Pagina delen

Presentatie VNOG Samen werken aan Veiligheid

Inhoud

Zie bijlage.

Behandeld in Forum van 23 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De presentatie is een “introductie op de VNOG” met daarin korte toelichting op het dekkingsplan. Kort na 12 april krijgt de raad de begroting 2019 van de VNOG ter zienswijze. We presenteren daarom graag rond die tijd, zodat de raad bij haar zienswijze de informatie uit de presentatie kan meenemen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-04-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
Burgerbelang
D66Y ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. Warmoltz
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het overleg en heet iedereen welkom bij de forumpresentatie van het VNOG over samenwerken aan veiligheid. Hij geeft het woord aan de heer Verlinden van de VNOG .

De heer Verlinden is werkzaam bij de Veiligheidsrisico en verantwoordelijk voor de incidentbestrijding. De veiligheidsregio is blij dat zij bij de verschillende raden haar werkzaamheden kan toelichten.

Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. 22 gemeentes zijn onderdeel van de VNOG, het is daarmee een van de grootste in Nederland. Het is bijzonder uitgestrekt en er zijn uitzonderlijke culturele verschillen. Andere regio’s zijn vaak in cultureel opzicht meer een eenheid.We proberen rampen en incidenten te voorkomen. En als ze voorkomen de veiligheid te herstellen. Dat doen we steeds meer met andere partijen. Problemen zijn alleen in gezamenlijke aanpak op te lossen. We zitten in een keten van organisaties en partijen. Gemeentes hebben daar naast maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven een rol in.

Hoe zien we er nu uit? We komen voort vanuit clusters. Deze zijn opgeheven. We maakten op verschillende plekken beleid. Dat is nu ingericht rondom processen.

Er zijn gebied gebonden commissies, die zijn geen besluitvormend orgaan meer.

  • De meldkamer hebben we samen met de regio IJsselland, er is een ontwikkeling van een landelijke meldkamer. Dat gebeurt circa media 2021. De ingerichte afdelingen worden getoond. In allerlei processen proberen we de risico’s te voorkomen of te verkleinen. Bijv. bij evenementen of bouwvergunningen.
  • De afdeling Incidentbestrijding omvat de brandweerposten. Hier hoort een afdeling bij voor de ondersteuning.
  • De afdeling crisisbeheersing is gericht op de bestrijding van grote crises. Zij zit in een netwerk met andere overheden en bedrijven. Hier vindt ook de planvorming plaats.
  • GHOR houdt zich als netwerkorganisatie bezig met alle contacten rondom de geneeskundige hulpverlening.
  • Bedrijfsvoering omvat de bekende disciplines. Er zijn 300 beroepspersoneelsleden en 1400 vrijwilligers.

We hebben een aantal strategische thema’s. Een van de belangrijkste is hoe we ook in de toekomst voldoende personeel houden. Daar is beleid voor nodig, omdat vrijwilligers eerder weggaan dan in het verleden. Ander thema is de variabele voertuigbezetting. De regels schrijven voor dat dit er 6 moeten zijn, maar onder welke randvoorwaarden kunnen we ook bijv. 4 personen. Er is daarnaast een enorme discussie over hoe de hulpverlening er in de toekomst uitziet.

Daarnaast kijken we naar de bevolkingshulp. Daar hebben we een coördinerende en faciliterende rol. Gemeentes pakken dit gezamenlijk op, de rollen worden tussen daarbij tussen gemeentes verdeeld.

Bij Crisiscommunicatie: hoe doe je dat nou? Welke informatie kun je delen, en bij een calamiteit: welke informatie verstrekken we? Hoe snel kunnen we dat doen? Hierbij geldt ook een enorme tijdsdruk en spanningsveld. Hoe regel je dat nou?

De Crisisorganisatie: Hier hebben we een model voor ontwikkeld. Maar deze structuur past niet altijd, kan het flexibeler? Dat kan, maar dan moet je goed afspreken hoeveel variatie mogelijk is.

Continuïteit in de samenwerking is belangrijk thema: wat doe je als stroom uitvalt? Bijv. bij de stroomuitval in Noord-Holland. Als die 3 dagen had geduurd, had je een crisis gehad.

Inwonersparticipatie is een belangrijk thema: binnen 15 minuten hebben we hoogopgeleid personeel op de stoep, maar in sommige situaties is snellere hulp nodig. Dan helpen een AED en personen met kennis van reanimatie. Bij dit soort ontwikkelingen betrekken we steeds meer de inwoner, waarbij de kwaliteit vergroten.

Omgevingswet: interessante vraagstukken komen op ons af. Welk advies krijg je nou waar? Welke rol is er voor de Veiligheidsregio.

Informatievoorziening wordt een belangrijk thema: informatie moet op verschillende plekken beschikbaar zijn. Kunnen we de informatie ook analyseren en voorspellen bijv.?

Democratische legitimatie: richt zich op vragen als de rol van de raad.

De strategische agenda toont de opgave van de komende jaren. De raad is betrokken bij planning & control, de kadernota en jaarrekening. Op de kadernota’s komen zienswijzen van de gemeentes waarop wij een definitieve begroting. De jaarrekening 2017 zijn wij nu aan het opstellen en deze komt ook ter kennisname.

Een bijstelling van de begroting hoeft overigens niet per definitie een aanvraag voor extra geld te zijn. Eind 2018 gaan we de kadernota voor 2020 opstellen.

We hebben een risicoprofiel gemaakt: wat is de kans dat een bepaald soort crisis in een regio gaat optreden, wat is de impact? Zo kun je verschillende scenario’s duiden. Laten we ons vooral richten op de crisis met het grootste risicoprofiel. We kiezen er 4 of 5 uit waar we extra effort op moeten zetten.

Als je risico’s in beeld hebt, kun je een beleidsplan voor de inzet van mensen en middelen maken. Dit delen we met de gemeenteraad. Het crisisplan geeft aan hoe de organisatie eruitziet. Het is wellicht interessant om een keer te lezen, maar de raad heeft er geen rol in.

Het dekkingsplan geeft inzicht waar bijv. de brandweerauto’s zijn, hoe snel zijn we er bij incidenten. Dit gaat uit van de normering, waar veel discussie over is. De norm zegt alleen wat over hoe snel de brandweerauto ergens is, maar andere aspecten worden hier nog niet mee in meegenomen.

Dat dekkingsplan gaat over de opkomsttijd. Het gaat om combinatie van dingen. Het is interessant om op andere aspecten te richten. Hoe kunnen we bijv. BHV een rol geven in de snelle bestrijding.

De voorzitter geeft de raad gelegenheid tot het stellen van vragen.

BewustZW: Wat is de betekenis van de Omgevingswet bij o.a. de risicoprofielen? Hoe kijkt u daar tegenaan?

Verlinden: Inhoudelijk heb ik daar geen mening over. We moeten ons voorbereiden op onze toekomstige rol.

CDA: Bij de diversiteit in de regio, wat zijn de uitdagingen? Zijn er wrijvingen door de grootte van de regio en hoe loopt dat?

College: Ik herken uit een eerdere ervaring, in de regio Utrecht, een soortgelijke situatie met gemeentes van een verschillend profiel. Iedere gemeente is anders. Je zit daar op basis van solidariteit. Wanneer het over geld gaat, kunnen gemeentebelangen meer een rol spelen.

Verlinden: Bijv. natuurbranden was een thema in het verleden. Dan snapt de Achterhoek ook dat het een serieus punt is in het gebied van de Veluwe. Daar zie ik geen strijd in.

PvdA:  Bij ontwikkelingen als personen met verward gedrag en ondermijning van het bestuur; zijn dit thema’s die ook de Veiligheidsregio oppakt? Bijv. in oktober moet een plan voor personen met verward gedrag worden opgeleverd. Staat dit ook in het beleidsplan?

Verlinden: Soms zijn er actuele zaken die je nog niet in het beleidsplan terugziet. Wij zijn vaak ook niet de trekker, maar wel betrokken. Het is afhankelijk waar de speerpunt op het domein zit. We zitten voornamelijk aan de fysieke kant.

College:  In voorbeelden in de preventieve sfeer heeft bijv. ook de gemeente een rol naast de VNOG.  Bijvoorbeeld bij de analyse voor ouderenbeleid.

Verlinden: Een mooi voorbeeld is de Burenhulpverlening, een project in de Achterhoek waarbij bijv. via signalering aan buren van een rookmelder bij een ouder persoon, verbeteringen realiseren.

De voorzitter dankt Verlinden voor de presentatie en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in