Pagina delen

Presentatie stand van zaken WKO De Teuge - na afwijzing optie verketeling

Inhoud

De presentatie is als bijlage toegevoegd.

Behandeld in Forum van 16 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Het college wil de raad informeren over ontwikkelingen rond de Warmte Koude Opslag (WKO) De Teuge en consulteren over vervolgstappen in dit dossier. Dit naar aanleiding van de constatering dat minder dan de benodigde 70% van de bewoners heeft ingestemd met het voorstel van Vitens aan de wijk om alsnog voor verketeling te kiezen. Vitens heeft de bewoners inmiddels geïnformeerd over deze uitkomst en de consequentie dat nu de optie `herstel WKO` verder wordt uitgewerkt.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 16-12-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66C.A. Lammers
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Op de agenda is een half uur gereserveerd voor dit agendapunt.

Er wordt ingesproken door de heer Bennink (zie de bijlage).

Stadsbelang informeert hoe de bewoners over het kettingbeding geïnformeerd zijn.

De heer Bennink geeft aan dat voor de meeste bewoners geldt dat bij de aankoop van de grond het kettingbeding gesteld werd.

De PvdA vraagt wat de bewoners concreet wensen.

De heer Bennink antwoordt dat bewoners een individuele verketeling wensen zonder kettingbeding en volledige compensatie van het geleden verlies. Bewoners hebben het gevoel dat de gemeente hun tegenwerkt, zegt de heer Bennink.

GroenLinks vraagt naar de opvatting van de advocaat van de bewoners over het kettingbeding.

De heer Bennink zegt hierover geen mededeling te willen doen.

Als tweede inspreker neemt de heer Kok het woord (zie de bijlage).

De VVD vraagt de inspreker om zijn stelling te onderbouwen dat de gemeente bewoners hindert in schadeverhaal. De heer Kok geeft aan teleurgesteld te zijn geweest over de brief van de gemeente. Het lijkt of de gemeente Vitens belangrijker vindt dan de eigen burgers.

Stadsbelang vraagt of inspreker geholpen zou zijn als het kettingbeding niet zou gelden.

Inspreker geeft aan dat dat wel een zorg minder zou betekenen.

De Stadspartij informeert naar de noodvoorziening. Er zijn geleden dat niet de gewenste temperatuur wordt gehaald.

Inspreker zegt zelf geen klachten te hebben. Wel zijn er de afgelopen week verschillende storingen geweest en bestaat de indruk dat Vitens geen onderhoud meer doet.

De voorzitter vraagt het college naar een reactie.

Het college stelt voor eerst de presentatie te doen.

Het CDA vraagt om om 19.30 uur te schorsen als het onderwerp dan nog niet afgedaan is. Een aantal Forumleden moeten om 19.30 uur namelijk naar een andere Forumvergadering gaan.

Dit verzoek van het CDA vindt brede ondersteuning.

De heer Kelhout begint met zijn presentatie.

Om te beginnen geeft hij aan wat er de afgelopen tijd ondernomen is.

Zo is er onder meer contact geweest met de actiegroep van bewoners en een informatiebijeenkomst in april.

Verder heeft de gemeente een indringend gesprek gehad met Vitens waarin de wens van bewoners naar individuele verketeling nadrukkelijk aan de orde is gekomen.

Na zeven minuten schorst de voorzitter de vergadering omdat de vergadertijd verstreken is.

Het college geeft aan dat er morgen een brief naar Vitens uitgaat over het noodfonds.

Een voorstel van de PvdA om schriftelijke vragen te stellen aan de gemeente wordt overgenomen. De antwoorden kunnen dan worden meegenomen in het vervolgdebat.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 13 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het betreft hier de voortzetting van de geschorste Forumvergadering van 16 december 2013. Op dat moment waren de twee insprekers die zich hadden aangemeld aan het woord geweest en de verduidelijkende vragen aan hen gesteld. Voor de presentatie die namens het college zou worden gehouden resteerde onvoldoende tijd en daarom zal deze op 13 januari 2014 voortgezet worden. Ook zal het college dan met een reactie komen op aanvullende per e-mail aangeleverde vragen die tot de kerst kunnen worden ingestuurd.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 13-01-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
Stadspartij
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66C.A. Lammers
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering van de geschorste forumvergadering van 16 december 2013. Toen was er onvoldoende tijd voor de  presentatie. De voorzitter geeft het woord aan de ambtelijk ondersteuner de heer M. Kelhout die de presentatie zal geven.

De heer Kelhout geeft aan dat door een technische storing er geen slides getoond kunnen worden, maar dat iedereen daar kennis van heeft kunnen nemen op de website van de raad. De heer Kelhout vervolgt zijn presentatie van 16 december en gaat achtereenvolgens in op de voorgeschiedenis vanaf juli 2013, de huidige situatie en hoe nu verder.

Vitens heeft het aanbod gedaan voor verketeling. Als 70% of meer van de bewoners hiervoor zou kiezen, zou daartoe worden overgegaan. Uiteindelijk heeft minder dan 70% van de bewoners hiervoor gekozen, waardoor Vitens nu herstel van het WKO-systeem uitwerkt.

De voorzitter heeft een mededeling dat deze forumvergadering indien wenselijk tien minuten uit mag lopen. De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen of opmerkingen.

Stadsbelang vindt het een triest en lang verhaal. Zij vraagt het college wat de juridische en wettelijke positie van de gemeente is in dit verhaal en wat de gemeente in de meest positieve zin nog kan betekenen voor de bewoners gezien de motie van 11 februari waarin werd vermeld de kant van de bewoners en een oplossing te zoeken. Graag wil zij duidelijkheid over het kettingbeding, moet dat wel, waarom worden ze eraan gehouden? Zij wil ook weten of Vitens de WKO aan derden over mag doen zonder toestemming van de bewoners.

Het college is het ermee eens dat het inderdaad lang duurt, maar er is wel veel in de tussentijd gebeurd, een ingeslagen weg gaat niet door of er gebeurt iets anders en daardoor wordt het lang en verdrietig. Hij zal de vraag over de juridische mogelijkheden doorspelen aan de advocaat. Deze is er vanavond niet bij in verband met een vakantie. Het college zegt toe binnen twee weken met een memo te komen wat de juridische en wettelijke mogelijkheden zijn en waar we nu staan. In positieve zin willen we op korte termijn iets betekenen met het noodfonds. Op het moment dat wij de bewoners ontslaan van het kettingbeding, dan vervalt daarmee de grond onder het convenant en hebben wij geen enkele mogelijkheid in handen om Vitens aan tafel te houden en aan de slag te houden in dit dossier.

Het WKO-systeem kan Vitens verkopen zonder toestemming van de bewoners, want er ligt alleen een plicht tot levering van warmte en koude.

Stadsbelang geeft aan dat het convenant vooral over herstel van WKO gaat, maar het merendeel van de bewoners wil verketeling, dus waarom dan deze weg doorgaan?

Het college antwoordt dat de insteek van de raad was om met en voor bewoners aan de slag te gaan, in de eerste plaats voor warmte in huis. Op het moment dat de basis vervalt dat de gemeente ergens toe aan kan zetten, wat vastligt in het convenant, dan vervalt daarmee de mogelijkheid om daar nog iets te kunnen betekenen voor de gemeente. Als mensen zelf met hun kettingbeding aan de slag willen gaan, dan kan dat.

Stadsbelang concludeert dat alleen het systeem overgedragen kan worden en de levering dus niet overgedragen kan worden, die blijft bij Vitens?

Het college antwoordt dat er een verplichting is tot levering van energie, maar dat het systeem kan worden overgedragen.

GroenLinks concludeert dat de levering bij Vitens blijft?

Het college zal hier over twee weken op terugkomen in de memo.

Het CDA vraagt wat precies de ruimte voor de bewoners is om een eigen individuele voorziening te kunnen realiseren. Stel dat het kettingbeding bij de rechter wordt afgeschaft, krijgen we dan bijvoorbeeld te maken met planschade of iets anders?

De SP wil weten wat de gemeente kan doen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Dat zou het college ook willen, maar dat ziet hij niet binnen een half jaar opgelost zijn. We zijn in gesprek met Vitens over de termijn waarbinnen we dit gaan oplossen en hoe we dit kunnen versnellen.

De PvdA vraagt of de aansprakelijkheidstelling al onder de rechter is. Op welke manier wordt het overleg met de bewoners opgepakt nu er geen enkele vorm van organisatie onder de bewoners is? Individueel of met een delegatie? Wordt er gezocht naar een tussenoplossing door Vitens, hij heeft begrepen dat het bij de bewoners toch vooral een kwestie van geld is.

Het college heeft geantwoord op de brief van de advocaat van de rechtsbijstandsverzekering, dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Over twee weken komt in de memo te staan of we dan al iets verder zijn. Hij wil graag het contact met de bewoners op korte termijn weer vorm geven. Hoe weten we nog niet, maar dit wil hij graag in samenspraak met bewoners vormgeven. Volgens de bestuursvoorzitter van Vitens zit er geen ruimte meer in het bod van Vitens.

Burgerbelang vraagt wat de gemeente er van vindt dat de bewoners het mes op de keel krijgen. En heeft de gemeente vertrouwen in het voorstel van Vitens voor herstel WKO? Waarom nu en waarom is dit niet eerder geprobeerd, hoeveel kans van slagen heeft dit en hoe lang duurt dit scenario?

Het college antwoord niet veel te vinden van “het mes op de keel”, zoals dat in de sociale media is verwoord; het was een bod van Vitens. Wat betreft herstel van WKO: we proberen druk bij Vitens te houden, zodat er schot in komt en ook het proces zichtbaar wordt.

D66 vraagt of het mogelijk is dat een deel van de bewoners kiest voor WKO en een deel voor een eigen voorziening.

Het college antwoordt dat het systeem daarmee niet rendabel is volgens Vitens.

Stadsbelang heeft het idee dat de bewoners vooral de finale kwijting bedoelen met “het mes op de keel”. Daar valt dus ook niet over te onderhandelen met Vitens. Wil graag meer duidelijkheid over de mogelijkheden met het noodfonds. Wordt er richting bewoners de mogelijkheid gecommuniceerd dat zij zelf iets met het kettingbeding kunnen?

Het college vindt het jammer dat er over bewoners wordt gesproken en niet met bewoners. Dit zou je met bewoners kunnen spreken. Overigens is finale kwijting ook onderdeel geweest van het raadsbesluit.

Wanneer bekijkt de gemeente het onderzoek over herstel WKO?

Het college antwoordt dat een externe op dit moment kijkt naar de drie herstelopties. De gemeente heeft dit onderzoek niet zelf in handen. Dat is ook onderwerp van gesprek met Vitens.

Het college legt een oprechte vraag terug aan het forum: heeft de raad een idee hoe de communicatie met de bewoners vormgegeven kan worden?

De PvdA lijkt het goed als je eerst als groep kijkt wat je wilt. Vraag aan de bewoners om met een delegatie te spreken, anders wordt de communicatie lastig voor het college.

Burgerbelang vindt dat het snel moet gaan, liefst met de verenigde bewoners en als dat niet kan dan individueel.

Stadsbelang stelt voor een bijeenkomst te organiseren voor alle belanghebbenden en de wensen te inventariseren middels een intekenlijst met de mogelijkheden. Dan voelt iedereen zich ook gehoord.

Het college denkt te weten waar de bewoners graag heen willen, zo’n 90% wil verketeling zonder finale kwijting, maar daar gaat Vitens over, niet de gemeente. We kunnen wel zo’n avond organiseren, maar we zitten in een positie waar  Vitens degene is die hier over gaat en volgens de gemeente ook aansprakelijk is.

Burgerbelang geeft aan dat het nu om de zorgplicht van de gemeente gaat.

Het college is blij met alle suggesties en neemt deze mee. Hij denkt dat het goed is om Vitens nogmaals uit te nodigen hierin mee te gaan. En aan bewoners te vragen wat zij nog voor mogelijkheden zien.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad