Pagina delen

Rapport van bevindingen inzake de werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen

Het presidium stelt voor :

 1. Het college op te dragen om de raad, ten behoeve van zijn vergadering van 19 juni 2015 (Voorjaarsnota/-gesprek), een integraal voorstel te doen over het in de “Bijstellingsnota” geactualiseerde coalitieakkoord (inclusief de belangrijkste dilemma’s die de komende tijd een rol gaan spelen), zodat gekomen kan worden tot een in meerjarig perspectief sluitende begroting.
 2. Het college op te dragen in samenwerking met het presidium een notitie aan de raad voor te leggen, waarin het proces met betrekking tot de behandeling van meerdimensionale dossiers wordt beschreven vanuit een juiste rolverdeling tussen college, portefeuillehouders en raad met een duidelijke plaats en positie van de ambtelijke advisering.
 3. De driehoek (burgemeester, secretaris en griffier) opdracht te geven de verantwoordelijkheden en rollen van het college, het presidium en de raad in het bestuurlijke krachtenveld, als onderlegger voor de verbetering van de bestuurscultuur, de komende twee jaar tenminste eenmaal per kwartaal met elkaar te bespreken
 4. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA/ChristenUnie en GroenLinks) als vertegenwoordigers van het minderheidscollege te verzoeken gesprekken te voeren (en de weerslag van die gesprekken vast te leggen in een openbaar document) met de voorzitters van de niet-coalitiefracties om de positie van deze fracties ten opzichte van het college scherp te krijgen op in ieder geval de volgende punten:
  • kandidaat voor toetreding tot het college door een wethouder te leveren teneinde in Zutphen een meerderheidscollege te vestigen;
  • kandidaat voor toetreding tot de coalitie zonder een wethouder te leveren, maar met een handtekening onder het coalitieakkoord;
  • gedoogfractie, met andere woorden de voorstellen van het college worden per dossier beoordeeld;
  • oppositiefractie, met andere woorden de inzet van de fractie is een andere coalitie.
 5. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken ad 4 de fractievoorzitters met het college te laten overleggen over de mogelijkheden van een voorstel m.b.t. een meerderheidscollege, waarna vanuit het presidium al dan niet een voorstel volgt aan de raad.
 6. De voorstellen ter uitwerking van de bovenstaande punten 2 en 5 uiterlijk 31 oktober 2015 in besluitvorming te hebben gebracht en aansluitend daarna de discussie over de omvang van de aanstelling van de wethouders opnieuw te voeren.
 7. In een voorbereidingsgroep voor het begeleiden van de nader uit te werken voorstellen te benoemen:
  1. de heer B.P.P. Jansen, secretaris
  2. de heer G.A.J. Winters, griffier
  3. de heer G.V.C. Boldewijn, raadslid
  4. de heer H.F. Remmers, raadslid

Inhoud

Inleiding/aanleiding 

Op verzoek van het presidium en het college heeft Wim Dijkstra de opdracht gekregen om als bemiddelaar te werken aan een duurzame werkverhouding in politiek/bestuurlijk Zutphen. In dat kader heeft hij diverse gesprekken gevoerd en op basis daarvan heeft hij zijn bevindingen vastgelegd in het “Rapport van bevindingen inzake de werkverhouding in politiek en bestuurlijk Zutphen”.

Over dat rapport heeft de raad op 18 mei 2015 gereageerd. Tijdens deze vergadering bleek dat de aanbevelingen die de heer Dijkstra in zijn rapport gedaan heeft breed onderschreven worden. Afgesproken is om de aanbevelingen van de heer Dijkstra over te nemen in een raadsvoorstel, zodat de actiepunten in een besluit vastliggen.

Omdat alle betrokkenen de noodzaak onderschrijven van het gehoor geven aan de aanbevelingen is ervoor gekozen dit raadsvoorstel niet van een uitgebreide toelichting te voorzien.

Beoogd effect

Een stabiel bestuur in Zutphen.

Argumenten 

1. Binnen college en raad is er breed draagvlak voor de aanbevelingen.

Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 18 mei 2015 bleek dat alle bestuurders zich in willen zetten voor een stabiel bestuur, waarbij het gaat om de inhoud.

Er was alom steun voor de aanbevelingen die in het rapport genoemd zijn. Kort samengevat:

 1. Gesprekken organiseren tussen twee of meer partijen om de lucht te klaren;
 2. Alsnog een openbaar debat voeren over het coalitieakkoord;
 3. Een nieuwe manier van werken introduceren en de rollen en verantwoordelijkheden in het politiek-bestuurlijke proces scherp analyseren. Een kleine werkgroep zou hiermee aan de slag moeten gaan.
 4. Het rapport van bevindingen verankeren in een raadsbesluit om een nieuw moment te markeren,  gezamenlijk draagvlak te creëren, gedeelde verantwoordelijkheid uit te spreken, publiekelijk verantwoording af te leggen en de uitvoering van de aanbevelingen in operationele termen te gieten.
 5. Om pas daarna te kijken naar een voortzetting van het minderheidscollege of vorming van een meerderheidscollege en de salariëring van de wethouders.

2. De besluitpunten sluiten aan bij de door de heer Dijkstra geconcretiseerde aanbevelingen

Op 21 mei 2015 heeft de heer Dijkstra een opzet voor concrete raadsbesluiten toegestuurd waarin de aanbevelingen zijn geconcretiseerd (zie bijlage). Deze zijn besproken in het college en het presidium en concreet mogelijk in dit raadsvoorstel verwerkt.

3. Naar aanleiding van de raadsbehandeling en enkele terugkoppelingsgesprekken met fracties en het college heeft de heer Dijkstra zijn aanbeveling over het oprichten van een kleine werkgroep die aan de slag gaat met de bestuurlijke processen aangepast

De heer Dijkstra heeft aangegeven dat het hem beter lijkt geen aparte projectgroep in het leven te roepen, maar de bestaande organen hun werk te laten doen onder coördinatie van de driehoek (burgemeester, secretaris, griffier). Daarbij adviseert hij het presidium één of twee raadsleden als trekker aan te wijzen. Het presidium onderschrijft dit en heeft hiertoe twee raadsleden aangewezen.

Kanttekeningen

De debatten in de raad moeten niet a-politiek worden

Aanbeveling 4 over de positie van fracties is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de rol van de diverse fracties. Dit betekent niet dat fracties eensgezind moeten zijn. Integendeel: het is belangrijk dat in debatten de verschillen en overeenkomsten goed naar voren komen. 

Risico’s

Van alle betrokkenen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, wordt een flinke inspanning en verandering gevraagd. Gelet op alle belangrijke dossiers die op de planning staan, bestaat het risico dat de uitvoering van de aanbevelingen ingehaald wordt door de waan van de dag.

Het zich hiervan bewust zijn, het elkaar daarop aanspreken en het zich realiseren dat soms ook al doende goede stappen gezet kunnen worden, voorkomen dat het rapport niet het gewenste effect sorteert.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering 

Conform de aanbeveling van de heer Dijkstra zal de uitvoering van de besluitpunten plaatsvinden via de bestaande gremia. Er komt geen aparte werkgroep, maar wel een voorbereidingsgroep bestaande uit twee vertegenwoordigers van de driehoek (de secretaris en de griffier) en twee vertegenwoordigers uit de raad. Deze voorbereidingsgroep zal ambtelijk worden ondersteund.

Bijlagen

Voorgesteld concept raadsbesluit van dhr. Dijkstra.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0096

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 1 juni 2015 met nummer


Gelezen het 'Rapport van bevindingen inzake werkverhoudingen in politiek en bestuurlijk Zutphen' van dhr. Dijkstra d.d. 27 april 2015;


b e s l u i t :

 1. Het college op te dragen om de raad, ten behoeve van zijn vergadering van 19 juni 2015 (Voorjaarsnota/-gesprek), een integraal voorstel te doen over het in de “Bijstellingsnota” geactualiseerde coalitieakkoord (inclusief de belangrijkste dilemma’s die de komende tijd een rol gaan spelen), zodat gekomen kan worden tot een in meerjarig perspectief sluitende begroting.
 2. Het college op te dragen in samenwerking met het presidium een notitie aan de raad voor te leggen, waarin het proces met betrekking tot de behandeling van meerdimensionale dossiers wordt beschreven vanuit een juiste rolverdeling tussen college, portefeuillehouders en raad met een duidelijke plaats en positie van de ambtelijke advisering.
 3. De driehoek (burgemeester, secretaris en griffier) opdracht te geven de verantwoordelijkheden en rollen van het college, het presidium en de raad in het bestuurlijke krachtenveld, als onderlegger voor de verbetering van de bestuurscultuur, de komende twee jaar tenminste eenmaal per kwartaal met elkaar te bespreken
 4. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA/ChristenUnie en GroenLinks) als vertegenwoordigers van het minderheidscollege te verzoeken gesprekken te voeren (en de weerslag van die gesprekken vast te leggen in een openbaar document) met de voorzitters van de niet-coalitiefracties om de positie van deze fracties ten opzichte van het college scherp te krijgen op in ieder geval de volgende punten:
  • kandidaat voor toetreding tot het college door een wethouder te leveren teneinde in Zutphen een meerderheidscollege te vestigen;
  • kandidaat voor toetreding tot de coalitie zonder een wethouder te leveren, maar met een handtekening onder het coalitieakkoord;
  • gedoogfractie, met andere woorden de voorstellen van het college worden per dossier beoordeeld;
  • oppositiefractie, met andere woorden de inzet van de fractie is een andere coalitie.
 5. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken ad 4 de fractievoorzitters met het college te laten overleggen over de mogelijkheden van een voorstel m.b.t. een meerderheidscollege, waarna vanuit het presidium al dan niet een voorstel volgt aan de raad.
 6. De voorstellen ter uitwerking van de bovenstaande punten 2 en 5 uiterlijk 31 oktober 2015 in besluitvorming te hebben gebracht en aansluitend daarna de discussie over de omvang van de aanstelling van de wethouders opnieuw te voeren.
 7. In een voorbereidingsgroep voor het begeleiden van de nader uit te werken voorstellen te benoemen:
  1. de heer B.P.P. Jansen, secretaris
  2. de heer G.A.J. Winters, griffier
  3. de heer G.V.C. Boldewijn, raadslid
  4. de heer H.F. Remmers, raadslid

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 15 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Presidium 1 juni 2015 (17:30 - 18:45) Naar boven

Datum 01-06-2015 Tijd 17:30 - 18:45
Zaal
B&W kamer
Voorzitter
E.C.L. Verhoog
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in