Pagina delen

Programmabegroting 2018-2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen;
  2. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2018 zoals opgenomen in de programmabegroting 2018-2021 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

We bieden u graag de programmabegroting 2018-2021 aan. Dat doen we dit jaar voor het eerst (ook) in de vorm van een website. Op die manier maken we een mooie stap in een betere digitale toegankelijkheid van de programmabegroting. Een wens die u ook naar voren hebt gebracht in uw motie over de burgerbegroting.

Deze programmabegroting 2018-2021 hebben wij inhoudelijk gebaseerd op de Visie Zutphen 2025, ons collegeakkoord, het focustraject en de uitkomsten van het voorjaarsgesprek met uw raad op 23 juni 2017.

De nadruk van de programmabegroting ligt op de politieke hoofdlijnen en minder op de reguliere uitvoering. Het is een compact ‘document’, waarin de drie doelen en de zes speerpunten een prominente plaats hebben gekregen. De indicatoren voor het monitoren van de doelen en speerpunten, die in co-creatie zijn geformuleerd, zijn bij de programma’s opgenomen. We beschikken nog niet over de gegevens bij de indicatoren, maar door ze nu op te nemen in de programmabegroting, krijgen ze een plek in de P&C-cyclus en kunnen we er in 2018 over gaan rapporteren.

Vanaf deze versie gebruiken we niet meer de term ‘strategische agenda’, maar weer de term ‘programmabegroting’, die in gemeenteland gangbaar is. De programmabegroting bestaat naast een inleiding, uit 5 programma's, een overzicht algemene dekkingsmiddelen, 8 paragrafen en een financiële begroting.

Beoogd effect

Vaststellen van de inhoudelijke koers en het bijbehorende financiële kader voor de jaren 2018-2021, met de nadruk op het jaar 2018.

Argumenten

1.1. Voor het begrotingsjaar 2018 en verder is de programmabegroting sluitend.

De programmabegroting toont een sluitende begroting voor het meerjarenperspectief 2018-2021. Het resultaat van 2018 van € 646.500 loopt op tot € 1.197.100 in 2021.

1.2 In deze programmabegroting is het resultaat van het voorjaarsgesprek 2017 verwerkt.
Op 23 juni 2017 vond het voorjaarsgesprek plaats tussen ons college en uw raad. In het memo over de opvolging motie Aanscherping Inhoud Voorjaarsnota 2017 M12 (zie ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 september 2017), hebben we aangegeven hoe we de Voorjaarsnota en het Voorjaarsgesprek vertaald hebben naar deze begroting.

Ook de ingediende motie M0007 ‘fasering incidentele financiële ruimte’ en motie M0010 ‘bestendige inzet reserves’ hebben een plaats gekregen in de programmabegroting 2018. De incidentele ruimte en de beschikbare reserves zijn over de jaren 2018 tot en met 2021 ingezet.

2.1. Op deze wijze zijn er geen afzonderlijke raadsbesluiten nodig voor het beschikbaar stellen van de kredieten.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen. Door het vaststellen van de programmabegroting stelt u daarmee ook de investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan beschikbaar. Wilt u specifieke investeringen afzonderlijk behandelen, dan verzoeken we u daar een expliciet besluit over te nemen.

Kanttekeningen

1.1. De septembercirculaire is niet integraal doorgerekend.

Half september is de laatste hand gelegd aan deze programmabegroting. De publicatie van de septembercirculaire waarin o.a. de laatste stand van zaken rond de uitkering uit het Gemeentefonds is opgenomen, vindt eind september plaats en komt daarmee te laat voor doorrekening in deze programmabegroting. In lijn met de bestaande afspraak daarover hebben we deze dus niet verwerkt in de begroting.

1.2 Er is nog niet volledig invulling gegeven aan eerder ingediende moties.

Door uw raad zijn eerder een aantal moties aangenomen die betrekking hebben op de Planning en Controlcyclus (P&C). Deze moties zijn nog niet volledig tot uitvoering gekomen. De digitalisering van de programmabegroting is nu gerealiseerd. Met uw raad gaan we in gesprek over de burgerbegroting in een forum special. Aan de motie “Start begrotingsopbouw met de nieuwe rol van de gemeentelijke overheid als netwerkorganisatie” is in de paragraaf verbonden partijen en de programma’s voor een deel invulling gegeven. We zullen met de auditcommissie bespreken hoe we verder invulling aan deze motie kunnen geven.

Risico’s

Als gevolg van het niet realiseren van de gewenste ombuigingen bestaat de kans dat de middelen benodigd voor de ‘denklijnen’ onvoldoende opleveren. Daardoor kan in 2018 een tekort ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan moet dit worden opgevangen binnen de bestaande begroting.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uitvoering

  • 9 oktober      De site met de programmabegroting komt online.     
  • 13 oktober    De stukken komen met de agenda voor de raad van 23 oktober online
  • 17 oktober    Inloopuur voor technische vragen over de begroting en uitleg over de site
  • 23 oktober    1e bespreking in een (vervroegde) plenaire raadsvergadering
  • 6 november  Afrondende discussie en besluitvorming

Van 10 oktober tot en met 15 oktober 2017 kunt u schriftelijk technische vragen indienen. Op 20 oktober (eind van de middag) komen de antwoorden op de vragen digitaal beschikbaar voor publicatie via de raadsite.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting vindt plaats conform de planning & control cyclus. Gedurende het begrotingsjaar gebeurt dit via de Bestuursrapportages (Burap); na afloop vindt verantwoording plaats via de jaarrekening en het jaarverslag.

Financiën

In de programmabegroting 2018-2021 worden - voor de verschillende programma's - de budgettaire kaders vastgelegd die voor het komende jaar gelden. Uw raad autoriseert deze budgetten op programmaniveau.

Samengevat ziet het financieel meerjarenperspectief er als volgt uit:                                               

 

2018

2019

2020

2021

         

Saldo programmabegroting 2017

0

-21

-382

-382

         

Effecten opgetreden na strategische agenda 2017 (voordeel)

1.301

1.628

1.763

2.268

Effecten voorjaarsgesprek (voordeel)

4.475

2.940

2.904

2.917

Voorstellen nieuw beleid (nadeel)

-5.154

-4.818

-4.346

-4.398

Jongerenwoningen (nadeel)

-500

     

Dekking nieuw beleid (voordeel)

1.668

1.771

1.309

1.330

Aanpassing bestaande budgetten op basis van

bestaand beleid (nadeel*)

-1.143

-207

609

-538

Totale wijziging ten opzichte van begroting 2017

647

1.314

2.239

1.579

         

Saldo programmabegroting 2018

647

1.293

1.857

1.197

Bedragen x € 1.000

* In het jaar 2020 is dit geen nadeel maar een voordeel

Voordeel betekent: per saldo hogere inkomsten of lagere uitgaven

Nadeel betekent: per saldo lagere inkomsten of hogere uitgaven

Bijlagen

Programmabegroting 2018-2021

webversie Begroting: https://zutphen.begroting-2018.nl/

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0125

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 oktober 2017 met nummer 103701b e s l u i t :

  1. De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen;
  2. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2018 zoals opgenomen in de programmabegroting 2018-2021 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 23 oktober 2017 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-10-2017 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Er zijn amendementen ingediend en die zijn ook aangehouden tot de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 6 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):