Pagina delen

Presentatie rapport van Van Netten

Inhoud

 

Zie de bijlagen.

 

Behandeld in Forum van 17 maart 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het rapport van Van Netten wordt gepresenteerd door de heer Van Netten. Dit rapport geeft voor Zutphen een reflectie op het rapport Sterk Bestuur in Gelderland. Het Forum wordt gepresenteerd in theateropstelling. Tijdens dit Forum is er alleen ruimte voor verhelderende vragen. De raadswerkgroep die ter zake is ingesteld houdt zich bezig met de verdere uitwerking van het rapport.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 17-03-2016 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en A. Verwoort
SPM.J. ten Broeke en E. Müller
D66W.M. Voorham en H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink, F.J.M. Heitling en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn en C. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim en J. Boersbroek
VVDB. van der Veen, H. Hissink, A. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp, A. van Dijken en R.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de Forumvergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Van Netten. De procedure van de bijeenkomst wordt geschetst: na een korte inleiding van portefeuillehouder De Jonge zal de heer Van Netten het door hem opgestelde rapport presenteren. Het rapport is een reflectie op het rapport Sterk Bestuur in Gelderland. Na afloop van de presentatie is er voor de aanwezige fractieleden alleen ruimte voor verhelderende vragen. Er is thans geen ruimte voor debat; dat vindt op een later moment plaats. Aanwezige inwoners hebben ook gelegenheid een reactie te geven op de presentatie. De voorzitter meldt tenslotte dat op 18 april 2016 een vervolgbijeenkomst staat gepland over het onderwerp.

Wethouder De Jonge geeft een korte inleiding over de aanleiding en totstandkoming van het rapport Van Netten.

De heer Van Netten geeft een presentatie over het door hem opgestelde rapport (zie bijlage).

Na afloop van de presentatie worden de volgende vragen gesteld:

VVD: vraagt naar de kansrijkheid van Cleantech als profiel (gaat dat 'swingen' komende jaren?). Hoe verhoudt zich de economische kracht van Cleantech tot de centrumfunctie van Zutphen voor de Achterhoek.

Van Netten: met betrekking tot clustervorming liggen er kansen in Oost Nederland (bijvoorbeeld Zwolle, Apeldoorn, universiteit Twente). De ontwikkelingen van Cleantech schat hij kansrijk in. Cruciaal is wel hoe hoge scholen en universiteiten hierin acteren en of overheden in staat zijn om verbindingen te leggen. Verzorgingsgebied van Zutphen daarentegen is klein (Brummen, Voorst en een deel van Lochem). 

Stadspartij: kan Zutphen enerzijds samenwerken met de regio Stedendriehoek en zich anderzijds ontwikkelen als 'culturele board' van de Achterhoek? 

Van Netten: de focus van samenwerking in de Stedendriehoek ligt op gebied van economie (werkgelegenheid). Op gebied van recreatie en toerisme werkt Zutphen nu vooral samen met de Achterhoek. Dat kan zo blijven. Wel is opgevallen dat recreatie en toerisme in de Achterhoek geen onderwerp is met prioriteit. 

ChristenUnie: wat moet Zutphen als eerste doen om door de partners in de Stedendriehoek weer serieus genomen te worden?

Van Netten: zorg dat bestuurders en ambtenaren weten wat ze te zoeken hebben in de Stedendriehoek. Zorg ook dat nagedacht wordt over programma's en projecten die de economie en het vestigingsklimaat van Zutphen kunnen versterken. Kies voor profiel. Partners zijn dan in potentie bereid om Zutphen te steunen. 

GroenLinks: het is belangrijk om op strategisch niveau te denken en ambtelijke capaciteit in te zetten. Dit vraagt ambtenaren met een behoorlijk functieprofiel en salaris. Dat past moeilijk in het 'salarisgebouw'. Is het denkbaar dat samen met Deventer en Apeldoorn een strategisch ambtenaar wordt aangetrokken om het Cleantech profiel verder vorm te geven?

Van Netten: dat is mogelijk. Voor Deventer en Apeldoorn moet dan wel duidelijk zijn dat de keuze van Zutphen doorleefd en meerjarig is. Ambtelijke invulling is op verschillende manieren mogelijk.

D66: wat doet Kampen anders dan Zutphen om uit de comfortzone te komen?

Van Netten: legt niet direct de relatie tussen 'comfortzone' en Kampen. Belangrijk is wel om te investeren aan de voorkant en fasegewijs iets op te bouwen samen met de samenleving. Werk aan het verkrijgen van draagvlak en bouw iets op waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Durf los te laten als gemeente(raadslid) aan professionals in het veld.

Burgerbelang: waarop is uitspraak in het rapport gebaseerd dat Zutphen niet uitblinkt in (goede) bereikbaarheid?

Van Netten: voor een deel is dat gebaseerd op beleidseffectrapportages. Ook bestaat een relatie tussen de waarde van woningen en het aantal banen dat binnen een uur reisafstand te bereiken is. De lage huizenprijs in Zutphen heeft onder andere dus als oorzaak dat er 'weinig' banen in de buurt (op een uur reisafstand) zijn. Daarnaast groeit een generatie op die anders gaat aankijken tegen bereikbaarheid. Het beeld dat alles per auto bereikbaar moet zijn en dat een leaseauto voor de deur moet staan, verandert. Verder heb je (psychologisch) te maken met beleefde reistijd in relatie tot werkelijke reistijd. Zutphen scoort niet geweldig op al deze aspecten. ook gebaseerd op beleidseffectrapportages.

VVD: modellen zoals in de presentatie geschetst die zich ontwikkelen van projectmanagement en programmamanagement naar emerging solutions, impliceren een groei naar de volgende fase onder de voorwaarde dat de voorgaande fase wordt beheerst. Werkt dat hier ook zo en kan de organisatie pas naar de fase van emerging solutions als de fase van programmamanagement wordt beheerst?

Van Netten: trekt die conclusie niet want hij ziet de correlatie niet. Een organisatie als de gemeente zou wel alle drie de modellen moeten beheersen. De inschatting is dat met de aanwezige mensen de stappen gezet moeten kunnen worden. Wel moet ruimte worden gegeven in tijd en geld om diet stappen te kunnen maken. Het zit hierbij vooral in regionale netwerken.

PvdA: de afstand tot A1 is relatief kort (15 min.). De genoemde slechte bereikbaarheid zit dus ook in beeldvorming. Zijn er ondanks die beeldvorming toch kansen met betrekking tot het vestigen van ondernemingen in Zutphen?

Van Netten: vindt dit een mooi voorbeeld om uit de comfortzone te komen. Er zijn beelden en feiten en keuzes worden gemaakt op basis van beelden. Bij acquisitie van bedrijven is nog veel te winnen.   

CDA: is aan de gemeenten in de Achterhoek gevraagd wat zij vinden van de keuze van Zutphen voor de Stedendriehoek en andersom?

Van Netten: Zutphen is overal welkom. Deventer en Apeldoorn zitten te wachten tot Zutphen gaat acteren (acteren hoe Zutphen gepercipieerd wil worden).

Burgerbelang: wordt een ambtelijke fusie tussen Zutphen en Lochem toch wenselijk geacht ondanks de genoemde argumenten om het niet te doen?

Van Netten: twijfelt of een ambtelijke fusie een bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de economische positie. Kies bij een ambtelijke fusie voor een gemeente met eenzelfde sturingsfilosofie. Lochem heeft dat niet. Verder is er geen draagvlak en vindt Lochem dat Zutphen eerst de problemen moet oplossen. Een ambtelijke fusie is dus niet wenselijk.

GroenLinks: Deventer en Zutphen hebben voor een deel hetzelfde karakter. Zou het soelaas bieden om als Zutphen samen met Deventer op te trekken in Stedendriehoekverband?

Van Netten: stelt de vraag wat Deventer daarmee opschiet? Begin als raad met vraag te beantwoorden wat Zutphen te bieden heeft. In geval van samen optrekken moet in ieder geval sprake zijn van vertrouwen tussen bestuurders van beide gemeenten en er moet sprake zijn van een gedeelde agenda waaraan beide gemeenten willen werken.

PvdA: wat zou Zutphen kunnen bieden aan regiogemeenten?

Van Netten: kijk binnen het cluster van Cleantech vooral wat mist aan zakelijke dienstverlening en creatieve industrie en waar kansen liggen voor verbinding.

 

Na een kort slotwoord van wethouder De Jonge dankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in