Pagina delen

Presentatie van de stand van zaken rond de verzelfstandiging van het museum

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 22 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Op 4 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Zutphen het principebesluit genomen om de Musea te verzelfstandigen. Medio 2017 zal de raad worden voorgesteld een definitief besluit te nemen. Ten behoeve van die besluitvorming worden, in overleg met het beoogd stichtingsbestuur, de concept-documenten opgesteld, zoals de Verzelfstandigingsovereenkomst, het Bedrijfsplan, het Sociaal Plan en de Statuten. Na de besluitvorming over de verzelfstandiging wordt, als de raad hiermee instemt, de stichting formeel opgericht en wordt de Verzelfstandigingsovereenkomst ondertekend.

Via een presentatie zal het Forum worden geïnformeerd over de stand van zaken van het proces, de belangrijkste punten uit het bedrijfsplan en de strekking van het voorstel over de besluitvorming. De presentatie wordt verzorgd door het college en (de directeur van) het museum. Aan het eind van de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 22-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

De ambtelijke ondersteuning, Tiana Wilhelm (directeur van de Musea Zutphen) en Andries Mulder (beoogd voorzitter van het bestuur van de Musea) geven een presentatie over de verzelfstandiging van de musea. Ze geven aan dat talloze andere musea in ons land al verzelfstandigd zijn. De subsidie van de gemeente zal wel erg belangrijk blijven. De musea gaan een financiële buffer opbouwen. Er is veel ambitie bij de musea; de directie en het bestuur zullen een stijgende lijn blijven nastreven. Tijdens de presentatie stellen de fracties diverse vragen.

SP: Is iedereen al akkoord met het sociaal plan?

Ambtelijke ondersteuning: Daar is zo goed als overeenstemming over.

GroenLinks: Jullie vertelden welke groepen mensen het museum bezoeken. Hoe gaan jullie andere groepen mensen trekken?

Tiana Wilhelm: De nieuwe huisvesting zal enorm helpen. We presenteren de collectie nu interactief. Er zijn verder educatieve ruimtes. We hebben daarnaast goede contacten met het onderwijs.

ChristenUnie: Zien we dat ook terug in de stukken?

Tiana Wilhelm: Ja.

D66: Heeft u ideeën over het PR-beleid?

Tiana Wilhelm: Ja. Samenwerking zal van groot belang zijn. De hele Achterhoek zit in de lift met musea. Ook het Rijksmuseum is een belangrijke partner voor ons.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn. Hij geeft aan dat het tijdspad, zoals aangegeven in de presentatie, afhankelijk is van besluitvorming in het presidium. Hij dankt alle sprekers en sluit het forum.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in