Pagina delen

Presentatie Voortgang energetisch renoveren woningvoorraad Zutphen

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 april 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Naar aanleiding van een verzoek van het Presidium om een overzicht van verrichte werkzaamheden, actuele ontwikkelingen en de planning van toekomstige activiteiten, verzorgt het college een presentatie. In de presentatie zal in ieder geval een overzicht van de projecten worden gegeven en de stand van zaken worden toegelicht rond het energetisch renoveren van de bestaande woningvoorraad. Tevens zal aandacht worden besteed aan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft eerste het woord aan het college.

Het College geeft aan zelf te presentatie te geven over de voortgang van de projecten, waarin zij voornamelijk op de hoofdlijnen in gaat. Als er vragen zijn die meer inhoudelijke kennis vragen, zal Marnix van Os als ambtelijke ondersteuner deze trachten te beantwoorden.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen na de door het College gegeven presentatie

VVD; Er zijn veel scholen die verbouwplannen hebben zoals de vrije school de Zwaan. Kunnen die niet meegenomen worden in dit project ?

VVD; Enkele jaren geleden werd er ook al gesproken over problemen met de renovatie van koop- en huurwoningen. Kunnen deze nu wel worden meegenomen in de ESCo regeling ?

GroenLinks; Een voorstel van orde wordt ingediend. Zij wil graag dat de vragen direct beantwoord worden door de wethouder om zodoende ook een levendig gesprek op gang te krijgen.

College; Het zou mooi zijn als alle scholen meedoen met de ESCo regeling. De vrije school de Zwaan doet niet mee echter er wordt wel verwacht dat haar nieuwe school zeer duurzaam gebouwd gaat worden. Als we alle scholen mee zouden laten doen wordt de ESCo te groot wat vertragend kan werken.

College; Problemen met het opschalen in de renovatie van huur- en koopwoningen zijn bekend . Dit is niet alleen een probleem in Zutphen maar ook landelijk schiet het niet op om die opschaling er in te krijgen. Het is ingewikkelder dan het lijkt. De verwachting is dat er in de komende 3 jaar grote slagen kunnen worden gemaakt omdat bij het verduurzamen van meerdere woonwijken, de mensen zullen gaan zien dat het werkt.

BewustZW; Het opstarten van zo’n grootschalig project is lastig. Helpt het als de Raad meer geld beschikbaar stelt ?

College; Het geld is niet zozeer het probleem. De gemeentelijke panden gaan in een ESCo constructie waardoor we daar geen investering in hoeven te doen. Voor bestaande woningen is er het revolverend fonds die zich zelf weer gaat aanvullen waarna er weer geld beschikbaar is voor andere woningbouw projecten. Het is als het ware de financiële motor waar we even mee voor uit kunnen.

VVD; De hoge investeringsdrempels haal je weg door bijvoorbeeld zo’n woning abonnement. Echter veel mensen zijn feitelijk niet bezig om hun huizen te gaan renoveren. Hoe krijgen we de projecten zo laagdrempelig dat bewoners na verloop van tijd wel mee willen gaan doen in zo’n woning abonnement ? Vooral ook omdat ze zich zullen realiseren dat ze er na de terugverdientijd er ook nog aan kunnen verdienen.

GroenLinks; In Deventer bestaat een netwerk van ZZp’ers die op wijkniveau met elkaar samenwerken. Hierdoor is het voor bewoners heel laagdrempelig om in te stappen. Het heeft een soort drieslag want het zorgt voor werkgelegenheid, mensen kunnen op laag drempelige wijze instappen op de innovaties en het geeft een soort sociale cohesie omdat het op wijkniveau was. De bewoners kunnen bij elkaar zien dat het echt wat oplevert en dat de verduurzaming heel mooi word.

Ambtelijke ondersteuner; Dit was een Blok voor Blok project waarbij 11 gemeenten samenwerken. De resultaten vielen ook daar wat tegen. Het marketing plan was goed echter er zal in de financiering iets bij moeten komen om de grote slag te kunnen maken. De ESCo’s in Zutphen en Deventer zijn uniek en nog in de ontwikkelingsfase . In Deventer is de uitvoering opgestart waardoor het tijd   nodig heeft om het te kunnen (door)ontwikkelen.

CDA; Voor de ESCo is ook geld nodig. De Provincie wil via een revolverend fonds geld beschikbaar stellen in de verhouding 1:7 Zelf hebben wij voorgesteld over een verhouding 1:3. Is dat een idee om ook in Zutphen in te zetten ?

College; De verwachting is dat als er vanuit de gemeente 5 ton beschikbaar komt voor het revolverende fonds waarna er 3,5 miljoen euro van investeerders gaat komen als financiële impuls voor het opgang brengen van de projecten. Hierna zal het geld ook weer terugvloeien. De verwachting is dat er uit het nieuwe collegeakkoord van de Provincie geld beschikbaar komt voor revolverende fondsen ter stimuleren van duurzaam bouwen .

PvdA; Er is blijkbaar een probleem bij de interne capaciteit bij de gemeente. Er is daar een oplossing voor gevonden echter kunnen ook meerdere marktpartijen bij dit project betrokken worden ?

College; Marktpartijen en woningcoöperaties gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en het energetisch renoveren van woningen uitvoeren, niet de gemeente. Het lastige is echter om de bewoners te overtuigen zich te binden aan een contract voor 15 jaar waarbinnen de investering terug verdiend kan worden. We beginnen nu kleinschalig met een groep van 25 woningen waarbinnen de ESCo zich moet gaan bewijzen en vervolgens uitgerold kan worden. Het College geeft aan daar veel vertrouwen in te hebben.

VVD; Eenmaal per jaar worden er onroerend zaakbelasting rond gestuurd. Daar zou dan ook gelijktijdig een voorstel voor het verduurzamen van de woning middels een ESCo constructie kunnen worden bijgevoegd. Duidelijk daarin moet worden aangegeven in wat voor tijdsbestek de kosten kunnen worden terugverdiend

CDA; hoe zit het net de financiering van het ESCo verhaal

Ambtelijke ondersteuner; De Provincie denkt er nog niet aan om de ESCos te ondersteunen, maar de woningbouwcoöperaties wel. De markt zoals banken andere fondsen echter wel en dan hebben ze het over de factor 1:7; 15 % financiering door eigen vermogen van de overheid en achterstallige leningen en 85% door de markt. Er wordt nu ook gewerkt aan fondsvormingen waarbij het uitgegeven geld na 3 jaar weer terugkomt en wederom uitgegeven kan worden in nieuwe projecten. Dan krijg je het vliegwiel effect.

CDA; Er komen te weinig projecten van de grond in het verduurzamen van de woningen. Mogelijk doordat er te weinig bekendheid aan wordt gegeven. Tevens doen de woningbouwvereniging er te weinig aan. Daar moet meer druk op worden gezet.

Ambtelijke ondersteuner; Coöperaties hebben enkele jaren geleden een klap gehad nadat alle investeringen die zij hadden waren stopgezet. Dat heeft geduurd totdat de Provincies weer kwamen met subsidieregelingen. Nu na 3 jaar beginnen zij weer te investeren. Er is wel veel verschil in het investeringsgedrag tussen woningbouwverenigingen onderling.

GroenLinks; Is het voor woningbouwcoöperaties een probleem om aan die die 70 % norm te kunnen voldoen. Dwz 70% van de bewoners moeten meedoen om een project te kunnen starten.

Ambtelijke ondersteuner; Er zijn goede bouwresultaten door de aannemer in het Waterkwartier gehaald waardoor die 70 % norm gemakkelijk werd gehaald.

GroenLinks; Er speelt vaak veel meer bij bewoners dan bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid van het energetisch renoveren van hun woning. Er zijn veel mentale drempels door hen te nemen om zo iets te gaan doen. Naast communicatie en marketing zal voor vooral moeten worden ingezet om die interne weerstand bij bewoners weg te halen. Samenwerking met andere partijen zoals het Stichting Achterhoek Duurzaam kan daarbij een optie zijn.

D66; Wordt de norm van 4% per jaar energieneutraler zijn hiermee gehaald ? Per jaar moet je dat kunnen zien. Het aantal woningen wat de komende jaren verduurzaamd wordt lijkt heel wat, echter als je dat afzet tegen het gehele woningbestand van de woningbouwverenigingen is het nog niet veel. Er moet druk op die woningbouw verenigingen gezet worden om het tempo in het verduurzamen van haar woningbestand te verhogen. Er is veel geld beschikbaar om energetisch renoveren op grote schaal op te pakken.

D66; Met de landelijke campagne “Mijn huis verdiend het” is er een actie gaande om het huis tussen 1950-1980 te laten isoleren . Waarom doet de gemeente daar niet aan mee ?

GroenLinks; welke rol ziet D66 voor de gemeente in dit project ? Vaak is het een faciliterende en sturende rol op woningcoöperaties, echter nu lijkt het meer een sturende rol.

D66; Rond duurzaamheid mag je sturen omdat we die ambities hebben, dus dan moet je ook wat. Wat nu de strategie om die 4% te halen is, is niet helemaal helder.

College; De strategie is verleiden en stimuleren en dat partijen elkaar gaan enthousiasmeren. Het doel van de inmiddels opgeheven stuurgroep was de aanpak van gecombineerde koop- en huurwoningen. Dit bleek echter niet te werken. De gedachte is nu om die stuurgroep door te ontwikkelen tot een platform waarin we elkaars ervaringen delen en elkaar te enthousiasmeren.

College; Wat betreft de doelstelling om projecten concreter te maken en ook te gaan volgen of ze het halen. Dit is een belangrijk onderwerp in de nog te op te stellen energie agenda waar we met partners in de stad aan gaan werken om doelen concreet te gaan maken die we jaarlijks kunnen meten en volgen. Het moet echter niet allen maar een meetinstrument zijn, maar ook een soort thermometer om te zien of we goed op dreef zijn.

College; het is een aardige suggestie om goed na te denken over hoe je de mensen mee krijgt. De suggesties van de VVD en Groen Links zullen door het college worden meegenomen om samen met de betrokken (externe) partijen te bekijken wat er mee gedaan kan worden.

College; De landelijke campagne “Ons huis verdiend het” is één van de vele landelijk initiatieven echter deze is van de Energiesprong. De Energiesprong is een samenwerking tussen grote (bouw) bedrijven en het ministerie van Binnenlandse Zaken om tot een versnelling te komen. Ze richt zich op woningen die gemakkelijke zijn aan te pakken. De kosten voor een totale renovatie bedragen daarbij € 70.000,- per woning. De verwachting is dat dit in Zutphen nog een te hoge drempel is voor particulieren. Energiesprong is echter wel bezig om ook tot een ESCo te komen met lagere renovatie bedragen per woning.

CDA; Stel dat er een bedrijf komt die voor de woningbouwvereniging een renovatie project van een aantal woningen in onze stad wil gaan uitvoeren. Kan zij dan een beroep doen op het revolverend fonds van de gemeente?

College; Als het project van het bedrijf voldoet aan de voorwaarden van het revolverend fonds dan kan het. Graag zelfs.

Na de constatering dat er geen aanvullende vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in