Pagina delen

Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas

Inhoud

Behandeld in Forum van 27 maart 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Het college heeft het presidium verzocht om in het Forum een presentatie kunnen geven over het toekomstscenario voor De Kas. Het presidium heeft ingestemd met dit verzoek. Er wordt een presentatie gegeven waarna verduidelijkende vragen kunnen worden gesteld door de Forumleden.

Aan het eind van de sessie concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 27-03-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

College: Vanavond worden diverse toekomstscenario’s besproken voor De Kas/De Kaardebol. Later dit voorjaar zullen wij dan een besluit aan u voorleggen. Het uitgangspunt is dat de huidige gebruikers niet in het gedrang komen en dat we de gemeentelijke doelstellingen kunnen nastreven.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie. Op dit moment zijn er ongeveer 10 initiatieven in De Kas. Die zijn nog niet samenhangend en evenwichtig. Het is een breed en bevlogen gezelschap met veel enthousiasme. Er werken veelal vrijwilligers, op een kleinschalige wijze en ze zijn met goeie dingen bezig. Bij de huidige gebruikers is geen dragende partij. De afgelopen tijd hebben zich ongeveer 35 belangstellenden bij mij gemeld. Als we de verschillende scenario’s bespreken:

-          NME-centrum: is een spannende optie

-          Horeca: dat is de Driekant-variant. Wordt lastig. Zo’n onderneming heeft veel m² nodig voor een rendabele exploitatie.

-          Andere onderneming: dat wordt een activiteit die eigenlijk niet past in de omgeving.

-          Onderwijs: het zogenoemde “buiten leren” is populair. Scholen hebben ambities daarvoor. Dit zou een dragende functie kunnen zijn. De vraag is of dat voor het hele gebouw kan gelden.

-          Participatie: dan zouden we het Waterkwartier en de Zuidwijken erbij moeten betrekken, alsook de mensen uit de zorg en zij die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De voorzitter stelt een kort rondje vragen voor aan de ambtelijke ondersteuning.

SP: Wie is nu drager en hoe bevalt dat?

Ambtelijke ondersteuning: Het team Vastgoed van de gemeente is nu beheerder en dat bevalt niet zo goed.

D66: Hebben alle huidige gebruikers nu een contract?

College: Nee, zij hebben een gedoogrecht.

GroenLinks: Welke processtappen heeft u doorlopen?

Ambtelijke ondersteuning: Ik heb de huidige gebruikers diverse keren gesproken. Ook heb ik met geïnteresseerde partijen en ambtenaren gesproken. Verder hebben diverse belangstellende organisaties mij benaderd.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Patrick Reeuwijk die namens alle huidige gebruikers van het gebouw inspreekt. Zijn reactie is als bijlage bijgevoegd.

Burgerbelang: Zijn de huidige gebruikers gelukkig?

De heer Reeuwijk: We werken door; we voelen ons gelukkig.

Stadspartij: Hoe heeft u dit proces ervaren?

De heer Reeuwijk: Een aantal gebruikers is nauw betrokken, andere niet. We hebben vaak met z’n allen om tafel gezeten.

VVD: Waarom is er bij de huidige gebruikers geen ambitie om als dragende partij te fungeren?

De heer Reeuwijk: Daar is onvoldoende kennis en kunde voor en iedereen is ook te druk met de eigen organisatie.

PvdA: Ooit was er wel een ambitieus plan. Welke voorkeur hebben de huidige gebruikers als jullie naar de scenario’s kijken?

De heer Reeuwijk: De ambitie is er wel, maar er is steun nodig. Wat betreft de scenario’s: wij zijn voor een combinatie van partijen. Zorg en educatie en duurzaamheid. Ook het zogenoemde “Spiegelbeeld Cleantech” zien wij zitten.

Nu er geen vragen meer zijn voor de heer Reeuwijk, geeft de voorzitter het woord aan Christina Oosterhoff. Zij spreekt in namens de Stichting Ecologisch Stadspark Zutphen. Dit gebied van ongeveer 70 ha heet sinds kort het Emerpark. De Kaardebol heeft een centrumfunctie in dat park. Mevrouw Oosterhoff geeft aan dat de functie “ontmoeten” erg belangrijk is. Zij wil die graag toegevoegd zien aan de trits zorg, educatie en duurzaamheid. Zij vindt daarnaast de toegankelijkheid erg belangrijk. Er moeten geen hekken komen bij het gebouw, het moet vaak open zijn. En het park moet natuurlijk ecologisch zijn.

CDA: Waarom word horeca geen dragende functie?

Mevrouw Oosterhoff: Als dat lukt, is het mooi, maar het lijkt me ambitieus.

Stadspartij: Er waren drie punten genoemd in de oorspronkelijke motie en die zie ik nu niet terug in de presentatie. Wij willen liever niet weer een Driekant-debacle. Is De Bovenkamer er wel voldoende bij betrokken? Wij vinden verder duurzaamheid belangrijk. Verkoop van het pand of het in eigen beheer nemen vinden wij niet voor de hand liggen. De “Spiegelbeeld Cleantech” vinden wij interessant.

College: De huidige gebruikers hebben nu geen huurovereenkomsten. Dat gaan we later met een dragende partij regelen. De definitieve invulling volgt later. De “Spiegelbeeld Cleantech” vinden wij ook interessant. Een combinatie van partijen kan erg mooi worden.

Stadspartij: Hoe voorkomen we het Driekant-scenario als je nadenkt over een dragende partij?

College: Een dragende partij is een organisatie die wat betreft exploitatie het gehele gebouw kan dragen. Dat wordt straks financieel verder uitgewerkt.

Stadspartij: Maar hoe zorgen we ervoor dat we niet weer in dezelfde valkuil stappen?

College: Dat werken we uit.

Ambtelijke ondersteuning: Ik ben niet apart bij De Bovenkamer langs geweest, maar ik ken hun organisatie. Ik ga nog met ze spreken.

PvdA: Is er een soort 10 jaren-optie mogelijk, om de exploitatie draaglijker te maken?

College: Natuurlijk. In de uitwerking is daar aandacht voor.

PvdA: Betalen de huidige gebruikers huur conform de oude afspraken?

College: Ja.

GroenLinks: Wij hebben vier vragen/opmerkingen.

 1. Kent u Het Groene Huis in Amersfoort? Dat is een goed voorbeeld voor ons.
 2. Is de motie over maatschappelijke verhuur meegenomen?
 3. We willen graag dat u flexibel omgaat met de huidige gebruikers.
 4. Heeft u een planning?

Ambtelijke ondersteuning: Ik ken Het Groene Huis niet. Ik ga het bekijken.

Het college beantwoordt de andere drie vragen.

 1. Ja, we hebben de motie over maatschappelijke verhuur meegenomen en we gaan daar nog verder naar kijken.
 2. We zullen flexibel omgaan met de huidige gebruikers.
 3. We zijn nu richtingen aan het uitwerken. We hebben nog geen planning.

GroenLinks: Dat vinden wij te vrijblijvend; wij willen graag iets specifieker van u horen wat uw planning is.

College: Eerst moet er duidelijkheid komen over de richting die de raad wenst, daarna is de planning aan de beurt.

VVD: Waarom heeft u nu geen uitgewerkte plannen? Ik kan niets met de scenario’s.

Burgerbelang: Wij constateren nu een bottom-up-aanpak. De huidige gebruikers hebben veel inspraak. Dat is een prima aanpak. De raad geeft de kaders. Wij vinden onderwijs en participatie een mooi scenario.

College: De afspraak is dat het college met scenario’s zou komen, het forum zou richting geven daaraan en het college werkt het dan vervolgens uit.

VVD: Dat had veel eerder gekund.

Stadspartij: Het college heeft toegezegd dat er een forum zou komen en dat de dag erna de contracten getekend zouden worden.

College: Dat is niet realistisch.

SP: Wij zijn het eens met de VVD. Er is haast geboden. De bottom-up-aanpak vinden wij een goede zaak. Het had allemaal wel wat eerder gekund.

Voorzitter: Het is bijna 21.00 uur. We komen met de tijd in de knel. Wat gaan we doen?

Burgerbelang: Kunnen we dit forum verlengen?

VVD: Ik wil dit eerst in mijn fractie bespreken.

PvdA: Ik ook.

SP: Wij zijn voorstander van De Kas. Dat concept is van waarde. Wij vinden dat goed onderzocht moet worden wat de huurmogelijkheden kunnen zijn. Wij zijn voor een fors lagere huur. Wij gaan voor de scenario’s onderwijs en participatie, hoewel wij bij participatie vraagtekens stellen.

Voorzitter: Het is nu 21.00 uur en wij hebben nog niet alle fracties gehoord. Ik schors het overleg. Over enkele weken komen de andere fracties aan de beurt.

 

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 10 april 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op 27 maart 2017 heeft het college in het Forum de bedachte scenario's voor de toekomst van De Kas gepresenteerd.

Na deze presentatie hebben twee insprekers de gelegenheid gekregen om hun inbreng te leveren en werden ze bevraagd door het Forum.
De beschikbare vergadertijd is vervolgens grotendeels besteed aan het stellen van verduidelijkende vragen over de presentatie.

Tegen het einde van de vergadering werd afgesproken dat een vervolgbespreking wenselijk is. In de fracties kan in de tussentijd worden overlegd over de gepresenteerde scenario's, waarna in de vervolgvergadering de reacties richting het college volgen.
Uitgesproken werd ook dat het wenselijk is om in die vervolgvergadering eventuele insprekers opnieuw ruimte te geven om hun inbreng te leveren. Het Presidium had deze mogelijkheid voorafgaand aan de vergadering al meegegeven aan de Forumvoorzitter.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-04-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent het forum en heet iedereen welkom. Hij geeft de inspreker het woord.

Aart van den Berg is docent en één van de initiators van het Baudartius Natuurlokaal op De Kaardebol. Zijn inspraakreactie is als bijlage bijgevoegd.

D66: Ziet u voor uzelf nog een andere rol dan huurder van het gebouw?

De heer Van den Berg: Nee, we huren ruimte in De Kaardebol.

BewustZW: Maakt uw plan onderdeel uit van het Masterplan Onderwijshuisvesting?

De heer Van den Berg: Dat weet ik niet.

SP: Is een combinatie onderwijs-participatie mogelijk?

De heer Van den Berg: Dat biedt mogelijkheden. Wij huren maar een beperkt deel van het gebouw.

De voorzitter geeft daarop het woord aan het college.

College: Wij horen nu graag de voorkeur voor een scenario. Daarna gaan we dat uitwerken op diverse onderdelen. Voor de zomer sturen wij een voorstel naar de raad. De doelstelling voor het gebouw wordt educatie, duurzaamheid, onderwijs en ontmoeting.

VVD: Was het niet handiger geweest als er al scenario’s uitgewerkt waren?

ChristenUnie: We wijken af van eerdere kaders van de raad. Ik lees drie scenario’s in het voorstel:

 1. Er is een economische drager, een ondernemer, een gezonde financiële exploitatie.
 2. Duurzaamheid en educatie zijn belangrijk. Er is geen economische drager.
 3. Een combinatie van 1. en 2.

De vraag is nu: gaan we het gebouw verkopen of houden we het in eigen beheer? Dit is aan de orde als er een gegadigde is. Wij hebben voorkeur voor scenario 3.

GroenLinks: We reageren nu toch op de scenario’s van de vorige keer?

VVD: Wil de ChristenUnie de doelstellingen loslaten?

ChristenUnie: Nee, dat hangt van het scenario af. Ik bedoel te zeggen dat we de kaders moeten durven loslaten.

VVD: Dus u wilt toch de doelstellingen loslaten?

ChristenUnie: De doelstelling is: wat wil je met het pand bereiken? Een kader is wat anders.

CDA: De kaders bieden alle ruimte, hou die vast. Wij zien twee mogelijkheden voor het gebouw:

 1. Eerst rust in de tent. Sluit met de huidige gebruikers een huurcontract af.

Burgerbelang: De insprekers op het vorige forum waren gelukkig. Er is al rust nu.

CDA: Niet iedereen is gelukkig. De tweede mogelijkheid die ik zie:

 1. Verkoop het pand en maak er een kopie van het cleantechcentrum van.

D66: Wij willen een duurzame zelfstandige exploitatie. Een spiegel van het cleantechcentrum kan ook. De kaders gelden wat ons betreft nog steeds. Wij sluiten een commerciële partij niet uit. De gemeente moet op afstand staan. Onderwijs kan aanvullend op de exploitatie. Wij zien De Kaardebol als hart in het Emepark.

GroenLinks: De Kaardebol is geen financieel vraagstuk, maar meer dan dat. De bottum-up-aanpak vinden wij prima. Ook met een spiegel van het cleantechcentrum zijn wij het eens. De economie mag een rol spelen. Het gebouw kan goed fungeren als kloppend hart in de omgeving. Het moet een inspirerende plek zijn, waar allerlei initiatieven welkom zijn die passen in de sfeer en de organisatie. Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn welkom. We moeten tempo maken, maar ook de tijd nemen om een goede organisatie neer te zetten.

CDA: Wij zien hier bij dit forum veel draagvlak voor de invulling van het gebouw. De vraag is nu hoe het gebouw geëxploiteerd moet worden. Kijk daarbij naar initiatieven elders in ons land.

VVD: Wij zijn het eens met het CDA. Ons is echter nog niet duidelijk wat de weg wordt om daar te komen. Wij hebben geen voorkeur voor een scenario. Wij vinden het belangrijk om de doelstelling te halen.

GroenLinks: Er zijn verschillende mogelijkheden voor het beheer.

Burgerbelang: Wij zijn voorstander van een NME-centrum. Belangrijk is hoe de exploitatie eruit gaat zien. Welke kaders heeft het college daarvoor nodig?

ChristenUnie: Wij vinden het prima dat er commerciële activiteiten zijn in het gebouw. Maar die activiteiten worden nooit de dragende partij. Welke entiteit spreek je als eerste aan? Zo’n organisatie is er op dit moment nog niet in het gebouw. Hoe gaan we dat doen?

CDA: Als het centrum eenmaal functioneert, dan wordt dat vanzelf duidelijk.

ChristenUnie: Dat gaat niet gebeuren.

PvdA: Wij hebben een duurzaamheidscentrum voor ogen. Wij zien een rol voor onderwijs (Baudartius) en participatie. Onderwijs is de dragende organisatie. Wij zien een commerciële partij niet als drager. Dat wordt waarschijnlijk eerder een niet-commerciële partij.

CDA: Wij zien het als winst dat de huidige organisaties door willen.

ChristenUnie: De Kas wordt een onderwijslocatie. Brengen we dat in bij het Masterplan Onderwijshuisvesting? Pakt het onderwijs die rol op?

Burgerbelang: We moeten de bottum-up-aanpak vasthouden. Wat is die entiteit waarover zojuist gesproken werd? Die moeten we meenemen in de scenario’s.

SP: Wij vinden het prima als onderwijs de drager wordt. Maar moet het onderwijs wel verantwoordelijk zijn voor die dragende entiteit? Wie ziet de ChristenUnie als aanspreekpunt? Wordt dat een ondernemer, dan leidt dat tot frictie. Wij stellen voor het beheer van De Kas bij de gemeente te laten, want die is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting.

ChristenUnie: Een stichting kan aanspreekpunt zijn.

SP: Wat is het voordeel daarvan?

ChristenUnie: Dan blijft het op afstand van de gemeente.

D66: Zijn er veel commerciële partijen die belangstelling hebben?

College: Ja, maar dan moet je wel omzet halen en dat is niet haalbaar.

Stadspartij: Van belang is dat er een stabiele partij is. Mogelijk moeten we de financiële kaders aanpassen, dat vinden wij bespreekbaar. Wat zijn maatschappelijke meerwaarden? De constructie hoofdhuurder-onderhuurder vinden wij niet werkbaar.

BewustZW: Er is geen rust nu op De Kas. Dat geeft onzekerheid. Wees duidelijk nu. Werk het scenario uit waarbij twee VO-scholen in het gebouw werkzaam zijn. De gemeente blijft dan toch sturen, maar weliswaar op afstand.

CDA: We kunnen De Kas wel redelijk exploiteren. We moeten nu niet overhaast dingen gaan doen. Ik geloof niet in invloed van de gemeente.

BewustZW: Ik zoek een oplossing in het licht van de afspraken.

Stadspartij: De gemeente wordt geen vastgoedhandelaar.

BewustZW: De Kas staat op zichzelf.

College: We gaan de kant op die u aangeeft. Er is op dit moment rust in het gebouw. We gaan nu verdere stappen zetten. Eén van de scenario’s is onderwijs. Dat heeft effect op het Masterplan Onderwijshuisvesting. De ChristenUnie vatte het goed samen met zijn drie scenario’s. Bij de toekomst van De Kas denk ik aan onderwijs, participatie en NME. Ik wil de huidige gebruikers en de buurt erbij betrekken. Die basis is goed. Nu gaan we met partners in gesprek daarover. We komen nog bij u terug over de vorm, over de organisatie van het nieuwe gebouw. Een goede exploitatie moet mogelijk zijn. We verwerken de kaders en doelstellingen in het plan.

BewustZW: En nu? Heeft u een stappenplan?

College: Er komt zo spoedig mogelijk duidelijkheid.

SP: Houdt het pand – in goed overleg met de gebruikers - in eigen beheer. En verlaag de huren fors.

College: Dat nemen we mee.

VVD: Er zijn doelstellingen en kaders. Die gelden nog steeds.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad