Pagina delen

Presentatie Woningmarktonderzoek 2014

Inhoud

Het woningmarktonderzoek is als bijlage opgenomen.

De presentatie is als bijlage toegevoegd.

Behandeld in Forum van 12 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Iedere vier jaar wordt (mede) in opdracht van de gemeente Zutphen een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau onderzoek en statistiek van de gemeente Deventer.
De uitkomsten van het in 2014 uitgevoerde onderzoek worden gepresenteerd in het forum.

N.B.:
Voor medio 2015 staat een forumspecial over 'Wonen' op de planning, waarbij het de bedoeling is dat betrokkenen uit alle geledingen met elkaar in gesprek gaan over zaken als ontwikkelingen, rollen en kansen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en het in het bijzonder vertegenwoordigers van de wooncorporaties welkom. Vervolgens gaat het woord naar het college voor de presentatie van het Woningmarktonderzoek 2014.

Het college geeft aan dat het onderzoek is uitgevoerd door de gemeente Deventer en dat de heer Barink en mevrouw Hofland de uitkomsten zullen presenteren. Het onderzoek is een instrument om richting te geven aan de ontwikkelingen op de woningmarkt en is uitgevoerd in samenwerking met de wooncorporaties.

De heer Barink en mevrouw Hofland presenteren de uitkomsten van het onderzoek. De presentatie is als bijlage opgenomen en maakt deel uit van het verslag. Aanvullend op de presentatie wordt opgemerkt dat het geen regionaal beeld betreft doordat er een beperkt aantal gemeenten hebben meegedaan in het onderzoek van 2014. Er is meer respons gehaald dan vereist was om representatieve resultaten te verkrijgen. Het onderzoek biedt inzicht in de woonwensen, het bevat geen voorstellen voor beleidskeuzes. De indicator verhuisgeneigdheid is onderzocht op een termijn van vijf jaar. Dat was in het onderzoek van 2010 twee jaar. De termijn van vijf jaar sluit beter aan bij de woonvisie.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen, maar merkt allereerst op dat er ‘forum special’ komt over de woningmarkt waarbij dit onderzoek ook onderdeel van de inhoudt uitmaakt.

De PvdA vraagt of het beeld dat geschetst wordt van de woningbehoefte ook terug te zien is in feitelijk gedrag. Geconcludeerd wordt dat er in Warnsveld en het centrum een vraag is waaraan onmogelijk tegemoet gekomen kan worden. Gelet op de leegstand van winkels is het misschien een idee om te kijken naar ‘Wonen in winkels’. Tegelijk is er weinig vraag in Leesten.

Met betrekking tot het Waterkwartier lijkt de uitkomst tweeslachtig. Mensen willen weg, maar tegelijk is er wel aanbod in het goedkope segment. Hoe zien we dit terug in feitelijk gedrag?

Ten slotte, herkennen de makelaars dit beeld ook?

Het college antwoordt dat er wordt gekeken naar de verhuiswens. De heer Barink vult hierop aan dat inderdaad niet ieder aangegeven gedrag realiteit wordt. Er zijn echter respondenten voor een langere termijn gevolgd en daaruit is gebleken dat per saldo het feitelijke gedrag nog steeds overeenkomt met de uitkomst van het onderzoek. Op individueel niveau kan dat verschillen, maar per saldo blijft het representatief.

Over ‘Wonen in winkels‘ wordt nagedacht, bijvoorbeeld in de aanloopstraten.

In het waterkwartier wordt hard gewerkt om het tij te keren. De bestaande woningen worden voortvarend verbeterd.

Met de makelaars wordt een gesprek georganiseerd om te kijken of zij het geschetste beeld herkennen. Die verdieping zal aan de orde komen in de ‘forum special’.

Het CDA stelt dat er inbreidingslocaties zijn die potentie hebben. In hoeverre zijn die in beeld? Ombouw van bestaande panden naar verschillende segmenten is mogelijk.

Daarnaast wordt gesteld dat gebleken is dat er geen aanbod is in het duurdere huur segment.

Het college stelt dat er goed naar de inbreidingslocaties gekeken wordt, bijvoorbeeld de Halve Maanstraat. Ook leegstand van winkels en kantoorpanden is in beeld. Jongeren en ouderen verdienen hierin speciale aandacht.

Het luxe huursegment is inderdaad snel bezet, bijvoorbeeld de Ravelijn. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, maar dit heeft niet de eerste prioriteit.

Groen Links bewaart de meeste vragen voor de ‘forum special’. De behoefte die geschetst wordt is op korte termijn koop en op lange termijn huur. Vraag is echter wat het beeld is na de termijn van vijf jaar.

De woningvraag van ouderen lijkt met 50% gedaald, hoe kan dat?

Tenslotte, is bekend waarom Woonbedrijf Warnsveld niet aanwezig is?

Het college stelt dat Woonbedrijf Warnsveld ook betrokken is bij de gesprekken. De reden voor de afwezigheid nu is onbekend.

De heer Barink geeft aan graag aanwezig te zijn bij de ‘forum special’. Sommige vragen vragen om een nadere bestudering van de uitkomsten van het onderzoek. Het zou goed zijn om de nadere vragen van te voren te hebben. Daarnaast wordt aangegeven dat de vragen die nu blijven liggen schriftelijk beantwoordt kunnen worden.

De voorzitter vraagt of het college die toezegging doet.

Het college stelt dat de ‘forum special’ gepland staat voor het tweede kwartaal 2015. Zij wil de nadere vragen binnen een maand ontvangen, dan kunnen deze worden meegenomen. Optie is om een nadere presentatie van de uitkomsten van het onderzoek te houden.

De VVD concludeert dat de markt redelijk in evenwicht is, maar dat er toch een tekort is aan duurdere woningen. Wat houdt dat in met betrekking tot de te realiseren bouwlocaties?

De verhuiswens is redelijk groot. Is er ook buiten de gemeente grenzen gekeken, vooral naar het duurdere segment. Die vraag geldt ook andersom, komen er ook mensen naar Zutphen toe?

Uit de uitkomsten blijkt dat 8% van de huurwoningen verkocht wordt. Klopt dat ook met het landelijke beeld en wordt er gedacht aan meer verkoop van huurwoningen?

Vanuit wooncorporatie Ieder1 wordt aangegeven dat er onder de zittende huurders weinig belangstelling is om de woning te kopen. In Deventer en Zutphen zijn 32 woningen verkocht landelijk gezien is het percentage hoog. De genoemde 8% is in de praktijk niet haalbaar.

Het college vervolgt de beantwoording. De huidige ontwikkeling is dat er minder woningen gerealiseerd worden op gronden. Voor het duurdere segment is aandacht.

De SP vraagt of er voldoende aanbod is voor de laagste inkomens. In dit verband wordt de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens genoemd en de scheefgroei hierdoor.

De vragen in het onderzoek zijn gesteld aan ouders. Is er concrete informatie over wat jongeren willen en doen?

Kunnen er in het onderzoek conclusie worden opgenomen over de zekerheid in de inkomenssituatie. Dit is namelijk relevant voor verhuisgeneigdheid en woonwensen.

De heer Barink verduidelijkt de termen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens waarbij hij aangeeft dat deze te technisch zijn om te kunnen betrekken in het onderzoek.

De vraag over de wensen van jongeren zijn te gedetailleerd om nu te kunnen beantwoorden. Dit wordt meegenomen naar de ‘forum special’.

De Stadspartij vraagt in welke mate de verhuismogelijkheden daadwerkelijk benut worden.

Klopt het dat er minder ouderen woningen nodig zijn?

Er zijn een aantal bouwtrajecten gestagneerd. Worden deze projecten nu beter aangesloten op de vraag naar woningen?

Staat het aantal geënquêteerden los van de ingeschrevenen als woningzoekende?

De heer Barink knikt hierop instemmend.

De Stadspartij vervolgt met een vraag over de krimp in Zutphen. Dit heeft betrekking op het aantal inwoners, niet op de vraag naar woningen.

Jongeren geven aan open te staan voor wonen in winkels of boven kantoorpanden. Dit zou verkozen moeten worden boven nieuwbouw.

Daarnaast wordt aangegeven dat het duurzaamheidargument in de verhuisgeneigdheid een positieve ontwikkeling is.

Het college geeft aan dat mensen naar koop toe groeien. Zeker als er een goed aanbod ligt van niet te dure woningen. Tot € 174k wordt snel verkocht.

De stagnatie van projecten heeft ook te maken met de kritische koper. Er wordt scherp gekeken naar de prijs/kwaliteit verhouding. Er komen nu aangepaste plannen om beter aan te sluiten op de woonwens. Dat was in het verleden blijkbaar onvoldoende.

D66 merkt op dat zittende huurders minder huur betalen. Heeft dat invloed op de verhuisgeneigdheid?

De heer Barink geeft aan dat dit niet betrokken is in het onderzoek.

De Voorzitter resumeert dat er in het tweede kwartaal van 2015 een ‘forum special’ over dit onderwerp is. Vragen hiervoor kunnen binnen een maand aangeleverd worden. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in