Pagina delen

Presentatie voortgang Stads- en regiocontracten

Inhoud

De presentatie is toegevoegd.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 juli 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In het kader van het programma Stad en Regio werkt de provincie samen met Gelderse gemeenten en regio's aan sterke steden en een vitaal platteland. De samenwerking leidt tot een economische impuls voor projecten die de leefbaarheid, gebouwde omgeving en economie verbeteren. De samenwerking met Zutphen is vormgegeven in een Stads- en regiocontract dat in 2012 is afgesloten. In het Forum wordt verslag gedaan van de actuele stand van zaken.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
De Lokale PartijR.C.M. Sueters

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte samenvatting van de inhoud. Er wordt eerst een presentatie gegeven door mevrouw Groters en daarna is er de gelegenheid tot het stellen informatieve vragen. De voorzitter geeft het woord aan het college voor een inleidend woord.

Het college vindt het plezierig om het onderwerp stads- en regiocontracten samen te bespreken. We zitten nu halverwege de contractperiode. Als gemeente zijn we in de gelukkige omstandigheid om al vanaf 2000 deel te mogen nemen aan deze vorm van cofinanciering. Regelmatig vinden er voortgangsgesprekken plaats met  de gedeputeerd. Het gaat bij dit soort financiering om vertrouwen krijgen en nemen.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Groters voor het geven van de presentatie. Mevrouw Groters geeft aan welke contracten en programma’s er zijn en hoeveel geld hier in omgaat. Daarna volgt een korte omschrijving van de vele projecten die momenteel lopen. De presentatie is in te raadplegen via de website van de raad.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen.

VVD bedankt mevrouw Groters voor het geven van de presentatie. Het is goed om te zien welke projecten en welke resultaten er worden behaalt. VVD geeft aan dat er altijd een motief bestaat om een project te starten en vraagt zich daarom af of ook bekend is welke bereik en impact deze projecten hebben.

De Lokale Partij vraagt of de presentatie ook digitaal beschikbaar komt. Ook vraagt De Lokale Partij zich af of de provincie de mogelijkheid heeft het programma aan te passen. Kan het college ook kort aangeven wat er binnen het project Basseroord gaat gebeuren.

PvdA vraagt het college wat er niet gebeurd als we het zonder deze cofinanciering zouden moeten doen. Hoe zit het binnen deze contracten met de partnerschap, maatwerk en ruimte om te schuiven.

D66 geeft aan dat de provincie vrij strikt is voor wat betreft het behalen van resultaten. Wat is de consequentie als de doelen niet worden gehaald?

De voorzitter geeft het college de gelegenheid de vragen te beantwoorden.

Het college geeft aan dat bij de start in overzichten wordt getoond welke beoogde maatschappelijke effecten projecten hebben. Hierbij wordt verbinding gezocht met het college- en raadsbeleid. Er wordt geprobeerd de resultaten zo goed mogelijk te meten.  De provincie kijkt zeer nauwkeurig mee. Het college verwijst naar de vorige contractperiode waarbij vooral de Waterkwartierprojecten zeer succesvol zijn geweest.

Het college geeft aan dat de provincie het programma niet kan aanpassen. Provincie is alleen cofinancierder. Wel is het zo dat als wij niet binnen de termijnen onze doelen halen de provincie kan besluiten hun deel niet uit te betalen. Dit zal natuurlijk niet zomaar gebeuren daar gaat heel wat overleg aan vooraf. Broederenklooster zou wel zo’n project kunnen worden, maar dit is afhankelijk van wat de raad aan het einde van dit jaar besluit.

De vraag over Basseroord betreft een inhoudelijke vraag. Het college geeft aan dat hier al eerder is geprobeerd in de omgeving te investeren samen met de winkels en de eigenaren van de panden maar dit is niet gelukt. Door nu in de openbare ruimte te investeren hoopt het college op een impuls vanuit het winkels en eigenaren.

Interruptie van De Lokale Partij die vraagt of de provincie opnieuw bereidt zal zijn te investeren als er nieuwe plannen komen.

Het college geeft aan dat het al zeer veel moeite heeft gekost om geld beschikbaar te krijgen voor dit alternatief en verwacht geen nieuwe investering van de provincie.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van nieuwe of aanvullende vragen.

VVD vindt het goed te weten dat de maatschappelijke effecten de aandacht hebben maar heeft niet helemaal scherp wanneer er over de doelen gerapporteerd wordt.

College wil niet in de verleiding komen om hier te diep op in te gaan. Wel komt er een eindverslag aan het einde van de contractperiode. Hierin zal binnen het redelijk haalbare worden aangegeven of en welke effecten zijn bereikt.

Het college komt nog even terug op de vraag van de PvdA. Als we dit geld niet zouden krijgen van de provincie en van derden dan zal zeker meer dan de helft van deze projecten niet worden uitgevoerd. Er zullen dan andere keuzes gemaakt worden.

De ChristenUnie heeft op de site van de gemeente en de raad gezocht naar de contracten maar kon ze niet vinden.

Mevrouw Groters geeft aan dat deze contracten wel ter inzage hebben gelegen maar begrijpt ook dat dit in de periode van het voorgaande college was. Mevrouw Groters zal zorgen dat deze contracten digitaal beschikbaar komen.

Het CDA valt het op dat er nog al wat diversiteit in de soort projecten zit. Zit hier een gedachte achter?

Het college geeft aan dat elke vier jaar de provincie verschillende intenties heeft dit kan variëren in projecten in de harde als de zachte sector. Het is een bewuste keuze van het college om hier een mengeling in de hebben.

De Lokale Partij vraagt of de sociale projecten voor verdringing op de arbeidsmarkt kunnen zorgen.

Het college geeft aan dat dit aspect meespeelt.

PvdA vraagt welke projecten we samen met de Stedendriehoek doen.

Mevrouw Groters loopt de projecten nog een keer langs.

D66 geeft aan vrij recentelijk bij het buurthuis in het Berkelpark te zijn geweest. Bewoners gaven aan dat het buurthuis maar door een beperkte groep wordt gebruikt. Wat voor instrumenten heeft het college om hier wat aan te doen?

Het college geeft aan dat dit een eenzijdig beeld betreft. Het buurthuis is voor iedereen.

Het college geeft aan dat Zutphen binnen deze regiocontracten kan schuiven met budgetten en hiermee een bepaalde flexibiliteit kan inbouwen. Dit is vrij bijzonder in Gelderland. Hierdoor kan er bij sommige projecten waar veel cofinanciering is, geld worden vrijgemaakt voor projecten waar dit niet het geval is.

Met deze laatste woorden van het college acht de voorzitter het onderwerp voldoende besproken en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in