Pagina delen

Programma 'Zutphen: een prettig klimaat'

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 12 februari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Het waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Zutphen werken aan een duurzame woon- en leefomgeving. Waterschap en gemeente hebben de ambitie uitgesproken om samen te werken aan ruimtelijke klimaatadaptatie. Medio 2017 zijn hiertoe door waterschap en gemeente onder andere bijeenkomsten met inwoners georganiseerd om te komen tot gezamenlijke ambities. Deze ambities zijn samengevat in het programma 'Zutphen, een prettig klimaat' dat bestaat uit een aantal actielijnen. College en waterschap hebben de agendacommissie verzocht hun plannen te mogen toelichten in het Forum.

Naast de plannen van waterschap en gemeente is er vanuit de samenleving het initiatief 'Blauwboek'. De voorstellen van de initiatiefgroep 'Blauwboek' sluiten aan bij één van de actielijn van 'Zutphen, een prettig klimaat' en bij een aantal projecten waarmee we in 2018 al aan de slag willen gaan. De initiatiefnemers van Blauwboek worden bij de verdere
formulering en uitvoering van de projecten betrokken. Parallel aan het voorliggende stuk heeft college een memo opgesteld over het Blauwboek. Het memo maakt onderdeel uit van de bespreking in het Forum.

Het Forum start met een presentatie (10-15 min.) door college en waterschap over het programma 'Zutphen, een prettig klimaat'. Na afloop van de presentatie kunnen verduidelijkende vragen worden gesteld. In het laatste deel van het Forum kan desgewenst nog een gesprek plaatsvinden over het memo van het college over het Blauwboek. 

Aan het eind van het Forum zal de voorzitter concluderen dat het onderwerp voldoende is besproken.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijM Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en licht het doel van de bespreking toe. Naast de ambtelijke ondersteuners is dhr. Van Ark (Waterschap Rijn en IJssel) aanwezig voor het geven van een toelichting.

Het Forum start met een presentatie door de ambtelijke ondersteuners (bijgevoegd bij het verslag).

GroenLinks noemt het positief dat het college voortvarend aan de slag gaat met dit thema en dat verbindingen worden gelegd met andere trajecten. Het gaat wel veel over de stad; in hoeverre krijgt het buitengebied een plek in dit project? Er is veel buitengebied waar waterberging wellicht een plek kan krijgen. Welke kansen worden daar gezien? GroenLinks is voorts positief over de wijze waarop het college de uitvoering van het Blauwboek heeft opgepakt (ook samen met het waterschap) en heeft vertrouwen in toekomst. Er wordt een toelichting gevraagd op de financiële middelen. Bij de behandeling van de Begroting 2018 is hierover een amendement ingediend maar nu blijkt er toch een kanttekening m.b.t. financiën. Voor de verdere uitvoering van de in de motie Blauwboek genoemde projecten wordt een trekkersrol gezien voor de gemeente maar wel in samenspraak met de bewoners.

Het College geeft aan dat in het voorstel een toelichting is gegeven op de financiën. Voor hetgeen nu al gebeurt, wat begroot is en wat in beheer is, wordt meegenomen. Daar zijn geen extra financiële middelen nodig. Als er meer zicht is op (extra) benodigde middelen voor uitvoering van overige projecten dan zal budget worden gevraagd aan de raad en zal ook overleg plaatsvinden met partners. Projecten die snel in uitvoering kunnen, zullen eerder worden opgepakt; voor projecten die meer voorbereidingstijd vragen zal de raad later een voorstel worden voorgelegd.

Stadspartij memoreert aan de in de motie Blauwboek genoemde projecten en geeft aan dat is toegezegd dat zou worden onderzocht wat de haalbaarheid en de kosten zijn van die projecten.

Het College bevestigt dat het inderdaad die projecten zijn die nader onderzocht zullen worden en waarmee het college terugkomt naar de raad. Een concrete termijn daarvoor kan niet worden genoemd. 

Ambtelijk wordt over het buitengebied toegelicht dat de ambitieformulering is beperkt tot het stedelijk gebied. Het buitengebied is echter niet uit beeld en mochten daar kansen/mogelijkheden liggen dan zullen die worden meegenomen.

D66 vraagt een bevestiging of de genoemde (gezamenlijke) projecten in de loop van 2018 worden gedefinieerd en dat dan ook gekeken wordt wat daar voor middelen voor nodig zijn.

Het College bevestigd dat dit inderdaad de gedachte is. 

Lijst Van Vliet geeft aan dat de oude binnenstad meer uitstraling zal krijgen door uitvoering van de projecten en vraagt wat de tijdsplanning is. De suggestie wordt gedaan om een schaapherder met een kudde schapen in te zetten op grotere gazons in de gemeente zoals in meerdere gemeenten gebeurt. Hoe staat het college daar in? Uitvoering van de plannen duurt lang; dit kan niet de bedoeling zijn. en lang. Kan niet bedoeling zijn? Wat kan het college daar aan doen?

Het College geeft aan zich niet te kunnen vinden in de opmerking dat uitvoering van plannen lang duurt. Veel gebeurt immers al. Een mogelijke locatie voor het inzetten van schapen is nog niet in beeld.

Pvda is blij dat uitvoering van de motie Blauwboek voortvarend is opgepakt. Trek niet alleen op met de inwoners (zoals genoemd in punt 4 van het dictum van de motie) maar ook van de wijkteams. Ook wordt ervoor gepleit bepaalde projecten naar voren te halen in de tijd indien daar al middelen voor zijn gereserveerd. Zijn er al ideeën met betrekking tot de genoemde subsidies?

Het College neemt de suggestie van de wijkteams mee. Het zomaar naar voren halen van uitvoering van projecten kan niet zonder dit in samenhang te zien met andere projecten maar er zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn.

Ambtelijk wordt toegelicht dat wordt nagegaan in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van INTERREG-subsidies (EU-subsidie).

Dhr. Van Ark vult aan dat het WRIJ in gesprek is met waterschap Vechtstromen. Gemeenten Hengelo en Zutphen zijn daar op aangehaakt. Voorts is WRIJ in gesprek met de plaatsen Munster en Bocholt om te bezien of er een aanvraag voor INTERREG-subsidie kan worden gedaan. 

Ambtelijk wordt voorts aangevuld dat wordt ingespeeld op kansen die zich aandienen. Er is bijvoorbeeld een samenwerking gestart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en zijn de contacten met de provincie Gelderland ook aangehaald over het thema klimaatadaptatie.

PvdA memoreert dat de provincie Gelderland ook gelden heeft vrijgemaakt voor innovatieve ideeën op gebied van waterwinning, waterberging, energiewinning, e.d. en vraagt of dit wordt meegenomen.

College geeft aan dat dit wordt meegenomen in het overleg.

VVD is blij met de samenhang met waterschap en bewoners en met de betrokkenheid van het Blauwboek. Gevraagd wordt wat WRIJ gaat doen aan de samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Dhr. Van Ark antwoordt dat gemeente en waterschap in eerste instantie hun eigen agenda hadden maar er gaandeweg achter kwamen dat veel dingen toch samen liepen. In het watersysteem blijkt bijvoorbeeld dat in droge periodes sprake is van water tekort en in perioden van veel regen is er overstort. De waterkwaliteit gaat dan achteruit met allerlei schadelijke gevolgen van dien. Dit dient te worden aangepakt en dat moet gebeuren met de omgeving, dus de mensen die er wonen. Om succesvolle oplossingen te creëren, dienen betrokkenen (WRIJ, gemeente en inwoners) in gesprek te gaan met elkaar.

Stadspartij is blij met de voorliggende plannen. Waar kunnen bewoners zich melden met goede ideeën? Aandacht wordt gevraagd voor de in de Appetizer genoemde 'Operatie Steenbreek' (met als doel om inwoners hun tuin te laten vergroenen). Over maaibeleid van de oevers wordt gezegd dat een deel van de oevers in beheer is van waterschap Veluwe; aangegeven wordt om die ook te betrekken. Het is inspirerend om deze vorm van samenwerking te zien.

Het College antwoordt dat waterschap Veluwe wordt meegenomen en dat college aan de slag gaat met 'Operatie Steenbreek'. Op de website, via wijkteams en via buurtcoaches zal worden gecommuniceerd waar bewoners terecht kunnen met vragen en ideeën.

PvdA doet de suggestie een persmoment te organiseren.

College geeft aan dit te willen afstemmen met wethouder Pennings.

CDA maakt een compliment voor stuk en diepte van het onderzoek. Gevraagd wordt of er voor Zutphen ook een beeld is gemaakt van hittestress in de stad en of er mogelijkheden worden gezien om onthardingen in de stad te realiseren. Bij het in kaart brengen van de hittestress kan het cleantechcentre wellicht worden betrokken. 

College licht toe dat in de presentatie een eerste aanzet is gegeven van de hittestress en dat dit een vervolg krijgt. Ontharding wordt hierbij betrokken. De suggestie over het cleantechcentre wordt meegenomen.

VVD verwijst naar het geveltuinenplan in het kader van ontharding en vergroening. Denk aan goede communicatie hierover naar bewoners. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken.

Aansluitend wordt gememoreerd dat Hans Nijkamp voor de laatste keer aanwezig is als forumgriffier. Als gevolg van het vinden van een andere baan vertrekt hij als raadadviseur bij de gemeente Zutphen. De voorzitter bedankt hem voor de samenwerking en de inzet en wenst hem succes in zijn nieuwe baan bij de provincie Overijssel.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in