Pagina delen

Presentatie Visie buitengebied 2014

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 mei 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De Visie buitengebied was als actiepunt opgenomen in de Strategische agenda 2014-2017. In het Forum wordt een presentatie verzorgd over een opgestelde discussienota Gebiedsvisie Buitengebied. Deze beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en thema's in het buitengebied. Opbrengst van de discussie is input voor de op te stellen Visie buitengebied. Een eerder memo over dit onderwerp heeft ter inzage gelegen in het Forum van 13 januari 2014.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-05-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is een presentatie over de opgestelde discussienota Gebiedsvisie Buitengebied.

Er heeft zich voor dit forum één inspreker gemeld. De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan mevrouw Beernink van LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o. waaronder ook Zutphen valt. De inspreekreactie van mevrouw Beernink is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan mevrouw Beernink.

Burgerbelang vraagt of mevrouw Beernink de visie heeft gelezen en of zij zich kan vinden in die visie.

Mevrouw Beernink geeft aan dat zij is betrokken bij de adviesgroep. In de discussienota zijn drie scenario’s uitgewerkt. Het beeld over agrarisch is enigszins negatief. Dit is jammer. Juist daarom wordt het forum uitgenodigd voor de huifkartocht langs agrarische bedrijven in het buitengebied.

De VVD vraagt welke elementen uit de discussienota aanleiding zijn voor de uitnodiging. Waarna moet het forum gaan kijken?

Mevrouw Beernink geeft aan dat het hoofddoel is kennisvorming over het agrarisch bedrijf.

De forumvoorzitter dankt mevrouw Beernink voor haar toelichting en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat op 14 april 2014 een memo over het buitengebied ter inzage is gelegd. Dit forum is een vervolg hierop. De visie buitengebied moet aangeven wat juist wel en wat juist niet wenselijk is in het buitengebied van Zutphen. Het wordt één visie voor het gehele buitengebied als opmaat voor één bestemmingsplan voor het gehele buitengebied.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning, mevrouw A. Wensink en de heer P. Akkerman voor het geven van een prestatie over de discussienota.

De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het forum de gelegenheid voor het stellen van vragen.

De VVD vraagt wat de consequenties zijn van de stellingen zoals weergegeven in de presentatie. Wie of wat bepaald hoe landschappelijke inpassing eruit ziet.

De heer Akkerman geeft aan dat elk landschap zijn eigen kenmerken heeft en dat op basis daarvan kan worden uitgewerkt hoe landschappelijke inpassing er uit moet zien. Kernvraag daarbij is: ‘wat is streekeigen’. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden via het bestemmingsplan.

Burgerbelang merkt op dat de visie blanco werd opgesteld maar dat naar nu blijkt er toch een aantal zaken zijn waar rekening mee is en moet worden gehouden, zoals het STUIT gebied en het Landschapsontwikkelingsplan.

De heer Akkerman geeft aan dat dit gemeentelijke stukken zijn en dat het aan de raad is om hier iets van te vinden.

D66 geeft aan dat het de wens was om met één visie voor het gehele buitengebied te komen. Betekent dit ook dat er één volledige visie komt op alle landschappen in het buitengebied?

De heer Akkerman geeft aan dat er gekeken moet worden naar de verschillende kenmerken van de landschappen en deelgebieden. Het is uiteindelijk aan de raad om hier iets van te vinden.

De SP wijst op de stikstof emissies en vraagt hoe het zit met ammoniak?

De heer Akkerman geeft aan dat dit om hetzelfde gaat.

Burgerbelang concludeert dat de emissie de mogelijkheden voor agrarische bedrijven bepaalt.

De heer Akkerman beaamt dit.

De ChristenUnie vindt het een mooie presentatie. In de voorbereiding van de totstandkoming van de discussienota is ook gesproken over tuinbouw. De ChristenUnie ziet dit nu niet terug in de discussienota en de presentatie.

De heer Akkerman geeft aan dat er inderdaad is gesproken over tuinbouw. Dit is geopperd als één van de mogelijkheden. In de discussienota komt dit deels wel terug. Bijvoorbeeld bij de mogelijkheid van ‘boogkassen’.

De Stadspartij vraagt om meer toelichting bij de genoemde begrippen. Verder is de Stadspartij benieuwd waarom bepaalde zaken juist als plus worden gezien en andere juist als een min. Ook vraagt de Stadspartij in hoeverre de recreanten zijn bevraagd en naar de relatie honden en runderen naar aanleiding van pagina 7 van de discussienota. Daarin wordt gesteld ‘honden van wandelaars brengen ziekten over’. In hoeverre is dit nu al een gevaar voor de (dieren)gezondheid en waar ligt de grens van wat acceptabel is? De Stadspartij geeft aan dat deze vragen meegenomen kunnen worden in het forum op 2 juni 2014.

Nav de vergadering:  

- toelichting op de begrippen:

*landschappelijke inpassing: inpassing van een ontwikkeling/plan/bebouwing in het landschap waarbij het plan wordt afgestemd op en ingepast in de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving van het plan.

*intensieve veehouderij: een andere benaming voor niet grondgebonden veehouderij. Dit zijn bedrijven die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de melkveehouderij niet gebonden zijn aan land voor hun voedselvoorziening. Hierbij kun je denken aan bedrijven met kippen en varkens.

*Verhoging gronddruk bij energieteelt: Onder energieteelt wordt verstaan het gebruiken van gronden voor productie van biomassa voor energie-opwekking.Bij toepassen van energieteelt wordt een nieuw andere vorm van grondgebruik toegevoegd aan het bestaande gebruik van de nu merendeel agrarische gronden. Door een nieuwe toevoeging ontstaan meer “claims” op de gronden en daarmee verhoging van de gronddruk.

-De plussen en minnen zijn onderdeel van de discussie. De discussie gaat over in hoeverre ze wel of niet van toepassing zijn in Zutphen of in hoeverre hiermee wel of geen rekening moet worden gehouden bij de scenario’s. 

- tav recreanten: Net als bij de andere geschetste gevolgen is hier niet bedoeld om een letterlijke mening van recreanten of anderen te verwoorden. Het betreffen inschattingen (expert judgement) van de opstellers waarbij denkbare reacties van recreanten zijn weergegeven.

-Aanvullend tav recreanten: Recreanten zijn grofweg onder te verdelen in verschillende doelgroepen: mensen die in hun eigen gebied recreëren en hier ook wonen/werken, mensen uit de stad (directe omgeving) die buiten de stad een ommetje maken en mensen van “elders”.

Bij de start van het opstellen van de visie buitengebied is een ieder uitgenodigd mee te denken in de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit mensen die wonen/werken in het buitengebied zelf, maar ook uit mensen uit de stad (oa vanuit wijk/dorpsraden). Voor de adviesgroep is het recreatieschap achterhoek uitgenodigd en tot slot is ook geput uit gemeentelijke kennis over de recreatiesector en expertise van het adviesbureau.

-tav honden/runderen: het gaat specifiek over het overbrengen van de bacterie Neospora caninum van honden op runderen. Indien een hond heeft gegeten van besmet materiaal (vruchtwater, nageboorte e.d.) kan de hondenpoep een risico voor runderen vormen. Er is slechts een geringe kans dat een ‘gewone huishond’ een dergelijke bacterie bij zich draagt. Agrariërs wensen echter vaak voor de zekerheid dat honden aan de lijn worden gehouden of niet worden toegelaten over boerenland paden. Er wordt een evenwicht gezocht tussen het vermijden van risico’s voor de agrariër en het bieden van mogelijkheden voor recreatief medegebruik van het landelijk gebied. Ten aanzien van honden in het buitengebied is het nu zo:

Honden moeten zijn aangelijnd buiten de gemeentelijke losloopterreinen. Ze moeten dus ook aangelijnd in buitengebied.

Op Klompenpad Leestense Broekpad in het stuit zijn honden verboden.

Andere voorbeelden: Bij de Berkel, huize ’t Velde is een losloopgebied aangewezen, en bij de IJssel moet aangelijnd ivm Natura2000 gebied.

GroenLinks vraagt hoe de intensivering van de landbouw zich verhoudt met het kleinschalige landschap van Zutphen?

De heer Akkerman geeft dat het aantal bedrijven afneemt. De intensivering van de landbouw en de groei van de overgebleven landbouwbedrijven moet inpasbaar zijn binnen de regelgeving.

D66 wijst er op dat haar oorspronkelijke vraag nog niet is beantwoord.

De heer Akkerman geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor visies op deelgebieden waarbij ook rekening kan worden gehouden met het streekeigen.

De VVD concludeert dat er een aantal thema’s zijn met verschillende opvattingen vanuit de bevolking en vanuit de adviesgroep. Is het de bedoeling dat het forum hier nu iets van vindt en keuzes maakt?

De heer Akkerman beaamt dit. De discussienota wordt nu voorgelegd aan het forum. Van het forum wordt verwacht een weging te maken tussen de verschillende opvattingen.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 2 juni 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De Visie buitengebied was als actiepunt opgenomen in de Strategische agenda 2014-2017. In het Forum van 19 mei 2014 is een presentatie verzorgd over een opgestelde discussienota Gebiedsvisie Buitengebied. Deze beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en thema's in het buitengebied. De Forumzitting van 19 mei 2014 is geschorst. Op 2 juni vindt de voortzetting plaats. Opbrengst van de discussie op 19 mei en 2 juni is input voor de op te stellen Visie buitengebied.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 02-06-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit  forum is de Visie Buitengebied 2014. Dit forum is een vervolg op de presentatie van 19 mei 2014. Het onderwerp is adviserend geagendeerd. De opbrengst is input voor de nog op te stellen visie.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college.

Het college geeft aan dat deze avond een vervolg is van de presentatie van 19 mei 2014. In de tussentijds is er ook een huifkartocht geweest welke is georganiseerd door LTO. Een drietal raadsleden zijn hierbij mee geweest. De concrete vraag vanavond is: wat wil het forum het college meegeven aan input voor de op te stellen visie.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de heer Akkerman om kort en kernachtig de hoofdpunten van de presentatie van 19 mei 2014 nogmaals aan het forum mee te geven. De presentatie van de heer Akkerman is bijgevoegd bij dit verslag.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum.

Burgerbelang is blij met de opzet met de betrokkenheid van zo’n 25 externe partijen. Dit is een goede zaak. Burgerbelang constateert dat LTO goed georganiseerd is. Een vraag is hoe andere, vaak individuelere groepen, net zo goed georganiseerd kunnen worden zodat ook deze stemmen en adviezen goed gehoord worden. Verder vindt Burgerbelang het voor betrokkenen in het buitengebied van belang dat er snel duidelijkheid is over wat er wel en wat er juist niet kan. Duidelijk moet zijn wat de marges zijn waarbinnen gewerkt kan worden. Ook vraagt Burgerbelang hoe de verdere tijdspanne er uit ziet.

De Stadspartij geeft aan dat er veel te zeggen is over de vier scenario’s. Uiteraard is de Stadspartij voor natuur maar ook andere functies zijn mogelijk mits deze kleinschalig zijn en geen grote verkeersbewegingen met zich meebrengen. Concrete vraag is hoe willen we dat de verschillende deelgebieden er uit moeten zien. De Stadspartij constateert dat er een spanningsveld zit tussen het meer mogelijk maken en daarnaast de invulling van het landschap. Mogelijk kan de gemeente criteria opstellen waaraan ondernemers hun plannen kunnen voorleggen en daarop punten kunnen scoren. Bij die criteria denkt de Stadspartij dan onder andere aan zaken als natuur en duurzaamheid. De Stadspartij wil de suggestie om te werken met criteria graag aan het college meegeven.

Het CDA vindt dat er voor het buitengebied niet teveel regels gemaakt moeten worden. Door onder andere Europese regelgeving wordt er al voldoende geregeld. Verder moeten we niet bang zijn om ondernemers in het buitengebied de vrijheid te geven. Juist agrariërs zijn zich bewust dat ze van invloed zijn voor de omgeving. Het CDA wil dat er ruimhartig gekeken wordt naar mogelijkheden. Werkgelegenheid is daarbij erg belangrijk.

De PvdA vraag hoe het CDA aan kijkt tegen intensieve veehouderij en een eventuele grote recreatie exploitant die iets wil ontwikkelen in het buitengebied.

Het CDA geeft aan dat het bestemmingsplan al veel regelt. Voor wat betreft intensieve veehouderij wordt er al veel geregeld door Europa.

De SP geeft aan tegen de bouw van megastallen te zijn. Daarnaast wijst de SP over de emissienormen en ongewenste verkeersstromen.

D66 geeft aan dat het moeilijk is om te komen tot een visie voor het gehele buitengebied. De afweging is mede afhankelijk van een bepaald deelgebied of landschap. D66 adviseert het college om ook te kijken naar deze diverse gebieden en de mogelijkheden in dat gebied. Verder constateert D66 dat er in de gemeente maar weinig bedrijven zijn die zich bezighouden met biologische landbouw, stadslandschap en andere kleinschalige landbouwactiviteiten terwijl we dit als gemeente wel graag willen. Advies is om hierop te sturen. Ook moet er aandacht zijn voor voorlichting over landbouw en technieken, bij voorkeur aan de rand van het buitengebied.

De VVD sluit zich voor een deel aan bij de vorige sprekers. Het is niet eenvoudig om op basis van dit document één aanpak te formuleren om te komen tot één visie voor het buitengebied. Het zou goed zijn om de verschillende deelgebieden op verschillende manieren te benaderen. Dit brengt ook met zich mee dat er in de verschillende gebieden ook verschillende mogelijkheden zijn. De regievraag staat bij het vaststellen van de visie centraal. We moeten niet willen dat alles dichtgeregeld wordt, anderzijds ligt er wel een ingewikkeld spanningsveld. De VVD vraagt welke procesregels er zijn om per deelgebied tot uitkomsten te komen? Als de VVD kijkt naar de positie van agrarische bedrijven vindt de VVD dat er niet te benauwend moet worden gekeken naar groter bedrijfsvlakken. Dit hoeven niet direct megastallen te zijn. Ook moet er goed gekeken worden naar eventuele bedrijven naast agrarische bedrijven. Het één kan ook het ander schaden.

GroenLinks sluit zich aan bij de vorige sprekers. Als advies geeft GroenLinks aan het college mee dat goed moet worden gekeken naar wat in welk gebied wordt toegestaan. Daarbij moet specifiek worden gekeken naar de verschillende gebieden en landschappen. Agrarische bedrijven moeten de ruimte krijgen. GroenLinks geeft aan dat het stellen van grenzen en regels eigenlijk niet in een visie thuishoren. Een visie is niet bedoeld om details te regelen. Verder wijst GroenLinks op het rapport van het Plattelandshuis. GroenLinks vraagt hoe dit rapport terugkomt in de visie.

De PvdA vindt dat er ruimte moet worden gegeven aan initiatieven. De overheid moet loslaten maar daarbij wel een grens stellen. De gemeente moet met initiatiefnemers in overleg treden en richtlijnen meegeven. De PvdA stelt voor om de visie ‘landelijk gebied’ te noemen in plaats van ‘buitengebied’. De PvdA is voor kleinschalige detailhandel in het buitengebied, voor uitbreiding van bebouwing maar dit moet wel landschappelijk ingepast worden en voor stadslandbouw. De PvdA is ook niet tegen intensieve veehouderij maar vraagt zich af hoeveel ruimte agrarische bedrijven nog hebben.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor een reactie op de ingebrachte punten, adviezen en vragen van het forum.

Het college geeft aan dat het doel is van deze avond om input op te halen vanuit het forum. Op basis van alle inbreng kan het college een aantal signalen benoemen die zeker meegenomen worden bij het opstellen van de visie. Opvallend was dat diverse forumleden benadrukten dat er niet te benauwend moet worden gekeken naar mogelijkheden en ontwikkelingen maar dat er wel daar waar nodig is regels gesteld moeten worden. Ook wordt er door het forum veel gewezen op verschillende deelgebieden. Het ene deelgebied biedt veel meer mogelijkheden dan het ander. Het advies is hier om ook goed te kijken naar de verschillende gebieden en de mogelijkheden in dat gebied.

Het college geeft aan getracht te hebben zoveel mogelijk groepen, en daarbij ook kleinere minder goed georganiseerde groepen, mee te nemen in dit proces. Het college heeft diverse stappen gezet om iedereen te kunnen horen en te kunnen bereiken. Meer kan niet van het college worden gevraagd. In de zomerperiode wordt de conceptvisie opgesteld. Deze wordt vastgesteld door het college en daarna ter inzage gelegd. Iedereen kan daarover nog een zienswijze inbrengen. Daarna wordt de visie voorgelegd aan het forum en de raad.

Het college geeft aan dat de genoemde punten van het forum worden meegenomen bij het opstellen van de conceptvisie. Zonder uitputtend te willen zijn benoemd het college een aantal van deze punten. Genoemd zijn verkeerstromen in het buitengebied, het opstellen van criteria zoals ook bij de Kaardebol is gebeurd, de wens om meer biologische en kleinschalige landbouw, niet benauwend kijken naar grotere bouwvlakken in relatie tot dierenwelzijn. Ten aanzien van het rapport van het Plattelandshuis geeft het college aan dat dit rapport nu ter inzage ligt. Het rapport gaat onder andere over energie beperkende maatregelen en de ruimte inpassing daarvan in het landschap. Een deel hiervan krijgt ook een plek in de uiteindelijke visie. Deze onderwerpen zijn overigens van begin af aan al wel meegenomen. Het college kan zich wat voorstellen bij de wens van om visie buitengebied te veranderen in visie landelijk gebied. Alle opmerkingen worden meegenomen bij het opstellen van de visie.

GroenLinks geeft aan dat de opstellers van het rapport van het Plattelandshuis zich niet herkennen in het document dat nu is opgesteld. Zij zien van hun boodschap niets terug.

Het college geeft aan dat het discussiestuk niet is bedoelt om alle punten mee te nemen maar is bedoelt om over te discussiëren. In de uiteindelijke visie krijgt het rapport van het Plattelandshuis, voor zover dat betrekking heeft op het buitengebied, een plek.

GroenLinks merkt op dat zij in zijn algemeenheid meer willen zien van het thema duurzaamheid in de nog op te stellen visie.

De Stadspartij geeft aan de relatie bestemmingsplan met het opstellen van de visie en de criteria erg lastig is. Volgens de Stadspartij beschrijft de visie de gewenste ontwikkelingen in hoofdlijnen. Veel vragen vanuit het forum zijn erg detailleert.

Burgerbelang vraagt of de vragen van het LTO ook door het college zijn ontvangen en worden meegenomen in de procedure.

Het college geeft aan dat deze punten al zijn meegenomen in de discussienota maar dat deze zeker worden meegenomen bij de conceptvisie.

De SP wil graag nog een antwoord op de vraag over megastallen in relatie tot de emissienormen.

Het college geeft aan dat intensieve veehouderij met megastallen inderdaad worden begrensd door onder andere emissienormen. De opmerking van de SP hierover klopt.

D66 merkt op dat strikte regelgeving vaak wordt genoemd door ondernemers in het buitengebied. D66 ziet graag dat de gemeente meedenkt over hoe er meegewerkt kan worden. Daarbij moet worden gekeken naar maartwerk per deelgebied.

Het college sluit zich aan bij deze opmerking. Het buitengebied moet niet dichtgeregeld worden.

De forumvoorzitter constateert dat het onderwerp voldoende is besproken. De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling