Pagina delen

Presentatie schetsontwerp voor het Hof van Heeckeren

Inhoud

De presentatie is als bijlage toegevoegd.

Behandeld in Forum van 1 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 9 maart 2015 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het plan Hof van Heeckeren. In het Hof van Heeckeren worden de Musea Zutphen en het team Archeologie gehuisvest.

De presentatie zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel zal een beeld worden geschetst van de actuele stand van zaken van dit project. Het tweede deel van de presentatie gaat in op het gemaakte schetsontwerp en planvorming tot nu toe.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
VVDA. van Dijk
StadspartijJ. Boersbroek
SPF. van Vliet
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
D66W.M. Voorham
ChristenUnieJ.J. Veenstra
CDAK.M. Warmoltz
BurgerbelangA.IJ. Pepers
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De presentatie bestaat uit twee delen. Eerst zal de ambtelijke ondersteuning een uitleg geven over het proces. Aansluitend zal de architect, Janneke Bierman, het conceptontwerp toelichten. De voorzitter geeft het woord aan het college.

College: De realisatie bestaat uit drie parallelle processen. De eerste is de bouwkundige kant. Daarnaast is er de verzelfstandiging van de musea. Ten slotte wordt er aan fondsenwerving gedaan voor de “losse inrichting”. Deze laatste lijkt voorspoedig te verlopen. Het doel is € 160.000,-

De ambtelijke ondersteuning geeft de presentatie over het proces. Aansluitend geeft de architect de presentatie over het ontwerp.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen aan het college te stellen.

D66: Mooi ontwerp. Een paar vragen. Hoe komt de voorgestelde samenwerking tussen het hotel en de Walburgiskerk tot uiting in het ontwerp? Hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van de tuin? Archeologie krijgt een eigen entree. Is Archeologie niet via de voorkant bereikbaar of krijgt het twee toegangen?

VVD: Mooi dat de zolder zichtbaar blijft. Hoe is de toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn en invaliden? Komt er kleine horeca in de vorm van catering? En hoe is de garderobe ingepast in het ontwerp?

Stadspartij: Onder de indruk van de presentatie. Hoe wordt in het ontwerp rekening gehouden met de historische tuin?

CDA: Een verrassend en veelbelovend ontwerp. De ramen gericht op de tuin helpen de bezoekers zich door het gebouw te oriënteren. Hoe gaat dat als de luiken gesloten moeten zijn i.v.m. de klimaatbeheersing? Zijn er alternatieven denkbaar?

BewustZW: Complimenten voor de presentatie. Het voldoet goed aan de voorwaarden die zijn gesteld. Bovenverwachting zelfs. Past het gehele ontwerp binnen de gestelde budgetten?

Burgerbelang: Mooi vooruitzicht dat het Hof van Heeckeren het 4e kwartaal 2016 gereed is. Wat wordt gedaan aan duurzaamheid? En wordt het gebouw energieneutraal? Is het oppervlak in het pand groot genoeg voor de musea en Archeologie, inclusief depotruimte? Of is elders ook nog depotruimte nodig? Kan er kleine horeca ontstaan in de Oranjerie? In Europa is de informatievoorziening in musea zeer divers. Hoe gaat de informatievoorziening in Zutphen werken?

PvdA: Mooi plan. Het gebouw vertelt eigenlijk de geschiedenis van de stad al. Het gebouw is zo mooi dat kleine details zoals iets te weinig vloeroppervlak, door de vingers moet worden gezien. De samenwerking wordt gezocht met het hotel en de Walburgiskerk. Vooral de Librije is interessant. Hoe wordt in het ontwerp opgenomen dat ook de aandacht voor de Librije wordt versterkt?

GroenLinks: De duurzaamheidsvragen zijn al gesteld. Verder is de exploitatie een aandachtspunt. Is er voldoende aandacht voor de logistiek binnen het gebouw voor het personeel? Zodat werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

ChristenUnie: Inderdaad een mooi plan. Een gewetensvraag aan de architect. Hebt u met dit ontwerp het onderste uit de kan weten te halen?

College: De nieuwbouw past binnen het beschikbare budget.

Er is depotruimte in het Stedelijk Museum en in de Dieserstraat. Dit blijft in de nieuwe situatie ook noodzakelijk.

Er komt geen grote horeca in het Hof van Heeckeren. Hiervoor gaat samenwerking gezocht worden met het hotel. De gesprekken met het hotel en de Walburgiskerk gaan voorspoedig. Ook de openstelling van de Librije wordt hierin betrokken.

Architect: De nieuwbouw in de tuin is alleen mogelijk aan de kant van de Gravinnenhofsteeg. Anders wordt de monumentale gevel te veel aangetast. In de plannen is opgenomen dat er een inpandige verbinding komt tussen het museum en het hotel.

Een eigen entree voor Archeologie is gewenst.

De entree via de Schelpenkoepel blijft gehandhaafd inclusief de aanwezige opstapjes. Voor mindervaliden en kinderwagens komt een entree aan de Gravinnenhofsteeg.

De garderobe is opgenomen in het plan. Deze komt in het bestaande gedeelte gecombineerd met een toiletvoorziening. Vanaf dit deel in het pand kan de rest van het museum afgesloten worden zodat de garderobe, toilet en de nieuw te bouwen multifunctionele ruimte afzonderlijk verhuurd kunnen worden.

Er is zeker aandacht voor de historische tuin. De nieuwbouw is zo klein mogelijk ontworpen om zoveel mogelijk van de tuin intact te houden. Tevens wordt het ontwerp van de tuin verder uitgewerkt met een landschapsarchitect. Dit is onderdeel van de planvorming.

Er wordt gedacht aan luiken die niet geheel afsluiten, maar toch de zon weren. Een soort rooster. Folie is minder geschikt omdat daarmee het zicht naar binnen wordt beperkt. De roosters kunnen door het personeel zelf bediend worden.

Duurzaamheid. Daar waar nodig wordt isolatie aangebracht of vervangen. De nieuwbouw wordt energiezuinig ontworpen. Bestaande installatietechnieken worden benut. Maar wel binnen de kaders en mogelijkheden van het gebouw. Zo duurzaam mogelijk!

Koffie in de Oranjerie is niet het uitgangspunt. Maar wellicht dat met een vorm van catering hierin wel mogelijkheden gevonden kunnen worden.

Interne logistiek. De aanvoer van kunststukken gaat plaatsvinden via de Gravinnenhofsteeg. Er komt een grote lift en een takel om grote voorwerpen te kunnen hijsen. Daarnaast in de interne logistiek nog onderwerp van studie.

Het onderste uit de kan? Leuke vraag. Het is een enorme puzzel. We zijn een heel eind maar het is nog wel een hele strijd om alle functies goed in te kunnen passen waarmee recht gedaan wordt aan het gebouw. Maar het zier er positief uit.

Burgerbelang: Kunnen alle gewenste vierkante meters gerealiseerd worden in het ontwerp? Hoe is de relatie met de motie “blik op het ’s Gravenhof”, het eventueel autovrij maken?

College: Er kan minder vierkante meters gerealiseerd worden dan in het Programma van Eisen vermeld. Om recht te doen aan de collectie en het gebouw worden zowel de multifunctionele ruimte kleiner als ook het kantoorgedeelte en het depot.
Ten aanzien van de motie komt er een procesvoorstel. Het lijkt verstandig om het toch een beetje los te koppelen. Maar uiteraard moet in dit ontwerp wel de omliggende ruimte meegewogen worden.

PvdA: Betekent de samenwerking met het hotel en de Walburgiskerk ook dat zij bijdragen in de kosten?

College: Als de aanpassing vereist is vanuit het functioneren van het Hof van Heeckeren dan zal er waarschijnlijk niet bijgedragen worden. Logistieke aanpassingen binnen het hotel zelf zullen voor eigen rekening zijn.

De voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in