Pagina delen

Presentatie voortgang nieuw zwembad

Inhoud

De presentatie is als bijlage opgenomen.

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college verzorgt een presentatie waarin het nieuw te bouwen zwembad wordt gepresenteerd. Naast beeldmateriaal over de opzet van het zwembad zal ook aandacht worden besteed aan het vervolgtraject rond de realisatie en de financiële exploitatie van het zwembad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-03-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Er zal een presentatie gegeven worden over de voortgang van de realisatie van het nieuwe zwembad. Na de presentatie is er de gelegenheid om vragen te stellen. Het woord is aan het College voor een toelichting.

Vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt namens het College aangegeven dat er voor de aanbesteding één pakket is neergelegd. Verkorting van de bouwtijd, verminderen van de risico’s en het in de hand houden van de energiebesteding waren speerpunten. Vanavond volgt een presentatie van de plannen.

In 2012 is een budget van 7 mln. beschikbaar gesteld. Het huidige plan blijft binnen dat budget.

De exploitatie is nog niet helemaal helder, maar binnen drie tot vier maanden zal het ondernemingsplan worden voorgelegd.

Op dit moment wordt het plan aangescherpt en zal de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De start van de bouw staat gepland voor 1 juni 2014. De bouwtijd is gesteld op 1 jaar. De oplevering staat gepland op 1 juni 2015. De daadwerkelijke exploitatie kan dan op 1 september 2015 beginnen.

Aansluitend wordt een presentatie gegeven door de heer J. Geurts van Vaessen en de heer E. Slangen van Slangen + Koenis Architecten. De presentatie is als bijlage beschikbaar.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De PvdA vraagt naar de voorzieningen voor gehandicapten en de toegankelijkheid voor minder validen.

Burgerbelang vraagt naar de invulling van SROI. Hoe scherp is dit onderdeel gedefinieerd en hoe zal de toetsing achteraf plaatsvinden.

De ChristenUnie vraagt naar de beweegbare bodem in het wedstrijdbad. Wordt die beweegbaar over de lange of korte zijde? Dit in verband met mogelijk dubbelgebruik van het bad.

Stadsbelang mist in het ontwerp een stuk intimiteit. Voorstelbaar is dat er een privacy wens bestaat bij ouderen of vanuit een levensovertuiging.

Groen Links vraagt of de EPC nog omlaag kan worden gebracht en wat de verhouding is tussen de kosten en de exploitatie.

Het CDA vraagt naar de gevolgen voor de verdeling van het personeel in relatie tot de visuele koppeling van de baden.

De Stadspartij informeert naar de onderhoudskosten.

Vanuit de SP komt de vraag of er voorzien is in een glijbaan. Aangenomen mag worden dat de jeugd een glijbaan wil.

De VVD vraagt ten slotte naar de financiële huishouding. Wordt de taakstelling gehaald?

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

De heer Slangen geeft als architect antwoord op een aantal vragen.

Er is rekening gehouden met de wensen van gehandicapten en minder validen. Er zijn hellingbanen ingepast, er wordt voorzien in een extra deur, er zijn extra kleed- douche- en toilet ruimten voor minder validen en er is voorzien in een til lift en een mobiele til lift.

De beweegbare bodem is op de kop/korte kant georiënteerd.

In privacy is voorzien in het wedstrijdbad. Het gaat hier echter om een beperkte doelgroep. Tevens wordt opgemerkt dat dit onderdeel niet in de opdracht zat.

Vanuit Stadsbelang wordt opgemerkt dat de vraag zich richt op moslimvrouwen. Is er op dit onderdeel samenwerking mogelijk met Sutfene?

Het College stelt dat het een ingewikkeld vraagstuk betreft dat ook raakt aan de manier waarop we met elkaar omgaan in de samenleving. Afhankelijk van de vraag zal een oplossing gezocht worden.

Overigens lopen er gesprekken met Sutfene over een invulling van samenwerking.

De heer Geurts van Vaessen geeft antwoord op de vraag over SROI. Er wordt overlegd met Het Plein om in de vormgevingsfase tot samenwerking te komen. Daarnaast worden er lokale bedrijven betrokken bij de bouw. Hierbij is wel van belang dat de kwaliteit gewaarborgd is en dat er met financieel solide partijen wordt gewerkt.

De heet Slangen beantwoordt de vraag over de EPC. De EPC is voor dit project niet de meest geschikte meetlat, omdat hierbij alleen gekeken wordt naar de bouw en niet naar het gebruiksproces. Bij een zwembad mis je dan 70% van de energie die in gebruik is. De GPR norm is in dit geval beter, omdat hier het toekomstige gebruik wel in meegenomen wordt. Een verdere verlaging is niet realistisch. De GPR is al erg laag en een verdere verlaging komt in het onrendabele deel te liggen.

Het College vervolgt de beantwoording. De onderhoudskosten zijn op dit moment nog onduidelijk. De meerjarenbegroting moet dat aangeven.

De CDA herinnert aan haar vraag over de veiligheid in relatie tot de zichtlijnen. De sociale veiligheid is onvoldoende waarborg.

De heer Slangen verduidelijkt dat er normen gelden voor het toezicht en er ook voorzien is in toezichtplekken. Er zijn heldere zichtlijnen gecreëerd om te voorkomen dat er verborgen hoekjes ontstaan.

Het College vervolgt de beantwoording van de vragen.

De taakstelling met betrekking tot de investering wordt gehaald. De structurele bezuiniging loopt een vertraging op van negen maanden in verband met de start van de exploitatie op 1 september 2015.

De exacte cijfers over de exploitatie komen binnen 3-4 maanden naar de raad, maar het ziet er goed uit.

Voor het plaatsen van een glijbaan is een dieper zwembad nodig en stijgen de kosten. Daarnaast is er extra toezicht nodig waardoor de structurele kosten stijgen.

Overigens is een glijbaan niet zaligmakend voor de doelgroep 6-16 jarigen. Er zijn alternatieven om die doelgroep te vermaken.

D66 vraagt aanvullend of er wellicht op een later tijdstip een glijbaan gerealiseerd kan worden. Is daar rekening mee gehouden in het ontwerp?

De heer Slangen stelt dat een glijbaan erg duur is. Opblaasbare elementen zijn een goed alternatief.

De PvdA haalt de toezegging aan van de vorige portefeuillehouder. Toegezegd is dat er rekening gehouden zou worden met mogelijke toekomstige wensen.

Het College bevestigd dat deze toezegging is gedaan. Als er geld is zal hier naar gekeken worden en zal het met de raad besproken worden.

De heer Slangen vult aan dat een glijbaan in te passen is, maar erg duur is. Technische oplossingen zijn er.

De SP herhaalt dat er een toezegging is gedaan. Op dit moment kunnen er al voorbereidingen getroffen worden. Daarnaast had er eerder aan jongeren gevraagd kunnen worden wat hun wensen zijn.

Het College geeft aan dat het anticiperen op de plaatsing van een glijbaan een overschrijding van het budget tot gevolg zal hebben.

Het vooraf consulteren van jongeren heeft niet veel nut, omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld een glijbaan.

De Voorzitter stelt de vergadering in de gelegenheid om de laatste vragen te stellen.

Stadsbelang vraagt hoe de gesprekken met Sutfene lopen.

Het college antwoordt dat die gespreken goed verlopen.

De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in