Pagina delen

Presentatie van de Rekenkamercommissie over het uitgevoerde onderzoek naar de Jaarstukken 2014

Inhoud

Bijlagen

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft evenals voorgaande jaren een onderzoek uitgevoerd naar de (kwaliteit van de)  Jaarstukken. Daarbij maakt ze gebruik van een eigen ‘meetlat’/normenkader en van de uitkomsten van de Notitie Doorontwikkeling Sturing Gemeente Zutphen uit 2014.

In afwijking van voorgaande jaren richt het onderzoek van de Rekenkamercommissie zich niet op de totale jaarstukken, maar op het inzichtelijk maken van twee onderdelen:

  1. De financiële stand van zaken aan de hand van een aantal meerjarige kengetallen: de schuldpositie, exploitatierekening, reserves en grondexploitaties;
  2. Een toets met het normenkader van de RKC op één programma (Economische Zaken). Deze manier van onderzoeken geeft de raad een verdiepende kijk op de kwaliteit van de Jaarstukken.

Voorafgaand aan de behandeling van de Jaarstukken 2014 presenteert de RKC aan de hand van de onderzoeksresultaten een aantal aanbevelingen ter verbetering van de samenhang tussen doelen, effecten en prestaties in de Jaarstukken.

De Presentatie staat vanwege de samenhang met de Jaarrekening en de Bestemming van het batig saldo in dezelfde Forumvergadering geagendeerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in