Pagina delen

Presentatie Platform maatschappelijke ondersteuning

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 september 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-09-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAA. de Jonge
StadspartijD.G. Derlagen
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft een korte inleiding op het onderwerp en geeft daarna het woord aan mevrouw Connie van der Tuin van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) voor het geven van de presentatie.
Presentatie (zie hiervoor de website)

De voorzitter geeft het woord aan het college.

College vindt het jammer dat wethouder Hans la Rose hier niet bij kan zijn. Deze sessie is op verzoek van de raad. Het college verwacht dat de raad voldoende vragen heeft aan het PMO. College heeft waardering voor het PMO en de coördinatie commissie om dit te organiseren.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Stadsbelang
-
Functioneert het PMO al?
-
Wat is de status van het PMO binnen de gemeente? Heeft het advies een bepaalde status? Wat zijn de ervaringen?
-
 Zijn er veldoende contacten met regio gemeenten en organisaties?

GroenLinks
-
Wat is het verschil met de vroegere WMO-raad?
-
In de presentatie mist het advies, aanbesteding thuiszorg. Is die er wel en wat was het advies?
-
Is het PMO wel toegerust op de enorme transitie die op ons afkomt?
-
 Het PMO geeft aan dat het uitgaat van het perspectief van de cliënt, hoe gaat dit in zijn werk?

CDA
-
Wordt er ook voorlichting aan ondernemers gegeven?
-
 Is er ook contact met Het Plein en de cliëntenraad van Het Plein?
-
 Waar staat de presentatie?

SP
-
 Hebben de WMO klanten het PMO een mandaat gegeven om namens hen te spreken?
-
 Hoe ziet de toekomst er uit?

VVD
-
 Wat hanteert het PMO als criterium om als organisatie aan te sluiten bij het platform?
-
 Hoe is de vertaalslag naar de andere rol van de burger?

PvdA
-
 In totaal zijn er drie decentralisaties, één daarvan is de jeugdzorg. Hoe staat het PMO daarin?
-
 Hoe is de onderlinge samenwerking, want er komt erg veel op ons af. Heeft u nog iets nodig van de raad?

Burgerbelang
-
 Hoe betrekken jullie de ondernemers erbij?
-
 U geeft aan dat het PMO een soort virtueel orgaan is, wat houdt dat precies in?
-
 Het PMO geeft aan dat de cliëntenbelangen belangrijk zijn, hoe haal je die naar voren dan?

Christen Unie
-
 Zijn de adviezen ook openbaar?
-
 Wat zijn de criteria voor deelnemers aan het PMO?

D66
-
Is er samenwerking tussen de thuiszorg en het PMO?
-
 Zijn de mantelzorgers ook vertegenwoordigd?

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van der Tuin voor het beantwoorden van de vragen.

PMO: De adviezen aan de gemeente worden soms wel en soms niet overgenomen. Zo hoort het ook te gaan. Het PMO krijgt dan wel duidelijk te horen waarom niet of wel.

Burgerbelang geeft aan dat het juist gaat om de adviezen die niet naar de raad gaan, kunnen we die ook zien?

PMO: Al de adviezen van het PMO zijn via de website te downloaden.

Stadsbelang geeft aan dat het ook om de pre-adviezen gaat.

PMO: Heel vroeg in het tracject praat het PMO al mee. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar, hierbij zijn ook mantelzorgers aanwezig. De bijeenkomsten zijn allemaal openbaar .De cliënten worden al in een vroeg stadium ingelicht over veranderingen in het beleid. Na de voorlichting gaan er groepjes uiteen met een begeleider om nader door te praten. Deze uitkomsten worden verzameld en weer met de organisaties besproken.

PMO: Er is regelmatig overleg met de regio’s, maar wij zijn de eerste PMO in den lande. WMO-raden zijn wat anders dan het PMO. WMO-raden zijn gebonden aan regelgeving van de gemeenten. Het PMO is vrijer. De WMO-raden zijn wel zeer geïnteresseerd in hoe het PMO functioneert.

PMO: Het verschil tussen het PMO en de WMO-raad is dat de WMO-raad gebonden is aan regels van de gemeente en het PMO niet.

PMO: De aanbesteding van de thuiszorg liep helaas langs elkaar heen. Het PMO heeft wel advies gegeven zoals over de continuïteit en het overnemen van werknemers. Bij een aanbesteding hoort het PMO pas achteraf welke adviezen er zijn overgenomen.

PMO: Door de vroege insteek denkt het PMO voldoende te zijn toegerust op de transitie. Het PMO heeft ook een visie gegeven op het stuk over de transitie welke op de website beschikbaar is. Het PMO is hierin gesteund door het VCP en de CG-raad.  

PMO: PMO heeft vaak niet direct contact met de cliënten, maar indirect via de cliëntenraden welke weer nauw samenwerken met de cliënten. Ook de familie-raad is één van de organisaties die verbonden is aan het PMO. Het is voor een cliënt met bijvoorbeeld een psychische aandoening ook niet te doen om bij een bijeenkomst het woord te voeren.

PMO: Het PMO geeft wel duidelijk aan dat de organisaties spreken namens de cliënten en niet namens zichzelf.  Adviezen van organisaties worden daar ook op gecontroleerd.

GroenLinks: In de toekomst is dit wel een dilemma, er kan immers winst behaald worden door ontschotting. Hoe kunnen bestaande organisaties blijven adviseren namens de cliënten? Hoe kunnen ze ook nieuwe visies onder de aandacht brengen.

PMO: Er komt bijvoorbeeld één coördinator per gezin. Er zal meer samenwerking gaan plaatsvinden. Er zal straks op een ander niveau overleg plaatsvinden.

PMO: Begin juni is er met de organisaties een afspraak gemaakt over het mandaat.

SP vraagt wie precies dat mandaat heeft gegeven.

PMO: Dit hebben de leden aan het PMO gegeven. De afspraak is dat het PMO namens de leden naar buiten treed. Hiervoor is een gezamenlijk reglement opgesteld.

VVD vult aan dat dus niet alle WMO-klanten via een organisatie vertegenwoordigt wil worden. Een klant kan er ook voor kiezen zelf de gemeente te benaderen. De gemeente heeft alleen de mogelijkheid om een WMO-raad of een PMO in te stellen.

PMO: Ook individuele burgers kunnen bij ons terecht.

PMO: Er is al een goede samenwerking met Het Plein. Ze maken dan ook onderdeel uit van het overleg. Als er een aanleiding is dan zoeken we zelf contact met Het Plein om te overleggen.

PMO: Het PMO informeert over zelfredzaamheid.

VVD vraagt aan het college of er nog andere initiatieven  zijn?

PMO: De bijeenkomsten van het PMO zijn openbaar. Maximaal 60 personen kunnen aanwezig zijn.

PMO: De jeugdzorg is vertegenwoordigt via Zozijn en Sinsire, maar blijft een lastige materie.  We nemen het zeker mee en er is ook veel overlap met elkaar.

PMO: We willen graag de ondernemers er bij betrekken en ze mogen ook best bij gaan dragen in de kosten. Er komt vast een creatieve denk bijeenkomst voor ondernemers.

PMO: Wat het PMO nodig heeft van de gemeente komt toch vaak neer op geld.

PvdA vraagt of het PMO concreet kan maken waarvoor het geld precies nodig is.

PMO: internet, papier- en drukwerkkosten, bijeenkomsten regelen, reiskosten vergoeding. Nu wordt dit nog uit het postje van de stichting betaald.

PMO: Wat er bedoeld wordt met een virtuele organisatie is dat we niet ingeschreven staan bij de kamer van Koophandel, we geen stichting zijn en hierdoor ook geen fondsen kunnen werven. Het PMO is puur een platform.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

College geeft aan dat de adviezen van het PMO zeer waardevol zijn maar niet bindend. We leggen het PMO altijd uit wat we met het advies hebben gedaan.  De raad ziet dit pas in de raadsvoorstellen terug.

Het PMO is aanvullend op wat we zelf al doen.

Stadsbelang vraagt het college hoe belangrijk het PMO is voor de gemeente.

Het college geeft aan dat het PMO heel belangrijk is en de adviezen zeer waardevol maar niet het enige. We proberen elkaar vooral te versterken.

 

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in