbonden partijen en of er al verbetermaatregelen zijn ingevoerd. Daarnaast vraagt zij of het te repareren is dat de beleidsmatige expertise naar Het Plein is gegaan.

De ChristenUnie vraagt wat het college belemmerd heeft in het opstellen van een nota Verbonden partijen. Tevens vraagt zij hoe de meerwaarde vastgesteld kan worden zonder het uitvoeren van een nulmeting.

Het CDA complimenteert de Rekenkamercommissie om het heldere rapport. Zij constateert dat er een belangrijke taak ligt voor college en raad en wijst op het belang van een nulmeting

Groen Links geeft aan dat er voor het opstellen van de nota Verbonden partijen niet noodzakelijkerwijs een consultatie ronde hoeft te komen met de raad.

De Stadspartij vraagt zich af hoe de opdrachtgeversrol ingevuld gaat worden en hoe de benodigde expertise weer opgebouwd wordt.

Burgerbelang haalt aan dat er vier jaar geleden een business plan is goedgekeurd. Zijn die uitgangspunten ook betrokken in onderhavig rapport van de Rekenkamercommissie?

De VVD wijst er op dat de huidige ontwikkelingen, de transities en nieuwe wetten, tijd  en aandacht vragen voor de ontwikkeling van de organisatie. Daar moet in geïnvesteerd worden.

D66 uit haar zorgen over het gegeven dat de expertise niet meer bij de gemeente ligt.

De Lokale Partij vraagt zich af waarom het rapport van de Rekenkamercommissie nodig was, hadden de conclusies niet zelfstandig getrokken kunnen worden? Daarnaast stelt zij dat het huidige proces vraagt om een raad die de vinger aan de pols houdt.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Houtsma, secretaris van de Rekenkamercommissie, voor de beantwoording van een aantal vragen.

Bij de start van de samenwerking in Het Plein is veel geïnvesteerd in het komen tot een goede samenwerking in het business plan. De wijze waarop de efficiency en verbetering van de dienstverlening zijn beschreven biedt onvoldoende referentiekader, er is een concretere formulering van de doelstellingen nodig.

De ChristenUnie vraagt in hoeverre er nu een nulmeting mogelijk is.

De heer Houtsma stelt dat het nu een andere tijd is. Ten tijde van de oprichting lag de prioriteit bij de bezuinigingsopdracht. Het is nu mogelijk om de huidige situatie te bekijken, de cijfers zijn er. De transitie loopt nu en de raad is bediend met stukken om de nulmeting breder te kunnen trekken.

De VVD geeft aan dat er een invulling moet komen van het begrip meerwaarde. Hierin moet een keuze gemaakt worden, omdat de zaken nu slecht te meten zijn.

De heer Houtsma vervolgt dat het business plan het startpunt is geweest voor het zoeken naar de uitgangspunten. De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft ook een aantal uitgangspunten.

Belangrijke aanbeveling is om de samenwerking te vertalen in een toetsingsarrangement voor de maatschappelijke effecten.

Daarnaast is het van belang dat de raad ook betrokken is bij de ontwikkelingen en bijeenkomsten bijwoont.

De Lokale Partij vraagt of er handvatten gegeven worden voor de raadsleden.

De heer Houtsma antwoordt dat er in 2015 een nieuwe start gemaakt wordt. Dit is het moment om goed na te denken over de vraag waar de raad op wil gaan letten. Het kost tijd om daar goed over na te denken.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de verdere beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat veel vragen behoren bij de discussie over de nota Verbonden partijen. De invulling hiervan zal integraal opgepakt moeten worden om te komen tot een zo goed mogelijke invulling van de opdrachtgeversrol. In dat verband wordt ter overweging meegegeven om de datum 1 november 2014 minder hard te laten zijn.

De nota Verbonden partijen wordt in het tweede deel van het najaar 2014 opgesteld. Er zijn veel ontwikkelingen en er moet met veel partners gesproken worden.

De SP vraagt of er een procesplanning is.

Het college biedt aan dat de planning verspreid zal worden.

In vervolg op de beantwoording van de vragen wordt gesteld dat er wat betreft de informatie voorziening al veel in gang is gezet wat niet in het rapport staat. Er zijn grote stappen gezet. Prioriteit bij de oprichting was echter het op poten zetten van Het Plein.

De positionering van de beleidsexpertise komt terug op de agenda.

De vraag waarom er nog geen nota Verbonden partijen is wordt beantwoord met de wedervraag waarom er niet eerder naar gevraagd is. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen waar de aandacht naar uit is gegaan.

Het college geeft aan dat het wat haar betreft wenselijk is om de opzet van de nota Verbonden partijen in de raad te bespreken. Het definiëren van de betrokkenheid van de raad en samen de rollen invullen heeft meerwaarde boven de snelheid.

De VVD stelt dat de eerste stap is om de verschillende partners in beeld te krijgen.

Burgerbelang vraagt om de raad mee te nemen in het proces.

Het college geeft aan dat het opstellen van een nota niet het probleem is. Het gaat om de scherpte van de discussie. De verdeling van de beleidscapaciteit zal dan ook aan de orde komen.

Het rapport van de Rekenkamercommissie is tot stand gekomen, omdat de raad het gevoel had geen grip te hebben op de gang van zaken. De raadswerkgroep kwam tot de conclusie dat de belangrijke vragen die in het rapport beantwoord worden gesteld moesten worden. Dat is de context waarin het rapport tot stand is gekomen.

De VVD vult aan dat de raad vast zat in de details rondom Het Plein. Dit onderzoek gaf meer zicht op de situatie en de rol van de raad. Er is teveel in detail gekeken naar Het Plein.

Het college duidt dat de context van de behoefte aan het onderzoek van belang is. Het gaat over de rolverdeling tussen college en raad, minder over de interne procedures van Het Plein.

De ChristenUnie vraagt wat de raad heeft belemmerd om aan te sluiten bij de nota Verbonden partijen van de gemeente Lochem.

De VVD beantwoordt dat de kerntakendiscussie toen het onderwerp was en er geen oog was voor die nota.

De Lokale Partij vraagt of het mogelijk is het vervolgonderzoek (punt drie van het besluit) naar voren te halen.

Het college beantwoordt dat de raad aan de Rekenkamercommissie om een onderzoek vraagt. Gelet op de huidige ontwikkelingen is het houden van eenzelfde onderzoek binnen  twee jaar wellicht wat snel. Er komen ook met regelmaat tussenrapportages naar de raad.

De voorzitter concludeert dat dit stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend