Pagina delen

Presentatie Risicomanagement - balans tussen risico’s nemen en beheersen

Inhoud

De presentatie staat in de bijlage.

Behandeld in Forum van 12 januari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 26 maart 2012 is door de raad de notitie Risicomanagement vastgesteld. 
Om risiciomanagement goed in te bedden heeft het college een systeem (Naris) aangeschaft om risico's te kunnen bewaken en zonodig tijdig te kunnen bijsturen.
Op 11 april 2013 is vervolgens Projectplan Implementatie Risicomanagement aan het forum gepresenteerd.
Per 1 januari 2015 loopt het implementatietraject rond risicomanagement af en gaat dit tot de reguliere werkzaamheden behoren.
Ter afronding van de projectopdracht verzorgt het college een presentatie voor het Forum, waarin wordt geïnformeerd over op welke wijze risicomanagement is ingevoerd en hoe risicomanagement vanaf 1 januari wordt georganiseerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-01-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPF. van Vliet
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat het onderwerp van deze forumvergadering een presentatie over risicomanagement betreft.  In maart 2012 is door de Raad de notitie Risicomanagement vastgesteld. Om risicomanagement goed in te bedden heeft het college een systeem (Naris) aangeschaft om risico's te kunnen bewaken en zo nodig tijdig te kunnen bijsturen. In april 2013 is vervolgens Projectplan Implementatie Risicomanagement aan het forum gepresenteerd.

Per 1 januari 2015 loopt het implementatietraject rond risicomanagement af en gaat dit tot de reguliere werkzaamheden behoren.

Ter afronding van de projectopdracht verzorgt het college een presentatie voor het Forum, waarin wordt geinformeerd over op welke wijze risicomanagement is ingevoerd en hoe risicomanagement vanaf 1 januari 2015 wordt georganiseerd.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft als aanvulling op de inleiding van de voorzitter aan, dat in de voorgaande raadsperiode vaak is gevraagd naar risicomanagement in de zin van risicomanagement invullen en implementeren. De resultaten hiervan worden vanavond aan het Forum gepresenteerd.

Dan volgt de presentatie door de ambtelijke ondersteuning. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie.

Na de presentatie vraagt de voorzitter aan de fracties of er vragen zijn.

Burgerbelang geeft aan dat het implementatietraject rond risicomanagement een lang proces is geweest, maar dat het eigenlijk nu pas begint met de uitvoering ervan.

De fractie vraagt zich het volgende af: van de 9 aangestelde risicocoordinatoren is er 1 risicocoordinator voor het Sociaal Domein, is dat niet te weinig gezien de dynamiek waarin het Sociaal Domein zich begeeft?

En is de beweging naar een positieve foutencultuur geen valkuil? Hoe is dat ontwikkeld?

ChristenUnie vindt de presentatie een helder verhaal en spreekt haar dank daarvoor uit.

De fractie vraagt zich af in hoeverre is het intrument risicomanagement geimplementeerd in de zin van gebruik? Hoe worden de risico's gemanaged?

De VVD komt met een interruptie: de decentralisatie van een jaar geleden is heel anders dan de decentralisatie van nu; jammer dat ChristenUnie met deze vraag komt.

De PVDA vindt de presentatie ook een helder verhaal en spreekt haar dank daarvoor uit.

De fractie geeft aan dat als onderdeel van risicomanagement de risco's tegenover het weerstandsvermogen worden afgezet. Het is ongewenst om verschillende potjes te hebben om risico's per project tegen te gaan. Het is wenselijk om de risico's op 1 plek tegen te gaan, om weerstandvermogen op 1 plek te hebben. Zijn er binnen het risicomanagement verschillende potjes om risico's tegen te gaan?

En kunnen decentralisaties nog frequenter worden gepeild dan nu gebeurd?

Hoe wil het college risicomanagement toepassen bij verbonden partijen?

Is het Plein hier ook bij aangehaakt?

Het CDA vindt de presentatie ook een helder verhaal en spreekt haar dank daarvoor uit.

Worden de niet financiele risico's op dezelfde wijze beschreven als de financiele risico's: oorzaak en gevolg?

Zijn er nog knelpunten waar de raad eventueel wat mee moet?

De VVD wil dat er naast de financiele risico's ook wordt gekeken naar andersoortige risico's.

Verder wordt opgemerkt dat de Burap zo omvangrijk is, dat ervoor moet worden gewaakt dat het met de toevoeging van een extra paragraaf risicomanagement nog onoverzichtelijker wordt.

Verzocht wordt om de raad mee te nemen in het denken in risico's, zoals is toegezegd in mei 2013.

D66 geeft als reactie op de opmerking van VVD aan dat de Burap inderdaad omvangrijk is, maar dat de programmacommissie nu bekijkt of de Burap efficienter kan.

Gevraagd wordt of op 1 centrale plek de risico's kunnen worden gedekt, dus 1 weerstandsvermogen.

Gevraagd wordt tot welke hoogte het weerstandsvermogen mag zakken?

Stadspartij wil weten hoe de kansbepaling op risico's plaatsvindt.

Gevraagd wordt hoe in de gemeentelijke organisatie een foutencultuur wordt beleefd: worden fouten erkend in de organisatie?

Zijn alle risico's in beeld gebracht?

De voorzitter geeft het wordt aan het college.

Het college geeft aan dat de vragen van Burgerbelang inmiddels zijn beantwoord door de VVD.

Risicomanagement is een lopend proces waarin risico's worden afgewogen.

Voor het Sociaal Domein is op dit moment 1 risicocoordinator aangesteld. Dat is genoeg. Indien blijkt dat dit niet voldoende is, dan komen we er gauw genoeg achter. Het projectburo risicomanagement loopt nog een paar maanden door.

De ambtelijke ondersteuning beantwoord de vraag hoe de foutencultuur op dit moment in de gemeentelijke organisatie wordt beleefd. Aangegeven wordt dat er sprake is van een cultuur waarin risico's open benoemd kunnen worden.

Het college geeft aan dat het niveau van het weerstandsniveau nu op 1,67 staat. Wanneer dit zakt naar rond de 1, dan is er sprake van een probleem.

D66 vraagt of er al over nagedacht is welke maatregelen genomen gaan worden wanneer het weerstandsvermogen zakt naar rond de 1.

Het college geeft aan dat dat nu niet aan de orde is. In dit forum wordt de invoering van het risicomanagement in de gemeentelijke organisatie gepresenteerd. Wanneer het weerstandvermogen naar beneden zakt, zullen er zeker maatregelen genomen gaan worden. Echter, een weerstandsvermogen richting de 2 wordt ook niet nagestreefd.

Het college geeft verder aan, dat het weerstandsvermogen zich op 1 centrale plek bevindt: er zijn geen potjes onvoorzien.

PVDA reageert hierop met het volgende. Zijn er geen potjes onvoorzien noch voor onvoorziene risico's noch voor onvoorziene ontwikkelingen?

CU geeft aan dat het denkbaar is dat er een potje onvoorzien bestaat, bijvoorbeeld voor tegenvallers gedurende een traject.

PVDA geeft aan dat het hebben van veel potjes onvoorzien als risico heeft dat veel geld blijft hangen in plaats van dat het geld wordt teruggeven aan de algemene middelen.

Streven is naar 1 pot weerstandsvermogen omdat alle risico's zich echt niet op het zelfde moment zullen voordoen.

CU vraagt of het college hierover nog een keer met een visie komt.

Het college vindt dat een goed voorstel, een goede discussie.

De voorzitter vraagt of het college hiermee een toezegging doet.

Het college reageert hier bevestigend op.

GroenLinks geeft aan te neigen naar het standpunt van de PVDA in deze, te weten kunnen decentralisaties nog frequenter worden gepeild dan nu gebeurd?

Het college geeft aan dat er maandelijks wordt gerapporteerd over het verloop van decentralisaties, de planning en de controle. De organisatie van risicomanagement loopt echter pas vanaf 1 janauri van dit jaar. In februarie 2015 kan een beter beeld gegeven worden dan nu.

De ambtelijke ondersteuning gaat in op risicomanagement, de verbonden partijen en op het Plein. De risicocoordinatoren nemen de risico's van de verbonden partijen mee bij de risicoinventarisatie. Het Plein is hier niet bij aangehaakt. De risico's van het Plein worden echter wel meegenomen bij de inventarisatie.

CU geeft aan ervan te schrikken dat het Plein niet is aangehaakt bij het risicomanagement.

Het college geeft aan dat het Plein hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft, het college heeft daar geen zeggenschap over.

D66 vraagt of de risico's van het Plein accuraat kunnen worden ingeschat als het Plein zelf niet is staat is om de risico's in te schatten.

VVD geeft aan dat deze vraag van D66 ergens anders thuishoort.

Het college geeft aan dat het college in de huidige samenstelling pas sinds 6 maanden (sinds het aantreden van het nieuwe college) hiermee bezig is, maar dat er sprake is van gescheiden verantwoordelijkheden.

PVDA vraagt zich af of het Plein geen behoefte heeft aan meer informatie? Of het college overweegt om het systeem Naris bij het Plein te implementeren?

Het college geeft aan dat dit niet door nieuwe college bij het Plein is aangegeven.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan, dat dit voorstel wel aan het Plein kan worden gedaan.

PVDA vraagt welk risicomanagement het Plein hanteert en of zij mogelijkheden zien om zich aan te sluiten bij het stadhuis?

Het college geeft aan het voorstel over te nemen.

Het CDA vindt het een knelpunt dat in Naris de verschillende risico's in een risicoinventarisatie worden beschreven, maar dat er geen inschatting van de gevolgden wordt beschreven.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er voor de verschillende klassepercentages een klassentabel bestaat met 5 klassen. Ook los van die klassen kun je nader specificeren.

VVD geeft aan dat de tabel als hulpmiddel fungeert.

PVDA vraagt of klanten ook gebruik kunnen maken van de expertise van Naris?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat kan en dat dat ook is gebeurd bij de implementatiefase. De risicocoordinatoren en de risicomanager zijn nu echter geschoold waardoor zij het zelf kunnen en de hulp van Naris niet meer nodig hebben.

De tijdsbesteding van de risicomanager is nu nog ongeveer een halve fte. Als het werk straks meer geroutineerd is, zal 15 uur per week volstaan. De risicocoordinatoren zijn gemiddels 2 uur per week bezig. Wel zal er af te toe sprake zijn van piekperiodes waarin de tijdsbesteding meer dan 2 uur per week zal zijn.

Het CDA vraagt of er nog knelpunten zijn waar de raad eventueel wat mee moet?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er beheersmaatregelen worden geformuleerd.

VVD vraagt of het college in overweging wil nemen of raadsleden hierover dieper en breder geinformeerd kunnen worde?

Het college vraagt of bedoelt wordt dat de raadsleden in een andere sessie wegwijs worden gemaakt in de risico's?

VVD wil breder geinformeerd worden over de positieve foutencultuur.

CU vraagt hoe VVD zich dat voorstelt?

VVD verzoekt om een extra bijeenkomst voor raadsleden over dit onderwerp.

Het college vindt het goed dat hier vanuit de raad aandacht voor is en zegt een extra Forum of bijeenkomst over dit onderwerp voor raadsleden toe.

De voorzitter geeft aan dat er twee toezeggingen zijn gedaan en vraagt of voor het overige de vragen van de fracties naar tevredenheid zijn beantwoord.

De fracties geven aan dat hun vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.

De voorzitter bedankt het college en de ambtelijke ondersteuning en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in