Pagina delen

Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de begroting te wijzigen conform de overeengekomen contracten met de Provincie Gelderland: Stadscontract Zutphen 2012-2015 (2017) (1e en 2e tranche) en het Regiocontract Stedendriehoek 2012-2015 (1e en 2e tranche). 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 25 maart 2013 heeft u  ingestemd met het voorstel voor de definitieve aanvraag voor het Stadscontract 2e tranche en het Regiocontract 2e tranche. Provinciale Staten hebben vervolgens positief besloten en onze aanvragen gehonoreerd.  Dit heeft geleid tot gewijzigde beschikkingen  en gewijzigde (getekende) contracten (zie bijlagen).

Op basis van  (gewijzigde) contracten  moeten er nog diverse begrotingswijzigingen worden doorgevoerd. Voor een aantal projecten zijn de begrotingswijzigingen al wel geformaliseerd, voor een aantal nog  niet. Dit voorstel heeft tot doel om deze financieel technische verwerking  alsnog te doen.

Beoogd effect

Formaliseren van toegekende subsidies en bijbehorende budgetten  in onze gemeentebegroting.

Argumenten

Door middel van  de begrotingswijziging worden de bijdragen van de provincie en bijbehorende budgetten  geformaliseerd in onze begroting.

Op basis van de afgesloten contracten ontvangt de gemeente Zutphen bijdragen van de provincie. Deze inkomsten en de bijbehorende budgetten zijn nog niet allemaal verwerkt in de begroting. Met dit voorstel willen wij de financieel  administratieve verwerking alsnog doen en  betreft dit dus alleen een vertaling van de overeengekomen contracten in onze begroting.

Kanttekeningen

Er komen nog aanpassingen van het Stadscontract.

Inmiddels zijn wij  met de provincie in gesprek over aanpassing van het contract op twee onderdelen. Dit betreft het Sleutelproject Rivier in de Stad, waarbij we  een voorstel in voorbereiding hebben om de reservering uit het Stadscontract om te zetten in subsidie (zie pagina 13 van het Stadscontract). Daarnaast vindt overleg plaats over  aanpassing van het oorspronkelijke plan van het project Basseroord. (Dit als gevolg van het  terugtrekken van de projectontwikkelaar). Over beide aanpassingen zullen wij  u door middel van  een afzonderlijk voorstel informeren.  

Rapportage/evaluatie

Conform de overeengekomen contracten moeten wij  jaarlijks een voortgangsrapportage indienen bij de provincie. De rapportage over 2012 heeft voor u ter inzage gelegen.  De rapportage over 2013 wordt momenteel voorbereid. Deze  dient  te worden voorzien van een controleverklaring. De indieningstermijn bij de provincie is 1 juni 2014.

Rapportage over de voortgang Stads- en Regiocontract aan de raad is opgenomen in het overzicht van “nog te agenderen onderwerpen (termijnplanning)”. Wij stellen voor om dit onderwerp te plannen rond  het moment van  rapportage aan de provincie.

Stukken die ter inzage liggen

I Overzicht programma’s/projecten – Kosten en financiering
II Getekend Stadscontract Zutphen (1e en 2e tranche)
III Getekend Regiocontract Stedendriehoek (1e en 2e tranche)
IV Beschikking Provincie Gelderland Stadscontract
V Beschikking Provincie Gelderland Regiocontract

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0044

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 maart 2014 met nummer 20311b e s l u i t :

de begroting te wijzigen conform de overeengekomen contracten met de Provincie Gelderland: Stadscontract Zutphen 2012-2015 (2017) (1e en 2e tranche) en het Regiocontract Stedendriehoek 2012-2015 (1e en 2e tranche).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 april 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Op basis van afgesloten contracten ontvangt de gemeente Zutphen bijdragen van de provincie. Deze inkomsten en de bijbehorende budgetten zijn nog niet allemaal verwerkt in de begroting. Met dit voorstel wordt de gemeentebegroting aangepast. Het vaststellen of wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-04-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangEsther van Beek - van Heerde en Aranka Verwoort
SPEllis Müller en Ellen Verhoog
D66Carel Lammers
PvdAFrans Heitling
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijHans Boersbroek en Meike Wesselink
VVDWillem van Stockum
CDAAndré Nijenhuis en Gidie Ritzerveld
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter meldt dat aan het eind van de vergadering informatie door het college wordt gegeven in een besloten deel.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 22 april 2014

De SP vraagt naar een toezegging uit de forumbehandeling van de motie Goedkope (kamer-) woningen in leegstaande panden van 4 november 2013, dat het college voor de zomervakantie met een leegstandsvisie zou komen. Deze toezegging staat niet op de lijst.

Het college bevestigt dat dit in het forum is besproken. In dit forum is toegezegd dat gekeken zal worden naar leegstand in relatie tot de woonvisie. Er komt een onderzoek aan naar de woonbehoefte, waarbij ook het onderwerp leegstand wordt betrokken. Dit wordt voor de zomer verwacht.

De PvdA vraagt hoe het staat met toezegging 13-25 over stookoverlast.

Het college antwoordt dat het memo eraan komt.

5b. Toezeggingenlijst Raad 22 april 2014

Hier zijn geen opmerkingen over.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Prioritair Programma Stad en Regio (Stadscontract Zutphen, Regiocontract Stedendriehoek)

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

6b. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 april 2014

De VVD constateert dat in deze begrotingswijzigingen veel projecten zijn opgenomen waarover eerder is besloten en die tot uitvoering komen. Het totaal aan begrotingswijzigingen in dit voorstel is 13 miljoen. Hiermee wordt 10% van de totale begroting gewijzigd. Deze wijzigingen zijn vaak niet terug te vinden in de jaarrekening. Verzocht wordt om dit hierin uitdrukkelijk tot uiting te laten komen.

Het college geeft aan dat dit in de jaarrekening 2013 inzichtelijk is weergegeven. Het signaal is eerder afgegeven en het college heeft dit opgepakt. In de jaarrekeningen staat voortaan duidelijk weergegeven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd en wat het resultaat hiervan is geweest.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad. 

6c. Nagekomen benoemingen Forumvoorzitters bij ingang van de raadsperiode 2014-2018

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

6d. Benoeming leden Rekenkamercommissie bij ingang van de raadsperiode 2014-2018

GroenLinks vraagt of er nog meer mensen in de commissie plaats nemen.

Het college antwoordt hierover in het presidium is gesproken en dat Burgerbelang zich nog beraadt over het voordragen van een lid in de rekenkamercommissie. Mogelijk volgt dus nog een aanvullend benoemingsvoorstel.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 april 2014

Er zijn geen vragen over.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 april 2014

Burgerbelang vraagt of brief nr. 2 een verzonden brief betreft.

Het college zegt dat dit een brief betreft die is verzonden aan Sanne. Dat is een meisje dat de wethouder heeft verzocht het losloopgebied bij de oude begraafplaats ’t Gallee te herstellen.

De SP geeft aan graag een toelichting in het Forum te willen op memo 3 (Memo inzake Evaluatie vernieuwing wijkgericht werken).

Het college zegt dat dit via het presidium kan worden geagendeerd.

De SP heeft een vraag naar aanleiding van memo 4 (Memo over de demissionaire periode van het college). Kan het dossier over het nieuwe zwembad 'on hold' worden gezet?

Het college geeft aan in het memo zo goed mogelijk een afweging te hebben gemaakt over de status van dossiers en of deze door het demissionaire college verder behandeld kunnen worden. Daarbij is beoordeeld welke onderwerpen beleidsinhoudelijk van dermate gewicht zijn om daarmee te wachten tot het aantreden van een nieuw college. De afweging ten aanzien van het zwembad zijn dat reeds besluiten zijn genomen die zijn voorbereid door het toen nog missionaire college en door de raad zijn vastgesteld en dat hiermee juridisch bindende besluiten zijn genomen. Hiermee zijn ook procedures opgestart, termijnen gaan lopen en verplichtingen aangegaan. Het demissionaire college rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om dit te behandelen. Het college neemt kennis van de opvattingen van de SP. Het wijst er op dat het de fractie vrij staat daar een politiek standpunt over te vragen in de raad.

9. Vaststellen forumverslag(-en)

9a. Forumverslag 07-04-2014

Het verslag van het forum van 7 april 2014 wordt vastgesteld met inachtneming van de rondgestuurde wijzigingen.

9b. Actieve informatievoorziening (besloten deel)

Een weergave van het besprokene is in een apart verslag opgenomen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend