Pagina delen

Regionale Woonagenda 2015-2017

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De raad krijgt van de regionale werkgroep Wonen - ondersteunt door adviesbureau Companen en in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel - de Regionale Woonagenda 2015-2017 voorgelegd. De Regionale Woonagenda is een uitwerking van de agenda van de Regio Stedendriehoek uit 2013, waarin afstemming in de leefomgeving op het gebied van wonen, werken en voorzieningen een centraal thema is. De focus in de Regionale Agenda 2015-2017 ligt op vier thema's:

1. Definiëring en benutting van woonkwaliteiten in de regio.
2. Komen tot een voorraadstrategie ten behoeve van regionale afstemming.
3. Gezamenlijk inzicht vergroten in de ontwikkelingen binnen de sociale sector.
4. Gezamenlijk inzicht vergroten in de effecten van het scheiden van wonen en zorg.

Het college van Zutphen heeft op bestuurlijk niveau ingestemd met de agenda, de raad wordt nu, samen met andere raden in de deelnemende gemeenten, geconsulteerd.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Deze forumvergadering gaat over Regionale Woonagenda 2015-2017. Het is een informerende bijeenkomst. De wethouder krijgt eerst het woord.

College: De woonagenda is in gezamenlijkheid door de zeven gemeenten opgesteld. Op 23 april is er een Forumspecial geweest over ‘Wonen’. Daar is deze Regionale Woonagenda ook aan de orde geweest. We laten nu graag het resultaat aan u zien en we willen graag uw mening horen over deze agenda. Uw op – of aanmerkingen wil ik graag meenemen.De focus in de Regionale Agenda 2015-2017 ligt op vier thema's:

1. Definiëring en benutting van woonkwaliteiten in de regio.
2. Komen tot een voorraadstrategie ten behoeve van regionale afstemming.
3. Gezamenlijk inzicht vergroten in de ontwikkelingen binnen de sociale sector.
4. Gezamenlijk inzicht vergroten in de effecten van het scheiden van wonen en zorg.

VVD: Wat is precies de status van het stuk? Wat zijn de consequenties bij het aannemen of afwijzen van het stuk? In hoeverre zijn we na vaststelling van dit stuk nog vrij in het zelfstandig programmeren van woningbouw? Hoe verhoudt het standpunt van de provincie zich tot deze woonagenda?

College: Het heeft geen directe juridische of financiële consequenties. Echter in de uitvoering van de woonagenda kunnen wel verandering plaatsvinden die invloed hebben om de financiering van individuele bouwprojecten. Dat is ook als kanttekening genoemd in het collegeadvies.
Daarnaast wil de provincie met regio’s spreken en niet meer met de afzonderlijke gemeenten. Vandaar de samenwerking. Overleg met provincie wordt gemakkelijker omdat we gezamenlijk sterker staan.
Zelfstandig programmeren kunnen we niet. Maar de woonagenda is wel opgesteld met inbreng van onze gemeentelijke woonvisie. Toekomstige aanpassingen moeten in onderling overleg gebeuren.

Stadspartij: Hoe verhoudt deze agenda zich tot eerdere stukken die we als raad hebben vastgesteld specifiek voor Zutphen? Zitten er onderwerpen in deze Woonagenda die conflicteren met eerdere besluiten van onze raad?

College: Dit is een vervolg op eerdere besluiten. Deze visie is opgesteld om houvast te hebben.

CDA: Er komen 7500 woningen bij de komende periode. Moeten de gemeenten onderling uitmaken hoe de verdeling gaat worden? Hoe verhoudt zich dat met ons woningcontingent?

SP: Samen optrekken suggereert dat we een onderling de belangen delen. Maar als het er op aan komt heeft bv Apeldoorn andere belangen dan Zutphen? Hoe gaat dat er dan uitzien?En ik ben benieuwd wat deze woonagenda dan nog waard is.

D66: We hebben allemaal een extra opdracht gekregen voor de statushouders die opgenomen moeten worden. Hoe verhoudt zich dat tot deze woonagenda en is daar over gesproken binnen de regio?

Burgerbelang: Ik ben ook benieuwd naar het samen optrekken. En dan vooral naar de onderlinge verhoudingen Wie hakt straks de knopen door?
In de inleiding wordt gesproken over het vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar verderop wordt alleen gesproken over woningbouw. Kan er meer duidelijkheid komen over de bedrijven want daar maak ik me misschien nog wel meer zorgen over.

PvdA: Welke mogelijkheden zijn er om in regionaal verband tot een hogere ambitie te komen? Om de voorraad te versterken.

En welke mogelijkheden biedt het aanpassen van de woningwet? Welke kansen komen daar uit voort? Dat geldt ook voor de omgevingswet.

GroenLinks: Een vraag aan de PvdA. Wat bedoelt de PvdA met het versterken van de woningvoorraad?

PvdA: Dat een woning betaalbaar is in de Stedendriehoek.

GroenLinks: De woonagenda heeft veel ambitie over het vergaren van kennis en het delen ervan. Daar kun je natuurlijk weinig op tegen hebben. Het meest interessante is natuurlijk die voorraadstrategie voor de toekomst. Daar willen we graag een discussie over voeren, in relatie tot de hoge werkloosheid. Een discussie over een mogelijke relatie tussen sociale woningbouw en de werkloosheid. En vervolgens weer afgezet tegen andere regio’s. Is de wethouder bereid deze discussie met ons te voeren?

Stadspartij: Dit is een vervolg op de Forumspecial van 23 april 2015. Daar kwam de problematiek naar voren dat de huren zo stijgen dat het voor een aantal mensen niet meer betaalbaar is. En wat daar de oplossingen voor zouden zijn? Een aantal dingen zijn toen genoemd. Deze onderwerpen zou ik hier graag terug zien.

College: In de nieuwe woningwet bestaat de mogelijkheid om sociale huurwoningen opnieuw te beprijzen. Ik wil graag deze woningwet aan jullie presenteren. We krijgen als gemeente mee taken. We moeten woningcorporatie goed ‘in de gaten houden’. We hebben een goede samenwerking met alle vier de woningcorporaties.
Een discussie over de sociale woningen in relatie tot de werkloosheid gaat deels buiten mijn portefeuille. Ook werkgelegenheid zal daarbij ter sprake komen. Ik stel voor dat u het presidium vraagt om hiervoor een forumvergadering uit te schrijven. Het presidium gaat over de agenda.

We hebben van de provincie een bepaald aantal woningen toebedeeld gekregen. Die proberen we nu te realiseren. Daar maak ik me wel zorgen over. Vorig jaar hebben we niet heel veel gebouwd. Het loopt goed tot 2019 maar daarna kan het zijn dat de provincie tegen de regio zegt dat we niet voor leegstand moeten bouwen. En dat vervolgens het aantal te bouwen woningen naar beneden wordt bijgesteld. Dus laten we vooral gaan bouwen wat we nu mogen. Als de nieuwe wetgeving meer mogelijkheden biedt is dat alleen maar goed. Daarnaast wil ik de zorg die ik heb over het aantal woningen koppelen aan het aantal statushouders. Daar komt een werkgroep voor om dit op te pakken. Het bericht kwam dat voor volgend jaar het aantal statushouders gaat verdubbelen. Dat was een schokkend bericht. Daar zullen we mee aan de slag moeten.

GroenLinks: Hoe bedoelt u het woord ‘schokkend’? Zijn dat er veel?

College: Over ‘te’ veel hebben we niet gesproken maar het zijn er wel veel. We hebben ook nog onze eigen woningzoekenden. Het is 20% van alle mutaties.

Burgerbelang: Vallen deze extra maatregelen buiten het bestaande woningcontingent?

College: Ja. Daar hebben we een brief over gekregen van de provincie.

VVD: Uit de staafdiagram op blz 29 van de woonagenda blijkt dat er best veel ‘sociaal’ gebouwd is. Wel is de verdeling erg scheef. De 27% van Zutphen is veel. Zeker als het in absolute getallen zal worden uitgedrukt. Tegen 1% in Epe. Wij zouden graag zien dat de wethouder dit signaal meeneemt naar de regio.

College: Ik neem dit mee. Dat is de bedoeling van dit overleg.

Het college vervolgt de beantwoording.

College: Dat de belangen tussen de gemeenten onderling verschillen is een feit. Wij hebben onderling afspraken gemaakt en daar houden we ons aan vast.

VVD: Ik ben benieuwd hoe de 7500 te bouwen woningen verdeeld gaan worden binnen de regio. Ook andere gemeenten hebben grondposities die ingevuld moeten worden. Ik ben benieuwd wat de inzet van dit college gaat worden in die gesprekken met de omliggende gemeenten. Hoeveel van die 7500 woningen denk u in Zutphen te gaan bouwen?

College: Wij gaan voor de verdeling zoals die gemaakt is op basis van het aantal inwoners. Daar gaan we voor knokken. Maar je moet ook de mogelijkheden hebben om te bouwen. We bouwen Noorderhaven, in Leesten gaan we weer aan de gang. We gaan bouwen in het Waterkwartier. En we willen een aantal woningen boven winkels uitbreiden. Daar trekken we heel hard aan.

Stadspartij: De wethouder zegt dat de woningen verdeeld gaan worden op basis van het aantal inwoners. Dat betekent dat de gemeenten ten opzichte van elkaar even groot blijven. Klopt het dat we ons daar op vastleggen?

College: Ik wil me nergens op vastleggen. Ik wil knokken om zoveel mogelijk naar Zutphen te krijgen. Dat is van meerdere factoren afhankelijk. Daar heb je ook werkgelegenheid voor nodig. Wij maken ons sterk voor een aantrekkelijke woonstad.

Stadspartij: Ik kan me voorstellen dat het inwoneraantal de verdeelsleutel is. Maar als dat niet vast ligt, wat wordt dan wel de verdeelsleutel?

College: De verdeelsleutel tot 2019 is klaar. En daarna gaan we weer verder.

Ambtelijke ondersteuning: We hebben een brief van de provincie gekregen over de 7500 woningen. De huidige aantallen zijn gebaseerd op 2012. Inmiddels is het 2015. Er is een werkgroep opgericht. De grotere gemeenten willen meer. Daarom kunnen er hieromtrent nog geen toezeggingen worden gedaan. De komende maanden moeten meer duidelijkheid geven.

VVD: Ik begrijp dat de wethouder terecht aangeeft dat er heel veel factoren meespelen, bij de vraag hoeveel woningen is zinvol om te programmeren. Er staat een tabel op blz 18 over de woonaantrekkelijkheid van de gemeenten. Zutphen staat daarin binnen de regio onderaan. Vertaald naar heel Nederland staat Zutphen op plek 211. Uitgaande van ongeveer 400 gemeenten staat Zutphen dus landelijk gezien halverwege als het gaat om woonaantrekkelijkheid. Als we ‘ja’ zeggen tegen deze woonagenda zeggen we dan ook ‘ja’ tegen dit beeld? Wat wordt dan nog onze positie als Zutphen in de discussie waar gebouwd gaat worden in de regio?

Burgerbelang: Mijn vraag is nog niet beantwoord over hoe de verdeelsleutel wordt vastgesteld. Gaan we ook de werkgelegenheid en andere zaken gezamenlijk gaan aanpakken?

College: Het lijkt me heel zinvol om over werkgelegenheid te praten. Maar dat overstijgt mijn portefeuille. Ik verzoek u, net als ik eerder GroenLinks heb verzocht, om dit verzoek in te dienen bij het presidium.

VVD: Ik voorzie nog een discussie in de regio waar de 7500 woningen gebouwd gaan worden. Wat bepaalt nou de verdeelsleutel. Op basis van bevolkingsaantallen of spelen er nog ander factoren een rol? Ik veronderstel, op basis van de tabel op blz 18 waar Zutphen onderaan staat, dat Zutphen niet zo heel veel heeft in te brengen in deze discussie. Hoe gaan we met dat gegeven om?

College: Op sommige punten staan we inderdaad onderaan, maar op andere punten scoren we ook heel goed.

VVD: Maar de totaalscore is niet goed. Of maak ik me onterecht zorgen en heeft dit in die discussie niet zoveel te betekenen? Wat zijn uw verwachtingen over de manier hoe met zo’n tabelletje wordt omgegaan in deze discussie?

College: U geeft aan dat we hier aandacht voor moeten hebben en dat neem ik mee. We staan onderaan maar ik ben er niet van overtuigd dat we slecht scoren. We hebben ook ‘ruimte’ en zijn een compacte woonstad hebben.

VVD: Maar als u zich niet herkent in deze tabel moet u er dan niet voor zorgen dat dit tabelletje eruit gaat? Ik vind het ook niet sporen met eerdere onderzoeken die we zelf gedaan hebt. U zou opdracht moeten geven om hier genuanceerder naar te kijken.

College: Een terechte opmerking. Het is informatie uit 2013. Ik ga kijken of we niet recenter materiaal hebt. Inderdaad hebben we het rapport van Marlet wat aangeeft dat Zutphen een prettige woonstad is. Fijn dat u hier aandacht voor vraagt.

CDA: Ik vind de woonagenda wel goed. De cijfers lijken wel gedateerd. Het lijkt me wenselijk de data te actualiseren.

PvdA: Komt er nog iets in dit stuk over hoe om te gaan met recreatiewoningen? Gaan de gemeenten daar op een eenduidige manier mee om?

College: We zijn ruim een jaar bezig met het opstellen van deze woonagenda. Dus ik kan me de opmerking van het CDA voorstellen.
Over recreatiewoningen is in dit verband niets afgesproken.

GroenLinks: Wanneer kunnen we de regionale voorraadstrategie verwachten? Dat is belangrijk om te bepalen hoe we dat lokaal gaan doen.

College: Ik hoop in december of januari 2016 daar meer over te kunnen zeggen.

CDA: De inbreidingslocaties hebben een streepje voor. We kunnen nog kijken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe locaties op te zetten. Misschien zijn er locaties die nu nog niet bekend zijn maar die wel tot de mogelijkheden kunnen behoren.

College: Dat doen we voor de volle 100%! Maar wij zijn niet de bouwer. Maar als er plannen langskomen dan zijn die welkom.

Er zijn geen verdere vragen meer en de voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in