Pagina delen

Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur

Inhoud

Zie de bijlage voor de presentatie.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 16 december 2013 Naar boven

Toelichting griffie

In een presentatie wordt inzicht verschaft in de stand van zaken van de uitvoering van het Plan van Aanpak zoals dat op 6 mei 2013 door de raad is vastgesteld. De presentatie wordt gegeven door de gemeente samen met het nieuwe stichtingsbestuur. De presentatie is nog niet beschikbaar.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter vraagt of het college vooraf nog een toelichting wil geven. Het college geeft aan om eerst de presentatie te laten plaatsvinden en dat er daarna gelegenheid is voor het stellen van vragen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Vico van Damme namens de gemeente  en de heer Elmar Jonasse, voorzitter van de Stichting Kulturhus Warnsveld.

De voorzitter bedankt de heren voor de toelichting/presentatie en geeft de partijen de gelegenheid tot het stellen van vragen;

VVD
“Verassend” om als eerste te noemen en de VVD is blij dat dit eruit gekomen is. Realiserend dat er veel aan vooraf is gegaan en of het allemaal wel haalbaar was. Blij dat er ook zoveel mensen gevonden zijn die er de schouders onder willen zetten. Wat wel een aardschudding was is het verdwijnen van de Rabobank. De VVD heeft nog wel de volgende twee vragen;

1. Tarieven, kunt u hier iets over zeggen?
Antwoord; het College kijkt hier in mee. Als je de tarieven teveel ophoogt zal er minder interesse kunnen zijn. Het Warnshuus moet toegankelijk (laagdrempelig) blijven. Breder kijken hoe het bij andere Warnshusen is geoptimaliseerd ligt natuurlijk wel voor de hand.

2. Bandbreedte, de voorwaarden zijn wel zodanig dat het wel stabiel klinkt, maar ook voor de komende jaren?
Antwoord College; dit zit op 10%. Zolang de bibliotheek blijft (belaste huur) is de balans ook binnen die bandbreedte goed te houden. Het geeft iets spanning maar het lijkt goed te doen. Je moet niet alleen maar commercieel willen verhuren.

Het verdwijnen van de Rabobank had ook negatief uit kunnen werken, maar gelukkig is dit niet gebeurd en dit is een compliment waard.

PvdA
Ook de PvdA geeft haar compliment aan de bestuurlijke taakgroep en de gemeente.
Vragen: de gemeente houdt zich een half jaar bezig met de implementatiefase. Hoe verhoudt dit zich naar de toekomst? Hoe ver staat het met de ideeën en de duurzaamheid van het gebouw.
Antwoord College: wordt geraakt door de mogelijkheden voor de toekomst en wordt de taakstelling opgelost. Het college gaat nog naar de Raad m.b.t. de € 13.900,- (btw) om deze ter beschikking te stellen aan de stichting en de afkoop van € 92.000,- Rabobank naar SKW.

Minder extra huuropbrengst brengt geen problemen in de begroting.
Het levert geen nadeel/voordeel op in de begroting, wat wel een punt is dat er in het raadsvoorstel opgenomen dient te worden dat de taakstelling om € 50.000,- extra te vragen aan de Stichting wordt losgelaten.

Antwoord heer heer Jonasse: over duurzaamheid,  er wordt bijvoorbeeld maar jaarlijks € 1.500,- aan gas betaald.

PvdA; subsidierelatie en het bedrag wat in de begroting is opgenomen
Antwoord College: Er is geen subsidierelatie met de Stichting. De Stichting gaat huur betalen, omdat zij het Warnshuus huren van de gemeente. Uit de reserve Dreiume worden de kapitaallasten betaald.

Burgerbelang
Ook Burgerbelang Is blij met het resultaat en hoe de groep hiermee aan het werk gaat. De begroting is zuinig hier zit nog ruimte in. Burgerbelang zou nog graag willen zien dat er meer inkomsten binnengehaald worden om het gebouw duurzamer en energie neutraal te maken. Als het blijkt dat het goed gaat zijn er nog mogelijkheden om het gebouw geschikter te maken en dit dus mee te nemen in de exploitatie.

ChristenUnie
Zou het mooi vinden als het college een toelichting geeft over hoe zij hierin staan.
Antwoord College; het is de afgelopen periode een periode geweest van samen optrekken tussen de gemeente en stichting en dat heeft geleid tot het verhaal en de uitgangspunten die er nu liggen.
Op moment van het vaststellen van het projectplan is er serieus gekeken en gezocht naar de mogelijkheden o.a. m.b.t. de huurverhoging die niet haalbaar is in 2015. Het college heeft naar het geheel gekeken en nu liggen er goede uitgangspunten wat maakt dat er voor het Warnshuus een mooie toekomst ligt. Dat maakt dat het college blij is met het verhaal wat er nu is en willen er mee aan de slag.

ChristenUnie; dit is het bewijs dat als de samenleving de schouders eronder zet dit ook echt kan. Dit bevestigd dat je je moet richten op processen waar de samenleving een rol speelt en dat de bezuinigingen ergens anders gehaald kunnen worden. De ChristenUnie is zeer blij met deze ontwikkeling.

D66
Pluim aan alle vrijwilligers en bestuurders die bezig geweest zijn om dit voor elkaar te krijgen.

De Stadspartij drinkt er een lekker glaasje op om Warnsveld die eigenheid te laten behouden en ook dat het gelukt is om een financieel advies te krijgen nl. de Regiobank en dat is een positieve ontwikkeling. Verder zijn er op de Dreiume ook leuke nieuwe ontwikkelingen. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft hartelijk dank en nu verder gaan.

Stadspartij; onderhoud pand waar komt dat vandaan?
Antwoord College; voor het grote onderhoud is de gemeente verantwoordelijk en dit wordt vanuit de reserve Dreiume bekostigd. Voor het klein onderhoud is de stichting zelf verantwoordelijk.

CDA
Dit geeft hoop voor de toekomst en voor onze mooie gemeente met inzet en draagvlak kan gewoon veel.

Groen Links
GroenLinks spreek haar waardering uit voor het proces en de inzet van de vele mensen.
Vragen;
1. spanning tussen het sociaal cultureel werk en de commerciële eisen, hoe is dit geborgd.
2. sociale huur / commerciële huur is niet wat wij willen het heeft een sociale functie hoe wordt die verhouding geborgd.
Antwoord College; daar leggen we geen afspraken over vast. Wat de gemeente doet is het maken van afspraken over de reserve die vanwege de Rabobank ingezet mag worden om tekorten op te vangen. Die kan aangroeien als het resultaat positief is. We gaan geen afspraken maken hoe hoog die maximaal mag zijn als dat gebeurt. Op zijn minst zal er jaarlijks contact zijn over hoe het gaat, hoe ziet de begroting eruit, ambities etc. Om een vinger aan de pols te houden, zowel negatief als positief en wat betekent dit voor de afspraken.

GroenLinks; wat nou als de stichting commercieel gaat verhuren?
Antwoord College; de statuten van de stichting zullen hier iets over zeggen. De afspraak is dat het een ontmoetingscentrum/dorpshart blijft. Door de jaarlijkse afspraken kunnen we hier duidelijk de vinger aan de pols houden.

Stadsbelang bedankt de heren voor de duidelijke presentatie en is blij met voldoende draagvlak tot 2028. Is er al enig zicht op wat er daarna staat te gebeuren? Verder wordt de huurverhoging niet gehaald en het is jammer, dat gezien de bezuinigingen, de burgerbalie niet haalbaar is.
Antwoord College; na 2028 lijkt ons zo ver weg. Voor nu is het prima. De reserve Dreiume is voorzien voor 20 jaar en er is nu geen reden om daar anders mee om te gaan.
Indicatie/reële begroting; voor nu ligt er een reële begroting van de stichting. De indicatieve begroting was de begroting uit het projectplan. Deze begroting is naast de reële begroting gelegd.

Het college bedankt iedereen voor alle positieve reacties en zal dit doorgeven.

Antwoorden van de heer Jonasse:
SP
Waarom is er gekozen voor de vorm van een stichting? Waarom niet voor een (buurt)vereniging? Dit geeft meer draagvlak c.q. democratie en biedt andere mogelijkheden.
Antwoord de heer Jonasse; hier is geen bewuste afweging in gemaakt. Dit leek ons een goede structuur om onze doelstelling te bereiken. Er is geen raad van toezicht. Wel een toezicht relatie met de gemeente daar er jaarlijks verantwoording afgelegd wordt.
Wij zijn een onbezoldigd bestuur en het gaat echt om de activiteiten, echter blijft het wel belangrijk om wat te verdienen. Dit is geen zuinige begroting, maar een realistische begroting met een beperkte bezettingsgraad waar we meer energie in willen stoppen.

GroenLinks; gaat er vanuit dat de begroting een richtlijn is.
Antwoord de heer Jonasse; de sociaal culturele verhouding is belangrijk. Zo ziet de begroting van de stichting er goed uit.
Hoe gaan we de € 22.000 inzetten? We willen de randvoorwaarden goed inzetten en hier een grote stem in laten hebben. We gaan investeren in sociale culturele activiteiten.

PvdA; prestatie-indicatoren?
Antwoord de heer Jonasse: resultaten van cultuur als geheel. We willen die culturele activiteiten ieder jaar 7% laten groeien. Die 7% is uitgedrukt in geld, echter met heel veel activiteiten verdien je niet veel.

Stadsbelang; de dorpsraad wordt betrokken, hoe intensief en hoe belangrijk is dit bij het bestuur?
Antwoord de heer Jonasse: we hebben de dorpsraad geïnformeerd. We willen eerst zelfstandig onze boontjes doppen. De avond dat we op bezoek waren bij de dorpsraad had men wel leuke inbreng.

VVD; was de dorpsraad betrokken bij de programmaraad?
Antwoord de heer Jonassen: nee, daar was de dorpsraad niet bij betrokken.

PvdA, komt er nog een evaluatie?
Antwoord College: na de implementatiefase is een moment om de raad te informeren.

In januari 2014 volgt een voorstel over de in 2014 € 13.900,- (btw) naar SKW en over de afkoop € 92.000,- Rabobank naar SKW.
Na de implementatiefase (januari - juni 2014) volgt na de zomervakantie nog een moment waarbij de raad wordt geïnformeerd.

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht, aanwezigheid en toelichting en presentatie.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in