Pagina delen

Reactie op motie ‘actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen’ 2021-M0019 en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor aanpak Paulus Potterstraat en herontwikkeling van de Lange Hofstraat e.o.

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 200.000 voor het participatietraject en de planuitwerking tot aan de aanbestedingsfase voor de aanpak van de Paulus Potterstraat;
 2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor het participatietraject en de planuitwerking tot aan de aanbestedingsfase voor de herontwikkeling van de Lange Hofstraat e.o. en andere kleinere maatregelen in de binnenstad;
 3. de kapitaallasten van € 6.700 m.b.t. aanpak Paulus Potterstraat en € 3.300 m.b.t. Lange Hofstraat (totaal € 10.000) te dekken uit de reserve mobiliteit (parkeren);
 4. de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-10).

Inhoud

Inleiding

Op 31 mei 2021 heeft u de motie ‘actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen’ 2021-M0019 aangenomen. In deze motie draagt u het college op om:

 1. Bij de uitwerking van de voorjaarnota in het kader van nieuw beleid te voorzien in (financiële) ruimte voor:
  a. Een actualisatie van het verkeerscirculatieplan van 2022;
  b. Het in beeld brengen van urgente verkeersonveilige situaties;
  c. Aanpak van de verkeersonveilige situatie van de Paulus Potterstraat vanaf 2022;
 2. Deze uitwerking aan de raad voor te leggen als een uitvoeringsprogramma waarbij de raad prioriteiten kan stellen rekening houdend met de volgende uitgangspunten:
  a. Bij de actualisering van het verkeerscirculatieplan nadrukkelijk ook overwegingen rondom gezondheid, luchtkwaliteit en een veilige maximumsnelheid mee te nemen;
  b. Urgente verkeersonveilige situaties gelden met name waar de veiligheid van fietsers en voetgangers in het geding is;
  c. Inbreng van bewoners en gebruikers te betrekken bij het inventariseren van deze verkeersonveilige situaties;
  d. Voorrang te geven aan het aanpakken van de verkeersonveilige situatie van de Paulus Potterstraat;
  e. De raad bij de ontwikkeling van bovengenoemde plannen intensief te betrekken.
 3. De raad in het eerste kwartaal van 2022 het uitvoeringsprogramma voor te leggen.

In de bijgevoegde memo beantwoorden wij uw motie (bijlage 1).

Daarnaast is de verdere uitvoering van de door u vastgestelde mobiliteitsvisie binnenstad de aanleiding om dit voorstel aan u voor te leggen. Vanuit deze visie hebben we een aantal voorstellen gegenereerd, waaronder het autoluw maken van de binnenstad en verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen.

In de tussentijd is bij het opstellen van de meerjarenbegroting structureel een bedrag van € 500.000 als reserve mobiliteit (parkeren) voor verbetering van de verkeersveiligheid en mobiliteit opgenomen.

Beoogd effect

Verbeteren verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid van de binnenstad door uitwerking van de ambities uit de Visie Mobiliteit Binnenstad en uitvoering geven aan de motie 2021-M0019 ‘actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen’.

Argumenten

1.1 Deze maatregelen dragen bij aan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.
De maatregelen bouwen voort op al eerder in gang gezette ontwikkelingen die bijdragen aan de ‘rode linten’ in de stad.

1.1 en 2.1 Deze maatregelen leiden tot zichtbare verbeteringen en worden niet door andere ontwikkelingen belemmerd.
Door meer aandacht voor de fiets en minder voor de auto zal het verblijfsklimaat merkbaar verbeteren. De voorgestelde maatregelen kunnen autonoom worden uitgevoerd, omdat ze niet van invloed zijn op keuzes die op een later moment in het kader van de omgevingsvisie worden gemaakt.

1.3 Binnen het project Deventerweg hebben belanghebbenden een maximale inbreng gehad binnen de gestelde kaders en dit is positief ervaren.
De herinrichting van de Deventerweg heeft plaatsgevonden in de geest van de omgevingswet. Door aanwonenden en andere belanghebbenden vanaf het begin te betrekken is voor het definitieve ontwerp en daarna voor de realisatie veel draagvlak geweest. Per project zijn er verschillende belanghebbenden.
Zo worden bij de herontwikkeling van de Lange Hofstraat en omgeving aan- en omwonenden en ondernemers betrokken, terwijl bij de Paulus Potterstraat aan- en omwonenden, ouders en leerlingen, leerkrachten van de scholen en medewerkers en cliënten van zorginstellingen en de fietsersbond worden betrokken.

2.2 Deze maatregel draagt bij aan de doelen opgenomen in de Visie Mobiliteit Binnenstad.
De maatregel bouwt deels voort op al in gang gezette ontwikkelingen en dragen bij aan de beleving, de vitaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad.

Kanttekeningen

1.1 en 2.1 Door een interactief proces in te gaan is de precieze uitkomst is niet bekend.
Het definitieve ontwerp wordt pas duidelijk als het participatieproces is doorlopen. Vooraf worden wel duidelijke kaders meegegeven, waaronder het doel van de herinrichting, het beschikbare budget en de afbakening van het gebied.

Financiën

Het voorbereidingskrediet is geraamd op € 300.000. De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet zijn in 2022 € 10.000 (afschrijving 30 jaar, rente 1,5%) De kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de reserve mobiliteit (parkeren). Na besluitvorming is de reserve nog € 360.000.

Communicatie

Door het interactieve participatieproces is communicatie een 1e vereiste. Over alle uitnodigingen voor de interactieve bijeenkomsten wordt u als raad geïnformeerd.
Daarnaast wordt u regelmatig via actieve informatie tijdens forum- en raadsvergaderingen geïnformeerd over de voortgang.

Uitvoering

Kort nadat u de benodigde middelen beschikbaar heeft gesteld, gaan beide projecten van start.

Evaluatie

Dit wordt onderdeel van het projectplan.

Bijlagen

 1. Memo actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen n.a.v. motie 2021-M0019
 2. Toelichting op de maatregelen uitvoeringsplan
 3. Begrotingswijziging (2022-10)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0014

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 januari 2022 met nummer 300763b e s l u i t :

 1. voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 200.000 voor het participatietraject en de planuitwerking tot aan de aanbestedingsfase voor de aanpak van de Paulus Potterstraat;
 2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor het participatietraject en de planuitwerking tot aan de aanbestedingsfase voor de herontwikkeling van de Lange Hofstraat e.o. en andere kleinere maatregelen in de binnenstad;
 3. de kapitaallasten van € 6.700 m.b.t. aanpak Paulus Potterstraat en € 3.300 m.b.t. Lange Hofstraat (totaal € 10.000) te dekken uit de reserve mobiliteit (parkeren);
 4. de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-10).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 februari 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-02-2022 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden

Behandeld in Raad 21 februari 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-02-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie