Pagina delen

Presentatie voortgang Rivier in de Stad

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 november 2016 Naar boven

Toelichting griffie

In Technisch Blok op 4 juli 2016 is door een aantal fracties aangegeven dat zij een nadere toelichting zouden willen op de voorstellen over de beschikbaar stelling van een krediet voor de IJsselbrug, IJsselkade zuid en Tichelbeeksewaard. In het Technisch Blok is geconcludeerd dat er een Forum komt waar een nadere duiding zal worden gegeven aan de voorstellen.

Het college heeft een presentatie voorbereid voor het Forum waarin de projecten worden toegelicht in samenhang met de voortgang van het programma. De raad kan kennis nemen van de presentatie en heeft vervolgens de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 21-11-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en opent het forum. Hij stelt voor dat we eerst naar de presentatie luisteren en daarna vragen stellen.

Het college wijst op haar toezegging dat zij het forum regelmatig zou informeren over Rivier in de stad (RIDS). Zij geeft aan dat er nu drie grote projecten in de steigers staan. Daar is veel geld voor beschikbaar en dat moet in 2017 uitgegeven worden. Ook is er een Kwaliteitskompas dat de beoogde kwaliteit aangeeft.

De ambtelijke ondersteuning (Edwin Koning) geeft een presentatie over de plannen (zie de presentatie). Over drie jaar is de IJsselkade geheel vernieuwd. Hij zal een groen karakter hebben; er zullen veel minder parkeerplaatsen zijn. Eigenlijk zijn we nu al met de werkzaamheden begonnen (sloop kiosk, kabels en leidingen). De IJssel wordt minder verruimd dan aanvankelijk de bedoeling was. Bij de IJsselbrug knelt met name het fietsen. We gaan de brugverbreding en het groot onderhoud in één keer aanpakken.

De ambtelijke ondersteuning (Arjan Groen) geeft daarna – aan de hand van het inrichtingsplan - een toelichting op de plannen voor de Tichelbeeksewaard. In de uiterwaarden komen verschillende paden die ook toegankelijk zijn voor minder-validen. Er is ook een pad gepland dat refereert aan de schipbrug die ooit over de IJssel lag. Aan de Hovense zijde komt een trappartij met daarboven een uitzichtpunt.

De voorzitter nodigt de fracties daarop uit om vragen te stellen.

D66: Wat gebeurt er met de paden in de Tichelbeeksewaard als het hoogwater is?

PvdA: Zijn op de IJsselkade mogelijkheden voor energieopwekking door middel van waterkracht? Hoe lang kan de IJsselbrug nog mee?

VVD: Welke initiatieven houden de stad aantrekkelijk tijdens de werkzaamheden aan de IJsselbrug? Houden jullie tijdens de bouw rekening met de weidevogels in de uiterwaarden?

Burgerbelang: Wij hebben een vraag over de bereikbaarheid van Zutphen als er aan de brug gewerkt wordt: kan er een tijdelijke afrit komen bij de nieuwe IJsselbrug? Wat is de stand van zaken daarvan en hoe groot is de kans daarop? Andere vraag: wordt het schipbrugpad uitgevoerd in hout of beton of kunststof? Derde vraag: graag aandacht voor het voetpad over de brug richting De Hoven. Is nog een oplossing in zicht daarvoor?

ChristenUnie: Kan er overleg komen met Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Deventer over de oprit bij de A1? Je staat als automobilist soms erg lang stil daar en dat is niet goed voor de bereikbaarheid van Zutphen.

CDA: Wordt de nieuwe IJsselkade ook daadwerkelijk groener (zoals op de presentatie is aangegeven)? Hoe vandalismebestendig is het vele glas dat straks wordt gebruikt/aangebracht (op bv de vernieuwde brug)?

GroenLinks: Wat moet er op de lange termijn gebeuren met de rivierverruimende maatregelen?

Stadspartij: Het RIDS-project levert ook werk op. Gaan Zutphense niet-werkenden hier iets van merken? En gaan jullie Zutphense bedrijven en ondernemers inschakelen?

Het college en de ambtelijke ondersteuning beantwoorden de vragen afzonderlijk.

-          Het klopt dat de uiterwaarden regelmatig onder water staan. Daar gaan we rekening mee houden als we het materiaal van de paden kiezen.

-          De burg zelf (het centrale deel; niet de op- en afritten) is uit 1948. Die kan nog ongeveer 60 jaar mee.

-          Bij de Berkelmonding is geen mogelijkheid voor rendabele energieopwekking uit waterkracht. Bij de IJssel is die mogelijkheid er evenmin. RWS en de provincie Gelderland doen nu onderzoek naar de kribben; misschien is energieopwekking daar wel een optie.

-          We gaan straks op diverse plekken laten zien dat we aan het werk zijn. Stichting Zutphen Promotie (SZP) denkt daarover met ons mee. Misschien komt er een app over de voortgang van de werkzaamheden en een plek boor bouwspotters.

VVD: Het winkelend publiek wil graag de binnenstad in. Die help je niet met dit soort leuke initiatieven. Hoe krijg je de mensen toch straks de stad in?

College: De gemeente heeft nog geen plannen daarvoor. SZP en de binnenstadsmanager moeten nog meedenken daarover.

Het college en de ambtelijke ondersteuning gaan verder met de beantwoording van de overige vragen.

-          We hebben goed overleg met de vogelwerkgroep over de werkzaamheden in de uiterwaarden.

-          We zijn nu in gesprek met de provincie over een tijdelijke afrit bij de nieuwe IJsselbrug.

-          Het fietspad over de brug blijft zoals nu in de plannen staat; dat pad gaan we niet doortrekken. Het is niet anders, ook al is dat niet ideaal.

-          We willen het schipbrugpad graag in hout uitvoeren, maar waarschijnlijk wordt het beton.

-          We hebben contact gehad met de Deventer verkeerswethouder over de A1. Waarschijnlijk verandert die verkeerssituatie. Het heeft onze aandacht.

-          De IJsselkade krijgt straks een groene uitstraling. Er komt veel gras. Wel staat RWS minder bomen toe op de kade dan oorspronkelijk gedacht.

-          We gaan speciaal glas gebruiken voor de balustrade van de brug.

-          De riververruiming die nu in de plannen is opgenomen, is voldoende tot 2050.

-          In al onze aanbestedingen is standaard al SROI opgenomen. We wegen af of we uitsluitend lokale ondernemers bij het werk betrekken. De brug en de IJsselkade zijn zulke grote projecten, dat kan niet lokaal aanbesteed worden. Bepaalde, kleinere delen van het werk worden wel lokaal aanbesteed. Nu al zijn diverse Zutphense bedrijven werkzaam voor ons.

Het college bedankt het forum voor alle complimenten over RIDS.

D66 heeft nog een laatste vraag over de gevolgen van de afsluiting van de IJsselbrug. Hoe bent u met de provincie in gesprek over de extra afrit en de aanpassing van de rotonde bij Brummen? Heeft u een tijdslimiet?

Het college geeft aan dat het ook voor haar een grote zorg is. Ik ben gevraagd hierover met de provincie te overleggen. Het is onzeker hoeveel aanpassingen kosten. Het bureau Goudappel Coffeng onderzoekt op dit moment mogelijk te verwachten knelpunten. Ik deel uw zorg.

CDA: Er is ook een route over Deventer en via Lochem. Zutphen is straks niet alleen maar bereikbaar via de nieuwe IJsselbrug.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en dankt iedereen voor zijn bijdrage aan de discussie.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in