Pagina delen

Presentatie Zutphen Vooruit - kwaliteitsimpuls ambtelijke organisatie gemeente Zutphen

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 6 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit het presidium is het verzoek gedaan aan het college om de raad bij te praten over de stand van zaken van 'Zutphen Vooruit' (organisatieontwikkeling). Het college heeft hiertoe een presentatie voorbereid.

Na afloop van de presentatie (ca. 15 min.) is er gelegenheid om vragen te stellen over de presentatie en kan in gesprek worden gegaan met het college/de directie over het onderwerp.

De presentatie wordt 1 november aangeleverd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-11-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Daarna wordt het woord gegeven aan het College en de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie.

GroenLinks: Kunt u verklaren hoe het komt dat jongere werknemers zijn vertrokken bij de gemeente Zutphen als werkgever?

College/ambtelijke ondersteuning: Er zijn de afgelopen periode weinig mensen ingestroomd, er moest bezuinigd worden. Met de taken die zijn gekomen met de transitie sociaal domein zochten we meer ervaren mensen op posities. Jongeren vragen om ander werkgeverschap dan wij op dit moment bieden.

VVD: 1. over de bezetting: De VVD wil al jaren dat Zutphen een kleinere overheid heeft, dus wat ons betreft hoeft u niet per se te streven naar 6,3 fte. 2. De VVd vindt het woord ontgroening een ongelukkig woord.

College: 1. dat is ook geen doel op zich.
2. Ontgroening, dit is een demografische uitdrukking, in de zin van vergrijzing en ontgroening.

PvdA: Dank, ook voor de cijfers. 1. Hoeveel fte verwacht u dat de organisatie zal zijn in 2019? Zitten we dan weer terug op niveau 2012?
2. U geeft aan meer naar een marktconforme cao toe te werken, wat houdt dat in, en is dat mogelijk voor een gemeente en wat betekent dat in de praktijk?
3. Hoe wil gemeente omgaan met de vele zzp ers die in Zutphen werkzaam zijn. Ziet de gemeente kans om meer van dit netwerk gebruik te maken?

College/ambtelijke ondersteuning: 1: We verwachten niet dat we qua formatie op het niveau van 2012 terug komen, we zullen wel groeien. We zullen de organisatie anders moeten gaan inrichten. We gaan meer met een vaste kern werken en voor de complexere thema’s gebruiken we steeds meer de flexibele schil om die specifieke expertise naar binnen te halen. Overigens gaat niet alle geld gaat naar formatie, voor een deel gaat het ook naar arbeidsvoorwaarden, je zult als werkgever wat moeten bieden. anders hou je de mensen niet vast.
2. harmonisatie tussen de cao’s is tussen de vakbonden en de werkgevers afgesproken en is een landelijke ontwikkeling.
3. zzp zijn voor ons ook belangrijk, we willen een voor flexibele schil, soms is er ook werk op tijdelijke projecten voor zzp/ers.

SP: Wat is de taak van een security officer?

College/ambtelijke ondersteuning: De security officer moet kijken naar de manier waarop wij informatie opslaan en verwerken, dat dat veilig gebeurt. Dat systemen voldoende veiligheidswaarborgen hebben waardoor informatie niet zo maar kan lekken.

Fractie Pepers en Verwoort: In hoeverre heeft de kwaliteitsimpuls van de organisatie effect op de samenwerkingsverbanden met gemeenten in de regio?

College/ambtelijke ondersteuning: Vroeger waren gemeentes in staat om binnen hun eigen gemeente het grootste deel van hun eigen programma te draaien. De huidige verantwoordelijkheden en taken die bij gemeentes liggen overstijgen de schaal van gemeentes. Het werk en van de wordt complexer, meer van monodisciplinair naar multidisciplinair.

ChristenUnie: Dank voor presentatie.
1. Kwaliteitsimpuls: hoe omschrijft u kwaliteit en hoe kunnen we meten of dit effect heeft gehad?
2. Omzetten van hiërarchie naar kringen. Dat is al in werking gezet, maar hoe gaat dat nu?

College/ambtelijke ondersteuning: 1. Bij de reorganisatie is er een tussenlaag tussenuit gehaald, minder overhead, minder managers. De directeur ondersteunt de teamleiders, en de teamleiders ondersteunen de professionals in de teams. Maar verschillende soorten teams hebben een andere ondersteuning nodig. Er is sprake van situationeel leiderschap. Het ene team heeft behoefte aan coachend ondersteunend leiderschap en het andere team heeft meer behoefte aan instructie. Het is lastig om het meetbaar te maken. Wel zal het college in 2018 de raad een aantal keren meenemen in hoe het gaat met de kwaliteitsimpuls.
2. Soms is directief en hiërarchisch leidinggeven nog nodig, maar de organisatie heeft een kanteling doorgemaakt en nu is er veel meer sprake van leidinggeven vanuit een ondersteunende en faciliterende rol. Van belang is wel om de balans goed te houden, je moet er als organisatie niet in doorschieten.

CDA: Complimenten. Het CDA is positief over deze manier van organisatie inrichten. Medewerkers geven zelf ook aan dat het positief werkt. Ook complimenten over ziekteverzuimpercentage.

GroenLinks: Complimenten over de man / vrouw verhouding bij de gemeente Zutphen. Wel een vraag over hoe je jongeren aan je kunt binden. 1. Hoe gaat de gemeente dat doen? Advies: betrek ook jongeren er bij. 2. Werkt Zutphen al met trainees? 3. GroenLinks vraagt om ruimte in de begroting voor de twee door GroenLinks ingediende amendementen, het blauwboek en de burgerbegroting.

College/ambtelijke ondersteuning: 1. Jongeren binnenhalen is belangrijk en het is belangrijk om naar de communicatie te kijken. Advertenties zijn nu niet interessant voor jongeren. Kijk goed waar je gaat werven, niet alleen in BinnenlandsBestuur. Heeft te ook maken met imago van de gemeente en wat je uitstraalt. De gemeente wil een inclusieve organisatie zijn. Niet alleen het aantrekken van jongeren, maar ook mensen met een arbeidshandicap, mensen met afstand tot arbeidsmarkt en mensen met een andere achtergrond.
2. Zutphen is steeds meer een stage organisatie geworden, dat is een goede manier om jongeren kennis te laten maken met de organisatie. En met Winterswijk is Zutphen bezig om trainees te delen. Gemeente probeert ook via flankerende regeling, het generatiepact, meer diversiteit binnen te halen.

VVD: 1. Hoe staat het met de plattere organisatie?
2. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, hoe staat dat in verhouding tot hetgeen de gemeente aan know how nodig heeft?

College/ambtelijke ondersteuning: 1. plattere organisatie: Er is geen MT meer, nu 13 tal teamleiders die 23 teams ondersteunen. Er is een laag tussenuit. De gemeentesecretaris ondersteunt de teamleiders. Werkt steeds beter maar vergt voortdurend omdenken, en afstand nemen tot bestaande concepten. Binnenkort is er weer een MTO, de raad wordt geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Er is grote tevredenheid bij de ruimte en verantwoordelijkheid die mensen ervaren om binnen eigen vakgebied de goede dingen te doen. Het faciliteert de medewerkers in de nieuwe rol die ze in de samenleving hebben.
2. Zelf verantwoordelijk: Het is aan de medewerkers om voldoende zelfreflectief te zijn. Veel medewerkers zijn dat, maar sommigen denken nog dat het zal overwaaien.

Stadspartij: Complimenten over de presentatie, mooie richting die we ingaan. Hoe is de verhouding vrouw / man onder hoger opgeleiden en leidinggevenden?

College/ambtelijke ondersteuning : In de ambtelijke organisatie is zowel lbo niveau als wo niveau vertegenwoordigd. In de onderste salarisschalen zie je dat er meer mannen zijn in de vrouw / man verhouding. In de midden salarisschalen hebben vrouwen hebben de overhand, en in de bovenste schalen in de leidinggevende functies is de verhouding man / vrouw 60 / 40.

VVD: Vraag over meer medewerkers sociaal domein, gaat het op dit moment om vier functies?

College/ambtelijke ondersteuning: Het gaat om 3,9 fte inderdaad. Ooit heeft de raad afgesproken om in het sociaal domein 5% van het totaal volume aan geld aan uitvoeringskosten te besteden. Dat plafond is al een keer verhoogd. Taken van het sociaal domein vragen meer inzet van ons dan we vooraf hadden kunnen denken. Er moeten meer mensen bij, vooral voor jeugdzorg.

CDA: Met betrekking tot de veranderde organisatie en de nieuwe rol die gevraagd wordt van medewerkers: Het College gaf aan dat veel mensen nog denken dat het wel overwaait. Is dat problematisch veel?

College/ambtelijke ondersteuning: Nee. De samenleving verandert in rap tempo en de meeste mensen sluiten daar op aan en omarmen het zelf ontwikkelen, maar er zijn ook mensen die niet weten welke kant op te bewegen en die keren naar binnen.

VVD: De VVD is blij dit te horen. Acht jaar geleden zei het College nog dat die mensen die niet willen veranderen kunnen blijven zitten.

Voorzitter dankt het College/ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en voor de verhelderende beantwoording van de vragen en sluit de vergadering. Het stuk komt niet voor besluitvorming in de raad.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in