Pagina delen

Presentatie toezicht en handhaving alcoholwetgeving

Inhoud

Zie de bijlage voor de presentatie.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit het Rijk worden taken op het gebied van toezicht en handhaving overgedragen naar de gemeenten. In de presentatie zal worden toegelicht welke consequenties deze nieuwe taak voor de gemeente heeft en zal worden verduidelijkt welke prioriteiten gehanteerd worden. Ook zal aandacht worden besteed aan de rol van de raad bij het vaststellen van het preventiebeleid. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het vaststellen van regels ter voorkoming van oneerlijke concurrentie van bijvoorbeeld sportkantines en clubhuizen ten opzichte van de reguliere horeca.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SP
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Het college geeft aan blij te zijn met de stand van zaken rond deze nieuwe taak voor de gemeente. De afstemming met de buurgemeenten heeft iets meer tijd gekost dan gepland. Iedede gemeente heeft z'n eigen beleid. Bij de uitvoering van het beleid en de handhaving gaan de gemeenten samenwerken. Eerder is het college in een mededeling iets te enthousiast geweest ten aanzien van de eigen BOA per 1 januari 2014. Die zal er nog niet zijn. Er wordt wel hard aan gewerkt. Ondanks het feit dat er nog geen eigen BOA is zal in januari 2014 wel gestart worden met de uitvoering van de handhaving. De verordening wordt in januari aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Er wordt een presentatie verzorgd door de heren Kerkhof en Van Roosendaal.

De VVD vraagt of de schenktijden ook voor de ondernemers gaan gelden.

Het college antwoordt dat dit niet het geval is.

De VVD vraagt om meer duidelijkheid over wanneer er sprake is van een overtreding van de ondernemer en wanneer van de innemer. Hoe wordt omgegaan met besloten verenigingen en clubs? Hoe gaat daar de handhaving?

De PvdA is verbaast dat de verordening niet voor 1 januari a.s. wordt vastgesteld. Hoe kun je dan vanaf 1 januari gaan handhaven. Ook wil de partij graag meer weten over de verbindingen tussen handhaving en preventie en/of de GGD een rol speelt bij de preventie. Is 1 BOA niet erg weinig voor de handhaving?

Burgerbelang zegt dat sportverenigingen erg onder druk staan en de inkomsten uit de kantines erg belangrijk zijn. De partij wil graag weten of de sportverenigingen voldoende zijn gehoord en of er een voldoende evenwicht is in de belangen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

De CU vraagt of 1 FTE wel voldoende is voor de handhaving en hoe de afstemming met de Horeca plaatsvindt. Hoe vindt de handhaving plaats naast de sportverenigingen bij allerlei organisaties die ook mogelijkheden bieden voor een feestje.

D'66 zegt begrepen te hebben dat er geen geld is meegekomen voor de bekostiging van de handhaving en hoe die nu bekostigd wordt. Ook D'66 wil graag weten of 1 BOA wel voldoende is.

Stadsbelang wil weten hoeveel FTE is weggehaald bij de taakstelling om te bezuinigen  en of naast de nieuwe werkwijze met meldingen ook op andere punten de administratieve last wordt verminderd.

GroenLinks is van oordeel dat het drankverbod voor 16 of 18 jarigen met name een kwestie is van normbesef in gezinnen. Dit normbesef staat vaak haaks op wetgeving. Jeugdigen gaan nu thuis indrinken en komen dronken het café in.

Het CDA wil weten met welke gemeenten wordt samengewerkt in het kader van de BOA's en hoe dat wordt geregeld. De paracommercie is een lastig punt. Hoe ga je om met een oma die 80 wordt en het verjaardagfeestje met een advocaatje wil vieren in een buurthuis. Wordt in het kader van de preventie ook contact gezorgd en gewerkt via CJG en scholen.

De Stadspartij wil weten of de boetes die uitgedeeld worden een inkomst voor de gemeente zijn of dat die boetes in rijkskas verdwijnen.

Het college zegt dat de verordening pas in januari zal worden vastgesteld omdat de samenwerking met de andere gemeenten meer tijd heeft gekost. Materieel heeft het echter geen gevolgen. De verordening wordt met terugwerkende kracht ingevoerd en de handhaving start per 1 januari. Er is sprake van 1 BOA met een taakomvang van 0,6FTE. Er is scherp aan gerekend. De gemeente krijgt er geen vergoeding voor van het rijk. De aanstelling van de BOA heeft invloed op de taakstelling van de te bezuinigen 54 FTE. Die bezuiniging zal uit de lengte of breedte gehaald moeten worden. Er moet nog een definitief besluit door het college genomen worden. In de huidige situatie van de voedsel en waren autoriteit is er voor handhaving horeca wet in Zutphen 0 FTE beschikbaar.  Ook de politie blijft bevoegd in het kader van handhaving en er zal mee moeten worden samengewerkt. Voor de samenwerking met andere gemeentes is gekozen voor dezelfde regionale samenwerking als  bij de politie. (Lochem, Brummen, Voorst en Zutphen) Er zal altijd een dilemma blijven bestaan tussen de ondernemende horeca en de paracommercie. Het college staat een beleid voor dat zo dicht mogelijk bij het huidige beleid blijft. Voor buurthuizen en sportverenigingen zijn de inkomsten uit de kantines erg belangrijk. Het normbesef en het optrekken van de leeftijd naar 18 jaar zal lastig worden in het kader van de handhaving. In het kader van de volksgezondheid wordt samengewerkt met de GGD die ook enkele succesvolle projecten in het kader van de preventie heeft uitgevoerd.

Burgerbelang interrumpeert met de vraag of het hoe het college in gesprek is met de horeca en de sportverenigingen. 

Het college zegt dat er met de horeca regulier en regelmatig overleg plaatsvindt. De sportverenigingen zijn anders georganiseerd. Er vindt een zo breed mogelijk overleg plaats met de sportverenigingen.

De heer Kerkhof zegt dat het overleg plaatsvindt aan de hand van de uitgangspunten. Dat geldt niet alleen voor sportverenigingen maar ook voor bijvoorbeeld het Warnshuus en Perspectief voor de buurthuizen. Morgen is er weer overleg met de horeca. De 0.6 FTE voor de BOA is berekend aan de hand van kengetallen. Het gaat in belangrijke mate om toezicht op de hotsports en handhaving van de leeftijdgrenzen. Het verminderen van de administratieve last heeft te maken met het doen van meldingen bij verandering van leidinggevende in plaats van aanvragen van nieuwe vergunningen en het bestuurlijke toezicht.  Preventie en bewustwording zijn een apart onderdeel en staan los van handhaving.

Burgerbelang vraagt of er sprake is van een overgangsmaatregel in verband met de verhoging van de leeftijdgrens.

De heer Kerkhof zegt dat de wet geen overgangsrecht kent. Handhaving bij besloten verenigingen en clubs is lastig. Er kan geen algemeen antwoord worden gegeven. De Wet kent ook een aantal grijze gebieden. Handhaving kan zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijk. Bestuursrechtelijke boetes komen in de gemeentekas. Strafrechtelijke boetes worden niet door de gemeente geïnd. De andere gemeenten hebben minder formatie beschikbaar gesteld als Zutphen. Dat heeft te maken met de plaatselijke omstandigheden. Er ontstaat door de samenwerking voor Zutphen geen grotere formatie.

De PvdA zegt nog een antwoord te missen op de verbinding tussen handhaving en preventie. De formatie wordt nu ingezet op repressie.

Het college zegt de vraag van de PvdA te begrijpen, maar dat er geen ambtelijke capaciteit en geld beschikbaar is naast de gestaande taken meer te doen aan preventie. Het college is blij met het geslaagde project van de GGD in het kader van de bewustwording onder jongeren.  

De CU vindt het belangrijk dat de gemeente met organisaties en doelgroepen rond de tafel gaat die een belangrijke rol kunnen vervullen bij de preventie. 

Het college zegt dat preventie belangrijk is en het nodig is om er aandacht aan te blijven schenken. Aan de BOA worden in dit verband ook specifieke eisen gesteld in kader van sociale vaardigheden.

De heer Kerkhof zegt dat er geen andere administratieve lastenvermindering is dan welke zal zijn genoemd.

De Stadspartij vraagt hoe en waar de opleiding van de BOA plaatsvindt.

De heer Van Roosendaal zegt dat de opleiding tot BOA 3 of 6 maanden duurt. Het is een pittige opleiding.  Zolang  de gemeente niet beschikt over een gediplomeerde BOA wordt er ingehuurd.

GroenLinks vraagt of je niet beter 2 mensen kunt opleiden in het kader van vervanging. Je hebt dan alleen maar extra opleidingskosten en geen vervangingskosten voor inhuren.

De heer Van Roosendaal zegt dat de kosten van de opleiding fors zijn en dat voor de BOA andere eisen/vaardigheden nodig zijn dan voor andere BOA functies zoals de parkeerwachten en in het kader van milieu.

Het college zegt dat de gemeenteraad met het budgetrecht de prioriteit bepaald voor wat betreft de omvang van de handhaving. Als er meer aan handhaving en preventie moet worden gedaan is dat een punt voor de raad.

Niets meer aan de orde zijnd sluit de voorzitter de vergadering.  

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in