Pagina delen

Presentatie Voorontwerp omgevingsplan Landelijk gebied

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 11 februari 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie gegeven over de pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-02-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij dit onderwerp. Bij de raad is er een grote behoefte aan informatie over de Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking zal treden. Vanavond krijgen we een presentatie over een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Er kunnen verhelderende vragen worden gesteld.

Ambtelijke ondersteuning: Zie presentatie.

ChristenUnie: Is digitale informatie nu al beschikbaar?

Ambtelijke ondersteuning: Nee, nu nog niet. Vanaf het moment van ter inzage legging van het voorontwerpplan.

PVDA: Is de melding onder de Omgevingswet vergelijkbaar met de melding zoals die nu geldt?

Ambtelijke ondersteuning: Wat vaak nu nog met een vergunning moet, kan straks met een melding.

Burgerbelang: Wat als iets achteraf toch vergunningplichtig is?

Ambtelijke ondersteuning: Er zijn regels aan de melding verbonden. Daarnaast kun je in het omgevingsplan omgevingswaarden vastleggen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

VVD: Er is een visie buitengebied?

Ambtelijke ondersteuning: Klopt, maar verdere uitwerking vindt plaats in het plan.

VVD: Als je praat over gebiedskwaliteitsdragers, bedoel je dan ook de bewoners in het buitengebied?

Ambtelijke ondersteuning: Bewoners worden niet gevat in regels. Bewoners betrekken we via particiaptie.

VVD: Ik begrijp de redenatie, maar toch vind ik het vreemd.

ChristenUnie: Dat is een politieke vraag, dat is vandaag niet aan de orde.

College: Het doel van de Omgevingswet is participatie; het doel is niet om waarden toe te kennen aan (groepen van) inwoners.

ChristenUnie: Is het bebouwingspercentage bespreekbaar in het Omgevingsplan?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, maar in landelijke gebieden is er meer ruimte dan in stedelijke gebieden. Daarom wordt er in landelijk gebied vaker gesproken van een inhoudspercentage dan van een bebouwingspercentage.

GroenLinks: Het college heeft onlangs de natuurvisie vastgesteld. Daarin zit een lancune, deze moet het college repareren.

ChristenUnie: De achteruitgang van de insectengang, vind je die terug in de natuurvisie?

Ambtelijke ondersteuning: Dit hoort thuis in de natuurvisie, niet in de omgevingsvisie.

ChristenUnie: Heb je een voorbeeld van het plussenplan van de provincie?

Ambtelijke ondersteuning: Ja. De invulling van het plussenplan moet bijdragen aan de samenleving, versterken van de landschappelijke natuur, dialoog met de omgeving, extra milieumaatregelen ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit.

GroenLinks: Voorkom in communicatie een opsomming van eisen. Benoem de nieuwe dingen in vergelijking met de oude situatie.

VVD: Als je omgeving akkoord is, kun je dan meer uitbreiden?

Ambtelijke ondersteuning: Nee, er gelden ook regels vanuit de provincie en Natura 2000 waaraan je moet voldoen.

College: Met de Omgevingswet creeren we een gelijk speelveld voor alle partijen. Digitaal kunnen zien wat kan en past.

CDA: Wat als iets minder goed uitpakt, dan is er wel een precedent geschapen?

Ambtelijke ondersteuning: Dat moet nog blijken, dat hoort thuis bij de controlerende taak.

BewustZW: Hier ligt ook een taak voor de provincie.

ChristenUnie: Cultuurverandering kost tijd.

GroenLinks: Is er straks ruimte om overleg te plegen?

College: Ja, daar is ruimte voor.

GroenLinks: Dat vergt capaciteit van de ambtenaren.

College: Het kost nu ook capaciteit als mensen bij een 'nee'  blijven doorgaan.

CDA: Communicatie naar aanvragers is heel belangrijk.

Ambtelijke ondersteuning: In overleg met Communicatie willen we dit 'levend'  maken.

CDA: Je moet goed nadenken over een communicatiestrategie: in landelijk gebied is een andere vorm van communicatie nodig dan in stedelijk gebied.

Ambtelijke ondersteuning: Hier is ook een rol voor de wijkregisseurs weggelegd.

GroenLinks: In landelijk gebied moet je zowel de bewoners alsook de recreanten betrekken.

Ambtelijke ondersteuning: Dat wordt meegenomen.

D66: Hoe worden de aandachtspunten van de raad verwerkt in het voorontwerpplan?

Ambtelijke ondersteuning: Wij hebben nu ook al veel gehoord. Eerst komt er een concept voorontwerpplan. Dan vinden er werksessies plaats, ambtelijk en met onze partners. Tijdens de ter inzage ligging wordt een informatiemarkt georganiseerd waar de raadsleden  hun oor te luister kunnen leggen zodat ze weten wat er speelt in het landelijk gebied en dit mee kunnen wegen bij de vaststelling.

College: We zullen dit punt meenemen in de raadswerkgroep Omgevingswet.

SP: Onder de nieuwe Omgevingswet wordt alles digitaal, wat als je deze vaardigheden niet hebt?

College: Dan kun je hulp vragen bij de gemeente.

SP: Is er ook een schriftelijke versie beschikbaar?

College: Wij begrijpen jullie standpunt, maar analfabetisme kun je niet oplossen met een schriftelijk stuk. Wat eerder helpt is hulp bieden.

Ambtelijke ondersteuning: In april komt het voorontwerpplan ter inzage te liggen, in de zomer zullen we de reacties beantwoorden, na de zomer komt het ontwerpplan. In februari 2020 komt het vaststellingsplan.

BewustZW: Niet op het eind pas iets aan de raad voorleggen, wordt de raad voldoende gekend in dit traject? Niet achteraf hoeven repareren.

College: Wat is de rol van de raad, wat is de rol van het college? Zorgen dat iedereen aangetakt is. Het proces is van het college, het aftikken gebeurd door de raad. Hier ligt een rol voor de raadswerkgroep.

BewustZW: Wij stellen een procedure voor die niet wordt gedeeld door het college. Wij adviseren dit wel te doen. Anders ontstaan er problemen.

Burgerbelang: Het college neemt de raad juist mee, wij hebben vertrouwen dat het goed gaat.

BewustZW: Wij voorzien problemen, toch handelen volgens mijn voorstel.

College: Ik begrijp de zorg. De beleidsinhoudelijke kant wordt uitgevoerd door het college en vastgesteld door de raad.

Voorzitter: Gezien de tijd moet ik deze vergadering afronden. We wachten op het vervolg van dit onderwerp.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in