Pagina delen

Presentatie Risicomanagement en foutencultuur

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 12 januari 2015 is in het forum een presentatie gegeven over de implementatie van  risicomanagement. Daarbij is aangegeven dat een positieve foutencultuur van belang is voor het succes van risicomanagement. Het forum heeft gevraagd om nadere informatie over de positieve foutencultuur in onze organisatie. Ter afdoening van de toezegging wordt een presentatie gehouden. Er zal ingegaan worden op de relatie tussen risicomanagement en foutencultuur en we presenteren de resultaten uit de enquête over foutencultuur die uitgezet is in de organisatie.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Doordat in het begin van deze vergadering het vereiste quorum niet gehaald werd, is deze vergadering later van start gegaan, toen het vereiste quorum wel werd gehaald.

Voorzitter: Gezien de korte resterende vergadertijd geef ik eerst het woord aan het College.

College: Gezien de tijd is het beter om meteen over te gaan naar de presentatie.

Ambtelijke ondersteuning geeft de presentatie, zie hiervoor de bijlage.

Voorzitter: We hebben nog 8 minuten de tijd, wil het College nog iets toevoegen aan de presentatie?

College: Laten we eerst de vragen maar behandelen.

GroenLinks: Wordt er reëel begroot of zo krap mogelijk; worden daarbij risico's genomen?

CDA: Het is typisch dat er zoveel enquêtes tegelijkertijd worden gehouden, het is goed als dat in de toekomst niet nog een keer gelijktijdig gebeurt.

Burgerbelang: De enquête geeft met name de beleving van de ambtenaren weer, dit kan haaks staan op de realiteit. Het benoemen van fouten was lange tijd taboe in Zutphen, vergelijk de kwestie met onderwijshuisvesting. Vergelijk ook het rapport "Sterk bestuur in Gelderland".

VVD: Bij de Forumvergadering over dit onderwerp van 12 januari 2015 is gevraagd om raadsleden mee te nemen in het verhaal, dat is niet gebeurt. Hoe staat het college hierin?

PvdA: Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de VVD. Verder maken wij ons zorgen over de grafiekjes met de nummers 2 en 3: een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit onderwerp zou continu op de agenda van de organisatie moeten staan op alle niveaus.

D66: 32% respons is erg laag. Volgens de literatuur over risicomanagement kan aan zo'n lage respons duiding worden gegeven. Door deze lage respons veronderstel ik alleen maar reacties van mensen die positief zijn over de foutencultuur.

Voorzitter: Gezien de tijd verzoek ik het college om schriftelijk te reageren op de gestelde vragen.

College: Akkoord.

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in