Pagina delen

Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

€ 504.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van het Sociaal Domein en de gemeentebegroting 2014  daartoe te wijzigen

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 1 januari 2015 is, hoogstwaarschijnlijk, de invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein een feit. Vanaf dat moment zijn de gemeenten Zutphen en Lochem verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en de overheveling AWBZ taken naar de WMO. Hiermee nemen de gemeenten taken over van het rijk en de provincie. De decentralisaties worden uitgevoerd onder het programma Sociaal Domein.

Op weg naar 2015 moet er nog veel gebeuren. We hebben dit nu geconcretiseerd in de begroting programma Sociaal Domein. In dit raadsvoorstel leggen we u deze documenten voor.

Beoogd effect

1. De benodigde middelen beschikbaar te stellen en daartoe de begroting 2014 te wijzigen

Via de uitkering uit het gemeentefonds wordt aan Zutphen voor de invoering van de decentralisaties in 2012, 2013 en 2014 een bedrag van € 390.360 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is via de begroting € 239.411 beschikbaar gesteld. Voor 2012 is het restantbudget vrijgevallen in de algemene middelen. Ook voor 2013 en 2014 is niet het gehele budget beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de programmabegroting van het programmateam voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 zal het  totaal van het rijk ontvangen budget noodzakelijk zijn om een verantwoorde invoering te kunnen bewerkstelligen. Hiertoe zal een aantal maatregelen moeten worden genomen:

  1. In 2012 is vanuit het rijk voor invoeringskosten voor Zutphen € 158.185,= beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2012 door uw raad  € 87.855 beschikbaar gesteld. Het verschil van € 70.330 is via het resultaat 2012 toegevoegd aan de Saldireserve; voorstel is om dit bedrag daar nu alsnog uit te onttrekken;
  2. Van de hiervoor genoemde € 87.855 is in 2012 een bedrag van € 19.905 niet uitgegeven. Bij het voorstel resultaatbestemming is dit bedrag toegevoegd aan de Saldireserve. Voorstel is om dit bedrag nu alsnog te onttrekken uit de Saldireserve;
  3. Voor 2013 is het totaal door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag € 196.922; hiervan is € 130.056 in de begroting 2013 beschikbaar gesteld. Het restant van € 66.866 via begrotingswijziging 2013 (hangmat forum/raad 16 december 2013 begrotingswijziging 2013-31)
  4. Voor 2014 is een bedrag vanuit het Rijk beschikbaar van € 35.253. Hiervan is € 21.500 in de begroting beschikbaar gesteld. Het restantbedrag van € 13.753 dient alsnog via begrotingswijziging 2014 beschikbaar te worden gesteld.

Naast bovenstaande rijksmiddelen, die door Lochem en Zutphen worden vrijgemaakt ten behoeve van de dekking van de programmalasten is voor beide gemeenten nog een aanvullende financiële bijdrage noodzakelijk. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel tussen de beide gemeenten betekent dit voor de gemeente Zutphen aanvullend een extra bijdrage van € 400.000 ten laste van de Reserve risico’s waaraan via de resultaatbestemming jaarrekening 2012 voor dit doel een bedrag van € 400.000,= is toegevoegd.

In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:

a. Inkomsten Rijk

Inkomsten Rijk 2012

€ 158.185

Beschikbaar gesteld

€ 87.855

Hiervan is niet gebruikt

€ 19.905

Toegevoegd aan Saldireserve

€ 70.330

Inkomsten Rijk 2013

€ 196.922

Beschikbaar gesteld

€ 196.922

Besteding 2013 nog niet bekend *

 PM

Inkomsten Rijk 2014

€ 35.253

Beschikbaar gesteld

€ 21.500

Nog niet beschikbaar gesteld

€ 13.753

Totaal nog beschikbaar te stellen

€ 103.988

b. Inkomsten programma totaal

Rijk (gemeentefonds)

€ 558.190

Gemeente Lochem en Zutphen

€ 615.400

waarvan deel Zutphen (65%)

€ 400.000

a.+ b. totaal benodigde middelen

afgerond

  € 504.000

*M.b.t. 2013 is de besteding bij het opstellen van het voorstel nog niet bekend. Wel heeft de gemeenteraad op 3 juli 2012 besloten dat middelen die het Rijk voor de decentralisaties beschikbaar stelt in 2013 en 2014 opgenomen moeten worden in de gemeentebegroting. Eventueel overgebleven gelden van 2013 zullen daarom in 2014 via hangmat aan het invoeringsbudget van 2014 worden toegevoegd.

Argumenten

1. Stuurgroep positief:

De stuurgroep heeft de opdracht inhoudelijk beoordeeld en goedgekeurd. Deze opdracht is in nauwe samenspraak met de gemeente Lochem (ambtelijk en bestuurlijk) tot stand gekomen en afgestemd op de nog lopende wetgevingstrajecten.

2. Voortgang

De planning voor de invoering van de drie decentralisaties is krap. Daarom is het belangrijk dat er een goede voortgang blijft. De vaststelling van de programmaopdracht en de beschikbaarstelling van de bijhorende financiële middelen zorgen daarvoor.

Kanttekeningen

Op een aantal terreinen werken Lochem en Zutphen samen met andere gemeenten in de regio. De lokale plannen moeten wel (blijven) matchen met de plannen op regionaal niveau. Daarnaast merken we op dat de beschikbare personele capaciteit krap is. Voor een goed eindresultaat hebben we de medewerking van uitvoeringsorganisaties nodig.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Er wordt een persbericht gemaakt met de belangrijkste hoofdpunten.

Financiën

De inzet die nodig is om de programmaopdracht uit te voeren, is opgenomen in de begroting programma Sociaal Domein, die als bijlage bij dit voorstel is opgenomen. In de begroting zijn opgenomen de verwachte baten van het rijk, de kosten van het programmabureau en de kosten van de drie decentralisatieprojecten. Daarnaast zijn in de uitgangspunten de te maken afspraken opgenomen over de kostenverdeling tussen Zutphen en Lochem en de verdeling van eventuele meerkosten. De kosten voor de gemeente Zutphen bedragen aanvullend € 557.135,=, waarvan via het jaarrekeningresultaat reeds € 400.000 gereserveerd is in de Reserve risico’s. Dit bedrag wordt nu beschikbaar gesteld.

Daarnaast is in 2012 een deel van de rijksbijdrage niet beschikbaar gesteld en van het wel beschikbaar gestelde budget is een deel overgebleven, totaal € 90.235. In begroting 2014 is de rijksbijdrage nog maar voor een deel beschikbaar gesteld, het restant ad € 13.753 wordt nu verwerkt. Totaal komt in 2014 nu € 503.988, afgerond € 504.000 als uitvoeringsbudget beschikbaar.

Bijlagen

Begroting invoeringskosten programmabureau dociaal domein 2013/2014.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0002

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 december 2013 met nummer 12891b e s l u i t :

€ 504.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van het Sociaal Domein en de gemeentebegroting 2014  daartoe te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 januari 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Vanaf 1 januari 2015 is het de bedoeling dat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en voor vanuit de AWBZ naar de WMO overgehevelde taken. Daarmee gaan taken over van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten. Deze gedecentraliseerde taken decentralisaties worden in de gemeente Zutphen uitgevoerd uitgevoerd onder het programma Sociaal Domein. Samen met Lochem is Zutphen bezig op deze taken voor te bereiden. Het college stelt de raad voor om vanuit met name enkele reserves geld beschikbaar te stellen voor het Programma Sociaal Domein. De daartoe benodigde wijziging van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 27-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt de aanwezigheid van een doventolk in opleiding.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college meldt een dagvaarding te hebben ontvangen inzake De Teuge. De gemeente en Vitens zijn gedaagd door de bewoners. Op 26 februari dient de zaak bij de rechtbank.

Het college meldt voorts dat de aanbesteding voor het zwembad is gegund aan het bedrijf. Op 7 februari vindt de ondertekening plaats.

De PvdA vraagt wat het betekent dat de gemeente is gedagvaard.

Het college geeft aan dat er een procedurebehandeling plaatsvindt en dat daarna bekeken wordt hoe dit verder gaat.

Burgerbelang verwijst naar eerdere mededelingen van het college dat de planning voor het zwembad is uitgelopen. In hoeverre verhoudt deze ontwikkeling zich tot de planning?

Het college licht toe dat het project nu uit de planning loopt. Het zwembad en de nieuwbouw zijn opgenomen in de kerntakendiscussie, waarbij het exploitatietekort moet worden teruggebracht. De realisatie hiervan wordt later dan oorspronkelijk gepland. Daar is dekking voor bedacht, maar de gemeente loopt een tekort op ten opzichte van de planning in de kerntakendiscussie.

Burgerbelang vraagt om de raad binnenkort mee te nemen in de gevolgen hiervan.

Het college zegt toe via een memo voor verduidelijking te zorgen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 27 januari 2014

De PvdA verwijst naar een toezegging dat de lijsten opgeschoond zouden worden.

De griffier licht toe dat de lijsten zijn bijgewerkt tot 16 januari. De opschoning heeft plaatsgevonden. Het resultaat is dat van de toezeggingenlijst nog 11 toezeggingen zijn overgebleven. Van de nu voorliggende lijst zijn de toezeggingen 13-20 en 13-31 afgehandeld.

b. Toezeggingenlijst Raad 27 januari 2014

De griffier licht toe dat alle 9 toezeggingen nog openstaan. Alle schriftelijke vragen van 2013 zijn inmiddels afgedaan. Er staat er nog 1 uit 2014 open en er is een nieuwe bijgekomen.

Er zijn verder geen vragen over de toezeggingenlijst.

6 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen

Burgerbelang verwijst naar eerdere behandeling van dit onderwerp in de raad. Daarin is aangegeven dat de raad grote moeite had met het voorstel van destijds om vooruitlopend op de decentralisaties geld beschikbaar te stellen, dat er aandacht moet zijn voor kostenbeheersing, geen budgetoverschrijdingen en dat de lasten gelijk moeten zijn aan de baten. Tevens zijn opmerkingen gemaakt over de grondslag voor de verdeelsleutel. Hoe komt het verschil tussen Lochem en Zutphen tot uitdrukking? Hoe staat de gemeente Zutphen tegenover de brief van de VNG aan de minister? Burgerbelang is van mening dat de onzekerheid nog steeds erg groot is en dat slechts in grove lijnen bekend is wat er op de gemeente afkomt en stelt daarom voor dit voorstel nog aan te houden.

De PvdA vraagt of voorkomen kan worden dat de behandeling van een onderwerp zoals het Sociaal Domein in twee gelijktijdige forumvergaderingen aan de orde is.

Burgerbelang licht toe dat dit in het presidium is behandeld. Het kan zijn dat in de afzonderlijke forumvergaderingen zaken aan de orde zijn die met elkaar in verband staan, maar deze komen dan later bij behandeling in de raad weer bij elkaar.

De PvdA concludeert uit het voorstel dat er sprake is van efficiënter werken en vermindering van fte. Wat voor invloed heeft dit op de mensen die gebruikmaken van Het Plein? De fractie staat grotendeels achter de voorstellen. Het werk moet immers gebeuren en daar moet geld voor beschikbaar zijn.

Burgerbelang wijst erop dat het hier gaat om het beschikbaar stellen van € 500.000,- meer dan oorspronkelijk geraamd.

Het college antwoordt dat het college de VNG brief heeft ondersteund. Het college geeft verder aan dat de decentralisaties zullen worden uitgevoerd met het geld dat de gemeente hiervoor van het rijk krijgt. Dat laat echter onverlet dat er ook kosten gemaakt moeten worden voor het programmabureau. De gemeente moet zich voorbereiden en die voorbereiding kost geld. Het geld dat het rijk beschikbaar stelt is hiervoor niet toereikend. De raad heeft eerder al geld beschikbaar gesteld. Een deel van het geld is toegevoegd aan de reserve. Dit wordt met dit voorstel beschikbaar gesteld als uitvoeringsbudget.

Verder is inderdaad een aantal zaken nog onzeker. De Jeugdwet is er nog niet en over de Awbz en Wmo is nog discussie. Dit neemt niet weg dat de gemeente zich wel moet voorbereiden. De gemeente kan niet anders dan erop koersen dat dit op 1 januari 2015 kan worden uitgevoerd. Over de behandeling van onderwerpen in de verschillende forumvergaderingen geeft het college aan dat in de andere forumvergadering een presentatie plaatsvindt die gaat over het algemeen beleidskader. In het Technisch Blok gaat het over de kosten van het projectbureau. De door de PvdA aangehaalde bezuiniging van 3 fte heeft betrekking op Het Plein en heeft geen relatie met het programmabureau. De verdeelsleutel tussen Zutphen en Lochem is 65-35. Dit is gerelateerd aan het aantal cliënten, inwoners en ureninzet. Deze verdeelsleutel wordt ook bij de kosten voor het programmabureau gehanteerd.

Burgerbelang geeft aan liever eerst pas op de plaats te maken in verband met de onzekerheid. Tevens ziet men onvoldoende impulsen om de organisatie binnen de perken te houden.

Het CDA merkt op dat er een groot verschil zit in de bedragen uit Den Haag  en datgene dat nodig wordt geacht om de invoering te kunnen voorbereiden. Hoe kan het dat dit verschil zo groot is?

Het college geeft aan dat bij de herstructurering nog veel taken onbekend zijn. De complexiteit van dit geheel vraagt extra kennis. De kosten die nu worden gemaakt zijn minimaal de kosten die nodig zijn, daar zit geen ballast in. Tevens wordt in het oog gehouden dat de kennis in de eigen organisatie beschikbaar blijft.

GroenLinks maakt zich zorgen dat het bedrag nu niet groot genoeg is. De fractie is van oordeel dat een goede voorbereiding van groot belang is om de uitvoering straks goed neer te kunnen zetten. Liever zet men in deze fase een tandje erbij.

Burgerbelang zegt dat de ervaring leert dat organisaties in ontwikkeling fors uitpakken en groter worden. Omdat nu nog onvoldoende inzichtelijk is, pleit Burgerbelang ervoor hier behoedzaam en strak op in te zetten en binnen het budget te blijven. De fractie wacht liever de meicirculaire af.

Het college deelt de zorg om ervoor te waken dat een organisatie wordt neergezet die een eigen leven gaat leiden. Dat is de reden dat dit een tijdelijke organisatie is. Deze bestaat alleen zolang de gemeente bezig is met de transities. Op het moment dat dit in de organisatie is geborgd houdt deze op te bestaan. Er is dus niet het risico van een blijvende organisatie.

De voorzitter vraagt of het voorstel voldoende besproken is en door kan voor behandeling in de raad. SP en ChristenUnie nemen dit mee naar de fractie, overige fracties akkoord.

7. Vermoedelijke hamerstukken

7a. Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen

De SP vraagt waarom de gemeente mee moet betalen aan de bodemsanering van de P+R. Volgens hen is hier het principe de vervuiler betaalt van toepassing en is de NS de eigenaar van de grond.

Het college geeft aan hierop terug te komen.

Het stuk gaat nog niet door voor besluitvorming in de raad.

7b. Vaststellen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zutphen 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7c. Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7d. Vaststelling wijzigingsverordening op de Legesverordening 2014

Geen opmerkingen.
Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7e. Verordening elektronische kennisgeving Zutphen 2014

De ChristenUnie merkt op dat er nog best veel mensen zijn die niet om kunnen gaan met digitale media, met name ouderen. Die krijgen de informatie dan niet. Hoe gaan we daar mee om?

De SP merkt op dat de elektronische berichten nu niet echt een blad zijn, maar meer een zoekmachine.

Het college licht toe dat de bezuinigingen op gemeentelijke publicaties voortvloeien uit de kerntakendiscussie. In het punt van beperking van mensen in het gebruik van digitale media is voorzien, doordat in de gedrukte media een melding zal worden geplaatst. Hierin wordt doorverwezen naar de digitale media voor meer informatie. Voor mensen die hier niet mee uit de voeten kunnen wordt een digitale zuil in het gemeentehuis geplaatst. Komt men hier niet uit dan worden ze geholpen

Advies: vermoedelijk hamerstuk in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2014

Het CDA wil graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van brief A3.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 januari 2014

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 19-12-2013

Vastgesteld.

10b. Forumverslag 13-01-2014

Vastgesteld, met inachtneming van wijziging van de naam M. Hissink in H.W. Hissink.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De fractie Burgerbelang stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend