Pagina delen

Presentatie van de resultaten van het werk op de Mars en een doorkijk naar de toekomst

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 november 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Graag geeft Mirjam Huffstadt een presentatie over de resultaten van het werk op de Mars de afgelopen 7 jaar en een doorkijk naar toekomst van Programma-organisatie de Mars aan het Forum op 17 november as. Het bijgevoegde document “MARSROUTE 2015 -2017’ is de inhoudelijke basis van de presentatie. Gezien het vertrek van Mirjam als directeur van het Programmabureau De Mars per 1 december as., is het van belang dat de presentatie voor deze datum in het Forum wordt behandeld. De duur van de presentatie is ongeveer een halfuur.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 17-11-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenT. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het college krijgt het woord. Namens het college zal mevrouw M. Huffstadt een presentatie geven uit hoofde van haar rol als directeur van programmabureau De Mars. Hierbij worden de resultaten tot dusver gepresenteerd. De presentatie is bijgevoegd. Na afloop van de presentatie biedt de voorzitter de gelegenheid aan het forum om vragen te stellen aan het college inzake de zojuist gehouden presentatie.

De Stadspartij is erg blij met de ontwikkelingen op de Mars. Graag wil de fractie weten wat er wordt gedaan om bedrijvigheid binnen te halen en te houden. Tevens vraagt men of er geanticipeerd wordt op de krimp van het aantal inwoners.

Groen Links is lovend over het project. Men wil weten wat voor lessen er te trekken zijn uit dit project.

Het CDA wil weten hoeveel mensen er tegenwoordig op de Mars werken. Het aantal bedroeg enkele jaren terug nog maar 5000.

Wat is de stand van zake inzake de ontwikkeling van het Ubuntuplein?

De ChristenUnie vraagt of er buiten de gevoerde publiek-privaatrechtelijke samenleving bij het spoor nog meer mogelijk was geweest. Daarnaast wil men weten of de gemeente nog ongewenste grondposities op de Mars bezit.

De SP is eveneens nieuwsgierig naar de stand van zaken op het Ubuntuplein. Men wil weten of er voor de Achtermars nog alternatieven zijn voor industrie. Hoe zit het met het fietspad dat nu ineens ophoudt? Hoe zit het met de ontwikkeling van recreatie in het gebied?

De VVD vraagt hoe het nu verder moet met de Mars. Er staat veel te koop of te huur.

Burgerbelang geeft aan dat alle relevante vragen wat hun betreft gesteld zijn.

De PvdA is lovend over het geleverde werk. Men vraagt zich af wat het financieel risico is voor de gemeente bij de ontwikkeling van de Mars.

De fractie Jansen varaagt in hoeverre de gemeente nog invloed heeft bij publiekprivaatrechtelijke samenwerking op inrichting van de openbare ruimte.

D66 vraagt of nu specifiek getracht wordt om duurzame werkgelegenheid (cleantech) binnen te halen.

Men vraagt wat nu de rol van de gemeente gaat zijn.

Het college krijgt nu het woord ter beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat de werkgelegenheid op de Mars is teruggelopen van 10.000 arbeidsplaatsen naar 5.000 in 2006. Nu zijn er tussen de 5.500 en 6.000 mensen werkzaam. Het wegtrekken van een aantal bedrijven was in 2006 niet voorzien. Vaak was dit het gevolg van fusies van bedrijven waarbij Zutphen buiten de boot viel als vestigingsplaats. Om dit te voorkomen is een goede samenwerking met andere steden van belang en men moet zich specialiseren. Daarnaast profileert Zutphen zichzelf niet genoeg. Het doel is om minsten  6.000 mensen aan het werk te houden.

Voor wat betreft de woningbouw en de krimp is het zo dat de woningbouw op de Noorderhaven een gemeentelijke prioriteit heeft. Daarnaast is het zo dat Zutphen nog steeds een bescheiden plusje vertoond.

D66 vraagt per interruptie of ook hele goedkope woningbouw mogelijk is.

Het college antwoordt dat dit aan de ontwikkelaar is.

Over het Ubuntuplein meldt het college dat er weer ontwikkelingen gaande zijn. De ontwikkelaar (Heijmans) is positief gestemd.

Voor wat betreft de publiekprivaatrechtelijke samenwerking denkt men niet dat er veel meer uit te halen was. Partijen zoals Heijmans en de NS hadden zelf grond en dus reden genoeg om mee te ontwikkelen.

Op de Achtermars worden de woningen voor de kerst gesloopt. De infrastructuur wordt vervolgens aangelegd maar het terrein wordt vooralsnog niet geheel ingericht. Voor tijdelijke invulling van het gebied liggen er wel mogelijkheden.

Het CDA vraagt hoe groot de Achtermars nu eigenlijk is?

Volgens het college gaat het om 5 a 6 ha.

Over het fietspad loopt een discussie met een bedrijf. Er volgt een onteigeningsprocedure.

De gemeente blijft invloed houden op de openbare ruimte middels een lwaliteitsadviesteam.

Voor wat betreft de lessen die getrokken kunnen worden uit het project springt in het oog dat er veel lokale kracht beschikbaar is. Werk zoveel mogelijk samen met allerhande partijen.

Voor wat betreft de risico’s wordt opgemerkt dat deze liggen in het zuidelijk deel maar dat de voorzieningen afdoende zijn. Bovendien wordt er daadwerkelijk ontwikkeld. Het exploitatierisico loopt dus terug.

Over de vraag of de gemeente ook ongewenste grondposities heeft antwoordt het college ontkennend.

Het college meldt dat er een plan is gemaakt voor de ontwikkeling van recreatieve functies in het gebied. Zo wordt de historische haven ontsloten. Over andere zaken is nog discussie. Dit is opgenomen in de nota Marsroute 2015-2017.

Over de vraag naar de strategie om bedrijvigheid binnen te halen en te houden geeft het college aan dat van meet af aan voor een deel is ingezet op categorie V bedrijven. Deze bedrijven hebben weinig mogelijkheden binnen de provincie. Ook de komst van de biomassacentrale past hierbij. Voor het middendeel van de Mars wordt ingezet op woonboulevards. Er moet alleen meer branding plaatsvinden.

De VVD vraagt of er op de noordelijke Mars plaats is voor extra windmolens.

Het college antwoordt dat dat fysiek zo is maar dat daar wel politieke discussie over zal moeten plaatsvinden, ook met andere gemeenten. De biomassa roept momenteel nog veel weerstand op.

D66 vraagt of het college wat meer kan zeggen over cleantech.

Het college geeft aan dat men hier voordurend me bezig is. Zo kijkt men ook bij het project Rivier in de Stad naar mogelijkheden om de uitmonding van de Berkel te benutten.

De ChristenUnie vraagt hoe het staat met de verplichting tot opknappen van het koelhuis in 2015 door de huidige exploitant.

Het college meldt dat het kwaliteitsteam naar de plannen heeft gekeken en men acht de plannen realistisch. Doel is deze daadwerkelijk in 2015 te realiseren.

Het college bedankt de directeur voor haar grote inzet de afgelopen jaren.

De voorzitter stelt vast dat alle vragen afdoende zijn beantwoordt en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in