Pagina delen

Programma Forum Special Jeugd 16-05-2019

Inhoud

Zie bijlagen.

Programma:

 

Tijd

Agenda

 

Door

19.00-19.30 uur

Inloop en koffie/thee

 

 

19.30-19.35 uur

Welkom

Wethouder Annelies de Jonge

19.35-20.00 uur

Ontwikkelingen en trends in de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel

-        Zutphen: van 2015 naar nu

-        Kosten

-        Resultaten benchmarkonderzoek tekort jeugdhulp

-        Transformatie: beter passende zorg voor minder geld

 

Ria Meijerink (strateeg sociaal domein/jeugd)

20.00-20.30 uur

Van medicaliseren naar normaliseren

-         Rol en positie regio, inkoop,

-         kwaliteit en toezicht,

-         Visie op transformatie

 

Rita Otter (programma manager ZorgRegio Midden-IJssel/Oost Veluwe)

 

20.30-21.20 uur

Vanuit de praktijk: toegang jeugdhulp, samenwerking partners en wat komen we tegen. Gesprek aan de hand van casussen.

In twee groepen:

-        Onderwijs en jeugdhulp

-        -     Preventie, huisarts, jeugdbescherming

 

Toegang Jeugd Zutphen

21.20-21.30 uur

Reflectie en afsluiting

Wethouder Annelies de Jonge

Bijlagen

Behandeld in Forum van 16 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De bedoeling is transformatie: preventie, integrale hulp aan gezinnen waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht en de sociale omgeving. Beoogde doelen zijn ook: demedicalisering en verschuiving van zware naar lichtere vormen van zorg. Deze verandering moet leiden tot minder inzet van jeugdhulp en minder uitgaven.

We zijn nu vier jaar op weg met deze nieuwe taken. Inhoudelijk is tot en met 2016 de raad op gezette momenten geïnformeerd. In 2017 en 2018 betrof dit vooral informatie over de tekorten op jeugdhulp. Bij de forumbehandeling van de laatste Monitor Sociaal Domein op 3 december 2018 zijn er veel specifieke jeugdvragen gesteld. Op dezelfde dag is de Verordening Jeugdhulp in het technisch blok behandeld. Daar heeft het college toegezegd om een apart forum te willen houden over alle ontwikkelingen op jeugdgebied, zowel inhoudelijk als financieel.

Doel Forumspecial

Het college wil met de raad in gesprek over waar we staan en de richting als het gaat om ondersteuning aan de jeugd, zowel op het gebied van preventie als jeugdhulp.

Raadsadviseur:

Datum 16-05-2019 Tijd 19:30 - 22:30
Zaal
Henri Dunantweg
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik, M Dolfing en D. Logemann
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumspecial over jeugd. Hartelijk welkom allemaal bij deze Forumspecial over Jeugd. Vooraf aan deze vergadering kon u genieten van een kop koffie of kop thee met een versnapering die ons kosteloos is aangeboden door de Praktijkschool, waarvoor onze dank. Het zou leuk zijn als u een reactie over deze versnapering kenbaar wil maken bij de griffie, zodat zij dit kunnen terugkoppelen aan de praktijkschool.Dan nu het onderwerp van de Forumspecial: jeugd.Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. We zijn nu vier jaar op weg met deze nieuwe taken. Bij de forumbehandeling van de laatste Monitor Sociaal Domein op 3 december 2018 heeft het college toegezegd om een apart forum te willen houden over alle ontwikkelingen op jeugdgebied, zowel inhoudelijk als financieel. Dat Forum is nu.We zijn hier bij elkaar zodat het college met de raad in gesprek kan gaan over waar we staan en de richting als het gaat om ondersteuning aan de jeugd, zowel op het gebied van preventie als jeugdhulp. We starten plenair met het informatieve gedeelte hier inde kantine, en dan gaan we straks in twee groepen uiteen om verder door te praten over de praktijk. Er is geen pauze tussen beiden, maar wel iets te drinken in de zalen. Aan het einde komen we weer terug in de kantine voor een plenaire afsluiting.
Dan geef ik nu het woord aan het college.

College: Wij willen de eigen politieke partijen bewegen om in Den Haag extra geld voor jeugd te vragen. Wij zetten in op de financiële beheersbaarheid van het systeem, het normaliseren van de jeugdzorg. Dit willen bereiken door transformatieplannen en de zorg aanbieden die past. Dit doen we in Zutphen en in de regio.

Voorzitter: Dan wordt er nu een presentatie gegeven door de ambtelijke ondersteuning. Na afloop van de presentatie kunnen verhelderende vragen worden gesteld.

Ria Meijerink/ambtelijk ondersteuner: Zie presentatie bij de vergadering.

PVDA: 15,7 Miljoen?

Ria Meijerink: Dat is alleen voor jeugd en het persoonsgebonden budget.

Voorzitter: Bedankt. Zijn er verder nog vragen?

D66: Het evalueren afschalen van de jeugd GGZ, hoe ver gaat onze rol?

Ria Meijerink: De jeugd GGZ geeft een indicatie voor 1 of 2 jaar, eventueel volgt herindicatie. Herindicatie doen we altijd samen, ook het gezin zit aan tafel.

Voorzitter: Verder geen vragen, dan gaan we verder met de volgende presentatie door Rita Otter.

Rita Otter/gastspreker: (Rita Otter is programmamanager ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe). Zie presentatie.

VVD: Regionaal veranderen, sommige instellingen zijn daar tegen. Nu ook?

Rita Otter: Bij sommigen is nog steeds niet de bereidheid om zelf te veranderen. Begrijpelijk vanwege alle gedane investeringen. Ze zijn naar binnen gericht om overeind te blijven. Ze doen niet wat het beste voor het kind is, maar het gaat om de bedrijfsvoering.
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden mag meedoen. Er zijn nu 30 aanbieders. Nadeel is het coördineren/managen. Voordeel is meer onafhankelijkheid.

VVD: OZC (Onderwijs Zorg Centrum/ voortgezet onderwijs) veel ervaringen? Soort spinn-off?

Rita Otter: Nee.

VVD: Ouders zijn aan zet; hebben die ouders niet eerst zelf hulp nodig om aan zet te kunnen zijn?

Rita Otter: Er wordt hulp aan ouders geboden via het kind, bijvoorbeeld bij vechtscheidingen.

College: In het preventieplan staat het kind in zijn context centraal.

Rita Otter: Er bestaat de neiging om bij problematiek bij de ouders, hulp aan het kind te bieden.

VVD: Zijn de criteria om als zorgaanbieder in aanmerking te komen ook strenger geworden? Zijn er ook afwijzingen?

Rita Otter: Er zijn 130 instellingen afgewezen.

D66: Hoe ziet verscherpt toezicht er uit?

Rita Otter: Er is signaalgericht toezicht. Er is een toezichthouder kwaliteit, deze mag dossiers opvragen. Er is ook een toezichthouder rechtmatigheid, deze mag de boekhouding opeisen. Er is veel samenwerking, ook met andere regio's.

Voorzitter: Zijn er nog vragen? Nee? Dan gaan we uiteen in twee groepen en in gesprek met mensen uit de praktijk over "onderwijs" of over "jeugdbescherming".
 
-- SAMENVATTINGEN VAN DE TWEE GROEPSGESPREKKEN --

Onderdeel: toegang jeugdhulp
Zie bijlage.
Onderdeel: onderwijs
Zie bijlage.
 
Voorzitter: Dan geef ik het college het woord voor een reflectie.

College: Het was een inspirerende avond. Het komende half jaar komt er meer informatie. Deze avond is een aftrap. Wat vonden jullie?

VVD: Complimenten: er is veel te leren, er is een grote betrokkenheid in de gemeente en in de regio. Er is veel know-how en de wil om te delen.

College: De gesprekken bij toegang/jeugdbescherming gingen heel goed. De gesprekken bij onderwijs ging aan de hand van een casus uit de praktijk. Deze casus maakt veel duidelijk. Het is een complexe wereld bij jeugd - onderwijs - leerplicht. Je hebt elkaar nodig, je moet het samen doen. We hebben nog wel een vraag aan de in de zaal aanwezige jeugdarts: Wat wil jij meegeven?

Ivo Beuting/jeugdarts: Jeugdzorg kost heel veel geld.

VVD: Dus de groep die het nodig heeft moet kleiner.

College: Tot slot wil ik nog wijzen op het boek "Doen wat nodig is".

Voorzitter: Dan is het nu tijd om deze Forumspecial af te ronden. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en de bijdrage die u heeft geleverd aan het gesprek over jeugd. Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in