Pagina delen

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016 vast te stellen en hierbij in te zetten op:

- een extra preventieactiviteit voor ouders en jongeren (‘Kroegentocht’), naast de bestaande preventieactiviteiten;

- gerichte controles op het schenken van alcohol aan jongeren op hotspotlocaties;

- periodiek onderzoek met mysteryshoppers op naleefgedrag alcoholverstrekkende bedrijven;

2. de eenmalige inkomsten op gezondheidsbeleid (€ 22.000,--) in 2014, ten gevolge van het positief resultaat op de jaarrekening 2013 van de GGD, in de saldireserve te storten;

3. in de strategische agenda voor 2015 eenmalig € 16.000,-- op te nemen en in 2016 eenmalig € 4.000,-- op te nemen, ten laste van de saldireserve, voor de preventieactiviteiten en het mysteryshoponderzoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op grond van de per 1 januari 2014 gewijzigde Drank- en Horecawet dient door de raad binnen een half jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol te worden vastgesteld. In dit plan moet worden opgenomen:

- wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid,

- welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen,

- de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties worden ondernomen en

- welke resultaten minimaal behaald dienen te worden.

Met dit voorstel wordt u een plan voorgelegd dat aan bovengenoemde eisen voldoet. De looptijd van dit plan is 2014-2016. Daarna wordt het plan vierjaarlijks gelijktijdig met het vaststellen van het lokaal gezondheidsbeleid aangeboden.

Beoogd effect

  1. Afname van het alcoholgebruik onder jongeren onder 18 jaar
  2. Afname van horecagerelateerde problemen in de openbare ruimte en uitgaansgebieden

 

Argumenten

1.1. De preventieactiviteiten sluiten aan bij het lopende beleid op het gebied van alcoholmatiging.

In de Nota lokaal gezondheidsbeleid Zutphen 2013-2016 is het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik opgenomen als speerpunt van beleid. Doelstelling daarin is om de goede resultaten met betrekking tot het alcoholgebruik van jongeren, zoals die behaald zijn tijdens het alcoholmatigingsproject 2008-2013, ook in de periode daarna vast te houden. Om deze goede resultaten te borgen, zijn afspraken gemaakt dat alle deelnemende organisaties: de GGD, Tactus verslavingszorg, de politie, Bureau Halt en de gemeenten, een deel van de projectactiviteiten de komende jaren blijven voortzetten. Deze activiteiten vormen de basis voor preventieactiviteiten in het kader van dit preventie- en handhavingsplan. Het gaat bijv. om extra voorlichting door de schoolarts van de GGD, het preventieaanbod van Tactus verslavingszorg voor basis en voortgezet onderwijs, politie en Halt die samenwerken rondom de leerstraf alcohol, en de brief die de gemeente jaarlijks stuurt aan ouders van 12-jarigen.

1.2. Extra preventieactiviteiten gericht op jongeren en op de ouders verhogen het bewustzijn van de risico’s van alcoholgebruik en het draagvlak voor de leeftijdsgrens van 18 jaar.

De nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar en de nieuwe taken van de gemeente, bieden nieuwe kansen om hogere ambities te stellen met betrekking tot het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar. Om deze reden zijn de streefpercentages m.b.t. alcoholgebruik in dit plan ook aangescherpt ten opzichte van de percentages in de gezondheidsnota van vorig jaar. Om de extra kansen van de verhoging van de wettelijke leeftijd volledig te benutten, is het nodig het draagvlak hiervoor onder ouders en jongeren te vergroten. Bijvoorbeeld door extra inzet op preventieactiviteiten, zoals de in de afgelopen jaren al succesvol gebleken ‘Kroegentocht’. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik en de achterliggende redenen, waarom het goed is om geen alcohol te gebruiken zolang je hersenen in de groei zijn. Daarnaast is er ook aandacht voor het sociale aspect en het omgaan met sociale druk om wel te drinken. Tenslotte geeft het ouders ook meer inzicht in de rol die ze kunnen spelen om alcoholgebruik te voorkomen of te beperken.

1.3. De prioriteit bij de handhaving ligt op leeftijdsgrenzencontroles op locaties en tijdstippen die zich richten op jongeren.

Binnen de beperkte handhavingscapaciteit moeten keuzes gemaakt worden. Leeftijdsgrenzencontroles sluiten het best aan bij de doelstellingen van het alcoholbeleid. Deze aanpak wordt gericht op locaties die door jongeren bezocht worden (hotspots) en waar zij alcohol proberen te kopen. Dit betreft zowel horeca als sportkantines, supermarkten, cafetaria’s en evenementen. Een hotspot wordt vier tot zes keer per jaar door de toezichthouder bezocht. De lijst met hotspots wordt regelmatig, minimaal een keer per jaar, beoordeeld en zo nodig bijgesteld.

1.4. Om inzicht te krijgen in het naleefgedrag van alcoholverstrekkers is het inzetten van mysteryshoppers nodig.

Omdat de toezichthouder voor ondernemers snel een bekend gezicht zal zijn, kan hiervoor niet alleen op de waarnemingen van de toezichthouder worden afgegaan. Aan de hand van een mysteryshopper-onderzoek kan het gedrag van alcoholverstrekkers en de ontwikkeling hierin gevolgd worden en zo nodig bijgestuurd worden op de maatregelen. Het inzetten van mysteryshoppers ten behoeve van de handhaving is juridisch niet mogelijk.

1.5. Met het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol wordt voldaan aan een wettelijke verplichting.

2.1. Het eenmalig overschot in de saldireserve storten is bestaand beleid.

De reden waarom het hier bij het besluit genoemd wordt, is om de relatie te leggen met besluit nummer 3.
 

3.1. Hiermee worden de middelen die bestemd waren voor gezondheid, ook voor dit doel ingezet, alleen in een ander kalenderjaar dan oorspronkelijk geraamd.

Door inzet van deze eenmalige middelen kan de gemeente meer inhoud geven aan het preventie en handhavingsplan.

Kanttekeningen

1.1. De in het beleid opgenomen doelstellingen zijn mogelijk te ambitieus.

Dit geldt zowel voor de ambitie voor het naleefgedrag door verstrekkers als voor het drinkgedrag van jongeren.

De ambitie ten aanzien van het drinkgedrag van jongeren is veel ambitieuzer gesteld dan in het Lokaal Gezondheidsbeleid van 2013. Hiervoor is gekozen omdat inmiddels de wettelijke leeftijdsgrens verhoogd is. De verwachting is dat dit een groot verschil zal maken voor het drinkgedrag van 16 jarigen. Hiermee is echter nog geen ervaring, omdat deze leeftijdsgrensverhoging pas sinds  1 januari van dit jaar van kracht is.

In de beleidsnotitie is de ambitie voor het naleefgedrag van verstrekkers op 75% gesteld, terwijl dit in het meest recente mysteryshopper onderzoek (2011) op 25% lag. Dit betekent dat een forse verhoging van het naleefgedrag wordt nagestreefd. Bovendien is de leeftijdsgrens in de tussentijd verhoogd van 16 naar 18 jaar. Wel is er hierdoor meer aandacht voor dit onderwerp en wordt er met dit beleid intensiever ingezet om dit naleefgedrag te bevorderen. Dat gebeurt zowel vanuit preventie gericht op ouders en jongeren, als vanuit toezicht gericht op verstrekkers. Of de nagestreefde doelstelling reëel is, kan niet op voorhand worden ingeschat. Met een lager ambitieniveau wordt echter een verkeerd signaal afgegeven; dit zou ten onrechte de indruk wekken dat het acceptabel is wanneer in meer dan een kwart van de gevallen alcohol verstrekt wordt aan jongeren onder de 18 jaar.

1.2. Door beperkte capaciteit moeten er keuzes worden gemaakt bij de inzet van toezicht op de Drank- en Horecawet.

Voor het toezicht op de Drank- en Horecawet is 0,6 fte beschikbaar bij Stadsbedrijven, team Openbare Ruimte. Dit is beperkt in relatie tot het aantal te controleren bedrijven en instellingen. Zoals in argument 1.3. is benoemd wordt de inzet met name besteed aan leeftijdsgrenzencontroles. Deze controles vinden met name in de avonduren plaats, waarmee een groot beslag op de beschikbare uren wordt gelegd. Er blijft maar beperkt tijd over voor andere toezichthoudende taken op het gebied van de Drank- en Horecawet, zoals het houden van controles en toezicht op vergunningen. Dat betekent ook dat sommige horecabedrijven regelmatig bezocht worden, terwijl andere nauwelijks of niet gecontroleerd worden.

3.1.  Het dekkingsvoorstel wijkt af van geldend beleid.

Geldend beleid is dat alle meevallers in de saldireserve worden gestort en dat extra middelen voor nieuw beleid alleen via de voorjaarsnota aangevraagd kunnen worden. Hier wordt, om praktische redenen, voorgesteld om een eenmalige meevaller rechtstreeks te gebruiken voor dekking van nieuw beleid in de komende jaren.

De gemeente heeft met invoering van de nieuwe Drank en Horecawet nieuwe wettelijke taken gekregen op het gebied van preventie en handhaving rondom alcohol. Deze taken zijn echter zonder extra middelen naar de gemeente gekomen. Om hier toch inhoud aan te kunnen geven, wordt voorgesteld eenmalig extra middelen in te zetten voor een voorlichtingsactiviteit zoals de Kroegentocht en voor het mysteryshop onderzoek om de naleving te toetsen.

Het gaat in dit voorstel om een verschuiving van middelen voor gezondheid van 2013 /2014 naar de jaren 2015 en 2016. Deze worden ingezet voor het doel waar deze oorspronkelijk ook voor bedoeld zijn; alcoholmatiging onder jongeren is immers één van de speerpunten van het gezondheidsbeleid. Bovendien dient de raad een preventie- en handhavingsbeleid vast te stellen voor een periode tot 2016 en zijn deze onderdelen een belangrijke voorwaarde voor een substantiële invulling van dit plan.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De handhaving wordt uitgevoerd aan de hand van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma, waarin de uitgangspunten van het preventie- en handhavingsbeleid zijn uitgewerkt in concrete actiepunten. Eens per kwartaal wordt in overleg de voortgang gevolgd en de lijst met hotspots actueel gehouden. Bij dit overleg zijn betrokken KC/V&H, SB/OR, KC/PBI en politie.

Jaarlijks ontvangen alle ouders van 12-jarigen een brief met voorlichtingsmateriaal van de gemeente. Alle scholen voor voortgezet onderwijs worden jaarlijks bezocht door Tactus om het preventieve aanbod bij scholen onder de aandacht te brengen. Communicatie over de handhaving wordt binnen het kader van het communicatieplan handhaving opgepakt.

Rapportage/evaluatie

De resultaten van een periodiek te houden mysteryshop-onderzoek worden aan het college gerapporteerd.

Het preventie- en handhavingsplan alcohol maakt met ingang van 2017 integraal onderdeel uit van het vierjaarlijkse lokaal gezondheidsbeleid. Dit preventie- en handhavingsplan heeft daarom een looptijd van drie jaar. De resultaten worden aan het eind van deze periode geëvalueerd en betrokken bij het opstellen van een nieuw plan voor de daaropvolgende periode.

Financiën

Kosten/uitgaven

De extra kosten volgend uit het Preventie- en Handhavingsplan bedragen:

Extra voorlichtingsactiviteit(en), zoals de ‘Kroegentocht’;  max. € 12.000,- in 2015.

Mysteryshoponderzoek, max. € 4.000,- per keer, in 2015 en in 2016.

Voorstel is hiervoor in de strategische agenda voor 2015 eenmalig € 16.000,- extra op te nemen en voor 2016 eenmalig € 4.000,- extra op te nemen op 6710101 ten laste van de saldireserve.

2015  € 16.000,- eenmalig

2016  €  4.000,-  eenmalig

------------------------------

Totaal € 20.000,- incidenteel extra ( 6710101).

Dekking

Voorstel is de eenmalige meevaller in 2014, als gevolg van het positief resultaat op de jaarrekening 2013 van de GGD, ter hoogte van € 22.000,- in 2014 te storten in de saldireserve.

Per saldo wordt de saldireserve verhoogd met € 2.000,-  (22.000 - 20.000 = 2.000)

Bijlagen

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016.

Stukken die ter inzage liggen

Informatieset Project Alcoholmatiging.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0109

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 juni 2014 met nummer 30305b e s l u i t :

1. het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016 vast te stellen en hierbij in te zetten op:

- een extra preventieactiviteit voor ouders en jongeren (‘Kroegentocht’), naast de bestaande preventieactiviteiten;

- gerichte controles op het schenken van alcohol aan jongeren op hotspotlocaties;

- periodiek onderzoek met mysteryshoppers op naleefgedrag alcoholverstrekkende bedrijven;

2. de eenmalige inkomsten op gezondheidsbeleid (€ 22.000,--) in 2014, ten gevolge van het positief resultaat op de jaarrekening 2013 van de GGD, in de saldireserve te storten;

3. in de strategische agenda voor 2015 eenmalig € 16.000,-- op te nemen en in 2016 eenmalig € 4.000,- op te nemen, ten laste van de saldireserve, voor de preventieactiviteiten en het mysteryshoponderzoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 juli 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016 vast te stellen, eenmalige inkomsten op gezondheidsbeleid in de saldireserve te storten en in de strategische agenda voor 2015 en 2016 eenmalige bedragen op te nemen voor dit onderwerp. Dit vraagt om een begrotingswijziging. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
De Lokale PartijA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en licht kort het doel van de bijeenkomst toe.
De voorzitter geeft het woord aan Anton Menkveld, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zutphen (zie voor de inspreekreactie de bijlage).
De heer Menkveld geeft aan dat de essentie van zijn betoog is dat de controle teveel bij de horeca wordt gelegd en te weinig bij andere partijen (zoals sportverenigingen). Hij roept de raad op het plan te verwerpen en samen met alle betrokkenen een nieuw plan te maken dat meer draagvlak kent.

D66 vraagt de inspreker waarom er gestopt is met het overleg Veiligheid.
Inspreker zegt dat er geen geld meer voor was.
Het CDA vraagt of inspreker van mening is dat de controles niet gelijk verdeeld waren.
Inspreker antwoordt bevestigend. Binnen en buiten de horeca moet op gelijke wijze gecontroleerd worden.
De PvdA informeert naar de gevolgen van het staken van het overleg Veiligheid.
Inspreker geeft aan dat jongeren op straat blijven rondhangen.

In reactie op de inspreker roept het college in herinnering dat de handhavingstaak overgekomen is van het rijk zonder budget. Door herschikking is formatie vrij gespeeld en een reeds lopend programma uit de nota Gezondheidsbeleid is aangepast op de groep 16- en 17-jarigen. Bij de uitvoering wordt veel samengewerkt met GGD, Tactus , HALT en de schoolartsen.

De voorzitter informeert of er vragen zijn.
De VVD geeft aan dat jongeren ontstemd zijn door het feit dat de horeca hen de toegang weigert.
De PvdA ziet op websites van sportverenigingen weinig aandacht voor dit onderwerp.
D66 vraagt naar de criteria voor de aanwijzing als ‘hotspot’.
GroenLinks is geen voorstander van repressie. Het pleidooi van inspreker om het beleidsplan niet vast te stellen moet wel serieus worden genomen. Wat vindt het college hiervan?
Het CDA mist de verbinding van dit onderwerp met andere beleidsterreinen op gebied van jeugdbeleid.
ChristenUnie informeert naar de samenwerking met de politie.
De Lokale Partij sluit zich aan bij het betoog en de vragen van GroenLinks.

Het college geeft aan dat veel activiteiten op het gebied van alcoholpreventie zijn voortgezet. De stelling van inspreker dat er meer jongeren op straat zijn komt ook door de opstelling van de horeca. Het college roept de horeca op om jongeren van 16 en 17 gewoon toe te laten. Het college is zich er overigens niet van bewust dat er meer overlast is ontstaan.
Bij interruptie vult de VVD aan dat jongeren naar andere steden zijn gegaan.

Het college merkt op dat over de verantwoordelijkheid van sportverenigingen uitgebreid is gesproken bij het voorstel waarin de schenktijden zijn verruimd. Alcoholpreventie is uiteraard ook een zaak van de jongere zelf.

Het college aan wat de criteria voor hotspots zijn. Informatie van jeugdwerkers wordt hiervoor gebruikt. Hotspots zijn niet alleen bij horeca, maar kunnen ook sportkantines of supermarkten zijn. Een keer per kwartaal wordt bekeken of de lijst nog actueel is en eventueel bijgewerkt.

Het college geeft aan dat de nota in de brede context van het jeugdbeleid geschreven is. Integraliteit van beleid is op dit gebied vanzelfsprekend. Ook bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met organisaties en professionals die zich met jeugd bezighouden zoals CJG en GGD.

De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende besproken is en rijp is voor besluitvorming in de raad. Hij dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend