Pagina delen

Presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen

Inhoud

Zie de bijlagen voor het schetsontwerp.

Behandeld in Forum van 10 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Gemeente Zutphen heeft de ambitie om de IJsselkade voor 2020 om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark waar inwoners en toeristen graag komen. Met het oog hierop is door een extern bureau het schetsontwerp Herinrichting IJsselkade Zutphen gemaakt. Er vindt nu eerst een presentatie plaats, besluitvorming komt later. Na de besluitvorming wordt het ontwerp voor de herinrichting stapsgewijs verder uitgewerkt.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66H. Lindeboom
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen, en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan de inspreekster mevrouw J. van Dalen.

Mevrouw Van Dalen neemt het woord en stelt zichzelf voor. Zij spreekt namens de stichting in oprichting “Warnsveld op 1 lijn”. Deze stichting heeft dezelfde ambitie als het programma Rivier in de Stad, maar dan om Zutphen noord, Warnsveld, Leesten en Zutphen zuid beter op de kaart te zetten. Het plan voorziet in de herinrichting van het gebied dat vrijkomt als de bovengrondse hoogspanningslijnen op het tracé Zutphen noord Warnsveld en Leesten verdwenen zijn. Zij willen daar een groene strook realiseren. Dit plan is afgelopen 6 februari in Warnsveld gepresenteerd. Mevrouw Van Dalen verzoekt deze plannen mee te nemen in de plannen voor de IJsselkade. Het plan zet Zutphen en Warnsveld en de twee rivieren op de kaart. Dat heeft een meerwaarde, een sterke economische impuls aan werkgelegenheid in bouw en onderhoud, toerisme en horeca. De volledige tekst is bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang vraagt wanneer de stichting definitief bestaansrecht heeft.

Mevrouw Van Dalen verwacht dit voorjaar.

De VVD vraagt zich af of het wel verstandig is om de beide gebieden aan elkaar te koppelen, verwacht niet dat door de koppeling een bepaalde cofinanciering kan ontstaan. Hij denkt niet dat dat lukt en adviseert om dit redelijk gescheiden te houden, ze kunnen wel parallel lopen.

Mevrouw Van Dalen vraagt aan de VVD of hij voor de stichting in oprichting mogelijkheden ziet om concreet aan de slag te gaan.

De VVD verwijst naar de presentatie in Warnsveld. Mogelijkheden in de stichting laat hij graag over aan de initiatiefnemers.

Mevrouw Van Dalen ziet als meerwaarde als straks een aaneengesloten gebied van Berkel naar IJssel gaat, dat kan toeristen aantrekken.

De voorzitter geeft het woord aan het college en daarna aan de heer Bron voor de presentatie.

Het college geeft aan dat de herinrichting van de IJsselkade een deelproject van het programma Rivier in de Stad is. Het ontwerp is voorlopig vastgesteld door het college. We hebben de ontwerpen in de afgelopen tijd met de klankbordgroep, de gemeenteraad en bewoners besproken. Vanavond wordt het ontwerp informerend gepresenteerd. Daarna wordt het definitief vastgesteld door het college en komt het definitieve stuk ter kennisgeving naar de raad.

De heer R. Bron, landschapsarchitect bij bureau Hosper geeft de presentatie. De slides zijn bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter bedankt de heer Bron en geeft het woord aan de fracties.

D66 spreekt zijn waardering uit voor het plan, maar vraagt zich af of de muziekkoepel niet te ver weg ligt, kan deze niet meer richting de kiosk worden gebracht?

Staande op de Groenmarkt heeft de toerist geen zicht op de IJsselkade, kan er iets komen dat een aanzuigende werking heeft dat mensen vanaf de markt naar de IJssel gaan?

Er worden 85 parkeerplaatsen verplaatst naar achter het station, is er wel gekeken naar de economische gevolgen van deze bewegingen in afstanden die mensen straks moeten maken voor dagelijkse boodschappen op de markt?

De heer Bron antwoordt dat er overleg is geweest met een van de initiatiefnemers om de koepel nieuw leven in te blazen. Hij gaf aan dat de koepel wel gebaad is bij een zekere rust en de koepel goed tot zijn recht komt op de huidige plek. De heer Bron antwoordt dat we de zichtlijnen vrij houden en er geen element voor plaatsen.

Hij denkt dat de parkeergarage niet te ver weg is, de brug over de Berkel is wel een goede aanvulling daarop. We kunnen het goed inpassen, zodat geen waardevol groen verloren gaat.

De ambtelijk ondersteuner E. Koning geeft aan dat er verkeerskundig onderzoek is geweest. Er is een parkeerbalans gemaakt, ook is gekeken naar de huidige bezetting op de IJsselkade. Er blijven sowieso veel parkeerplaatsen gehandhaafd. De parkeerbalans geeft aan dat er een overcapaciteit aan betaalde parkeerplaatsen is op de IJsselkade. We compenseren in het gebied middels dubbelgebruik van het vergunningplaatsen en bezoekersparkeren.

GroenLinks vraagt zich af of we niet beter in dit plan een toegang naar de parkeergarage aan de noordzijde van het station kunnen voorzien, waarom moet er een brug over de Berkel?

De heer Bron geeft aan dat de brug over de Berkel is als kans geopperd door ondernemers en bewoners., niet als voorwaarde Er zullen sowieso goede verbindingen komen richting Noorderhaven.

De ChristenUnie wil weten hoe de planning is als straks het verkeer over de IJsselkade wordt verminderd, en willen we ook vrachtverkeer op de IJsselkade die daar niet hoort, weren?

Burgerbelang wil weten hoe we voorkomen dat fietsers niet onderuit gaat op het houten board. Als de parkeergarage niet doorgaat, hoe wordt het aantal parkeerplaatsen dan ingevuld? En welke gebieden lopen onder bij hoogwater?

De heer Bron geeft aan dat bij hoogwater alleen op de bovenkade watervrij kan worden gefietst.

PvdA vraagt of er gekeken is naar de valrisico’s voor kinderen vlak bij het water, nu daar trappen bedacht zijn.

Het is de bedoeling dat de plannen voor 2020 worden gerealiseerd, we hebben al een aantal grote projecten staan. In hoeverre kunnen we dit als gemeente nog financieel aan?

Als we parkeerplaatsen gaan opheffen bij het IJsselpaviljoen, hoe wordt dan voorzien in de parkeerbehoefte van mensen van het ROC?

De heer Bron geeft aan dat het ontwerp zo goed mogelijk rekening houdt met de veiligheid van kinderen. De kade is nu over de hele linie hoog. Door het ontwerp kun je met de grootte van de blokken al aangeven waar het wel en niet veilig is. En met een goede onderwaterbodem kan het kind eerst nog even staan en niet gelijk meegenomen worden door de stroming. Wil je voorkomen dat een kind in het water valt, dan moet je overal hekjes plaatsen. Daar kiezen we op dit moment niet voor en past niet bij de andere functies voor bijvoorbeeld cruises. Door het ontwerp en de uitstraling is de verwachting dat het wel goed gaat, hier zijn voorbeelden van zoals Venlo, Keulen en Hamburg. Bedenk ook dat als een kind op de eerste traptrede valt, het nog niet gelijk in het water ligt, wat nu wel het geval zou zijn. Het waterkunstwerk vraagt speciale aandacht voor de veiligheid voor kinderen.

De VVD vraagt zich af wat er met de plannen voor ondergronds parkeren op de IJsselkade is gebeurd die in het verleden zijn gepresenteerd.

Een paar jaar geleden is de kadermuur gerestaureerd, in hoeverre gaat dit ten kosten van of blijft dit nog behouden?

In relatie tot de kadermuur: is er nog een bijdrage van Rijkswaterstaat te verwachten?

Hij vraagt zich af hoe het verkeer wel verminderd kan worden, want het is een hoofdverkeersader naar het station, de Mars en IJsselkade.

Hoe vindt de doortrekking naar Noorderhaven plaats?

Hoe zit het met de bereikbaarheid met al die trappen voor mensen met rollators of rolstoelen?

En hoe zit het met de kosten? Hij heeft ooit eens gezien dat het plan voor de gemeente twee miljoen euro kost plus cofinanciering van de provincie van twee miljoen euro.

De SP vraagt zich af of er niet te weinig invalide parkeerplaatsen overblijven, van de twee zal er een overblijven.

De Stadspartij wil weten in hoeverre de hoogte van de nieuw te bouwen kadermuren het zicht vanaf de IJsselkade op de IJssel zal wegnemen.

En in hoeverre komen de beoogde bomen ook werkelijk boven de daklijsten uit, voor de Stadspartij is het belangrijk dat het formaat past bij de grandeur van de kade.

Is de fietsroute volledig hoogwatervrij? Zo niet, wat is dan de noodroute?

Op het moment dat er passagiersschepen aanleggen, dan zijn tientallen taxi’s en bevoorrading nodig, hij heeft hier echter geen plek voor gezien in het ontwerp. Graag een toelichting.

Het CDA dankt voor de fraaie presentatie en vraagt zich af hoe we de gladheid van het hout voorkomen kunnen.

En hoe worden de burgers in een vroegtijdig stadium betrokken in verband met het verdwijnen van parkeerplaatsen en het plaatsen van lichtpunten?

Daarnaast vraagt hij naar de mogelijkheden voor verplaatsing van het nabij gelegen tankstation op termijn, hij vindt het tankstation namelijk niet zo fraai.

De heer Bron geeft aan dat er een reguliere oplossingen is om gladheid tegen te gaan, bijvoorbeeld een anti-sliplaag net als bij jachthavens. Hier zijn voorbeelden van.

GroenLinks complimenteert het college met het initiatief om hier iets moois van te maken. Hij heeft echter moeite om het totale principe waar het college de IJsselkade vanuit benadert, te ontdekken in de presentatie.

Hij is voorstander van meer groen in de stad, maar ook het zicht op de witte IJsselfront. Deze twee bijten elkaar, gaat dat wel goed?

Hij is nog niet overtuigd van het nut van de fietsbrug over de Berkel.

Hij vraagt zich daarnaast af waarom we zouden moeten investeren in een nieuw waterkunstwerk, terwijl er al een ligt. De financiën zijn namelijk een heikel punt op dit moment.

De heer Bron geeft aan dat er niet sprake is van een nieuw kunstwerk, het is het bestaande kunstwerk dat in het ontwerp wordt meegenomen.

Stadsbelang vindt het plan er goed uitzien. Hij mist echter de financiële paragraaf. Hij vraagt zich af of die kunstwerken echt een noodzaak zijn. Het hele plaatje an sich is al een kunstwerk. En zijn de drie verkooppunten van horeca (IJsselpaviljoen, structurele kiosk en tijdelijke kiosk in de zomer) niet wat veel?

Het college antwoordt dat er een boekje is met daarin de financiële paragraaf. Hij zegt toe dit boekje digitaal ter beschikking te stellen aan de forumleden.

Gezien de krappe tijd die nog resteert in deze vergadering, stellen de VVD en daarna Stadsbelang voor de vergadering te schorsen en een extra forum van een uur te wijden aan dit onderwerp inclusief de financiële paragraaf die dan voor die tijd beschikbaar komt voor de forumleden.

De overige forumleden stemmen in en de voorzitter schorst de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 24 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Gemeente Zutphen heeft de ambitie om de IJsselkade voor 2020 om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark waar inwoners en toeristen graag komen. Met het oog hierop is door een extern bureau het schetsontwerp Herinrichting IJsselkade Zutphen gemaakt. Er vindt eerst een presentatie plaats, besluitvorming komt later. Na de besluitvorming wordt het ontwerp voor de herinrichting stapsgewijs verder uitgewerkt. Tijdens het Forum van 10 februari 2014 is de presentatie gehouden. Er was echter te weinig tijd voor discussie waarop het Forum is geschorst. Het college komt met schriftelijke antwoorden op de op 10 februari 2014 gestelde vragen. Op 24 februari vindt de voortzetting plaats.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 24-02-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze vergadering over het schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen. De vergadering van 10 februari waarin een presentatie van het schetsontwerp werd gegeven, is toen geschorst omdat er onvoldoende tijd was om alle vragen te beantwoorden. Het college heeft inmiddels de nog openstaande antwoorden beantwoord en de financiële paragraaf beschikbaar gesteld. Vanavond is het vervolg, maar de vergadering staat oordeelsvormend op de agenda. De voorzitter vraagt zich af of dit juist is. De voorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang vraagt aan het college of de vergadering inderdaad oordeelsvormend is.

Het college antwoordt dat dit niet juist is, de vergadering van vanavond is informerend.

Stadsbelang vraagt zich nog steeds af of de drie horecatentjes elkaar niet bijten of versterken. Daarnaast wil Stadsbelang weten of de motie die de VVD en Stadsbelang vanavond indienen, bij de herinrichting van de IJsselkade kan worden betrokken. De motie heeft namelijk ook betrekking op de IJsselkade.

Het college antwoordt dat het nog niet zeker is dat er drie horecagelegenheden komen, tot nu toe is één daarvan zeker, het bestaande IJsselpaviljoen. In het forum van 10 februari is gezegd dat er een parkeerbalans is opgesteld. Met de nieuwbouw van een parkeervoorziening bij het station kunnen we de parkeerplaatsen compenseren. Daarnaast krijgt het gebied de mogelijkheid voor dubbel gebruik voor vergunninghouders en betaald parkeren. Hiermee ontstaan in het gebied ruim voldoende parkeerplaatsen. Vergunningplaatsen blijven sowieso gehandhaafd. De motie voor parkeren bij het oude Aventus zou volgens de parkeerbalans niet nodig zijn. Het parkeerterrein bij Aventus is slecht bezet. In dit plan is voor een andere oplossing gekozen.

De ChristenUnie verwijst naar het Groenstructuurplan waarin de beplanting op grotere afstand is bedacht, maar nu wordt in het schetsontwerp dezelfde afstand aangehouden. Graag verduidelijking.

De groeninrichting is afgestemd met de vastgestelde groenatlas, die toevoeging van groen aan de IJsselkade beoogt. Er komt meer groen over de gehele linie. Dit zijn andere afstanden dan de huidige kastanjes.

Het CDA vraagt om meer uitleg over de mogelijkheden voor verhuizing van het Shell benzinestation.

Het college antwoordt dat we veel geld moeten neerleggen om het tankstation over tien jaar te verhuizen.

Het CDA vraagt het college of hij dit iets kan concretiseren.

De ambtelijk ondersteuner antwoordt dat de grond in eigendom is van de NS en Shell de uitbater is van het tankstation. Er zijn gesprekken met beide partijen geweest en daaruit bleek dat verhuizing van het tankstation vier miljoen euro zou kosten. Dit kan onderhandelingsinzet zijn, maar geeft wel een richting dat het veel geld gaat kosten.

De Stadspartij wil graag meer duidelijkheid op een aantal gestelde vragen: Hoe zit het met de taxi’s en bevoorrading die nodig zijn op het moment dat er Rode Kruis boten aanleggen? Hoe zit het met het zicht van de woningen op de begane grond op de IJssel? In hoeverre komen de beoogde bomen ook daadwerkelijk boven de daklijsten uit? En hoe heeft de Fietsersbond gereageerd op de plannen voor fietsers op de locatie van de Vispoorthaven/Bult van Ketjen?

Het college antwoordt dat er gekeken is naar de bereikbaarheid, zodat mensen met een rolstoel of bevoorrading bij een riviercruise met minder validen, ook bediend kunnen worden. In het schetsontwerp is de hoogte van de bomen nog niet bekend. Er komen in ieder geval meer bomen. Er is met omwonenden en de Fietsersbond gesproken. Beiden zitten in de klankbordgroep. De Fietsersbond vindt het schetsontwerp een mooi plan.

De Stadspartij verwijst naar een onderzoek dat de Fietsersbond heeft uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het type kruisingen dat hier bedacht is, veel slachtoffers kan geven. Heeft de Fietsersbond dit meegenomen?

De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat de oplossing voor fietsers bij de locatie Bult van Ketjen verder wordt uitgewerkt in overleg met de Fietsersbond.

Het college geeft aan dat de meeste mensen de woonkamer op de eerste verdieping hebben. De verhoging van de kademuur met een of twee meter is een wettelijk voorschrift. Wel gaat de kademuur iets richting de IJssel, zodat de hoek anders wordt. De Fietsersbond kan dit nog het aankomende overleg van de klankbordgroep inbrengen.

De SP wijst erop dat automobilisten over de hele weg de IJssel niet meer kunnen zien door de verhoogde kademuur.

De ambtelijk ondersteuner antwoordt dat er ook openingen in zitten. Als de verhoging van de kademuur een wettelijke bepaling wordt, dan hebben wij weinig invloed. Er is wel iets in te passen, maar daar zit een beperking aan.

GroenLinks verbaast zich hierover: Er worden maatregelen genomen om de rivier de ruimte te geven en hij kan zich niet herinneren dat de kade ooit is overstroomd, waarom moet de kademuur dan verhoogd worden?

De ambtelijk ondersteuner antwoordt dat het voorschrift er nog niet is en dus nog niet is vastgesteld.

De SP vraagt of een demontabele kademuur is onderzocht.

De ambtelijk ondersteuner geeft aan dat hij allerlei ideeën aangereikt krijgt, waaronder ook doorzichtige muren. We zijn nog niet zover om het concreet te maken. Hij wil eerst zien wat wettelijk verplicht wordt.

De SP raadt aan om naar het voorbeeld in Zaltbommel te kijken.

Stadsbelang vraagt aan de Stadspartij: op de IJsselkade staan al bomen, gaat het dan om meer bomen?

De Stadspartij geeft aan dat de huidige kastanjes verwijderd worden en dat er meer bomen terug gepland worden.

De PvdA is benieuwd welke gevolgen het langer spreiden van de plannen -stel tot 2025- voor de subsidies heeft.

Burgerbelang verwijst naar de afgelopen presentatie en benoemt dat hij de geschetste plaatjes fantastisch vindt. Burgerbelang wil graag weten wat de te verwachten subsidiepotjes zijn. Hij vraagt waar informatie te vinden is over de financiën voor de rivierverruiming. Hij sluit aan bij de vraag van het CDA over de verhuizing van het tankstation, hij heeft de indruk dat meer mensen het tankstation op die plek niet fraai vinden.

Het college antwoordt dat het tweede deel van het Stadscontract nu aangevraagd wordt. Het Stadscontract kent deadlines, de huidige zijn tot 2020. Als het geld dan niet op is, lopen we de kans dat het geld teruggetrokken wordt. We proberen ook nieuwe subsidies aan te vragen, zoals subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed of EFRO. De financiën over de rivierverruiming zijn opgenomen in het gebiedsplan dat in november 2013 door de raad is vastgesteld.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en vraagt aan het college wat de volgende stap en de planning is.

Het college geeft aan dat het vaststellen van het schetsontwerp een bevoegdheid van het college is. Het college verwacht het in maart vast te stellen. Vervolgens wordt het ter kennisgeving gestuurd naar de raad.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad