Pagina delen

Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. De jaarschijf 2019 van de programmabegroting Zutphen 2019-2022 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022 uit de programmabegroting Zutphen 2019-2022.
 3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2019 zoals opgenomen in de programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
 4. De volgende uitgangspunten te hanteren:
  1. Moties zonder dekking worden niet uitgevoerd.
  2. Incidentele meevallers voegen we direct toe aan de algemene reserve, behalve wanneer ze geoormerkt zijn. Pas als de algemene reserve minimaal €7.500.000 is, kan er besloten worden incidentele meevallers anders te besteden. In geen geval worden incidentele meevallers ingezet om voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken.
  3. Structurele lasten dekken we uitsluitend met structurele baten.
  4. Beleidsinhoudelijke afwegingen en besluiten voorzien we van de daarbij behorende financiële consequenties en gevolgen voor de begroting.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2019 – 2022 aan. Deze programmabegroting is in november ook digitaal toegankelijk via de website. Het is goed om te constateren dat steeds meer producten binnen de Planning & Control cyclus digitaal toegankelijk zijn. Ook de jaarrekening en jaarverslag is sinds dit jaar via de website te raadplegen.

De programmabegroting 2019 – 2022 is onder bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. De financiële situatie van de gemeente is, door met name de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein, niet goed. Met u is in het voorjaar besproken dat bij niet ingrijpen er een onacceptabele situatie ontstaat en er geen evenwicht meer is tussen baten en lasten hetgeen haar weerslag krijgt in een negatieve Algemene Reserve.

Het te dekken begrotingstekort bedroeg voor het jaar 2019 €11.900.000. Wij zijn er in geslaagd om een zodanig bezuinigingspakket op te stellen dat de begroting 2019 financieel in evenwicht is, dat wil zeggen dat de baten en lasten over 2019 in evenwicht zijn en wel zodanig dat de begroting met een klein voordeel sluitend is.

Ook over de jaren 2020 – 2022 zijn wij geconfronteerd met nadelige saldi en het pakket aan maatregelen heeft ertoe geleid dat ook deze jaren een sluitende (financiële) begroting kennen. Daarnaast is de begroting vanaf 2021 structureel sluitend hetgeen wil zeggen dat voor de dekking van de geraamde uitgaven geen gebruik is gemaakt van incidentele middelen maar dat structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Voor de provincie is een structureel sluitende begroting 2022 noodzakelijk om preventief toezicht te voorkomen.

Bij het Voorjaarsgesprek zijn de aanstaande bezuinigingen uitgebreid met u besproken en u hebt aan ons de volgende randvoorwaarden meegegeven:
-          Het focustraject zoveel mogelijk te ontzien gezien het belang van het aangescherpte focustraject
-          Daar waar mogelijk innovatief te bezuinigen zodat er naast financiële opbrengsten ook andere opbrengsten gegenereerd worden
-          Zorg te dragen voor draagvlak inzake te nemen bezuinigingsmaatregelen
-          Een bezuinigingspotentieel voor te leggen van € 14.500.000 zijnde 10% van de programmabegroting

Het bedrag aan (ambtelijk) ingebrachte reële bezuinigingen bedraagt bijna €14.000.000 waarbij het focustraject zoveel mogelijk is ontzien. Naast deze €14.000.000 aan besparingen zijn ook de mogelijkheden tot meer innovatieve bezuinigingen geïnventariseerd. Deze zullen in de nabije toekomst verder worden uitgewerkt en de mogelijke opbrengsten, zowel kwantitatief als kwalitatief zullen met u vanzelfsprekend gedeeld worden. Het pakket aan maatregelen wat nu voorligt is relatief snel uit te voeren. Dat is ook noodzakelijk omdat het in 2019 al besparingen moet genereren. Tenslotte heeft de coalitie in het coalitieakkoord besloten dat 2/3 van de bezuinigingen gevonden moest worden binnen het Sociaal Domein. In 2019 is dit aandeel ruim 40% en in de begroting 2022 is dit opgelopen tot ruim 70%.

Het gehele pakket aan maatregelen moest in korte tijd tot stand worden gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat er nog weinig tijd is geweest voor draagvlakoverleg. Wij zullen samen met de griffie en u in overleg treden over de wijze waarop dit in de komende maanden vorm zal worden gegeven.

De nadruk van deze programmabegroting ligt op de politieke hoofdlijnen en minder op de reguliere uitvoering. De ambities uit het coalitieakkoord zijn de belangrijkste input hiervoor geweest. De komende jaren zetten wij ons in voor een duurzaam en sociaal economisch krachtig Zutphen. Natuurlijk hebben de bezuinigingen zijn weerslag op het totale pakket aan activiteiten en maatregelen. Door de programmabegroting zo veel mogelijk in te zetten voor realisatie van de focusagenda werken we aan onze ambitie.

Beoogd effect

Vaststellen van de programmabegroting 2019 waarmee enerzijds de inhoudelijke koers wordt vastgesteld en anderzijds de financiële invulling van de taakstelling wordt geaccordeerd.

Argumenten

1.1  Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting
De programmabegroting 2019-2022 is financieel sluitend. Daarnaast is de programmabegroting 2022 structureel sluitend hetgeen wil zeggen dat structurele lasten gedekt zijn met structurele baten.

1.2. De bezuinigingsvoorstellen uit categorie 1 (zie bijlage) zijn verwerkt in deze programmabegroting
Langs de meetlat van een aantal uitgangspunten hebben we alle bezuinigingsvoorstellen getoetst: wat valt buiten het Focustraject? Wat zijn innovatieve bezuinigingen die naast financiële opbrengsten ook een ander effect hebben? Welke ruimte zit er in bestaande budgetten? Welke mogelijkheden hebben we om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld via subsidies? Dit alles met het doel om zo snel mogelijk weer een financieel duurzame gemeente te zijn. Daarom hebben we gekozen voor een pakket aan maatregelen dat er voor zorgt dat we de komende vier jaar een sluitende begroting hebben.

1.3. De voorgestelde maatregelen zijn realistisch en haalbaar
Het pakket aan bezuinigingsvoorstellen is ons inziens realistisch en haalbaar. In het Sociaal Domein worden voorzieningen versoberd, gaan we over van maatwerk naar algemene oplossingen en gaan we de toegangen herinrichten, zodat we efficiënter kunnen werken. Bijna twee derde van de bezuinigingen wordt hierdoor gerealiseerd. We hebben gekozen voor de maximale variant uit het Berenschot rapport, met uitzondering van de maatregelen 17, 18, 19 (zie bijlage). We willen minder organiseren en meer faciliteren, dit betekent dat er minder middelen gaan naar bepaalde organen en meer gevraagd wordt van de organisatiekracht van de inwoners. Dit leidt tot nieuwe manieren van ontmoeten en verbinden waaruit nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. We zien het als onze taak dat we intern onze zaken op orde hebben en extern meer investeren in partnerschappen met bedrijfsleven, met het onderwijs, met inwoners en bezoekers.

1.4. De besluiten vanuit het voorjaarsgesprek zijn verwerkt in de begroting 2019
Op 15 juni heeft het voorjaarsgesprek plaatsgevonden tussen uw raad en ons college. In dit voorjaarsoverleg heeft u aangegeven welke kaders en randvoorwaarden gelden voor de programmabegroting 2019. De programmabegroting is ook conform deze kaders en randvoorwaarden opgesteld waarbij wel vermeld moet worden dat de communicatie inzake alle bezuinigingsvoorstellen nog moet plaatsvinden. De plannen hiervoor worden nu opgesteld.

1.5. Op deze wijze worden de benodigde kredieten beschikbaar gesteld
De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Door het vaststellen van de programmabegroting stelt u daarmee ook de investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan beschikbaar.

1.6. Zo zijn er heldere afspraken om de Algemene Reserve weer op peil te brengen
De programmabegroting is voor de jaren 2019 – 2022 financieel sluitend. Echter, de voordelige saldi van de programmabegroting gaan de komende jaren de Algemene Reserve niet fors voeden. Om de Algemene Reserve zo snel mogelijk weer op het gewenste peil te brengen van minimaal €7.500.000 zijn de volgende afspraken gemaakt binnen het college:
-          Moties zonder dekking zullen niet worden uitgevoerd;
-          Incidentele meevallers worden, behalve als ze geoormerkt zijn, direct toegevoegd aan de algemene reserve. Pas als de algemene reserve minimaal €7.500.000 is, kan er besloten worden incidentele meevallers anders te besteden. In geen geval worden incidentele meevallers ingezet om voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken.
-          Structurele lasten worden gedekt met structurele baten
-          Tussen beleid en financiën zit geen scheiding. Beleidsinhoudelijke afwegingen en besluiten worden voorzien van de daarbij behorende financiële consequenties en gevolgen voor de begroting.

Kanttekeningen

1.1  De septembercirculaire is niet verwerkt in deze begroting
Jaarlijks ontvangen wij twee belangrijke circulaires vanuit het Rijk, namelijk de mei circulaire en de september circulaire. In deze circulaires geeft het Rijk aan in welke mate de Algemene Uitkering wordt bijgesteld. Deze effecten, zowel positief als negatief, kunnen fors in omvang zijn en kunnen het financiële plaatje van de gemeente fors beïnvloeden. De septembercirculaire is er nog niet en kan dus ook niet door ons verwerkt worden. Zodra deze circulaire ontvangen is, zullen de gevolgen doorgerekend worden. De uitkomsten hiervan zullen met u gedeeld worden.

1.2  De uitvoering van alle bezuinigingen zal executiekracht vragen
De programmabegroting 2019 – 2022 is financieel sluitend met in 2022 een structureel sluitende programmabegroting. Dit is tot stand gebracht door op alle programmaonderdelen besparingen door te voeren. Echter, de uitvoering van al deze bezuinigingen zal nog veel tijd en energie vragen van de organisatie. Daarom blijft de projectgroep Bezuinigingen ook de komende tijd actief en zal zich vanaf nu met name gaan richten op het volgen van de realisatie van de bezuinigingen. Wij zullen u daarover regelmatig informeren.

1.3  De financiële situatie geeft weinig ruimte voor het niet realiseren van de bezuinigingen
De financiële positie van de gemeente maakt dat de doorgevoerde bezuinigingen ook inderdaad in de jaren 2019 – 2022 gerealiseerd moeten worden. Er is weinig financiële buffer om niet gerealiseerde bezuinigingen te compenseren. Daarom zal de projectgroep Bezuinigingen dit proces ook zeer nauwgezet gaan volgen. Daarnaast is er bij het opstellen van de begroting kritisch gekeken naar de haalbaarheid en realiteit van de voorgestelde bezuinigingen. Menig voorstel is om die reden niet opgenomen in de begroting.

1.4  Er is geen financiële ruimte voor nieuw beleid
Er zijn een aantal voorstellen voor nieuw beleid ingediend bij ons college. Er is echter geen ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren. Wel is er ruimte vrijgemaakt voor het zogenaamde wettelijk nieuw beleid. Dit wettelijk nieuw beleid kan dus gewoon doorgang vinden. Een overzicht van het wettelijk nieuw beleid is toegevoegd aan de Programmabegroting.

Risico’s

Het grootste risico voor het begrotingsjaar 2019 is dat de geplande bezuinigingen niet worden gerealiseerd. Dit risico doet zich met name voor binnen het Sociaal Domein omdat daar enkele bezuinigingsvoorstellen zijn ingediend die nog wel nadere uitwerking vragen. Nu kan nog niet met zekerheid worden aangegeven dat de geraamde besparingen in 2019 ook inderdaad realiteit gaan worden. Daarom zal realisatie van deze plannen strak gevolgd worden.

Een ander risico is de Algemene Uitkering. De verwachting is niet dat hierop gekort wordt maar er is geen zekerheid over. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn dan zullen nieuwe bezuinigingen noodzakelijk zijn om dit op te vangen omdat de financiële buffer van de gemeente zeer gering is.

Er zijn middelen geraamd in de programmabegroting voor de uitvoering van het focustraject. Er zijn echter geen mogelijkheden om, indien nodig of gewenst, een versnelling aan te brengen met enige financiële omvang. Dat is ook de reden dat wij het weerstandsvermogen zo snel mogelijk weer op peil willen brengen om daarna ook weer extra middelen te kunnen aanwenden voor het focustraject.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De planning voor de behandeling van de programmabegroting ziet er als volgt uit:

 • 13 september: Forumvergadering met mogelijkheid verhelderende vragen te stellen en met elkaar inhoudelijk te discussiëren over de begroting en de daarin verwerkte bezuinigingen. Voor deze Forumvergadering wordt een inloopmoment georganiseerd voor inwoners, ondernemers en overige belangstellenden om kennis te nemen van de plannen.
 • 20 september: Oordeelsvormende Forumvergadering waarin de raadsfracties hun voorlopige standpunten uit wisselen en eventueel wijzigingsvoorstellen kunnen indienen
 • 8 oktober: Raadsvergadering met daarin besluitvorming over de voorgestelde wijzigingen in het forum van 20 september.
 • 5 november: Besluitvorming over de programmabegroting Zutphen 2019-2022.

Er zal nog worden gecommuniceerd tot wanneer de fracties de tijd hebben om schriftelijke vragen over de programmabegroting te stellen.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting vindt plaats conform de planning & control cyclus. Gedurende het begrotingsjaar gebeurt dit via de Bestuursrapportage (Burap). Na afloop vindt verantwoording plaats via de jaarrekening en het jaarverslag.

Financieel

Financieel perspectief

   

bedragen x € 1.000

 
         

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Saldo programmabegroting 2018

1.293

1.857

1.197

1.197

    

 

 

 

 

Effecten opgetreden na strategische agenda

       

- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)

2.132

3.440

4.293

4.293

- kapitaallasten (nadeel)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

- Sociaal domein

-7.000

-9.000

-9.000

-9.000

Subtotaal

-5.868

-6.560

-5.707

-5.707

    

 

 

 

 

Aanvulling tekort sociaal domein

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

verhoging kosten loonsom

-1.536

-1.536

-1.536

-1.536

Autonome ontwikkelingen

-1.376

-1.244

-1.237

-1.902

Gevolgen meicirculaire (voordeel)

1.510

1.720

3.026

3.592

 

 

 

 

 

Subtotaal

-6.652

-6.310

-4.997

-5.096

  

       

Subtotaal voor bezuinigingen

-11.227

-11.013

-9.507

-9.606

         

Voorstellen bezuinigingen

13.009

12.417

10.430

10.487

Extra bijdrage Wmo

-600

-600

-600

-600

Nieuw beleid

-696

-732

-233

-234

 

11.713

11.085

9.597

9.653

  

 

 

 

 

Subtotaal programmabegroting 2019

486

72

90

47

Storten in de algemene reserve

486

72

90

47

Saldo programmabegroting 2019

0

0

0

0

Bijlagen

Programmabegroting Zutphen 2019 – 2022
Bezuinigingsvoorstellen bij programmabegroting Zutphen 2019-2022
Rapport Evenwicht Sociaal Domein van bureau Berenschot

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0104

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 augustus 2018 met nummer 127397b e s l u i t :

 1. De jaarschijf 2019 van de programmabegroting Zutphen 2019-2022 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022 uit de programmabegroting Zutphen 2019-2022.
 3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2019 zoals opgenomen in de programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
 4. De volgende uitgangspunten te hanteren:
  1. Moties zonder dekking worden niet uitgevoerd.
  2. Incidentele meevallers voegen we direct toe aan de algemene reserve, behalve wanneer ze geoormerkt zijn. Pas als de algemene reserve minimaal €7.500.000 is, kan er besloten worden incidentele meevallers anders te besteden. In geen geval worden incidentele meevallers ingezet om voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken.
  3. Structurele lasten dekken we uitsluitend met structurele baten.
  4. Beleidsinhoudelijke afwegingen en besluiten voorzien we van de daarbij behorende financiële consequenties en gevolgen voor de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft de Programmabegroting 2019-2022 voorbereid. De begroting staat in het teken van de bezuinigingsopgave die de gemeente heeft, met name door ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota en de uitgangspunten programmabegroting 2019-2022 op 15 juni 2018, heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten voor de voorliggende begroting. Daarmee heeft de raad aangegeven dat ingrijpen noodzakelijk is.

Het dekkingstekort voor 2019 bedraagt € 11.900.000. Het college heeft een bezuinigingspakket opgesteld om de begroting voor 2019 sluitend te maken. Ook voor de jaren 2020-2022 wordt een pakket maatregelen voorgesteld dat ertoe leidt dat de begroting financieel sluitend is. Alle voorgestelde maatregelen beschouwt het college als realistisch en haalbaar. Vanaf 2021 is de begroting bovendien ook structureel sluitend, wat wil zeggen dat voor de dekking van de geraamde uitgaven geen gebruik wordt gemaakt van incidentele middelen, maar dat structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Voor de provincie is een structureel sluitende begroting in 2022 noodzakelijk om preventief toezicht te voorkomen.

Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarschijf 2019 van de programmabegroting Zutphen 2019-2022 vast te stellen en kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022. Daarnaast vraagt zij de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2019 vast te stellen en hiervoor kredieten beschikbaar te stellen.

Tot slot vraagt het college de raad om vier uitgangspunten vast te stellen:

 1. Moties zonder dekking worden niet uitgevoerd.
 2. Incidentele meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 3. Structurele lasten worden uitsluitend met structurele baten gedekt.
 4. Beleidsinhoudelijke afwegingen en besluiten worden voorzien van financiële consequenties en gevolgen voor de begroting.

Planning
In het Presidium van 5 juli 2018 zijn procesafspraken gemaakt over het behandeltraject van de begroting.

 1. In de Forumvergadering van donderdag 13 september 2018 licht het college haar voorstellen toe. Raads-, forumleden en inwoners zijn in de gelegenheid vragen te stellen.
 2. In de Forumvergadering van donderdag 20 september 2018 wisselen raads- en forumleden onderling van gedachten. Inwoners kunnen inspreken.
 3. Een raadsvergadering op maandag 8 oktober 2018. De mogelijkheid om amendementen op de begroting in te dienen. Nog geen besluitvorming.
 4. Een raadsvergadering op maandag 5 november 2018. Besluitvorming over de begroting 2019 en eventuele amendementen.

Opzet Forumvergadering donderdag 13 september 2018

 1. Informatiemarkt over de bezuinigingen voor inwoners en andere belangstellenden
 2. Toelichting op de voorstellen door het college
 3. Gelegenheid om vragen te stellen voor raads- en forumleden, inwoners en belangstellenden

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 13-09-2018 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de Forumavond over de begroting. Zij spreekt waardering uit voor de informatiemarkt die voorafgaand aan dit Forum heeft plaatsgevonden.

De voorzitter schetst de opzet van van deze Forumvergadering. In eerste instantie zullen de wethouders de bezuinigingsvoorstellen toelichten. Daarna wordt de aanwezigen de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.

Het College geeft aan dat de voornemens van het College ‘pijn’ zullen gaan doen en alle bewoners van de gemeente Zutphen raken. De noodzaak om te bezuinigen is echter erg hoog. Minder hard ingrijpen of uitstel maakt de situatie slechts erger.

Het College wil graag een stevig, sociaal en economisch sterker Zutphen tot stand brengen. Dán profiteren alle inwoners wat Zutphen te bieden heeft.

In de eerste week van het aantreden van dit nieuwe College bleek al snel dat de financiële tegenvallers – met name in het Sociaal Domein – hoger uitvielen dan eerder voorzien kon worden. Naast de ambities voor de stad Zutphen zijn keuzes nodig, die echter impact zullen gaan hebben en mensen zullen gaan raken.

Deze keuzes zijn noodzakelijk om de financiële situatie op orde te brengen. Er ligt een bezuinigingsopgave van € 12.000.000,= op een totaal budget van € 166.000.000,=, waarvan heel veel meerjarig vastligt. Duidelijk mag zijn dat het hier over een gigantische opgave gaat, die niet zonder pijn uit te voeren is.

Duidelijk mag ook zijn, dat het College liever met andere informatie naar buiten was gekomen, maar dit is de feitelijke situatie waarmee de gemeente heeft te maken. Het is in de korte periode van twee maanden gelukt om een sluitende meerjarenbegroting aan de raad voor te stellen. Deze voorstellen zijn in twee sessies in het College besproken.

De voorstellen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

 • Categorie 1 - Deze voorstellen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.
 • Categorie 2 - Realistische bezuinigingsvoorstellen, waarvan de planning en omvang niet helder is.
 • Categorie 3 - Bezuinigingsvoorstellen, realistisch en haalbaar, die reeds in 2018 tot een toegevoegde waarde / tot een meevaller leiden.
 • Categorie 4 - Voorstellen die nader uitgezocht moeten worden op haalbaarheid (bijvoorbeeld de fietsenstalling)
 • Categorie 5 - Voorstellen die het College niet overneemt.

Alle voorstellen die bij het College op tafel zijn gebracht, komt terug in genoemde vijf categorieën.

Met de maatregelen uit categorie 1 zijn de financiën in 2022 weer in balans. Dit gaat echter gepaard met pijnlijke maatregelen die – zoals bevestigd door de Provincie – realistisch en uitvoerbaar zijn.

De maatregelen uit de categorieën 2, 3 en 4 kunnen op termijn voor financiële meevallers zorgen. Deze meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Op deze manier is de neergaande spiraal te stoppen en financieel evenwicht te bereiken.

Via de PowerPointpresentatie worden de uitgaven in het Sociaal Domein gevisualiseerd en de afspraken die gemaakt zijn om te waken voor de toekomst. De PowerPoint presentatie is in bijlage bij het verslag gevoegd. (Bijlage)

Het College geeft aan dat het College ervoor wil zorgen, om van zorgen vóór naar zorgen dát te gaan met de gemeente Zutphen.

Enkele voorstellen worden nader toegelicht:

 • Verhoging OZB - Dit voorstel komt niet uitsluitend vanuit de gemeente. Deels is dit op verzoek van ondernemers tot stand gekomen. De gedachte is om het voorstel inzake reclamebelasting te vervangen door verhoging van de OZB: ondernemers die nu reclamebelasting betalen, kunnen naar beneden met hun rekening. Ondernemers die nog niet meebetalen, betalen dan wél mee en pandeigenaren gaan dan ook meebetalen. Bijzonder acht de wethouder dat de pandeigenaren achter dit voorstel staan.
 • In combinatie met dit voorstel voorziet het College in het opstellen van een Zutphenfonds. Hieruit worden de kosten afgedekt die momenteel via de reclamebelasting worden betaald. Tevens krijgen wijken, sportverenigingen en cultuurorganisatie het geld terug dat zij inbrengen en kunnen zelf besluiten wat zij hiermee doen.

Het College heeft daarbij ook een dekking voor de eigen begroting voorzien.

 • Beheer Openbare Ruimte structureel korten – Helder mag zijn dat de uitvoering van dit voorstel ten koste kan gaan van het aanzien van de wijken / de stad. Daarom worden burgers opgeroepen om de openbare ruimte samen met de gemeente te verfraaien in combinatie met de natuurvisie en meer speelmogelijkheden voor kinderen.
 • De Jeugdzorg - Terugdringen van aantal opnamen in Instellingszorg. Hier wordt samen met regiogemeenten aan gewerkt. Het streven is om kinderen meer in de eigen omgeving op te vangen (bijvoorbeeld via pleegzorg) en niet direct te escaleren naar zwaardere vormen van zorg.

Het College licht toe dat het Rapport van Bureau Berenschot aan de basis van deze bezuinigingen heeft gestaan. Het College heeft de voorstellen hieruit integraal overgenomen en is van mening dat deze voorstellen uitgevoerd dienen te worden, uitgaande van een maximumvariant. Wél wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen. Kinderen die in armoede opgroeien, hebben minder kansen om zich te ontwikkelen en krijgen vaak weinig kans hebben de armoede te ontgroeien. Het College wil een pakket samenstellen waar kinderen écht kansen kunnen pakken, om zo voor hen een betere toekomst mogelijk te maken.

Er zullen inkomsten worden gegenereerd door vastgoed te verkopen. Alle vormen van vastgoed binnen de gemeente wordt hiertoe in kaart gebracht en er worden afwegingen gemaakt wat nodig is om te behouden en verkocht kan worden.

Het College stelt dat een tekort van € 12.000.000,= op een totale begroting van € 160.000.000,= echt als een flink probleem mag worden gezien. Enerzijds is dit tekort het gevolg van de grote rijksbezuinigingen op het gemeentelijk budget; anderzijds omdat de laatste jaren veel moeilijke keuzes zijn uitgesteld en weinig grip bestond op de totale gemeentelijke uitgaven.

Hoewel het College terdege voor iedereen gevolgen van de bezuinigingen ziet en zich realiseert dat de maatregelen pijnlijk zijn, staat het College hier wel achter en durft deze pijnlijke keuzes te maken.

De wethouder gaat nader in op de bezuiniging op de bibliotheek en onderkent tegelijkertijd het grote belang van een bibliotheekvoorziening. Dat het College de bibliotheek durft te betrekken bij de bezuinigingsvoorstellen, wil zeggen dat de gemeente grote moeite heeft om wezenlijke voorzieningen voor de samenleving in stand te houden.

Het voorstel is om de totale subsidie (van ongeveer € 900.000,=) met € 150.000,= te verlagen. Het zal niet mogelijk zijn om beide vestigingen te behouden. Sluiting van bibliotheek in de Broederenkerk is voor het College geen onderwerp. Met de directeur van de bibliotheek zal een gesprek plaatsvinden over de invulling vanwege de subsidie.

Het bevorderen van leesvaardigheid, het tegengaan van laaggeletterdheid en vroegschoolse educatie staat niet der discussie.

Er zijn nog meer pijnlijke voorstellen. Het zijn geen keuzes, wensen of ambities van het College, het is kiezen uit vele kwaden. Deze voorstellen worden voorgelegd aan de raad. Het College staat graag open voor goede alternatieven.

De voorzitter dankt de wethouders voor hun toelichting en biedt alle aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de portefeuillehouders.

De heer (M.) Hagebeek (Warnsveld) vraagt zich af wat in plaats van de bibliotheek in ‘t Warnshuus gevestigd wordt opdat de accommodatie financieel overeind kan blijven.

Het College is voornemens spoedig in gesprek te treden met de dorpsraad en het bestuur van t Warnshuus. Op dit moment is er al sprake van een lastige exploitatie. Er zal zo breed mogelijk worden bezien welke functies in Warnsveld zich kunnen vestigen op deze belangrijke plek.

De heer Hagebeek vindt dat het gesprek te laat komt. In oktober volgt reeds de besluitvorming. Deze korte termijn acht hij niet acceptabel en hij vraagt zich af waarom de plannen niet éérst met de betrokkenen worden besproken.

Het College legt uit dat het voorstel ervan uitgaat, dat de subsidiekorting in 2020 ingaat, zodat ‘t Warnshuus gelegenheid heeft om hierop te anticiperen en een nieuwe invulling te vinden.

GroenLinks geeft aan dat de maximale mogelijkheden uit het Rapport van Bureau Berenschot zijn aangehaald. Dit is zorgelijk voor het budget voor Perspectief. In het Rapport is aangegeven dat je op het moment van aanpakken van maatwerkvoorzieningen, het voorliggende veld moet versterken. Uit voorliggende plannen kan niet worden afgeleid dat dit inderdaad de opzet is en ze vraagt dan ook of er wel goed is nagedacht over de consequenties. Ze realiseert zich dat dit op alle fronten bijzonder gaat hard knellen.

Het College benadrukt dat er héél goed is nagedacht. Het is een moeilijke zoektocht, want er moet veel bezuinigd worden en er is weinig financiële ruimte. Er zijn meer partijen bezig in het voorveld. Er zal samenwerking bewerkstelligd worden om het voorveld te versterken. De focus ligt op de preventieve zorg om zo te zorgen dat mensen minder behoefte hebben aan zware zorg, maar meer via de laagdrempelige voorzieningen kunnen worden geholpen.

GroenLinks wijst erop dat ook de Buurtservice hier vanaf gaat. Daarmee is een half miljoen euro gemoeid, waarmee duidelijk is dat dit een lastige opgave betreft. Spreker vraagt zich af of het College een goed beeld heeft van de concrete effecten op de samenleving. Bij GroenLinks leven er ernstige zorgen wat dit betreft.

Het College geeft aan dat het College zich vanzelfsprekend ook zorgen maakt.Vanuit de insteek ‘meten is weten’ zal in kaart gebracht worden hoeveel multiprobleemgezinnen er in Zutphen zijn. Op dit moment zijn er ongeveer tachtig gezinnen bekend. Pas als het beeld compleet is, kan de organisatiekant goed worden overzien. Mogelijkerwijs kan zorg weggenomen door andere handvatten aan te bieden.

Mevrouw Van Baars (Perspectief) wijst op de bestaande metingen. Er wordt jaarlijks een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. In 2017 heeft Perspectief de gemeente € 672.000,= bespaard door de gekozen werkwijze met een eigen netwerk van vrijwilligers in plaats van professionals. Spreker vraagt zich af hoe het College kan verantwoorden dat dit besparingspotentieel vanaf 2020 voor een groot deel teniet wordt gedaan door een bezuiniging van meer dan € 500.000,=.

Het College geeft aan dat het College niet overtuigd hoeft te raken van de werking en resultaten van Perspectief, maar het geld is er nu gewoon niet voor. Wat met het werk in het voorliggende veld bespaard kan worden, wordt de begroting nog niet sluitend. De wethouder realiseert zich dat dit antwoord keihard klinkt, maar het zijn wel de problemen waar tegenaan wordt gelopen.

Mevrouw Mirjam Smit (musicus) geeft aan dat zij zich uit hoofde van haar beroep zeer begaan voelt met het culturele veld en het culturele erfgoed van Zutphen. Ze vraagt hoe de gemeente aan de burger uit gaat leggen dat er € 2.100.000,= is uitgegeven om de bibliotheek om te knappen om vervolgens € 1.500.000,= terug te trekken en het gebouw te sluiten. Dit voorstel impliceert een directe kapitaalvernietiging. De vraag is wat er gebeurt met het gebouw, de Broederenkerk.

Wethouder Ten Broeke benadrukt nogmaals dat de vestiging in de Broederenkerk – wat het College betreft - niet ter discussie staat. Het gaat hier over een bezuinigingsvoorstel van € 150.000,= op een totale subsidie van € 900.000,=. De exploitatie van de bibliotheek in Warnsveld kost ongeveer € 240.000,=. Deze vestiging kan waarschijnlijk niet geopend blijven. Het College gaat er van uit dat er genoeg middelen overblijven om de exploitatie van de bibliotheek in de Broederenkerk overeind te houden.

Burgerbelang wijst op de uitspraak van wethouder Werger: ‘meten is weten’. Daarop is door Perspectief geattendeerd op een meting en hierop wordt gereageerd met het antwoord dat er bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen. De vraag is hoe we nu écht moeten gaan bezuinigen. De vrees bestaat dat er nu een bezuiniging wordt doorgevoerd, waardoor de kosten op termijn fors gaan stijgen. Dit baart grote zorgen en wat dit betreft is meer duidelijkheid gewenst.

Het College geeft antwoord op meten. Op dit moment wordt alles in kaart gebracht in de volle breedte: werk en inkomen, multiprobleemgezinnen enzovoort. De gegevens vanuit Perspectief worden hierbij ook gebruikt. Er zijn meer onderdelen in het totale proces en in het Rapport van Bureau Berenschot dat in het meten en weten wordt betrokken. Op basis daarvan kunnen we goede interventies plegen.

Mevrouw (D.) Siebers vindt de bezuiniging op de instellingsplaatsen erg zorgelijk. Hier is zware expertise mee gemoeid. Deze is op dit moment in Zutphen niet aanwezig. Gespecialiseerde pleeggezinnen zoeken, is moeilijk. De vraag is hoe de gemeente Zutphen ervoor zorgt dat er op hoog niveau expertise beschikbaar is voor jongeren die zo zwaar in de knel zitten, dat zij eigenlijk in een instelling thuishoren.

Het College antwoordt dat niet alle instellingszorg voor deze kinderen wegbezuinigd wordt. Wél worden te veel kinderen te snel doorverwezen naar instellingszorg. Dit kan op een andere manier worden ingevuld, als daarop wordt georganiseerd. Dit gaat de gemeente Zutphen met acht gemeenten samen doen. Realiseren van pleegzorg in de eigen omgeving is moeilijk te organiseren. Met acht gemeenten samen is dit misschien wel voor elkaar krijgen. Hier zal echt een goed en gedegen plan voor beschikbaar moeten komen.

SP reageert op de afschaffing van de reclamebelasting. Het bevreemdt hem dat de ondernemers akkoord gaan met een verhoging van de OZB-belasting. Dat lijkt een nieuw geluid. De vraag is of de ondernemers er per saldo op vooruit gaan of op z’n minst een gelijk inkomen houden.

Het College antwoordt dat de ondernemers die nu meebetalen aan de reclamebelasting er met de voorgestelde wijziging financieel op vooruit gaan.

Burgerbelang reageert op het OZB-voorstel. Hij concludeert dat de ondernemers die nu meebetalen aan de reclamebelasting erop vooruit gaan. Echter, alle andere ondernemers gaan daar nu aan bijdragen en ook de burgers en verenigingen worden getroffen met een verhoging van 7,5 procent OZB. De achterliggende gedachte ontgaat de fractie van Burgerbelang. Afgevraagd wordt of dit niet kan worden opgelost met de ondernemers, die toch willen betalen, waardoor de ondernemers op een gelijk kostenniveau blijven.

Het College licht toe, dat het College de gedachte heeft om een Zutphenfonds in te richten. De gelden vanuit de ondernemers komen hierin. De ‘OZB-pot’ bevat geldstromen uit verschillende gebieden en zijn inderdaad afkomstig van zowel ondernemers, als woningeigenaren. Een deel van deze gelden gaat in de toekomst terug naar de huidige ondernemersfondsen. Dat betreft dus de fondsen die nu gevuld worden met inkomsten uit de reclamebelasting. Dat wordt goedkoper omdat voor de gemeente de perceptiekosten vervallen. De betreffen de kosten die de gemeente nu kwijt is aan inningskosten. Dit bedraagt ongeveer € 186.000,=. Het netto resultaat is daarmee groter.

In het Zutphenfonds komen ook gelden uit wijken, sportverenigingen en cultuurorganisaties. Het geld gaat eigenlijk weer terug naar waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen dan gezamenlijk geld inzetten op díe doelen, die zij goed achten. Zij generen kapitaal voor investeringen die zij nodig achten en krijgen daar zelf beslissingsrecht over zonder dat de gemeente daar enige bemoeienis mee heeft. Daarmee faciliteert de gemeente de samenleving in het zelf bouwen aan haar eigen plannen en wordt men minder afhankelijk van de gemeente.

Burgerbelang concludeert datdit geen bezuiniging is, maar een verschuiving.

Het College stelt dat de gemeente met dit voorstel ongeveer € 200.000,= bezuinigt. Dat betreft het bedrag dat nu nodig is aan het mogelijk maken van reclamebelasting. Daarbij zit er een deel in de OZB-verhoging, dat bedoeld is voor de begroting.

Het CDA vraagt zich af waarom verenigingen, sportclubs enzovoort verplicht zijn OZB te betalen, als het geld toch weer teruggaat.

Het College concludeert dat er binnen de OZB geen onderscheid gemaakt kan worden in culturele instellingen, sportorganisaties en ondernemers.

Het CDA is van mening, dat dit voornemen nog steeds veel geld gaat kosten.

Het College stelt dat dit toch simpeler te organiseren is als het stelsel met de reclamebelasting.

De Stadspartij spreekt de zorgen uit over de culturele instellingen, duurzaamheidsdoelstellingen, de jeugd en het Sociaal Domein. De vraag nu is of de sociale wijkteams in gevaar gaan komen. Bijvoorbeeld denkt zij aan de laagdrempelige inlooppunten in de wijken, waar bewoners terecht kunnen.

Het College concludeert dat de sociale wijkteams van groot belang zijn. Tevens is het een onderdeel van Perspectief. Perspectief wordt geraakt wordt door de bezuinigingen. Deze teams zullen overeind blijven, maar worden gekort op de subsidie vanwege de bezuinigingen.

De PvdA benadrukt dat het belangrijk is dat er een pakket beschikbaar komt om de bestaande voorzieningen in stand te houden.

De focus van de bezuinigingen ligt op het Sociaal Domein. Wat dit betreft, verwijst hij naar de korting op een voorziening waaruit lichte zorgoplossingen worden betaald. Tegelijkertijd stelt het College dat het de bedoeling is om lichte vormen van zorg te financieren om zwaardere vormen van zorg te voorkomen. Dat er een spanning zit tussen deze intentie en het genoemde begrotingsvoorstel mag duidelijk zijn. Momenteel zitten er dubbelingen in de sociale structuur van de verschillende organisaties in Zutphen. Kunnen er nog besparingen worden gerealiseerd door deze dubbelingen op te lossen?

Het College ervaart het als pijnlijk om te moeten korten op de belangrijke lichte voorzieningen. Dit zorgt er ook voor dat alle gesubsidieerde voorzieningen en organisaties in het sociaal domein scherp tegen het licht moeten worden gehouden om zo ook de dubbelingen eruit te krijgen. Dit voordeel maakt de voorgestelde bezuiniging minder hard en pijnlijk en geeft de kans om meer grip te krijgen op de gemeentelijke subsidiestromen die de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen.

Mevrouw (L.) Schotpoort (teamleider Perspectief) geeft aan dat Perspectief per jaar ongeveer 1.200 huishoudens bedient. Als gevolg van de bezuinigingen zullen er dat ongeveer 300 huishoudens minder moeten worden. Er wordt tijdens deze bijeenkomst gesteld dat er meerdere partijen in het voorliggend veld zijn, die dit werk kunnen opvangen. Perspectief is erg benieuwd om te vernemen welke partijen dit zouden zijn. In de dagelijkse praktijk vult Perspectief ‘de gaten in het werkveld’ die de andere partijen niet kunnen vullen. Perspectief vraagt zich dan ook af waarom dan niet op diè partijen wordt bezuinigd, maar op Perspectief?

Een vervolgvraag is hoe het College de toekomstige uitvoering met die andere partijen voor zich ziet en op welke wijze deze partijen de huidige lacunes concreet gaan invullen.

Het College antwoordt dat van alle organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen, Perspectief de grootste en belangrijkste is. Dat is ook de reden dat de gemeente een langjarige subsidierelatie met Perspectief heeft en in dat kader worden ook veel meer verwachtingsafspraken gemaakt dan met heel veel andere organisaties. Vrijwel met alle andere relevante organisaties bestaat geen langjarige subsidierelatie. Juist die andere organisaties worden nu scherp tegen het licht gehouden.

Mevrouw (M.) Smulders (Cliëntenraad Zutphen) vraagt aandacht voor het hoge armoedeniveau onder de minima. Ze vraagt hoe met de voorgenomen bezuiniging wordt voorkomen dat er nòg meer mensen onder de armoedegrens komen, waardoor de gemeente uiteindelijk meer geld kwijt zal zijn aan de schuldhulpverlening.

Het College erkent dat de bezuinigingen mensen gaan treffen. Er wordt gewerkt om Het Plein naar de gemeente over te brengen, inclusief de huidige medewerkers van Delta.

Er vinden gesprekken plaats met ondernemers, ook waarmee reeds WSW-detacheringscontracten zijn gesloten. (48:03 NB notuliste: ik ben er niet zeker van of de gesprekken zich beperken tot degenen met wie er al contracten zijn gesloten of dat er sprake is van een bredere benadering naar alle ondernemers). Hier liggen kansen. Deze ondernemers zijn bereid te investeren, ook omdat ze personeel nodig hebben. Ze zijn bereid om opleidingen te bieden en zich in te zetten om mensen aan het werk te krijgen. De wethouder verwacht dat met investeringen die zich kenmerken door waardering en aandacht inderdaad mensen naar werk kunnen worden toegeleid. Er zullen echter altijd mensen genoodzaakt zijn om gebruik te blijven maken van de bijstand.

De heer (M.) Mout (Walhallab) werd vrijdag jl. geconfronteerd met berichtgeving over de mogelijke verkoop van het pand aan de Waterstaat. Met een grote groep vrijwilligers wordt geld en waarde toegevoegd aan genoemd pand, zonder dat hierbij sprake is van een structurele subsidierelatie. Er is behoefte aan samenwerking met de gemeente om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in het benutten van de accommodatie. Voorstelbaar is dat de gemeente leegstaande panden zou willen verkopen. Wat betreft het pand aan de Waterstraat wordt er momenteel iets toegevoegd, waarbij de snijvlakken tussen sociaal domein, jeugdzorg, talentontwikkeling en onderwijs heel dicht bij elkaar komen. Hij pleit er voor om over (het gebruik van) de accommodatie met elkaar in gesprek te gaan.

Wethouder Werger geeft dat eraan wordt gewerkt om de volledige gemeentelijke vastgoedportefeuille in kaart te brengen. Vervolgens wordt dit overzicht per pand bezien wat de mogelijkheden betreft. Op basis daarvan wordt er in gesprek gegaan met de desbetreffende partijen.

Burgerbelang stelt dat vooral de bezuiniging op de bibliotheek, ad € 150.000,=  veel pijn doet. Nu de bibliotheek de sluitpost wordt van een grote bezuiniging, acht spreker het ook wenselijk om kritisch te kijken naar die zaken waarop blijkbaar nièt wordt bezuinigd.

In de voorstellen is verwoord, dat er niet wordt bezuinigd op het aangescherpte Focustraject, waaraan is toegevoegd dat Zutphen in 2030 energieneutraal moet zijn. Ondanks de bezuinigingen verandert er dus blijkbaar niets aan het investeringsvoornemen om goed werkende armaturen te voorzien van LED-verlichting. De vraag is hoeveel geld er is gereserveerd voor de duurzaamheidsparagraaf – ‘de 2030 beleving’ – en of daar echt niets van kan worden gecorrigeerd en naar beneden kan worden bijgesteld.

Het College wijst er op dat Nederland op plaats 27 staat binnen Europa wanneer het over duurzaamheid gaat. Dat is ook het gevolg van dergelijke afwegingen, zoals de heer Siemes verwoordt. Hij geeft aan dat in het Focustraject klimaatdoelen zijn opgenomen en doelen in relatie tot de energietransitie. Om hierin versnelling te kunnen realiseren, is een apart punt in het coalitieakkoord opgenomen. Voor de aanjaagfunctie is voor de komende drie jaar € 600.000,= gereserveerd om dit samen met inwoners en maatschappelijke instanties aan te kunnen jagen.

Mevrouw van Baars (Perspectief) verwijst naar de intentie om het subsidiebeleid vanuit twaalf thematafels tegen het licht te houden. Ze raagt hoeeen zo versnipperde manier van kijken naar thema’s en subsidies ten opzichte van integraal werken, wijkgericht werken en een stadsbrede organisatie.

Het College stelt dat de thematafels een begin vormen van het traject om de subsidies opnieuw tegen het licht te houden. Het College is ervan overtuigd dat deze werkwijze vooruitgang betekent. Tot nu toe is het altijd versnipperd geweest. Een subsidieaanvraag werd na toetsing veelal gehonoreerd, zonder dat de aanvraag als geheel werd bekeken. In de toekomst zullen subsidieaanvragen langs de geformuleerde beleidsdoelen worden gelegd, wordt nagegaan welke organisaties zich hiermee bezig houden en welk bedrag de gemeente – hiermee rekening houdend - over heeft voor het toekennen van de aanvraag.

 D66 concludeert dat het College voor een bedrag van € 12.000.000,= aan bezuinigingsvoorstellen voorlegt ter besluitvorming aan de raad. De vraag is of het College heeft overwogen om ruimere voorstellen voor te leggen, zodat raad écht keuzemogelijkheden heeft?

Het College deelt mee, dat het College dit inderdaad heeft overwogen. Bijvoorbeeld bij de bezuinigingen voor de bibliotheek is er sprake geweest van een drie maanden durende zorgvuldige verkenning van mogelijkheden. Ook is met dossierambtenaren herhaald overleg gevoerd in de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Het is niet gelukt om meer alternatieven te vinden om boven het bedrag van € 13.000.000,= aan bezuinigingsvoorstellen te kunnen komen.

D66 stelt vast dat er sprake is van structurele tekorten en vraagt hoe het College dit voor de toekomst ziet.

Het College geeft aan dat de meerjarenbegroting laat zien dat in 2022 de baten en lasten weer structureel in balans zijn.

Mevrouw Van de Bor informeert naar gemeenten die inmiddels ervaringen hebben opgedaan met een OZB-fonds.

Het College noemt de gemeente Leiden en gemeente Gouda.

Mevrouw (naam wordt niet genoemd) concludeert dat er eerst gekeken wordt naar de panden die de gemeente in bezit heeft en misschien van af wil. Het lijkt haar verstandiger om eerst te kijken hoe de gebouwen momenteel worden gebruikt.

Het College licht toe dat in het proces van het in kaart brengen van al het vastgoed dit op alle aspecten wordt bezien. Het College zal zich aan de voorwaarden houden die daarbij horen.

De voorzitter vraagt – gezien de tijd – of er nog inwoners zijn die een vraag willen stellen. Er zijn geen inwoners die zich melden.

De voorzitter biedt de aanwezige raadsleden gelegenheid om nog aanvullende vragen te stellen.

Burgerbelang verwijst naar de vraag van D66 en vraagt een uitleg bij het uitgangspunt dat moties zonder dekking niet worden uitgevoerd. Aan de raad wordt een aantal opties voorgelegd met de mededeling dat er verder geen mogelijkheden zijn.

De vraag is indien de raad niet met voorliggende opties instemt en het voorstel niet steunt, of dan optie 1 gaat gelden; dat wil zeggen dat er dan een niet bestaande dekking gezocht moet worden. In feite wordt de raad zodoende voor het blok gezet.

Als de raad geen alternatief heeft en instemt, zal de communicatie vervolgens aan de gemeenteraad worden gelabeld: de raad heeft besloten en het College voert uit. De verwachting van een dergelijke communicatie geeft een onprettig gevoel.

Het College bevestigt dat de ruimte om te kiezen uitermate beperkt is. Er is een lijst toegevoegd met moties die het in het College niet hebben gered (Categorie 5). De raad kan nog eens goed naar deze lijst kijken of daar wellicht toch nog goede ideeën tussen zitten. Tevens kan de raad met een nieuw idee komen, maar dat moet wel dekking hebben.

Burgerbelang vraagt of deze beslissing inderdaad in oktober genomen moet worden.

Het College antwoordt dat er nog twee momenten zijn om met elkaar hierover te discussiëren, zijnde 20 september en 8 oktober.

VVD verwijst naar de bespreking van de Voorjaarsnota. Spreker meent dat toen al expliciet is gesteld dat moties zonder dekking niet door het College worden uitgevoerd.

Het College antwoordt bevestigend. Het College constateert ook de Zutphense bestuurscultuur op de inhoud is gericht, waardoor soms de financiële kant als wat minder relevant / minder belangrijk wordt beoordeeld. Met het voorstel: ‘Moties zonder dekking worden niet uitgevoerd’, wil het College graag samen met de raad een andere manier van politiek voeren tot stand brengen, waarbij inhoud en financiën écht bij elkaar horen.                                                                                                                      

De heer (H.) Derksen constateert dat veel burgers betrokken zijn bij de bezuinigingen. Er kunnen bij burgers ook nog goede ideeën leven. Hij suggereert om de burgers op tijd in te schakelen bij de bezuinigingen.

Het College acht dit een goed voorstel. Het College wil graag op de voorgestelde wijze werken.

De wethouder vraagt aandacht voor het feit dat tussen het moment van aantreden van het College, de Voorjaarsnota en de bezuinigingen bijzonder weinig tijd heeft gelegen. Hij realiseert zich dat de consultatie van alle belanghebbenden daarbij onvoldoende is geweest. Dat zal komende jaren anders zijn: inwoners en maatschappelijke instanties zullen betrokken worden bij de plannen.

Het College dankt alle aanwezigen voor het gesprek. Er is goed naar elkaar geluisterd en met respect met elkaar omgegaan. Met deze bezuinigingen ligt er een hele klus en deze rust niet alleen op de schouders van het College en de raad, maar bij iedereen. Ze adviseert dringend om op constructieve wijze de gesprekken met elkaar te vervolgen.

De voorzitter dankt de gespreksleider voor diens inzet.

De voorzitter verwijst naar de Forumvergadering op 20 september a.s. en schetst de beoogde opzet. De Forumleden gaan dan met elkaar in gesprek. Eventuele insprekers voor deze vervolgbijeenkomst kunnen zich aanmelden bij de Griffie.

In de raadsvergadering van 8 oktober wordt opnieuw over dit thema gesproken en kunnen raadsleden eventueel amendementen indienen. Vervolgens heeft het College de tijd om eventuele aanpassingen in de begroting door te voeren. De begroting ligt op 5 november voor ter besluitvorming.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Advies

Onderwerp door naar beeldvormende vergadering

Behandeld in Forum van 20 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Opzet Forumvergadering donderdag 20 september 2018
Raads- en forumleden zijn in deze vergadering in de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over de programmabegroting Zutphen 2019-2022. Inwoners kunnen desgewenst inspreken.

In de Forumvergadering van donderdag 13 september hebben raads- en forumleden en inwoners kennis kunnen nemen van de toelichting van het college op de voorstellen voor de programmabegroting 2019-2022. Ook was er gelegenheid vragen te stellen.

Toelichting Programmabegroting Zutphen 2019-2022
Het college heeft de Programmabegroting 2019-2022 voorbereid. De begroting staat in het teken van de bezuinigingsopgave die de gemeente heeft, met name door ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota en de uitgangspunten programmabegroting 2019-2022 op 15 juni 2018, heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten voor de voorliggende begroting. Daarmee heeft de raad aangegeven dat ingrijpen noodzakelijk is.

Het voorziene begrotingstekort voor 2019 bedroeg € 11.900.000. Het college heeft een bezuinigingspakket opgesteld om de begroting voor 2019 sluitend te maken. Ook voor de jaren 2020-2022 wordt een pakket maatregelen voorgesteld dat ertoe leidt dat de begroting financieel sluitend is. Alle voorgestelde maatregelen beschouwt het college als realistisch en haalbaar. Vanaf 2021 is de begroting bovendien ook structureel sluitend, wat wil zeggen dat voor de dekking van de geraamde uitgaven geen gebruik wordt gemaakt van incidentele middelen, maar dat structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Voor de provincie is een structureel sluitende begroting in 2022 noodzakelijk om preventief toezicht te voorkomen.

Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarschijf 2019 van de programmabegroting Zutphen 2019-2022 vast te stellen en kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022. Daarnaast vraagt zij de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2019 vast te stellen en hiervoor kredieten beschikbaar te stellen.

Tot slot vraagt het college de raad om vier uitgangspunten vast te stellen:

 1. Moties zonder dekking worden niet uitgevoerd.
 2. Incidentele meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve.
 3. Structurele lasten worden uitsluitend met structurele baten gedekt.
 4. Beleidsinhoudelijke afwegingen en besluiten worden voorzien van financiële consequenties en gevolgen voor de begroting.

Planning
In het Presidium van 5 juli 2018 zijn procesafspraken gemaakt over het behandeltraject van de begroting.

 1. In de Forumvergadering van donderdag 13 september 2018 licht het college haar voorstellen toe. Raads-, forumleden en inwoners zijn in de gelegenheid vragen te stellen.
 2. In de Forumvergadering van donderdag 20 september 2018 wisselen raads- en forumleden onderling van gedachten. Inwoners kunnen inspreken.
 3. Een raadsvergadering op maandag 8 oktober 2018. De mogelijkheid om amendementen op de begroting in te dienen. Nog geen besluitvorming.
 4. Een raadsvergadering op maandag 5 november 2018. Besluitvorming over de begroting 2019 en eventuele amendementen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 20-09-2018 Tijd 19:45 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller en E. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes en P.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDM Schriks en G. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen en R Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken en J.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. Ze informeert de vergadering dat er zes insprekers zijn aangemeld. De aanwezige insprekers krijgen achtereenvolgens gelegenheid tot inspreken.

De voorzitter meldt vervolgens dat na 10 september nog een aantal stukken met betrekking tot de bezuinigingen is binnengekomen. Deze zijn inmiddels op de website van de raad geplaatst en toegevoegd aan de ingekomen stukken van 8 oktober.

In de vergaderoproep voor de Forumvergadering van 7 september is de mogelijkheid geboden om vooraf technische vragen te stellen. Deze schriftelijke vragen kunnen tot 30 september worden ingediend en daarna is er nog een mogelijkheid om mondeling vragen in te dienen op 3 oktober a.s. om 19.00 uur in de commissiekamer.

De bespreking van vandaag is bedoeld voor politieke vragen.

De voorzitter geeft achtereenvolgens de insprekers het woord:

Inspreker 1 - Mevrouw Klungers, directeur-bestuurder van Stichting Perspectief Zutphen

Inspreker maakt zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen. Stichting Perspectief krijgt te maken met kortingen van minimaal € 500.000,=. Het is onduidelijk of hierdoor in 2019 de afdeling Buurtservice voortgezet kan worden.

Daarnaast moet er nòg meer op subsidies en op het Sociaal Domein worden bezuinigd. Ook van die bezuinigingsronde wordt Perspectief niet uitgezonderd.

Perspectief bestaat acht jaar en heeft inmiddels meerdere keren te maken gehad met bezuinigingen en forse kortingen. Er is al veel gesneden op management, gebouwen, overhead, maar ook op voorzieningen aan inwoners. Inspreker benadrukt dat de financiële rek er nu echt uit is.

Inspreker schetst een praktijkvoorbeeld van een situatie in 2018, waarbij door de snelle interventie van Perspectief de geschetste situatie weer snel onder controle was. In 2020 zal in soortgelijke situaties niet meer op dezelfde wijze kunnen worden gehandeld, hetgeen uiteindelijk tot veel hogere kosten zal leiden voor de gemeente Zutphen. Inspreker heeft zeker begrip voor de bezuinigingsnoodzaak voor de gemeente, maar helder moet zijn dat door nu te bezuinigen op Perspectief de gemeente juist duurder uit zal zijn.

Perspectief levert de gemeente jaarlijks een besparing op van € 700.000,= op duurdere maatwerkvoorzieningen en nog eens € 200.000,= op bijstandsuitkeringen. Dat besparingspotentieel wordt met de voorgenomen bezuinigingen afgebroken. Inspreker vraagt de raad daarom niet te kiezen voor deze kortzichtige korte termijnsoplossing

D66 informeert naar de verhouding in de dienstverlening van Perspectief tussen preventie en algemeen voorliggende voorzieningen.

Inspreker geeft aan dat Perspectief een algemeen voorliggende voorziening is en jaarlijks 1.200 klanten vanuit het sociaal werk ondersteunt. Daarnaast heeft Perspectief een grote taak in vroegsignalering en preventie, maar dat zal vanaf 2020 niet meer mogelijk zijn.

De PvdA vraagt of een subsidiekorting bij Perspectief tot minder professionals in de sociale wijkteams leidt. Voorts informeert de fractie of er dubbelingen bestaat in werkzaamheden met andere organisaties.

Inspreker verwacht dat er fors moet worden gesneden in de sociale wijkteams en deze moeten worden teruggebracht van 23 fte naar 16 fte. Voorts ziet inspreker wel enige dubbelingen. Wat deze dubbelingen betreft, verwijst inspreker naar het rapport van Bureau Berenschot. Dit is hierin al duidelijk gemaakt.

De Stadspartij vraagt of er ten aanzien van dubbelingen ook kan worden gedacht aan diensten, die door andere organisaties worden uitgevoerd. De fractie vraagt zich af of wordt gekeken naar bezuinigingen op dit gebied, zodat de sociale wijkteams en de vroegsignalering gehandhaafd kunnen blijven.

Inspreker bevestigt dat hiernaar is gekeken, maar het grootste deel van de organisatie is gericht op sociaal werk. Het is dus onvermijdelijk dat een deel van bezuiniging terecht komt binnen het sociaal werk.

D66 vraagt wanneer de bezuiniging van € 150.000,= wordt doorgevoerd. Spreker heeft hierover niets in de stukken kunnen vinden.

Inspreker geeft aan dat dit ook niet als bezuiniging staat benoemd, maar dat het een korting betreft, die met ingang van 2020 wordt doorgevoerd.

Inspreker 2 - Mevrouw Buis, namens de Dorpsraad Warnsveld, ’t Warnshuus en namens “de andere kant” van de Den Elterweg (Leesten)

Inspreker stelt dat de Dorpsraad van mening is, dat een openbare bibliotheek een basisvoorziening betreft, zeker voor kinderen. Er bestaat een veilige route naar ’t Warnshuus en ‘t Warnshuus is onlosmakelijk verbonden met de bibliotheek. Het Warnshuus is het dorpshuis voor Warnsveld en Leesten, ofwel “de andere kant van de Den Elterweg”.

De gemeente Zutphen zet zich bewust in voor duurzaamheid en energiebesparing. Juist daarom begrijpt de Dorpsraad niet waarom het College kiest voor het behoud van de bibliotheek in de Broederenkerk. Immers, aan de andere zijde van de Den Elterweg is ’t Warnshuus gelegen en dit gebouw is zeker energiezuiniger en duurzamer dan de Broederenkerk.

Ook vanuit menselijk perspectief is duurzaamheid een blijvend aandachtspunt. De bezuinigingen op het sociaal domein zijn voor inwoners dramatisch en dan is het fijn dat mensen terecht kunnen in een buurthuis.

Op 7 maart is er door alle politieke partijen een belofte gedaan in ’t Warnshuus. Deze belofte betrof ’t Warnshuus inclusief de bibliotheek. Slechts een half jaar later ligt dit bezuinigingsvoorstel op tafel. Naar de mening van de dorpsraad en vele anderen wordt de andere zijde van de Den Elterweg onevenredig hard getroffen. Inspreker geeft een opsomming: de bezuinigingen op Perspectief zullen ook Warnsveld en Leesten treffen, sluiting van de burgerbalie en het verbreken van de stedenbanden zijn reeds een feit, verder zullen de bibliotheek en ’t Warnshuus verdwijnen.

Inspreker hoopt en verwacht dat de bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de bibliotheek en ’t Warnshuus worden teruggedraaid en de belofte die alle politieke partijen op 7 maart hebben gedaan, hiermee gestand wordt gehouden.

Burgerbelang vraagt of er nog contact is geweest tussen het College en het bestuur van ‘t Warnshuus, nadat de bezuinigingen bekend zijn gemaakt.

Inspreker meldt een afspraak te hebben staan met de portefeuillehouder cultuur. Voorafgaand aan de bekendmaking is de Dorpsraad niet ingelicht.

Inspreker 3 - De heer Huis in ’t Veld, voorzitter van De Graafschap Bibliotheken

Inspreker ‘proeft’ dat binnen de raad een brede waardering bestaat voor de positie en het werk van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Inspreker is echter niet gerust op de stemmingen die op 8 oktober zullen plaatsvinden met betrekking toto de voorgenomen bezuinigingen, alsmede moties en amendementen in dit kader.

Inspreker is geschokt over het Collegevoorstel om € 150.000,= te bezuinigen op het bibliotheekwerk in de gemeente Zutphen. Het is duidelijk dat bij een gelijkblijvende subsidiering de bibliotheek in ‘t Warnshuus niet open kan blijven. Voor het behoud van beide bibliotheken van De Graafschap is een bedrag van € 150.000,= nodig, terwijl het College nu juist een bezuiniging van € 150.000,= voorstelt. Als de raad dit voorstel overneemt, zal sluiting van één van de beide vestigingen onvermijdelijk zijn. Gezien de hoogte van het bedrag betekent dit de sluiting van de bibliotheek in de Broederenkerk.

De Graafschap bibliotheken is een belangrijke partner voor de gemeente Zutphen en vervult een rol in “het kunnen meedoen in de samenleving”. De Graafschap bibliotheken heeft meer dan 250 vrijwilligers, die de inwoners van Lochem en Zutphen met heel veel passie ondersteunen. De inzet bedraagt - omgerekend - 11 fte; deze formatie vertegenwoordigt een waarde van € 550.000,=.

De activiteiten zullen worden voortgezet, zij het vanuit één vestiging en dit zal de dienstverlening ernstig beperken.

Uit een benchmark is gebleken dat de dienstverlening van De Graafschap Bibliotheken zeer hoog scoort, terwijl de subsidie per inwoner onder het landelijk gemiddelde ligt. De wijze van dienstverlening sluit ook aan bij het coalitieakkoord van de gemeente Zutphen, waarin inclusiviteit als één van de belangrijkste kerndoelen is opgenomen. Inspreker stelt dat de bibliotheek in Zutphen eredivisie speelt tegen bedrag dat bij de eerste divisie hoort.

Met het openhouden van de huidige twee bibliotheekvestigingen in de gemeente Zutphen blijft de grote waarde voor de inwoners bestaan: laagdrempelig, preventief, dichtbij en goedkoop en met kwaliteit. Gezien de impact van het Collegevoorstel, ondanks de ingediende motie en het aangekondigde amendement, overweegt inspreker serieus om morgen per 1 januari 2019 de huur op te zeggen van ‘t Warnshuus en per 1 januari 2020voor de Broederenkerk. Op dit moment ziet inspreker geen andere optie.

Het CDA vraagt wanneer de gesprekken met het College over de subsidie hebben plaatsgevonden.

Inspreker geeft aan dat deze voor het eerst in oktober 2017 en voor het laatst op 20 juni 2018 hebben plaatsgevonden.

Het CDA vraagt of toen al de indruk is ontstaan dat er problemen zouden kunnen ontstaan, qua subsidie.

Inspreker geeft aan dat toen niet bemerkt te hebben. Er konden weliswaar geen toezeggingen worden gedaan, maar er bestond alle begrip voor de financiële positie van de bibliotheken. Een bezuiniging past dan ook niet niet in de lijn der gesprekken, zoals die zijn gevoerd. Er is geen signaal afgegeven dat er een korting op het lopende budget zou gaan plaatsvinden.

De SP spreekt bewondering uit voor de wijze waarop de heer Huis in ’t Veld knokt voor de bibliotheek. De SP vraagt hoe groot de begroting van de vestiging in Warnsveld en van de vestiging in de Broederenkerk is.

Inspreker zegt dat een deel van de kosten in de gemeenschappelijke backoffice zit versleuteld. De gebouwkosten bedragen in ’t Warnshuus € 300.000,= en in Zutphen tussen € 600.000,= en € 700.000,= in Zutphen.

De SP vraagt hoe een bezuiniging van € 150.000,= kan leiden tot sluiting van de vestiging in de Broederenkerk.

Inspreker legt uit dat sluiting van één van beide vestigingen tot inkomstenderving zal leiden. Daarnaast zal afscheid moeten worden genomen van een deel van het personeel met reorganisatiekosten als gevolg. Een ander deel van het personeel zal moeten verhuizen naar de andere vestiging. Voorts zijn de licentiekosten gebaseerd op inwoneraantallen.

GroenLinks vraagt of er nog steeds een vestiging moet sluiten bij handhaving van de nullijn.

Inspreker antwoordt dat het dan nog steeds onvermijdelijk is, dat de vestiging in Warnsveld moet sluiten. In de laatste jaren hebben de bibliotheken te maken gehad met forse bezuinigingen. Deze zijn opgevangen middels ombuiging, door veranderingen in de dienstverlening en via verbreding. Dit alles is gebeurd zonder toekenning van extra financiële middelen. Om dit aanbod te kunnen behouden, zijn meer middelen nodig. Het handhaven van de nullijn betekent dat de huidige dienstverlening kan blijven gehandhaafd, maar dan wel vanuit één vestiging in plaats van twee.

De PvdA vraagt of het mogelijk is om de nullijn anders in te vullen, door te kijken naar het brede pakket en niet alleen naar de huisvestingslasten.

Inspreker geeft aan die uitdaging wel aan te willen gaan, maar de marges zijn erg klein. In de afgelopen jaren zijn ook diverse fondsen gebruikt om diensten te kunnen realiseren.

GroenLinks vraagt waarom inspreker de huur voor ’t Warnshuus per 1 januari 2019 op zou willen zeggen terwijl de bezuiniging pas in 2020 ingaat.

Inspreker geeft aan dat dit te maken heeft met de financiële positie van de bibliotheken en feit dat al een jaar lang gesprekken worden gevoerd met het College over een deugdelijke financiering.

GroenLinks constateert dat inspreker overweegt de huur op te zeggen voor beide vestigingen en vraagt wat hier de achtergrond van is.

Inspreker geeft aan dat het nodig is om tijdig te huur op te zeggen als men iets met deze vestigingen wil doen. Daarmee wordt wel vooruitgelopen op toekomstige besluitvorming.

De VVD vraagt hoe de bibliotheek in Zutphen presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde, in relatie tot de kosten.

Inspreker geeft aan dat de contributie vrij ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Het percentage inkomsten van gebruikers ligt ook boven het landelijk gemiddelde. De subsidiëring loopt achter op het landelijk gemiddelde.

Burgerbelang constateert dat inspreker aangeeft ‘t Warnshuus te gaan sluiten en later mogelijk de Broederenkerk. De fractie vraagt of dit betekent dat Zutphen over enige tijd helemaal geen bibliotheek meer heeft.

Inspreker meldt dat de keuze aan de raad is. Om een voorschot te nemen op wat voor besluit dan ook, wordt voor beide panden opzegging van de huur overwogen.

Burgerbelang vraagt of een besluit van de raad voor een bezuiniging van € 150.000,= tot gevolg heeft dat Zutphen straks geen bibliotheek meer heeft.

Inspreker geeft aan dat er dan nog wel een bibliotheek zal zijn, maar slechts op één locatie.

Inspreker 4 - De heer Oosterbaan, vestigingsmanager van Woonbedrijf Ieder1

Inspreker stelt vast dat het College heeft gezocht naar een pakket van bezuinigingsmaatregelen waarbij “de pijn wordt verdeeld”. Inspreker wil uitleggen wat de consequenties zijn van de bezuinigingsmaatregelen, wat betreft Perspectief en de afschaffing van het gebruikersdeel van de rioolheffing.

 • De voorgestelde bezuiniging op het welzijnswerk door Perspectief betekent een afbraak van de ondersteuning die Perspectief biedt aan de mensen die dit nodig hebben. Perspectief kan de bezuiniging niet opvangen zonder meedogenloos te snijden in het welzijnswerk. Ieder1 en Perspectief hebben de laatste jaren gezamenlijk met de gemeente opgetrokken op het gebied van vroegsignalering. Dat dit goed werkt, is terug te zien in de cijfers ten aanzien van huurachterstanden, huisuitzettingen en overlastklachten. Inspreker is ervan overtuigd dat deze gezamenlijke inzet daar een wezenlijke bijdrage aan levert.

Het tekort dat de raad nu moet oplossen, kan op papier wel leiden tot financiële dekking, maar regeren is vooruitzien. Het is jammer dat er in zorg en welzijn te vaak naar de kosten op de korte termijn wordt gekeken en niet naar de opbrengst op de langere termijn. Als dit wel het geval zou zijn dan zou de raad de subsidie aan Perspectief niet als een kostenpost, maar als een investering zien, die zich terugbetaalt in minder narigheid en minder kosten achteraf.

De bezuiniging bij Perspectief leidt tot een teruggang in de slagkracht van Perspectief en veroorzaakt een verminderde inzet op het voorkomen van problemen; het effect van deze teruggang is dat er meerkosten ontstaan aan de achterkant. Bovendien treft dit de meest kwetsbare inwoners.

 • De voorgestelde maatregel om het gebruikersdeel van de rioolheffing volledig af te schaffen en volledig te verleggen naar het eigenaarsdeel heeft een enorm effect op het investeringsvermogen van Woonbedrijf Ieder1. Met deze jaarlijks terugkerende extra kostenpost nemen de investeringsmogelijkheden af met twintig miljoen euro. Ieder1 blijft - ongeacht de keuzes - samen met de gemeente kijken wat maximaal kan worden gedaan voor de inwoners van Zutphen. Ieder1 zal zich samen met Perspectief met minder geld blijven inspannen om degenen te helpen die het nodig hebben. Wanneer de raad instemt met het Collegevoorstel, zal dat echter substantieel minder zijn.

De ChristenUnie vraagt wat de OZB betekent voor Ieder1 in relatie tot duurzaamheid.

Inspreker geeft aan dat het hier niet om de OZB gaat, hoewel ook die verhoging van 7,5 procent Ieder1 treft, maar om de rioolheffing. In tegenstelling tot omliggende gemeenten, komt deze heffing volledig bij woningeigenaren te liggen. Dit bedraagt € 72,= per woning en leidt tot een forse kostenpost voor Woonbedrijf Ieder1.

GroenLinks concludeert dat de huurders nu voor deze heffing betalen. De fractie vraagt of het een optie is om dit te gaan doorbelasten naar de huurders.

Inspreker meldt dat dit theoretisch kan, maar praktisch is dit onmogelijk omdat de instemming van de huurder nodig is. Als de huurder instemt, dan zou aanpassing van het huurcontract mogelijk zijn. Bij nieuwe huurders zou het wel in het huurcontract opgenomen kunnen worden, maar het uitgangspunt van Ieder1 is dat alle huurders gelijk worden behandeld.

Nu kan een huurder of woningeigenaar met een laag inkomen ontheffing aanvragen voor het gebruikersdeel van de rioolheffing. Voor het eigenaarsdeel kan die ontheffing niet worden aangevraagd.

De PvdA vraagtaan welke maatregelen uit het bezuinigingspakket inspreker refereert.

Inspreker heeft ten eerste bezwaar tegen de bezuinigingsmaatregel, die voor rekening komt van Perspectief en die de bewoners in de wijken hard gaat raken. Perspectief werkt voor negentig procent voor de huurders van Ieder1.

Ten tweede, heeft inspreker bezwaar tegen het verleggen van de rioolheffing naar het eigenaarsdeel, omdat dit een grote kostenpost meebrengt voor het Woonbedrijf.

Inspreker 5 - De heer R. Koster, directeur van onderzoeks- en adviesbureau Moventum

Inspreker meldt dat Moventum ondersteuning biedt aan het inwonerspanel ‘Zutphen spreekt’ en bij het ondernemerspanel. Spreker wil reageren op Collegevoorstel nummer 5, zijnde de stopzetting van het inwonerspanel. Inspreker wijst op het belang van participatie in tijden van bezuiniging. Meer dan 1.500 inwoners participeren in dit inwonerspanel. Het inwonerspanel is zorgvuldig opgebouwd, is statistisch betrouwbaar en representatief voor de inwoners van Zutphen. Het panel leeft. In de afgelopen jaren is het panel met 500 leden gegroeid. Veel gemeenten zijn jaloers op dit instrument waarover de gemeente Zutphen beschikt. In de afgelopen jaren is energie, geld en tijd geïnvesteerd in het inwonerspanel.

Juist in tijden van bezuinigingen zouden de vruchten van het inwonerspanel moeten worden geplukt. Het panel is een goed instrument om inwoners te betrekken bij de bezuinigingen. Dit verdient zich uiteindelijk dubbel en dwars terug. Ook alternatieven kosten geld. Het zou jammer zijn als wordt teruggegaan naar uitsluitend bijeenkomsten op het gemeentehuis. Hier komen veel minder mensen op af. Met een panel bereik je een veel groter groep inwoners.

Social media wordt genoemd als een alternatief, maar vanuit diens professie ziet inspreker dat niet als een serieus alternatief, want daarmee wordt slechts een specifieke groep bereikt.

Inspreker ziet de stopzetting van het inwonerspanel niet als een bezuiniging, aangezien de kosten van dit panel zeer gering zijn en stopzetting bovendien zal leiden tot andere kostenposten.

Het is bijzonder te noemen dat de gemeente Zutphen het inwonerspanel als een aparte post heeft opgenomen. In veel gemeenten is dat niet het geval, maar is een panel een onderdeel van projecten. Inspreker kan zich voorstellen dat het College het panel als aparte post schrapt en onderbrengt bij het Focustraject.

Recent is het ondernemerspanel gestart. Hier doen honderden ondernemers aan mee. Het zou jammer zijn als dit instrument, dan enkele maanden geleden is gestart, nu weer wordt opgeheven.

Juist in tijden van bezuinigingen is het betrekken van inwoners en ondernemers bij het maken van keuzes middels een panel een goed instrument. Inspreker roept op om het inwonerspanel als aparte post geheel of ten dele uit de begroting te halen en de financiering via andere budgetten te laten lopen.

D66 vraagt wat de inbreng van inspreker is ten aanzien van het ondernemerspanel.

Inspreker stelt dat het om beide panels gaat. Bezuinigingsvoorstel 5 heeft specifiek betrekking op het inwonerspanel. Het daar genoemde bedrag kan inspreker echter alleen plaatsen als daar het ondernemerspanel bij wordt betrokken. Deze vraag wil hij hier dan ook voorleggen.

De voorzitter bevestigt dat het hierbij over beide panels gaat.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging van Zutphen mee kan denken over gemeentelijke voorstellen van de. De vraag is hoeveel mensen in het panel reageren.

Inspreker antwoord dat per benadering circa zeventig procent reageert.

D66 vraagt hoe lang het inwonerspanel bestaat en informeert of de resultaten ook zichtbaar zijn verwerkt in beleid.

Inspreker geeft aan dat het panel vanaf eind 2015 bestaat. Er wordt veel met de inbreng van het panel gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en communicatie. Een aantal inwoners heeft ook aangegeven aan de slag te willen in werkgroepen samen met de gemeente. Het is een dus niet alleen een enquêtemethode, maar een participatiemiddel. Het kan echt wat opleveren als het panel slim wordt ingezet in deze bezuinigingsronde.

Inspreker 6 - De heer M. Joppe, bestuurslid van ’t Warnshuus

Inspreker geeft aan dat er sinds 2013, op basis van afspraken die met de gemeente zijn gemaakt, veel is gedaan om ’t Warnshuus in haar huidige vorm te behouden. Er bestaat een helder idee over de betekenis die ’t Warnshuus voor Warnsveld kan hebben. Door heel veel mensen is hard gewerkt, in de meeste gevallen vrijwillig en belangeloos. Ook het bestuur heeft vrijwillig plaatsgenomen. Inmiddels is het resultaat zichtbaar. ’t Warnshuus is voor Warnsveld van grote betekenis, maar eveneens is het een gegeven dat - ook zonder de bezuinigingsvoorstellen van het College - de exploitatie kwetsbaar is. Hierover worden gesprekken gevoerd met het College.

De bibliotheek is onlosmakelijk met ’t Warnshuus verbonden, zowel financieel als inhoudelijk. Inspreker roept de raad om in de besluitvorming de weging van functies mee te nemen. Laagdrempelige en goedkope voorzieningen, zoals ’t Warnshuus die biedt, zijn van groot belang voor de samenleving.

De ChristenUnie vraagt of het voortbestaan van de bibliotheek voorwaardelijk is voor het voortbestaan van ’t Warnshuus.

Inspreker antwoordt bevestigend. Als hij morgen een opzegging van de huur voor de bibliotheek ontvangt, zal hij direct telefonisch contact opnemen met de wethouder om de bestuursopdracht terug te geven. Dat betekent dat ’t Warnshuus in haar huidige vorm ophoudt te bestaan. Spreker wijst er op, dat de verantwoordelijkheid als organisatie voor de exploitatie erg groot is. Het bestuur kan onder de gewijzigde omstandigheden – met een huuropzegging van de bibliotheek – een dergelijke verantwoordelijkheid niet meer dragen.

De PvdA vraagt of, in het geval er geen bezuiniging op de bibliotheek plaatsvindt, er nog wel mogelijkheden zijn om er samen met de bibliotheek uit te komen. Voorts vraagt spreker welke mogelijkheden er zijn om andere huurders in het pand toe te laten of bestaande huurders te behouden.

Inspreker ziet mogelijkheden voor samenwerking met de bibliotheek. ’t Warnshuus is enerzijds een organisatie en anderzijds een bestuurlijke organisatie. Het is echter lastig gebleken om met vrijwilligers het bestuur van een dergelijke organisatie te voeren. Samenwerking met de bibliotheek biedt kansen om bestuurlijk een aantal randvoorwaardelijke zaken te professionaliseren. Verhuur van het gebouw op een andere wijze dan nu het geval is, blijkt zeer lastig omdat de ruimtes zeer specifieke functies hebben.

Inspreker bevestigt desgevraagd dat de huur door BFM in ’t Warnshuus is opgezegd. Naast de bibliotheek wordt ruimte verhuurd aan Ons Huis, Carea, de Regiobank, Berkelstroom en Perspectief, maar deze laatste huurder heeft inmiddels de huur per 1 januari 2019 opgezegd.

Burgerbelang vraagt of er alternatieve ideeën / oplossingsrichtingen denkbaar zijn.

Inspreker legt uit dat de opdracht voor de vrijwilligers dan te groot wordt.

De PvdA heeft begrip voor de kwetsbaarheid van de vrijwilligersorganisatie. De fractie vraagt of inspreker hier ook had gestaan, als er geen bezuinigingsvoorstellen hadden gelegen.

Inspreker geeft aan dat in 2013 een projectplan is vastgesteld. Onderdeel van dat projectplan is een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst. Met de kennis van toen is gezocht naar een haalbare, realistische exploitatie. Daar is hard aan gewerkt met als doel iets te realiseren voor Warnsveld en omgeving dat ertoe doet. Deze opzet is geslaagd. De financiële kant is minder eenvoudig gebleken, maar vormt wel een onderdeel van de gemaakte afspraken. Het bestuur is hierover nog in gesprek met de gemeente.

D66 heeft het gevoel dat er twee discussies door elkaar lopen. Spreker stelt vast dat het verdwijnen van de bibliotheek fataal is voor ’t Warnshuus. Afgevraagd wordt echter of ’t Warnshuus wél kan blijven bestaan als de bibliotheek als huurder blijft.

Inspreker geeft aan dat over dit laatste gesprekken met de gemeente plaatsvinden. Inspreker ziet daar goede mogelijkheden voor. De inzichten die in de loop der tijd zijn ontstaan bij het bestuur en de vrijwilligers van ’t Warnshuus wil inspreker graag met de raad delen. Eén van de lessen is dat het wellicht niet realistisch is om een dergelijke organisatie door een vrijwillig bestuur te laten besturen. Hierover vindt momenteel overleg plaats en er wordt gekeken naar een alternatieve vorm. Onderdeel van de oplossing kan ook een oplossing voor het exploitatievraagstuk zijn. In de voorgestelde maatregelen ziet inspreker onvoldoende samenhang.

De bezuiniging die nu wordt voorgesteld, maakt duidelijk hoe groot de impact is voor de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan deze verantwoordelijkheid niet nemen.

De voorzitter biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en gerichte vragen te stellen.

Burgerbelang constateert dat een aantal voorzieningen wordt wegbezuinigd, dat vervolgens grote invloed heeft op andere voorzieningen. Met het terugbrengen van de subsidies van de bibliotheek en Perspectief heeft de raad het recht om te weten wat er volgens het College met ’t Warnshuus gaat gebeuren.

Diverse organisaties worden geconfronteerd met forse bezuinigingen, die in sommige gevallen het einde betekenen van bepaalde activiteiten. De vrijwilligers kennen hun eigen organisaties door en door en spreker vindt het beschamend om als raad deze organisaties te vragen waar ze wellicht nog op kunnen bezuinigen.

Burgerbelang heeft de indruk dat de organisaties die door de bezuinigingen worden getroffen, willekeurig zijn aangewezen. Spreker constateert dat de zes organisaties, die vanavond hebben ingesproken slechts een klein deel van het bezuinigingspakket voor hun rekening krijgen en spreker acht dat kenmerkend voor wat er gaat gebeuren in dit bezuinigingstraject. Burgerbelang is hier niet blij mee.

De SP stelt dat deze bezuinigingen pijn doen en een flinke beschadiging veroorzaken in de sociale samenhang in de Zutphense gemeenschap. De aanleiding voor deze bezuinigingen ligt – naar mening van de SP - in het matig tot slecht gevoerde financieel beleid van de afgelopen jaren en in Rijksbezuinigingen.

De bezuinigingen op het sociaal domein en de verhoging van de OZB zullen ertoe leiden dat meer mensen in financiële nood komen. Spreker vraagt of het College het ermee eens dat juist in een situatie waarin de financiële nood toeneemt, ook de waarde van sociaal werk toeneemt; meer specifiek doelt spreker hierbij op het opsporen en signaleren van probleemsituaties op menselijk niveau. De SP vraagt hoe het College ervoor gaat zorgen dat deze kerntaak van het sociaal werk niet gaat leiden onder de bezuiniging van € 350.000,=.

In de afgelopen vijf jaar is sprake geweest van een explosie aan uitgaven wat betreft de beschermingsbewindvoering onder de noemer ‘bijzondere bijstand’. Het blijkt dat in Groningen hierop fors kan worden bezuinigd door het beschermingsbewind in eigen hand te nemen. Spreker vraagt of het College dit het onderzoeken waard acht.

Het baart de SP zorgen dat er wordt bezuinigd op schoolgebouwen. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een goede relatie met de onderwijsbesturen. De vraag is hoe deze bezuinigingen moeten worden gezien in relatie tot de samenwerking met de scholen.

GroenLinks sluit zich aan bij de opmerking dat deze bezuinigingen pijnlijk zijn en realiseert zich tegelijkertijd dat het hierbij nog slechts om een klein deel van de bezuinigingsvoorstellen gaat. GroenLinks is op zoek naar andere opties. Eén van de mogelijkheden is het bezuinigen op de loonsom, maar die mogelijkheid wordt door het College niet genoemd.

GroenLinks vraagt wat het College kan zeggen over de totale bezuiniging bij Perspectief en wil graag weten of daarmee de Buurtservice inderdaad in gevaar komt.

D66 sluit zich aan bij de reactie van GroenLinks. D66 heeft gezocht naar de afwegingen van het College en vraagt zich af hoe deze enorme tekorten zijn ontstaan. De fractie lijkt het daarom verstandig om eerst intern te kijken naar de loon- en prijsindexatie

In de bezuinigingsvoorstellen is de notitie van Bureau Berenschot over de minimum- en maximumvariant integraal overgenomen. Berenschot geeft ook een aantal kernvoorwaarden aan, die van belang zijn om deze operatie te doen slagen. Deze kernvoorwaarden zijn in het voorstel echter niet terug te vinden. Er ontbreekt een duidelijke visie van het College over wat er al dan niet nog gaat gebeuren. Ook ontbreekt een duidelijke visie op inhuur. In het kader van het budgetrecht van de raad zou er per kwartaal een overzicht moeten komen van de financiën.

BewustZW heeft enkele keren gehoord dat de problemen ten dele zijn te wijten aan het vorige College. Spreker refereert hierbij aan de twee wethouders die momenteel op basis van wachtgeld thuis zitten. Spreker vraagt of het College regelmatig met deze wethouders heeft gesproken en informeert naar een plan van aanpak om deze wethouders zo snel mogelijk aan werk te helpen, zodat de kosten voor de gemeenschap zo snel mogelijk op nul uitkomen wat wachtgeldverplichtingen betreft.

De gemeente Zutphen is vastgoedeigenaar en beschikt over ongeveer 135 gebouwen. Dat is een vreemde situatie. Reeds in 2008 was een aantal gebouwen in beeld voor een eventuele verkoop. Deze gebouwen vertegenwoordigden toen een waarde van circa twintig miljoen euro, maar tot op heden is er nog geen gebouw verkocht. De wethouder heeft recent aangegeven dat er een overzicht van alle vastgoedbezittingen wordt opgesteld en daarbij naar alle parameters wordt gekeken. Spreker roept het College op dat overzicht te actualiseren en openbaar te maken. Voorts wil de fractie worden geïnformeerd over huurders van gemeentelijk vastgoed, ook om daarmee in beeld te krijgen of sprake is van verkapte huursubsidies.

In het verleden zijn er gemeentelijke panden tegen hoge kosten opgeknapt om te kunnen verhuren. De fractie vraagt aandacht voor afschrijvingstermijnen en wil al met al meer inzicht krijgen in de ins and outs van het gemeentelijk vastgoedbezit. Spreker verwacht dat een proportioneel deel van de bezuinigingen middels het gemeentelijk vastgoed kan worden ingevuld.  

Een andere oplossing is om te kiezen voor een College met één wethouder minder. BewustZW denkt dat dit mogelijk moet zijn.

De ChristenUnie stelt vast dat de voorgestelde bezuinigingen zich kenmerken door een kortetermijnvisie. De effecten op de langere termijn zijn hierin niet meegenomen. Dat is vanavond ook uit de inspreekreacties gebleken.

Eén van de belangrijkste adviezen van Bureau Berenschot was om niet te bezuinigen in het voorveld, aangezien dat uiteindelijk geen voordeel oplevert, maar juist nadeel. Daarom vraagt de fractie waarom het College juist heeft besloten om in het voorveld te gaan bezuinigen.

De Stadspartij heeft veel vragen en kanttekeningen en weinig ruimte of tijd om te zoeken naar goede alternatieven en andere inzichten. Bij de ingekomen stukken zit een stuk van Bureau Halt en spreker roept het College op naar de oproep in deze brief te kijken en deze over te nemen. (NB notuliste: ik wilde dit iets minder cryptisch in het verslag verwoorden, maar kan deze brief niet vinden op de website van de raad. Voor de lezer is nu niet duidelijk wat deze oproep is)

De Stadspartij sluit zich aan bij het betoog om vroegsignalering te bewaken. Spreker vraagt het College hoe de bezuiniging bij Perspectief kan worden getackeld zodat de sociale wijkteams en de vroegsignalering kunnen worden gehandhaafd. Spreker meent dat de gemeente niet zonder deze laagdrempelige middelen en preventieve instrumenten kan.

Ten aanzien van Moventum, stelt spreker dat - gezien de hoge respons - het inwonerspanel als instrument moet worden gekoesterd.

De bezuiniging op groenbeheer ziet de fractie als een kans, evenals het daarbij betrekken van de ecovisie. Spreker is wel benieuwd hoe het College de ontstane onrust hierover gaat tackelen.

Het CDA constateert dat de voorgestelde bezuinigingen de samenleving gaan uithollen en vreest dat dit ‘boemerangbezuinigingen’ zullen blijken. Er ligt een opgave om naar goede alternatieven te zoeken; dat is geen eenvoudige opgave.

Het College hamert op financiële dekking. Het CDA mist echter de sociale dekking, de sociale gevolgen van waar dit naar toe leidt. Alle voorstellen zijn financieel gedreven.

Het CDA vraagt het College en de vier coalitiepartijen of het ene speerpunt belangrijker is dan het andere. Afgevraagd wordt of hierin de juiste keuzes worden gemaakt om Zutphen duurzaam te maken. Wat het CDA betreft, moet Zutphen ook in sociaal opzicht duurzaam blijven.

Tot slot, vraagt het CDA hoe het College de gemeente Zutphen over vier jaar voor zich ziet.

De SP zegt - in reactie op de vraag van het CDA of de juiste keuzes worden gemaakt - dat de bezuinigingen op zich geen keuze zijn van deze coalitie of het College. Een deel van de bezuinigingen komt immers vanuit rijksniveau. Vooropgesteld dat deze bezuinigingen onvermijdelijk zijn, heeft het College nagenoeg de best mogelijke afweging gemaakt. Hier en daar moeten keuzes nog wat worden bijgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de bibliotheek.

De VVD wil het College, ondanks alle kritiek, bedanken voor de snelheid waarmee is geopereerd. De fractie realiseert zich dat voorliggende opgave zeer lastig is.

De VVD heeft geconstateerd dat de uitkering uit het gemeentefonds over drie jaar is verdubbeld. Spreker vraagt of deze constatering juist is.

De fractie vraagt zich af wat de consequenties zijn van de voorgestelde bezuinigingen op zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid van de stad, in de breedste zin, en op de doelstellingen ten aanzien van de stad.

Voorts vraagt de fractie of het College ook heeft gekeken naar de mogelijkheden voor bezuiniging op de loonsom van de gemeente Zutphen. Dit levert immers een structurele besparing op, terwijl veel voorstellen slechts een tijdelijke en beperkte besparing opleveren.

Een aantal voorstellen heeft betrekking op verbanden, waarin de gemeente Zutphen partner is, zoals de Stedendriehoek. De VVD zou het jammer vinden als bezuiniging hierop in de toekomst nadelige gevolgen heeft voor de gemeente Zutphen.

De Stadspartij voegt toe dat het wat het partnerschap van de Stedendriehoek betreft, ook om de geloofwaardigheid van de gemeente Zutphen in de regio gaat.

De VVD vindt geloofwaardigheid niet het belangrijkste punt. Het gaat hierbij om het behoud van de verworven positie. De vraag is of deze bezuiniging ten koste daarvan zou kunnen gaan.

D66 is verbaasd dat de VVD geen reactie geeft op de grootste bezuinigingsvoorstellen, namelijk die met betrekking tot sociaal werk en de voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. De punten waar de VVD een reactie op geeft, hebben met name betrekking op stenen en niet op mensen.

De VVD is het hiermee niet eens. De wijze waarop de stad erbij staat, dient niet de stad zelf maar de mensen die er wonen en werken. De VVD is het ermee eens dat de consequenties van de bezuinigingsvoorstellen voor het Sociaal Domein vervelend zijn, maar tegelijkertijd zal de gemeente op de een of andere manier moeten bezuinigen.

De PvdA wijst op het voorliggende enorme pakket met pijnlijke keuzes. Er liggen ook goede keuzes voor. Op ongeveer van de helft van de voorstellen zijn geen bezwaren binnengekomen. Wat dit betreft, verwijst de fractie naar de vereenvoudiging van de toegang en procedures in het Sociaal Domein en de aanpak van huishoudens met mulitproblematiek. Dit sluit ook aan bij de visie om in het Sociaal Domein te investeren in lichtere vormen van zorg.

De PvdA erkent desgevraagd dat de genoemde bezuinigingen nog onzeker zijn. Een bezuiniging in het Sociaal Domein is altijd onzeker en daarom moet de impact van de bezuinigingen goed worden gemonitord. Inwoners zullen hun rechten opeisen en de kans bestaat dat het beroep op deze rechten groter is dan geraamd. Uiteindelijk moet de raad maatregelen vaststellen om tot een sluitende begroting te komen. De PvdA staat achter een transformatie van het Sociaal Domein en wil investeren in lichtere vormen van zorg om een beroep op zwaardere zorgvoorzieningen te voorkomen.

De ChristenUnie vraagt hoe de PvdA aankijkt tegen de bezuiniging op Perspectief, waarmee het advies van Bureau Berenschot om het voorveld te ontzien, niet wordt opgevolgd.

De PvdA acht dit inderdaad een punt van zorg. Een suggestie vanuit de PvdA is om de huisartsen meer te betrekken bij de bezuinigingen in het Sociaal Domein.

GroenLinks wijst op de lopende pilots van Perspectief en verwijst naar de inspreekreactie van mevrouw Klungers. Zij stelt dat hiermee enorme besparingen kunnen worden bereikt.

De PvdA stelt dat de bezuinigingen op re-integratie een pijnlijke keuze is. De PvdA vindt het vinden van werk belangrijk. De fractie erkent dat er keuzes moeten worden gemaakt, maar er bestaan wel zorgen over de grote groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In januari 2019 wordt gestart met het Werkbedrijf en de vraag is of de bezuinigingen geen al te grote consequenties hebben voor een goede start.

De PvdA heeft altijd gepleit voor een uitstroompremie, maar begrijpt dat ook wat dit betreft pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. De fractie vraagt of het College middels een evaluatie kan laten zien wat het effect van de premie is geweest over de eerste acht maanden van 2018, zodat de werking van het instrument goed kan worden beoordeeld.

De pijn moet eerlijk worden verdeeld. Voorliggend pakket leidt tot bezuinigingen die veel inwoners raken. De PvdA vraagt wat de mogelijkheden zijn om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat.

De voorzitter schorst het Forum, zodat het College zich kan beraden op de beantwoording.


Het Forum wordt geschorst.

Het Forum wordt hervat.

 

De voorzitter hervat de Forumvergadering en geeft de burgemeester het woord.

Burgemeester Vermeulen schetst hoe de procedure gaat verlopen. De wethouders zullen kort ingaan op een aantal vragen. Andere vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. In de volgende raadsvergadering kan het College verdere vragen beantwoorden.

BewustZW wil dat de vragen die vanavond niet kunnen worden beantwoord, zo spoedig mogelijk schriftelijk worden beantwoord.

Burgemeester Vermeulen heeft begrip voor deze vraag, maar zij wil het College ook de gelegenheid geven om in te gaan op visies en rode draden. Dat past meer in de setting van een raadsvergadering dan op papier. De schriftelijke beantwoording wil zij beperken tot feitelijkheden. Het politieke debat kan zodoende in de politieke arena worden gevoerd.

BewustZW is het met dit laatste eens, maar spreker hoopt dat er voldoende tijd overblijft, zodat niet alles op één avond onder tijdsdruk moet worden behandeld. De fractie wil een zuivere en sociale afweging kunnen maken. Spreker vreest dat hier met het voorstel van de burgemeester onvoldoende tijd voor resteert.

De SP stelt voor dat het Presidium na deze vergadering bijeenkomt om de agenda en spreektijden van het raadsdebat te bepalen. Als dat goed vastligt, dan lijkt het procedurevoorstel van de burgemeester haalbaar.

De voorzitter vraagt of er behoefte bestaat om als Presidium na afloop bij elkaar te komen.

BewustZW prefereert een ander overlegmoment.

De voorzitter stelt voor om het Presidium op 24 september door te laten gaan.

De SP vindt het ook werkbaar om dit via e-mail af te stemmen.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan het College.

Het College reageert op de suggesties om op de loonsom te bezuinigen. Het College wijst in dit verband op het belang van de executiekracht van het ambtelijk apparaat in 2019 en 2020. Er moet dan veel gebeuren, zowel in het Sociaal Domein, als in andere domeinen. Deze werkzaamheden vragen een goede bezetting. Desondanks is het goed om naar de loonsom te kijken en het College zal dit aan de lijst van nader te onderzoeken punten toevoegen.
Het College gaat in op de bezuinigingsvoorstellen wat betreft ’t Warnshuus en de bibliotheek. Zonder de bezuinigingen op de bibliotheek was al sprake van een lastige situatie voor ’t Warnshuus, zowel wat betreft exploitatie, als structuur. Er vinden gesprekken plaats met het bestuur van ’t Warnshuus met als doel om tot een goede oplossing voor ’t Warnshuus te komen zodat ‘t Warnshuus als dorpshuis behouden kan blijven. Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober verwacht het College hier meer over te kunnen vertellen.

Burgerbelang concludeert dat het College er al langere tijd mee bekend is dat de situatie rondom ‘t Warnshuus zorgelijk is en dat de bezuiniging op de bibliotheek in de pen zat. Burgerbelang vindt het niet netjes dat hierover nu pas in gesprek wordt gegaan. De raad blijft vervolgens in het duister tasten over mogelijke oplossingen en de financiële consequenties. Burgerbelang acht dit bestuurlijk ongepast.

Het College veronderstelt dat Burgerbelang net zo goed staat voor een serieuze en goede oplossing voor ’t Warnshuus. De eerste problemen die moeten worden opgelost, betreffen de exploitatie en de structuur. Die problemen speelden al tijdens de vorige Collegeperiode. Het College refereert aan het oorspronkelijke projectplan voor ’t Warnshuus, waar de raad in 2013 ook mee heeft ingestemd. De volledige verantwoordelijkheid ligt dus niet bij het College.

Burgerbelang vindt sprake van een rare verdraaiing. Destijds is de bibliotheek aangemerkt als ‘kloppend hart van ’t Warnshuus’. De raad wordt nu plotseling geconfronteerd met de problematiek.

Het College geeft aan, dat het College ervoor heeft gekozen om geen structurele bezuinigingen door te voeren op de onderwijshuisvesting. Er worden wel twee incidentele bezuinigingen toegepast. Hierdoor zal de reserve iets afnemen, maar deze blijft voldoende om de plannen voor de korte termijn op het gebied van onderwijshuisvesting uit te voeren, zoals afgesproken met de onderwijspartners. De onderwijspartners hebben nog steeds het volste vertrouwen in de samenwerking met de gemeente.

De Stadspartij vraagt zich af wat het College met ‘korte termijn’ bedoelt.

Het College licht toe dat dit betrekking heeft op de plannen tot en met 2021. Voor dit tijdsbestek zijn ook oplossingen gevonden voor de vrijkomende schoolgebouwen.

Het College zal de vragen over het beschermingsbewind schriftelijk beantwoorden.

De vragen ten aanzien van het rapport Berenschot wil het College in de raadsvergadering van 8 oktober bespreken.

Aan het vastgoedoverzicht wordt momenteel gewerkt en daarin worden alle zaken goed tegen het licht gehouden. In het kader van de privacywetgeving is het echter niet mogelijk om dit overzicht volledig openbaar te maken. Wél kan worden aangegeven welke panden de gemeente in bezit heeft.

BewustZW vindt dit een goede vooruitgang ten opzichte van de vorige overzichten en heeft begrip voor het standpunt dat het College rekening moet houden met de privacywetgeving. Toch wil de fractie benadrukken dat het College veel te veel informatie binnenskamers houdt, die openbaar gemaakt zou kunnen worden.

Het College wijst erop dat het verkopen van vastgoed tot incidentele middelen leidt.

BewustZW heeft deze opmerking een aantal jaren geleden ook al gehoord, maar de fractie heeft toen opgemerkt dat een incidentele opbrengst ook structureel kan worden gemaakt. Dit is wettelijk mogelijk en destijds ambtelijk beaamd.

Het College gaat in op de bezuiniging op beheer en onderhoud en de opmerking van de Stadspartij over de onrust die hierdoor kan ontstaan. Het College licht toe, dat op dit moment teams van beheer en onderhoud schouwen uitvoeren in buurten en wijken. De vraag wordt daarbij gesteld of beheer en onderhoud samen met bewoners kan worden uitgevoerd, of dat bewoners taken volledig willen overnemen. Dit ontwikkelt zich goed. Het College denkt door middel van participatie deze bezuiniging op een goede manier te kunnen realiseren.

De voorzitter herhaalt de mogelijkheden voor het schriftelijk of mondeling stellen van vragen, zoals ij de opening van de vergadering geschetst.

Het Presidium krijgt schriftelijk een voorstel met betrekking tot de wijze waarop de raadsvergadering op 8 oktober zal verlopen (spreektijden e.d.). Het Presidium kan hier schriftelijk op reageren.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Sluiting om 22.20 uur

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 oktober 2018 Naar boven

Datum 08-10-2018 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Amendement(en) ingediend, maar nog aangehouden

Amendement(-en):

Behandeld in Raad 15 oktober 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 15-10-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Amendement(en) ingediend, maar nog aangehouden

Amendement(-en):

Behandeld in Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen uitgebracht. BewustZW heeft een stemverklaring afgelegd.
Amendement(en) aangenomen