Pagina delen

Presentatie Programma stedelijke bereikbaarheid inclusief brug over Vispoortgracht

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 30 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Presentatie van het programma stedelijke bereikbaarheid met een inzoemer op de brug over de Vispoortgracht en het proces wat het college daarvoor wil lopen. De presentatie is als bijlage toegevoegd.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 30-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H. Sieben
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

College: wij willen het Forum aanvullend informeren over het programma Stedelijke Bereikbaarheid. Een programma dat geïnitieerd en mogelijk is gemaakt door de provincie Gelderland. Het programma bestaat uit een aantal projecten. Het belangrijkste project daarin is de brug over de Vispoortgracht

Het college was van plan om eerst een avond te organiseren voor omwonenden en ondernemers. Heeft er nu voor gekozen om eerst de raad te informeren. Daarna volgt zonder meer een avond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.

Namens het college geeft de heer Van Dijk een presentatie over het programma Stedelijke Bereikbaarheid en wat specifieker het proces dat het college voor de brug wil doorlopen. De presentatie is als bijlage bij de agenda gevoegd. De heer Van Dijk benadrukt dat het vooral gaat om de ‘economische’ bereikbaarheid van de binnenstad. Het programma is in belangrijke mate complementair aan de grote infrastructurele ingrepen (omleidingen, onderdoorgangen) zoals die recent zijn opgeleverd of de komende jaren nog tot stand gebracht worden. De heer Van Dijk geeft een toelichting op de projecten binnen het programma:

  1. oplaadplekken: voor auto’s, e-bikes en smartphones maar ook ‘mentaal’:
  2. nieuwe thematische wandelroutes in de binnenstad en direct aansluitend (Noorderhaven);
  3. digitale infoborden/videowall, met relevante en recente informatie over o.a. evenementen en dergelijke
  4. verbetering fietsbewegwijzering en het oplossen van fysieke knelpunten, met name bedoeld om toeristen maar ook bewoners sneller en beter richting binnenstad te leiden;
  5. verbetering bewegwijzering naar parkeervoorzieningen in en om de binnenstad
  6. brug over de Vispoortgracht waardoor de aanlooproute vanaf de Houtwal die als parkeerlocatie in belang gaat toenemen, aantrekkelijker en beter wordt. De Houtwal wordt als parkeerlocatie prominenter door o.a. de aanleg van de rondweg om De Hoven (meer verkeer wordt daardoor via zuidelijke aanvoerroute naar de stad geleid) en de Hof van Heeckeren.

Voor de projecten a. tot en met e. stelt de provincie € 50.000,-- per project beschikbaar. Aanvullende financiering van de gemeente is daarbij niet nodig. Voor het project f. (de brug) verstrekt de provincie een subsidie van € 250.000,--. Daarbij is wel aanvullende financiering van de gemeente nodig.

Ten aanzien van de brug nog het volgende. Het college wil graag een open dialoog. Burgemeester en wethouders willen vragen en zorgen vernemen en wensen, mogelijkheden en aandachtspunten van zowel de korte als de lange variant. Ook de wijze waarop een en ander kan worden uitgevoerd (materialisatie, drijvende brug, hoge brug etc.) kan daarbij aan de orde komen. Er wordt in januari een infoavond georganiseerd voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden. Omwonenden zullen daar specifiek voor worden uitgenodigd. Na de infoavond volgt besluitvorming door het college en indien nodig de gemeenteraad.

De heer Geerken (voorzitter Stichting Zutphen Promotie) zegt dat de uitvoering van een aantal projecten in handen is gelegd van de stichting Zutphen Promotie. De heer Geerken duidt het belang van het programma, in zijn complete samenstelling, voor de bereikbaarheid en de economie van de binnenstad.

De voorzitter geeft het woord aan de heer P. van der Ploeg (inspreker). Het relaas van de heer Van der Ploeg is als bijlage toegevoegd.

Vragen aan de heer Van der Ploeg:

GroenLinks: informeert hoe de heer Van der Ploeg het aantrekkelijker maken van de Spittaalstraat ziet in relatie tot de functie van de Houtwal.

De heer Van der Ploeg: de Houtwal is een prima parkeerplaats van waaruit de bereikbaarheid van de Spittaalstraat sterk verbeterd kan worden door trottoirs en voetpaden grondig op te knappen.

CDA: eveneens een vraag over de bereikbaarheid van de Spittaalstraat. De vraag is al beantwoord door de heer Van der Ploeg.

De voorzitter geeft het woord aan de heer H. Reitsma (inspreker). Het relaas van de heer Reitsma is als bijlage toegevoegd.

De voorzitter en het college bedanken de insprekers voor hun bijdrage.

De voorzitter geeft het woord aan de leden van het Forum.

Stadspartij merkt op dat het nu om een presentatie gaat aan het Forum maar wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de door de Stadspartij ingediende en door BbZW en Bewust Z/W mede ondertekende motie toe te lichten. In de motie wordt gevraagd om varianten voor een betere bereikbaarheid te onderzoeken zonder brug. Een brug leidt tot overlast voor omwonenden, heeft gevolgen voor natuur en milieu en de relatie met een toename van het aantal bezoekers is onduidelijk. Een brug lost het parkeerprobleem niet op. Een tweede verzoek in de motie betreft een onderzoek naar de mogelijkheid van een transferium.

De PvdA heeft nog geen duidelijk beeld van het totaalplan en vraagt of de andere projecten ook kunnen worden toegelicht.

De voorzitter zegt dat alle projecten zijn opgenomen in de presentatie van de heer Van Dijk.

De SP merkt op dat het college omwonenden wil betrekken bij de plannen maar vraag zich daarbij af hoe het kan dat het college de omwonenden vergeet. De SP is heeft in de stad de meningen gepolst over de brug. De reacties waren dezelfde als die van de insprekers. Het is merkwaardig om in tijden van schaarste een brug aan te leggen waar geen behoefte aan bestaat. Ook de SP pleit voor een betere alternatieve route.

Het college zegt dat er een avond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellende wordt georganiseerd. Hij is dan ook verbaasd over de reactie van de SP.

De SP vraagt of de omwonenden ook wat te kiezen hebben.

Het college zegt dat een ieder zijn mening kan geven, ook dat het een goed plan is dat een bijdrage levert aan het beleven van de stad door een nieuwe en aantrekkelijk route te creëren.

SP (bij interruptie): een aantrekkelijke route hoeft niet per se een brug te zijn.

Burgerbelang in de Stentor stond een schets van een nieuwe voetgangersbrug aan de oude IJsselbrug. Dat biedt een mooie oplossing: parkeren aan de Hovense kant en dan via een nieuwe voetgangersbrug naar de binnenstad.

BewustZW: de raad moet keuzes maken op basis van hetgeen je wilt bereiken en de kosten die dat met zich meebrengt. De vraag is dan ook: is het college bereid om een 0-variant mee te nemen en een variant waarin uitgegaan wordt van een verbetering van voetpaden en trottoirs. Nu liggen alleen de brugvarianten voor.

VVD dankt de insprekers voor hun bijdrage. Het zijn duidelijk betogen. De info-avond komt er met hoor- en wederhoor. De SP is volgens de VVD te snel met de constatering dat er geen draagvlak is.

De bereikbaarheid van de binnenstad is een belangrijk issue. De VVD heeft een motie ingediend die als vertrekpunt neemt het parkeerprobleem op ‘s Gravenhof. Er moet goed geluisterd worden naar de bewoners en de ondernemers. Dat vergt een open dialoog, laten we het ook zo tegemoet treden. Er moet in ieder geval wel iets worden gedaan!

CDA: het is interessant om te zien hoe het leeft in de stad! Goed ook dat er alternatieven naar voren komen. Houdt de provincie strikt vast aan de brug, staat ze open voor alternatieven?

Stadspartij: sluit aan bij Bewust Z/W: niet strak vasthouden aan de gepresenteerde varianten voor een brug maar ook andere alternatieven een kans geven.

GroenLinks: wil graag weten of een alternatieve inzet van gelden mogelijk is. Anders heeft het opperen van alternatieven weinig zin. Het leeft enorm en GroenLinks is wel blij met de informatie die nu wordt gegeven.

SP heeft een vraag over de motie van de VVD: de vraag is of de motie er van uit gaat dat de brug er komt.

VVD: de motie van de VVD steekt breder in. Het gaat ook om groen en parkeerruimte en het is niet een kwestie van vastleggen maar het is een visie waarin zaken breder worden aangevlogen.

D66 constateer dat de brug kennelijk wel een onderdeel is van de visie.

BewustZW wil graag het standpunt van het college horen over een 0-variant.

College:

  1. we gaan onderzoeken hoe de provincie er in staat. Het is nog niet helder of iets anders dan de brug ook tot de mogelijkheden behoort;
  2. verder onderzoek naar alternatieven hangt van dat antwoord af.

SP: als het zo vastligt hoe kan het college dan de inwoners nog inspraak geven?

College: we kunnen het geld natuurlijk ook laten schieten. Daarmee wordt wel voorbijgegaan aan de wens van de ondernemers. Het heeft op dit moment geen zin om andere alternatieven te onderzoeken zonder dat wij zeker zijn van de subsidie van de provincie.

Burgerbelang: wanneer verwacht het college inzicht te hebben in alternatieve bestedingswijzen?

College: we proberen het zo snel mogelijk te weten te komen.

Stadspartij: de motie is op 15 juni ingediend. Waarom heeft u dit belangrijke punt zo lang laten liggen?

College: we hebben eerst geïnformeerd of we langer over het geld kunnen beschikken dan 31 december 2015. Het antwoord daarop is dat dat het geval is: we hoeven het dus niet aan te vragen voor 31 december. We willen het proces zorgvuldig doen.

D66: het zou jammer zijn als de andere projecten ook afhankelijk zijn van het al dan niet doorgaan van de brug. Laten we het gezond verstand voorrang geven ten aanzien van de brug en het geld ook voor andere dingen gebruiken zoals bijvoorbeeld de 0-variant.

VVD (bij interruptie): eerst graag iedereen horen, er zijn ook anderen dan omwonenden zoals ondernemers en werknemers in de stad.

GroenLinks: wil toch graag weten of alternatieven mogelijk zijn.

College: n.a.v. de opmerking van D66: de overige projecten zijn niet afhankelijk van de discussie over de brug en kunnen zonder meer worden uitgevoerd.

De voorzitter informeert of de motie rijp is voor behandeling.

BewustZW: de fracties moeten zich beraden en de uitkomst is afhankelijk van het antwoord van het college.

College: we gaan na of het mogelijk is dat het geld voor de brug ook mag worden ingezet voor nog nader te ontwikkelen alternatieven.

De voorzitter constateert dat het aan de indieners van de motie is om te bepalen hoe er verder mee wordt om gegaan, dankt vervolgens een ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in