Pagina delen

Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Kennis te nemen van de nota van inspraak en de definitieve Regiovisie en de Uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De veertien gemeenten in de regio Noord -Veluwe en Midden-IJssel/Oost-Veluwe werken samen in de aanpak van huiselijk geweld. Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een regiovisie op. Hierin staat hoe de regionale samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld vorm krijgt via onze ambities, doelen en regionale en lokale acties.

De regiovisie ‘Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016 t/m 2019’ is afgelopen. Voor de jaren 2020 t/m 2023 is daarom een nieuwe regiovisie opgesteld. Deze geeft antwoord op de vraag welke keuzes we regionaal maken in onze aanpak van huiselijk geweld en bouwt voort op de fundamenten van onze oude Transformatieagenda 2016 t/m 2019. De Regiovisie en Uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023', hierna te noemen Regiovisie; is tot stand gekomen in samenspraak met de regiogemeenten, organisaties, ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers. Daarnaast hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis 2018-2021’ gepresenteerd. Het doel van dit programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Als gemeenten hebben wij de taak om ook de actiepunten uit dit programma te vertalen naar een regioaanpak. In onze Regiovisie 2020 tot en met 2023 sluiten we aan bij de actielijnen uit het programma en maken we inzichtelijk hoe we met deze actielijnen in onze regio aan de slag gaan. Veel volwassenen en kinderen in Nederland zijn immers thuis niet veilig. De kans dat iemand te maken krijgt met huiselijk geweld is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. De Regiovisie geeft aan waar we nu staan en wat onze doelen en ambities voor de komende jaren zijn.

In de Uitvoeringsagenda worden de ambities vertaald naar regionale en lokale acties, waarbij we flexibel in willen spelen op actuele vraagstukken. Deze agenda wordt zo nodig tijdens de looptijd geactualiseerd.

De Regiovisie en Uitvoeringsagenda zijn van 30 januari tot 12 maart 2020 vrijgegeven voor inspraak. De inspraak is inzichtelijk gemaakt met de nota van inspraak en is inhoudelijk verwerkt in de Regiovisie en Uitvoeringsagenda. De definitieve versies worden nu aan de raad voorgelegd om vast te stellen.

Beoogd effect

Het gaat erom huiselijk geweld eerder te signaleren, terug te dringen en te stoppen, de schade van het geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken. We richten ons op iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld: slachtoffers, plegers en omstanders.

Argumenten

1.1 De Regiovisie maakt een effectieve gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld mogelijk

De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Ons beleid voor de aanpak van huiselijk geweld vloeit voort uit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet Tijdelijk Huisverbod en de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten hebben de verantwoordelijke opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. De Regiovisie 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023' bouwt voort op de vorige Regiovisie ‘Transformatieagenda Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2016 t/m 2019’ en is tot stand gekomen met inbreng van alle betrokken partijen bij de aanpak van huiselijk geweld.
De ambities in onze vorige regiovisie zijn nog onverkort geldig. We richten ons op iedereen die betrokken is bij huiselijk geweld: slachtoffers, plegers en omstanders. We bieden hen wat nodig is om huiselijk geweld terug te dringen en te stoppen; de schade van geweld te beperken; en de geweldscirkel duurzaam te doorbreken (intergenerationele overdracht).

Bij de Regiovisie is ook een Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld’, Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023’ (hierna: uitvoeringsagenda) opgesteld. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe we de ambities in onze regiovisie gaan realiseren. Per thema staan de doelen uit de Regiovisie zo concreet mogelijk uitgewerkt in regionale en lokale acties. Ook geeft de Uitvoeringsagenda aan wie daarbij betrokken zijn, hoe de financiering verloopt en wanneer de acties moeten zijn uitgevoerd. De regionale acties en lokale acties zijn van elkaar afhankelijk. Met de regionale acties bepalen we de prioriteit en de richting. In de lokale acties vertalen we de aanpak naar de uitvoering. De Uitvoeringsagenda is een dynamisch document: flexibiliteit is nodig om in te spelen op actuele thema’s, aan te sluiten bij initiatieven van uitvoeringspartners en om rekening te kunnen houden met financiële (on)mogelijkheden. Tijdens de looptijd wordt de Uitvoeringsagenda daarom zo nodig geactualiseerd.

1.2 De nota van inspraak komt tegemoet aan de inbreng van Zutphen en van de overige regiogemeenten

De conceptversie van de Regiovisie is besproken in het forum en vervolgens in de raadsvergadering van 9 maart 2020. Daarin heeft de raad besloten in te stemmen met de concept Regiovisie en centrumgemeente Apeldoorn de zienswijze te sturen waarin wordt gevraagd de volgende aandachtspunten te verwerken in de definitieve Regiovisie en Uitvoeringsagenda:

  • een beschrijving van de in deze visie genoemde ketenpartners; wie zijn dat, wat zijn hun rollen en taken
  • een beschrijving hoe we de samenwerking met deze ketenpartners willen stimuleren
  • een zo concreet mogelijke beschrijving hoe we het effect van de inspanningen meetbaar kunnen maken; welke meetbare resultaten we nastreven.

Uit de bijgevoegde definitieve versies van de Regiovisie en Uitvoeringsagenda en de nota van inspraak blijkt, dat aan deze verzoeken is voldaan.

De Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) van Zutphen is gevraagd op de concept Regiovisie te reageren. De BASD heeft laten weten dat zij kennis heeft genomen van de nota maar niet inhoudelijk op de Regiovisie wil reageren omdat deze ten eerste, al uitgebreid is voorbereid met inbreng van alle belangenbehartigers en ten tweede, sterk regionaal gericht is. Wel wil de BASD op de hoogte gehouden worden van de verdere procedure. Na besluitvorming worden de definitieve versies daarom ook naar de BASD gezonden.

Kanttekeningen

1. De Regiovisie is geen garantie dat de aanpak van Huiselijk geweld slaagt:

De aanpak van huiselijk geweld is complex en hardnekkig. Het vraagt een lange adem, misschien wel veel langer dan de looptijd van deze regiovisie. Het risico bestaat, dat ondanks al onze ambities en inspanningen het onvoldoende lukt om alle huiselijk geweld eerder en beter in beeld te brengen en duurzaam te stoppen.

2. De aanpak van Huiselijk geweld kost geld en capaciteit:

Met passen en meten lukt het de regio om de begroting rond te krijgen. Of dit de komende jaren ook lukt is afwachten. Landelijk ontstaat er steeds meer druk om uitnames uit de Decentralisatie- uitkering Vrouwenopvang (DUVO, zie financiën) te doen om de ambities rondom preventie en verbetering van de kwaliteit van werken te betalen. Daarbij geldt ook hoe meer aandacht we vragen voor dit onderwerp hoe groter het beroep dat op de kernpartners wordt gedaan. Met de daarbij behorende budgettaire vraagstukken. Daarom moeten we keuzes maken. Een belangrijk criterium hierbij is of we kunnen aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving en/of uitvoeringspartners. In de Uitvoeringsagenda maken we inzichtelijk welke kosten gemoeid zijn met de activiteiten, waar we dekking kunnen vinden uit de bestaande middelen en waar we lokaal op investeren.

Risico’s

Ondanks de Aanpak huiselijk geweld blijft huiselijk geweld wel mogelijk:

Zoals ook bij kanttekeningen is aangegeven, is een goede Regiovisie over aanpak Huiselijk geweld, nog geen garantie dat Huiselijk geweld kan worden teruggedrongen of dat er geen escalaties meer voorkomen. Huiselijk geweld speelt zich immers veelal onzichtbaar af, achter de voordeur. Vaak is huiselijk geweld een onderdeel van een meervoudige problematiek. Huiselijk geweld zichtbaar en bespreekbaar maken is vaak al lastig. Het is eveneens complex om op de juiste en zorgvuldige wijze interventies te plegen. Interventies die enerzijds afdoende zijn om de onveiligheid te stoppen, maar anderzijds geen persoonlijke vrijheden en rechten overschrijden.

Landelijk beleid op Huiselijk geweld is ontworpen volgens een ketenaanpak, waarbij de ketenpartners eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Deze ketenpartners moeten wel goed op elkaar aansluiten om effectief te zijn. Dit vraagt een continue afstemming. Ook de financiering van de aanpak komt uit meerdere bronnen en moet zorgvuldig worden ingezet en verantwoord.

Met de Regiovisie Aanpak Huiselijk geweld die nu voorligt, brengen we de landelijke, regionale en lokale richtlijnen bij elkaar en stellen we dezelfde uitvoeringsagenda vast. Dit helpt in de samenwerking en daarmee ook in de sterke aanpak.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De concept-Regiovisie is door centrumgemeente Apeldoorn voorbereid en is door alle 14 regiogemeenten vastgesteld in ongeveer hetzelfde tijdspad. De Regiovisie en Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld’ zijn van 30 januari tot 12 maart 2020 voor inspraak vrijgegeven. In de inspraaknota is aangegeven hoe de reacties vanuit de regiogemeenten zijn verwerkt. Op de Regiovisie zijn 8 inspraakreacties ontvangen. Deze hebben geleid tot een aantal aanvullingen op de Uitvoeringsagenda. Zo is er een bijlage toegevoegd met een beschrijving van de taken van een aantal kernpartners huiselijk geweld (op verzoek van Zutphen). Ook zijn de gecertificeerde instellingen en de kinderopvang toegevoegd als kernpartner bij een actie. Er zijn 2 aanvullingen op de regionale acties waaronder het beleggen en borgen van casusregie alsmede een onderzoek naar efficiency en samenwerking 24 uur beschikbaarheidsdiensten. De Regiovisie is aangevuld met een opmerking over het belang van preventie. Verder zijn er nog een paar kleine tekstuele aanpassingen gedaan, die de leesbaarheid ten goede komen.

Rapportage/evaluatie

De Regiovisie wordt elke 4 jaar opnieuw opgesteld, waarbij de voorgaande visie wordt geëvalueerd. De Regiovisie is voorzien van een Uitvoeringsagenda, waarin de benodigde regionale en lokale acties staan. Deze acties kennen ieder een eigen tijdspad dat moet worden gevolgd en gemonitord. Monitoring vindt ook plaats aan de hand van de financiële verantwoording van de pilots en van de ketenpartners zoals Veilig Thuis en Moviera.

Financiën

Conform de vaststelling van de concept Regiovisie:

De Regiovisie en Uitvoeringsagenda worden binnen de bestaande begroting uitgevoerd. De middelen hiervoor komen uit verschillende budgetten:

De gemeente Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente de Decentralisatie- uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Deze wordt in zijn geheel ingezet voor de regionale taken aanpak huiselijk geweld. Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente de volgende voorlopige DUVO-bedragen (gebaseerd op de septembercirculaire 2019):

in 2020: € 3.660.543
in 2021: € 3.778.304
in 2022: € 3.778.304
in 2023: € 3.778.304

Daarnaast ontvangt centrumgemeente Apeldoorn vanuit het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ projectsubsidies voor onze regio voor de uitvoering van regionale projecten in 2020 en 2021.

Tevens verstrekken de gemeenten jaarlijks subsidie aan de Stichting Veilig Thuis voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de aanpak Huiselijk geweld; zoals het hebben van een Meldpunt Huiselijk geweld. In onze begroting is hiervoor een structurele kostenpost opgenomen (kostenplaats 6710102, subsidieverlening over 2020 aan Veilig Thuis bedraagt € 270.030,00).

Bijlagen

  • Regiovisie 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023'
  • Uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023'
  • Nota van Inspraak

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0048

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 mei 2020 met nummer 157992b e s l u i t :

Kennis te nemen van de nota van inspraak en de definitieve Regiovisie en de Uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer