Pagina delen

Procesnotitie Omgevingsvisie gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De procesnotitie Omgevingsvisie gemeente Zutphen vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

In 1999 heeft de gemeente haar laatste integrale visie opgesteld. Deze visie fungeert op sommige onderdelen nog steeds als kader voor uitvoering en beleid, maar is inmiddels dermate lang geleden opgesteld, dat er behoefte is aan een nieuwe integrale visie voor de gemeente Zutphen. Deze noodzaak wordt versterkt door de komst van de Omgevingswet, die aangeeft dat elke gemeente een omgevingsvisie dient op te stellen en vast te stellen. Begin dit jaar hebben we dit proces herstart en hebben hiervoor een bureau geworven dat ons begeleidt in het proces naar het opstellen en vaststellen van de omgevingsvisie. Bij dit proces vinden we het van belang om vooraf inzicht te geven hoe we dit proces vormgeven en op welke momenten er met de omgeving en met de raad participatie is over de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie gemeente Zutphen beschrijft en geeft het beeld van de autonome en gewenste ontwikkeling van de gemeente Zutphen in de regionale en landelijke context op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak. Het beschrijft de koers voor de gemeente Zutphen voor de komende 20 jaar met een doorkijk naar een langere periode. De omgevingsvisie houdt rekening met vaststaande ontwikkelingen, voorziene trends en met ideeën en wensen van inwoners, ondernemers en andere stakeholders. De omgevingsvisie houdt rekening met de uitgangspunten van de Omgevingswet en fungeert als basis bij de verdere uitwerking in een omgevingsplan voor specifieke gebieden.

De scope van de omgevingsvisie omvat het gehele grondgebied van de gemeente Zutphen. De visie landelijk gebied nemen we hierin op. De visie geeft een beschrijving wat voor gemeente we zijn, waar we heen willen, welke ambities we hebben, wat onze plek is in de regio, wat ons verzorgingsgebied is, onze sociale, economische en volkshuisvestelijke functie en hoe we die plek invullen. De visie richt zich op het jaar 2040 en geeft een doorkijk naar te verwachten ontwikkelingen na 2040. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betaalbaar wonen, de demografische ontwikkeling, gezondheid, een gezonde stad en de toekomstige welzijnsvoorzieningen, de arbeidsmarkt van de toekomst, natuur, klimaat, maar ook concretere ruimtelijke vraagstukken, zoals de ontwikkeling van de bufferzone De Mars en De Stoven, hoe we met mobiliteit en verkeer om willen gaan.

Beoogd effect

Het beoogde effect is van te voren helderheid geven hoe het proces er uit ziet om te komen tot een omgevingsvisie en op welke momenten er participatie is met de omgeving en raad. Deze helderheid geven we door middel van bijgevoegde procesnotitie. Deze procesnotitie lichten we toe in het forum en leggen we ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Argumenten

1.1 Met de procesnotitie geven we aan hoe we het proces inrichten om in participatie met raad en omgeving tot een omgevingsvisie te komen.

In de procesnotitie is uiteen gezet welke planning en stappen we doorlopen in het traject naar het formuleren van de omgevingsvisie.

1.2 De procesnotitie geeft ruimte om vanuit college en raad aan te geven wat belangrijk wordt gevonden op proces en inhoud.

De procesnotitie, de wijze hoe we tot een omgevingsvisie willen komen en belangrijke opgaven in de omgevingsvisie lichten we toe in een forum. Hierbij is er gelegenheid om de vast te stellen procesnotitie aan te scherpen of stappen toe te voegen.

1.3 De omgevingsvisie is voor de gemeente Zutphen en van de gemeente Zutphen.

Participatie en goede inbreng van bewoners, bedrijven, belangenvertegenwoordigers en kennisinstellingen is daarbij essentieel. We geven in het proces en de processtappen inzicht hoe we deze participatie vormgeven en meenemen in het opstellen van de visie. We benutten daarbij diverse communicatie- en participatiemiddelen.

Kanttekeningen

In de loop van het proces kunnen we constateren dat er een aanvulling of wijziging nodig is in de aanpak of extra inzet op participatie gewenst is.

Het voorgestelde proces kan indien nodig bijgesteld of aangevuld worden. Wel willen we aan de voorkant zo veel mogelijk helderheid geven hoe we het opstellen van de omgevingsvisie vormgeven.

Het is onzeker of de Omgevingswet per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.

Gemeenten worden op grond van de Omgevingswet verplicht om een Omgevingsvisie vast te stellen uiterlijk 1 januari 2025. Mocht de invoering van de Omgevingswet worden uitgesteld of anderszins, dan is er nog steeds behoefte aan een nieuwe integrale visie voor de gemeente Zutphen.

Financiën

De middelen voor het opstellen van de omgevingsvisie (€ 100.000) zijn reeds beschikbaar gesteld in de begroting 2022.

Communicatie

Het opstellen van de omgevingsvisie is bij uitstek een proces dat veel participatie, inspraak en communicatie met zich meebrengt. Direct na vaststelling van de procesnotitie willen we starten met een online enquête via het inwonerspanel www.zutphenspreekt.nl. Ook gaan we een web-pagina opzetten voor informatie en interactie over de omgevingsvisie.

Op 18 oktober is een Dag van Zutphen gepland waarbij we een eerste (in een reeks van meerdere) openbare bijeenkomst hebben waarbij we een toelichting geven op de omgevingsvisie en het proces. We gaan dan in gesprek over de kansen en opgaven voor de toekomst van Zutphen. Voor bijvoorbeeld de binnenstad, de bedrijventerreinen, Warnsveld en het Waterkwartier gaan we aanvullende bijeenkomsten organiseren.

Met het begeleidende adviesbureau en onze afdeling Communicatie zetten we diverse media en communicatieboodschappen in om een goede vertegenwoordiging en respons van doelgroepen te krijgen, waaronder jongeren. Daarbij gaan we de samenwerking zoeken met bijvoorbeeld het onderwijs en welzijnsinstellingen.

Uitvoering

Voor het opstellen van de omgevingsvisie van de gemeente Zutphen werken we samen met bureau Ruimtevolk. Bureau Ruimtevolk heeft eerder voor de gemeente Zutphen de woonvisie opgesteld. Het bureau heeft diverse ervaring in het opstellen van strategische en ruimtelijke visies, waaronder omgevingsvisies.

Evaluatie

In het processchema zijn diverse momenten opgenomen waarbij de voortgang teruggekoppeld wordt richting college en raad.

Bijlagen

  1. Procesnotitie Omgevingsvisie gemeente Zutphen.pdf (onderdeel van besluit)
  2. Concept-presentatie (ter informatie)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0083

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 september 2022 met nummer 409170


gelet op artikel(en) 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De procesnotitie Omgevingsvisie gemeente Zutphen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 26 september 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 26-09-2022 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
W. Welker
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
BurgerbelangA.C.P. Boersbroek
PvdAH. Krommenhoek
D66B.W. Sommer
VVDH. Hissink
SP
Partij voor de DierenL.A. Stone
Kies Bewust LokaalA. Verwoort
Stadspartij
CDAT.R. ter Steege
ChristenUnieC.G.T Oldenhuis

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad