Pagina delen

Presentatie Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

Inhoud

Zie de bijlage voor de presentatie.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft het besluit tot aanwijzing van Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht recent genomen waarna dit gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Het college wil raad en Forum tijdig informeren door agendering in het Forum.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder heet hij een afvaardiging van de gemeente Brummen welkom.

Het college krijgt het woord om de presentatie van vanavond nader toe te lichten.

Doel van het achterliggende voorstel is om het historisch karakter van de dorpskern van Warnsveld vast te liggen. Aan diverse gebieden binnen Warnsveld is een historische warde toegekend. Bouw of verbouwplannen of ingrepen in de openbare ruimte worden getoetst aan deze waarden. Vervolgens geeft Jeroen Krijnen namens het college de presentatie.

Na afloop van de presentatie krijgen de forumleden de gelegenheid vragen te stellen aan het college.

De VVD wil graag weten waarom het terrein van GGNet niet binnen het beschermd dorpsgezicht valt. Voor het overige is men erg tevreden met het plan

D66 vraagt of er nog plannen zijn met de twee panden van de inmiddels verdwenen garagebedrijven binnen het te beschermen gebied.

De Stadspartij wil weten wat de nieuwe regels betekenen voor bouw en verbouwplannen.

De SP kan zich vinden in het plan; men moet zuinig zijn met de aanblijk van Warnsveld. De fractie wil weten of het winkelbestand rond het marktplein weer verbeterd kan worden. Daarnaast wil men weten of de omgeving van de vijver rond de Bonendaal een opknapbeurt kan krijgen. De huidige situatie is met name voor kinderen onveilig.

Burgerbelang wil graag weten wat het plan betekent voor toekomstige bouwplannen. Tevens wil men weten wat het betekent: "de Gemeente gaat zorgvuldig om met de openbare ruimte".

Men vraagt zich tevens af hoe inzichtelijk wordt wat de burgers belangrijk vinden. Hoe worden ze geïnformeerd?

Het CDA sluit zich aan bij de opmerkingen van Burgerbelang en de Stadspartij.

Het college krijgt vervolgens het woord ter beantwoording van de vragen.

Allereerst gaat het college in op de informatievoorziening. De eerste informatieavond is al j.l. oktober geweest. Er volgen nog twee inloopavonden. Daarnaast zijn de betrokkenen per post geïnformeerd en liggen straks de stukken ter inzage. Er bleek weinig draagvlak te zijn voor individuele waarderingen van panden. Wel is er draagvlak voor het beschermen van het dorpsbeeld van Warnsveld. Dit wilden de bewoners van Warnsveld al sinds de fusie.

Individuele bouw- en verbouwplannen blijven mogelijk mits passend binnen de omgeving. Toetsing vindt dus niet plaats door te kijken naar het pand zelf zoals dit bij een verbouwingsaanvraag van een monumentaal pand het geval zou zijn.

Naar aanleiding van de vraag omtrent het winkelbestand antwoord het college dat zij uiteraard niet gaan over de vestigingskeuzes van bedrijven en dat het aantal winkels buiten de binnensteden in Nederland sowieso afneemt, maar dat men niet onwelwillend zal staan tegenover een aanvraag. Aanpakken van de omgeving van de Bonendaal maakt geen onderdeel uit van het voorliggende plan.

Ten aanzien van de vraag over het omgaan met respect voor de historische waarden door de gemeenten geeft het college aan dat dit betekent dat dit inhoudt dat gemeentelijke plannen evenals die van de burgers getoetst worden. Van de gemeente wordt daarmee hetzelfde gevraagd als van de burger.

Het niet meenemen van het GGNet terrein is een financiële keuze geweest. Deze is buiten de inventarisatie gebleven. De focus heeft gelegen op de dorpskern hetgeen onverlet laat dat er historische waarden aanwezig zijn.

De Stadspartij en Burgerbelang vragen of het college wat concreter kan zijn over de regels inzake bouw en verbouw.

Burgerbelang denkt dat verbouwen blijft mogelijk te simplistisch verwoord is.

Het college geeft aan dat het primaire doel de bescherming van het historisch dorpsbeeld is. Dit levert dus beperkingen op. Meer concreet wordt bijvoorbeeld bij de aanvraag van een dakkapel gekeken naar de naburige panden en het beeld dat een dakkapel zal opleveren. Indien het effect te groot is wordt gezocht naar alternatieven.

Groen Links vraagt of bij alles wat vergunningplichtig is of gekeken wordt of het past binnen het beeld.

Het college antwoordt dat dit het geval is.

Burgerbelang vraagt of de vergunning dan gratis is.

Het college zegt dat dit aan de raad is maar raadt dit sterk af. Er worden nu eenmaal kosten gemaakt. De regeling wordt bovendien mede op initiatief van lokale groeperingen in het leven geroepen.

Groen Links is van mening dat vergunningverlening nu eenmaal geldt kost dus dat het logisch is dat er betaald moet worden.

De ChristenUnie vreest precedentwerking indien de vergunning gratis zou zijn.

Voor wat betreft de garagepanden geeft het college aan dat het stuk hier niet over gaat maar dat het doel is om de schoonheid van het dorpsbeeld te handhaven. Bij sloopplannen zal dit gezien de aard van de bebouwing geen problemen geven.

De VVD vat samen: Verbouwen mogelijk, maar...:.

Er vindt wel overleg plaats met de initiatiefnemer?

Het college bevestigt dit.

De SP vraagt of beschermd stadsgezicht en dorpsgezicht op hetzelfde neerkomen.

Het college antwoordt dat het regime in de binnenstad veel zwaarder is. Bovendien is sprake van veel monumentale panden. Het komt wel overeen met andere delen van de stad.

De voorzitter concludeert dat het stuk vooralsnog voldoende besproken is. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in