Pagina delen

Presentatie stand van zaken Ecologisch Stadspark

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 4 november 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Het college wil het Forum informeren over de actuele stand van zaken rond het uitvoeringsplan voor het ecologisch stadspark.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 04-11-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijH.I. Hamming
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SP
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij schetst de opzet van de bijeenkomst.

2. Introductie

Het college geeft aan dat het initiatief voor een ecologisch stadspark uit de Raad is voortgekomen. Het College heeft dit initiatief breed omarmt. Spreker complimenteert de initiatiefgroep, bestaande uit enthousiaste inwoners van Zutphen. Spreker introduceert de woordvoerder namens de initiatiefgroep, de heer Logeman, welke de actuele stand van zaken zal melden.

De heer Logeman schetst de vorderingen van de afgelopen anderhalf jaar en de voornemens. Hij introduceert de andere twee aanwezige leden van de initiatiefgroep.

Via de presentatie worden de schetsen van de initiatiefgroep getoond, zoals deze tijdens de eerdere presentatie is getoond om de visie op het park over het voetlicht te brengen.

De initiatiefgroep maakt gebruik van bestaande netwerken om het eigen enthousiasme uit te dragen. De groep streeft na dat anderen onderdelen voor hun rekening nemen, maar behoudt hierin de regie. De initiatiefgroep opereert onafhankelijk van de Gemeente en heeft daardoor de ruimte om andere organisaties te betrekken, zoals sponsoren en andere overheden.

Bijvoorbeeld heeft deze bundeling van contacten ertoe geleid dat het kersenlaantje is aangelegd. De werkgroep ‘Natuurlijk spelen’ heeft in juni een buitenspeeldag voor 300 kinderen uit de directe omgeving georganiseerd, waarbij ook andere organisaties zijn betrokken.

Spreker meldt dat de werkgroep Erve Eme in de initiatiefgroep is ondergebracht. Deze werkgroep heeft het voornemen om de historie van de Kaardebol, waaronder de Middeleeuwse boerderijen, weer tot leven te brengen. De plannen tot groot onderhoud van deze boerderijen worden door de Werkgroep Erve Eme uitgevoerd.

De nog op te richten werkgroep Beheer beoogt om natuurvriendelijke / ecologische doelen te realiseren. Ook deze werkgroep kiest voor een participerende werkvorm en beoogt om partners in de doelrealisatie te betrekken.

Inmiddels is de werkgroep een zelfstandige rechtspersoon geworden. De stichtingsvorm maakt het makkelijker om afspraken met overheden te maken en subsidies te genereren. Ook heeft de Stichting een actieve rol gespeeld bij de aanbesteding van de Kaardebol. Momenteel wordt ook actief deelgenomen in  het ontwerpproces voor Helbergen.

Met het oog op de toekomst wordt ingezoomd op het centrumdeel van het park. Spreker schetst via de presentatie de ligging van het gebied. Voor dit specifieke gebied is een aantal ideeën bedacht, welke in principe samen met de omwonenden gerealiseerd zullen worden.

Onder meer wordt gewerkt aan het realiseren van twee ontbrekende schakels in het fietspad, nabij de Laan van Eme, Harenbergweg, Jelle Zijlstrapad en de Thorbeckesingel. De voorbereiding hiertoe is inmiddels gestart.

Met de beplanting van een meidoornhaag op de steilwand worden natuurwaarden toegevoegd en wordt het gebied sterker geaccentueerd. Ook aan dit plan wordt gewerkt.

Vorige week zijn afspraken gemaakt met de Hogere Agrarische School, HAS, Larenstein in Velp. Afgesproken is dat studenten onderzoek in het stadspark zullen verrichten op basis van een aantal vragen die met ‘water’ hebben te maken. De kennis die aldus wordt verworven, zal in de diverse planprocessen worden ingezet.

De gemeente Zutphen heeft een ton begroot voor het plan. De werkgroep doet voorstellen aan de Gemeente om hier invulling aan te geven. De plankwaliteit wordt door de Gemeente getoetst. Onder regie van de Gemeente heeft de werkgroep veel inspraak. De samenwerking is prima.

Doorrekening van het totale plannenpakket leidt tot een kostenplaatje met een marktwaarde van € 283.000,=. De uitvoering zal sponsoring en burgerparticipatie vereisen. De werkgroep voegt financiën in natura toe en sponsorgeld.

Burgerparticipatie en de Gemeente kunnen in dit plan niet zonder elkaar. Spreker heeft positieve verwachtingen van de verdere planrealisatie.

3. Beantwoording vragen

De VVD dankt voor de duidelijke presentatie. De fractie constateert dat de aandacht van de initiatiefgroep zich met name richt op het oostelijk deel van het park, nabij de Joodse begraafplaats, aansluitend op Helbergen. Spreker vraagt of het eerder beoogde voetpad, dat toentertijd door de bewoners is weggestemd, buiten het plangebied ligt. Hij verwacht dat het moeilijk is om een dergelijk pad te realiseren en adviseert de ontwikkelingen rond Helbergen nauwlettend te blijven volgen en hier zo nodig regie in te voeren.

De PvdA spreekt tevredenheid uit over het geschetste plan, dat tot een verrijking van de omgeving zal leiden. Spreker informeert naar de oplossing voor de hondenschool. Tijdens de eerdere presentatie werd immers gezegd dat hier geen ruimte voor zou zijn. Spreker vraagt een nadere toelichting te geven over het betrekken van bestaande initiatieven. Met het oog op het financiële tekort vraagt hij de (dure) keuze voor fietspaden toe te lichten. Gezien de kosten, was het misschien beter geweest om in te zetten op het creëren van draagvlak voor bepaalde voornemens. Afsluitend vraagt spreker hoe de organisatie inkomsten denkt te kunnen genereren om het tekort te dekken.

Burgerbelang vindt dat het ecologisch stadspark een geweldig initiatief is. Spreker informeert naar de actuele stand van zaken inzake het krediet, de sponsoring en/of het genereren van subsidies. Burgerbelang vraagt of prestatie- en voortgangsindicatoren worden geformuleerd, die de Raad zou kunnen volgen.

In de presentatie werd benadrukt dat de Gemeente beslissend is. Burgerbelang acht het voorstelbaar dat in een situatie van burgerparticipatie, waarin de kaders bekend zijn, méér ruimte wordt geboden en de besluitvorming op het niveau van de groep wordt gelegd die het plan uitvoert. Spreker informeert naar de consequenties in geval de financiering niet haalbaar blijkt.

De ChristenUnie beoordeelt het plan eveneens als ‘prachtig’ en hoopt dat het inderdaad financieel mogelijk is het plan volledig te voltooien.

Spreker informeert naar ecologische verbindingen voor kleine zoogdieren. De duikers die in het gebied liggen, bieden geen traversemogelijkheden voor kleine zoogdieren. Wellicht is dit een aandachtspunt dat door de studenten kan worden meegenomen. Spreker vreest dat de ingetekende bruggen niet binnen het budget passen.

D66 sluit zich aan bij de complimenten en vragen.

GroenLinks complimenteert met de voortgang, inspiratie en ondernemerszin. Hij vraagt wat de werkgroep bovenaan op het verlanglijstje voor Sinterklaas plaatst.

Het CDA sluit zich aan bij de complimenten en vraagt of de volkstuinen in het plangebied kunnen blijven. Spreker stelt vast dat vanuit de werkgroep positief wordt gereageerd op deze vraag en pleit voor meer ‘eetbare’ tuinen in Zutphen.

De Stadspartij onthoudt zich van vragen of verdere reacties, aangezien spreker van meet af aan bij dit initiatief is betrokken. Hij is blij met de instemming van diverse zijden.

Reactie College

Het College bevestigt het advies om de ontwikkelingen inzake Helbergen goed te volgen. In de alternatieven wordt gezocht naar het realiseren van een ecologische verbinding tussen de IJssel en het ecologisch stadspark. Zo mogelijk, wordt dit meegenomen.

Nagegaan wordt of het mogelijk is om de hondenschool onder te brengen op het voormalig voetbalterrein van FC Zutphen (Noordveen).

Ambtelijk wordt gemeld dat er momenteel nog € 75.000,= van de genoemde ton beschikbaar is. Een deel van het budget is besteed aan het opzetten van de Stichting, plannen voor het centrumgebied en een klein deel is besteed aan ambtelijke uren voor begeleiding.

Reactie Initiatiefgroep

Vanuit de initiatiefgroep worden de resterende vragen beantwoord.

Het gebied waar het plan zich op richt, loopt vanaf de IJsseldijk bij Helbergen, inclusief Helbergen, de kinderboerderij, het middengedeelte en de zuidkant van de Laak. Dan wordt het stuk bij de Kaardebol hierin meegenomen en de vijver tot en met het graaf Otto bad. In totaal betreft dit ongeveer 72 hectare.

Er is contact geweest met de vereniging Volkstuinen om te bezien of er in samenspraak mogelijkheden kunnen worden gevonden. De volkstuinen passen prima in de visie van de initiatiefgroep.

Gesteld kan worden dat de begroting hoog is, maar de werkgroep is ook blij wanneer tachtig procent kan worden gerealiseerd. Ook dan zal een prachtig park tot stand komen. De bouwstenen kunnen afzonderlijk van elkaar worden ontwikkeld.

Burgerbelang vraagt meer inzicht te geven in de begroting van € 283.000,=. Spreker informeert naar de opbouw hiervan en een eventuele prioritering.

De heer Logeman zegt toe om de begroting na afstemming met de initiatiefgroep via de Griffie aan de Commissieleden te verstrekken. Wel wijst hij er op dat de begroting nog in beweging is. Het overleg met buurtbewoners kan bijvoorbeeld tot aanpassingen in het middengebied leiden. Met name hoopt de initiatiefgroep de natuurvriendelijke oevers langs de Laak te kunnen realiseren en de fietspaden.

Wanneer op een zeker moment graafmachines in het park aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer Vitens leidingen legt, kan werk met werk worden gemaakt. Met deze slimme koppelingen in combinatie met veel vrijwilligerswerk kan veel geld worden bespaard.

De initiatiefgroep vindt het erg belangrijk dat de Gemeente de regie houdt over het budget, al wil de groep wel graag meedenken over de besteding hiervan. Dat de zeggenschap bij de Gemeente ligt, is voor de groep absoluut niet bezwaarlijk.

Het netwerk omvat een twintigtal organisaties, die vaak al actief zijn in het betreffende gebied. Dit betreft bijvoorbeeld IVN, de hondenvereniging en de pluktuin. Ook is aansluiting gezocht bij de wijkteams in de omgeving van het park.

Het proces Helbergen zal zeker in het oog worden gehouden. De werkgroep participeert in dit proces, waarin de gemeente Zutphen de regie voert.

Wat betreft de ecologische verbindingen, wordt vooral aan verkeersremmende maatregelen gedacht. Een duiker zou misschien beter zijn, maar dit heeft forse budgettaire consequenties. Het gaat bij het beheer ook over de oever van de Laak en het groen.

Het ecologisch interessanter maken van het park vormt de bestaansbasis voor de initiatiefgroep. In tweede instantie zijn aspecten als beleefbaarheid en recreatieve mogelijkheden hieraan toegevoegd.

Met formele prestatie-indicatoren kan het project ook zeer ambtelijk worden gemaakt. De huidige ‘speelsheid’ en het bestaande enthousiasme vormen een belangrijkere drive dan het realiseren van geformuleerde prestatie-indicatoren. Het is de vraag of het inderdaad nodig is om dit in de formaliteit te trekken. Uiteindelijk mag de initiatiefgroep wel op het bereikte resultaat worden aangesproken.

Burgerbelang acht het niet ongewoon dat iemand binnen de organisatie de voortgang in het oog houdt en op basis hiervan een terugkoppeling verzorgt.

De heer Logeman bevestigt het belang van een transparante verantwoording. Het realiseren van een werkbezoek om te laten zien wat er is gerealiseerd, past beter bij het bestaande enthousiasme dan het formaliseren.

Vanuit de initiatiefgroep wordt het van belang geacht om op specifieke doelen te focussen. De focus ligt momenteel op de realisatie van de fietspaden door het kerngebied.  Met relatief weinig geld is het mogelijk om het kerngebied op te knappen. In de marge gebeurt daarnaast van alles. Er wordt meegedacht in het concept voor Helbergen en de gedachte bestaat om een fiets- en wandelverbinding via het park naar de IJssel aan te leggen. De kinderboerderij is eigenlijk reeds een ‘deugdelijk’ gebied. De initiatiefgroep ziet vooralsnog geen reden om hier op dit moment vanuit de initiatiefgroep nadrukkelijk aandacht aan te schenken.

Tweede termijn

De VVD vraagt aandacht voor de aanwezigheid van Vitens in het gebied en vraagt zich voorts af of de steilwand een natuurlijke steilwand betreft. Voor de archeologische aspecten bestaat over het algemeen wel aandacht, maar ook de historisch-landschappelijke kant is een punt van aandacht. Voorts wil de VVD graag weten wat concreet met het middendeel wordt bedoeld, waarbij de burgers betrokken zijn.

De heer Logeman duidt het middengebied via de presentatie.

Er heeft contact plaatsgevonden met Vitens. Het is vooralsnog niet duidelijk wat Vitens achterlaat in het gebied. Gezien de centrale ligging dient hier wel een visie op te bestaan.

De steilwand is gevormd uit de bovenlaag van grond die in het verleden uit de vijver zijn gehaald. Daarin wordt weinig archeologische waarde verwacht. Voorts wijst spreker er op dat de werkgroep Erve Eme volledig uit archeologen bestaat, die zo nodig aandacht zullen vragen voor zaken van historisch belang.

Burgerbelang acht het wenselijk om gaandeweg inzicht te krijgen in de voortgang van de ontwikkelingen.

De PvdA informeert naar de haalbaarheid om omwonenden te betrekken, zoals de wijkteams. Spreker informeert naar de concrete plannen, wat het realiseren van deze betrokkenheid betreft.

De initiatiefgroep legt uit dat bij de twee bijeenkomsten alle organisaties zijn betrokken, waarvan maar enigszins werd gedacht dat deze geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het stadspark. Dit betreft ook organisaties die actief zijn in het waterkwartier en in de zuidwijken. De bijeenkomsten zijn respectievelijk door veertig en vijftig personen bezocht. Geprobeerd wordt om mensen vanuit de omgeving te betrekken bij het tweede deel van het plan. Participatie vormt een belangrijk element in de gekozen werkwijze.

Het college voegt toe dat de gemeente Zutphen met twee waterschappen heeft te maken. Over de wens tot realisatie van natuurvriendelijke oevers heeft hij recent gesproken met de nieuwe heemraad van Waterschap Rijn en IJssel. Deze reageerde enthousiast en wil graag met de initiatiefgroep meedenken over het ecologisch stadspark. Niet alleen Vitens, maar ook het Waterschap Rijn en IJssel is bereid tot medewerking aan de realisatie hiervan.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om de ambtelijke uren niet ten laste van het bedrag van een ton te brengen. Rekening houdend met de grote inzet op vrijwillige basis van inwoners van Zutphen acht spreker dit een mooie geste.

Het College geeft aan dat ieder blij mag zijn dat in deze tijd een dergelijk bedrag beschikbaar is gekomen. De verrekening van ambtelijke uren maakt deel uit van de gemaakte deal.

 

4. Sluiting

De voorzitter dankt de presentatoren. Hij stelt vast dat alle vragen zijn beantwoord. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 19.50 uur.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in