Pagina delen

Presentatie scholen en krimp

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Op verzoek van het Presidium wordt een presentatie gehouden over de ontwikkeling van leerlingaantallen de komende jaren. Ook zullen de ontwikkelingen op het gebied van de huisvestingsplannen van de Vrije scholen en de Walter Gillijnsschool nader worden toegelicht.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA.M. Voorink - Sakko
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is presentatie scholen en krimp (ontwikkeling aantallen leerlingen gemeente Zutphen (prognoses 2013).

De voorzitter geeft als eerste het woord aan de heer Borgert Schiltman namens VrijeschoolNu. De leden van het forum ontvangen, ter informatie,  van de heer Schiltman een schrijven gericht aan de leden van de gemeenteraad.

Inspreker de heer Schiltman wil de gemeenteraad informeren over de toekomstplannen van de Vrije Scholen in Zutphen.  VrijeschoolNu denkt  dat de plannen van het schoolbestuur voor veel problemen gaan zorgen. Als ouders hebben wij last van de leerlingenaantallen. Hoe de toekomst eruit komt te zien is moeilijk, echter met hooguit 2 leerlingen per jaar minder denkt de VrijeschoolNu gelijk te kunnen blijven. Met drie locaties kunnen meer leerlingen worden toegelaten dan met twee locaties. Het is moeilijk om alles op schoolniveau door te trekken en scholen daarop vast te leggen. De VrijeschoolNu denkt drie locaties in stand te kunnen houden. Steun en begrip van de ouders is erg belangrijk en dat begrip is er nu niet en vandaar dat men wil dat het huidige schoolbestuur direct opstapt.

De voorzitter dankt de heer Schiltman voor de toelichting en geeft het woord aan het forum of er nog vragen zijn.

PvdA; Hoe kijkt u aan tegen de problemen van het aantal minder leerlingen in Zutphen? Hoe kunnen de scholen omgaan met de gezamenlijke ruimte. De heer Schiltman;  Als we de krimp kunnen weerstaan door jaarlijks 2 leerlingen te werven. Er komt ruimte vrij in scholen, echter zijn er mogelijkheden om dit weer te vullen. Er wordt huur betaald door de BSO in de vrije ruimte en hierdoor kan men de Valckstraat huren.

Burgerbelang; wil graag een reactie van het college op het budget van 2,6 miljoen euro. College; er is door de raad 2,6 miljoen beschikbaar gesteld. De brief van de heer Schiltman zal als ingekomen brief aan de raad ingeboekt worden en dan krijgt men daar antwoord op.

CDA; Aan het eind van de brief staat wel dat het plan door de GMR van de scholen is goedgekeurd. De ouders zijn ook gekozen door de andere ouders. Wat raar dat dan de vertegenwoordiging niet klopt? De heer Schiltman; dit komt doordat hierin ook leerkrachten zitten die tegen het plan van het schoolbestuur zijn.

De voorzitter bedankt de heer Schiltman voor het beantwoorden van de vragen en nodigt de heer Theo Venneman uit voor de presentatie.

Om 19.15 uur start de presentatie “ontwikkeling aantallen leerlingen gemeente Zutphen (prognoses 2013)” door Theo Venneman.

De voorzitter bedankt Theo Venneman voor zijn presentatie en vraagt aan het Forum of er nog vragen zijn.

Groen Links; verdeling over de locaties hangt dit samen met de sluiting van de scholen? Het college antwoordt; er gaan op korte termijn geen school sluiten. Primair besluit het schoolbestuur.

D66; scholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijsproces, op welke wijze is de gemeente met VO in gesprek? Masterplan, wat houdt dit in?

ChristenUnie; we hebben het met 40% minder leerlingen te doen hebben, verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur, maar dit ligt natuurlijk ook bij de gemeente (geen nieuwbouw) en zullen we moeten zoeken naar andere oplossingen.

Burgerbelang; we moeten ons realiseren dat we een babyboom in 2000 achter te rug hebben en dat heeft een effect op de statistieken en dit is een belangrijke nuancering. Krimp t.o.v. wanneer? De huizenmarkt situatie in hoeverre speelt dit hierin een rol? Hoe zijn de cijfers van het speciaal onderwijs samengesteld?

PvdA; Schoolbesturen gaan die over hun eigen vestigingsbeleid? Het is een grote uitdaging en welke rol heeft de gemeente daar in?

Stadspartij; ZMOK onderwijs zit ook in Eefde is hier ook contact met gezocht? Hoe zijn de omliggende gemeente in de prognose verwerkt?

CDA; we hebben gehoord dat scholen te maken krijgen met overcapaciteit in de huisvestiging en dit is lastig om te verhuren. Zijn er mogelijkheden om hier in de toekomst iets in te doen?

Antwoord college; Inhoudelijk zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. Als gemeente hebben we belang om met de schoolbesturen te praten om het brede aanbod aan onderwijs in de Zutphen in stand te houden, zeker met de krimpende leerlingencijfers. De insteek is dat we gevarieerd onderwijs willen behouden. Met het primair onderwijs zijn er ook gesprekken op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld twee jaar geleden is het besluit genomen om Welgelegen te sluiten en te fuseren met de Fontein.

Naast het huidige schoolbestuur heeft ook het vorige schoolbestuur van de vrije school besloten om van 3 naar 2 locaties te gaan. Het college laat de kwalificatie die de heer Schiltman heeft uitgesproken voor zijn rekening. Het schoolbestuur naar huis sturen is geen oplossing.

Nieuwbouw is op dit moment niet meer aan de orde (nieuwbouw: W. Gillijns – A.v.d. Ende en J.F. Kennedy). De gemeente heeft een toetsende rol in de aanvraag van nieuwbouw.

Uiteraard speelt de huizenmarkt hier een rol  in (minder kinderen). Daarom werken we ook met gemiddelden en worden de cijfers bijgesteld en op de voet gevolgd door de schoolbesturen en de gemeente. We zijn voortdurend in contact met de schoolbesturen om de cijfers te interpeteren.

De overcapaciteit van scholen; door elkaar hierin te vinden kan men tot een oplossing komen.

In het basisonderwijs is dit o.a. ook met de Parel en de Prins Clausschool gebeurd. In  het gebouw van de Parel zit nu ook een consultatiebureau.

Scholen zijn inderdaad niet zo maar vrij om lokalen te verhuren, wat over is valt terug naar de gemeente.  Er zal overleg zijn met de schoolbesturen, echter is alles zeer onvoorspelbaar. We zullen zeer voorzichtig zijn met het vorderen van lokalen.

ChristenUnie; overleg met schoolbesturen begrijp ik wel, echter moeten we voor de toekomst hier zelf niet meer over nadenken. Theo Venneman; de wetgeving heeft hier een bepalende rol in.

De voorzitter sluit, ondanks dat niet alle vragen beantwoord zijn, de vergadering.De vragen worden door het college betrokken bij de verdere planvorming rond huisvesting van scholen.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in