Pagina delen

Presentatie plannen Poort van Zuid

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie gegeven over de plannen "Poort van Zuid".

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 09-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering over de plannen van De Poort van Zuid. Eerst geeft de wethouder een inleiding op de presentatie. Daarna zal ambtenaar mevrouw van der Poel een presentatie geven.

College geeft eerst een omschrijving van de omvang van het gebied. De raad heeft via moties aandacht gevraagd voor het gebied, waaronder de moties " parkeerplaats Houtwal" , " Beter blik 's Gravenhof"  en ook aandacht gevraagd voor het fietsparkeren, en het innovatief en autoluw parkeren. In december 2016 is de bestuursopdracht gegeven. Hierin zijn de kansen voor cultuur benoemd: een cultuurhistorische ontmoetingsplek, een goede zuidelijke entree en vergroten van de beleving van groen en water. 

College heeft ervoor gekozen om eerst op te halen bij de betrokken. Dit was in april en mei. Daarna zijn de scenario's uitgewerkt door Bureau MTD uit Den Bosch. 

De betrokken wethouders vanuit de diverse portefeuilles zijn C. Pennings, R. Sueters en O. Bosch; wethouder Bosch is de kartrekker.

Ambtelijke ondersteuning neemt de raad mee door de kaders waarbinnen dit project moet worden gezien. Naast de door de wethouder genoemde onderwerpen heeft de raad vorig jaar ingestemd met het focustraject waarbij de binnenstad één van de speerpunten is. Hierbinnen zijn 3 actielijnen uitgezet: dit zijn "cultuur en erfgoed", "gastvrijheid"  en "de poorten van de stad". Bij de poorten komen functies samen en zijn bedrijven gevestigd met een stedelijke functie. Het college wil als eerste kijken naar de poort aan de zuidkant van de stad. Hier gebeurt veel en er liggen kansen op het gebied van cultuurhistorie. Dit alles stond in de bestuursopdracht. 

Vervolgens geeft de ambtelijke ondersteuning een toelichting op het proces. Eerst ophalen, daarna tekenen. Uiteraard is voorafgaand wel geïnventariseerd, oa de cultuurhistorische analyse door bureau ArcX. Ook de binnenstadsvisie en het groenbeleid zijn als kaders meegegeven, evenals een autoluw 's Gravenhof.

Met deze input zijn de betrokkenen aan het werk gezet. De tafelkleden met reacties zijn als bijlage bij de stukken gevoegd. 

Meegegeven aan MTD zijn o.a.: het behoud en herstel van vestingwerken, het herstellen en zichtbaar maken van waterstructuren, het herstellen van groenstructuren langs de vestingwerken, de Oude IJssel als herkenningspunt, het parkeren nabij het centrum.

Vervolgens worden de 3 scenario's toegelicht. 

Aansluitend wordt een toelichting gegeven op het nieuwe ontwerp voor 's Gravenhof.

Voorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen.

SP vraagt aan wethouder welk scenario de voorkeur heeft.

College doet hierover geen uitspraken.

VVD complimenteert college met het proces en vraagt naar de oplossing voor het parkeren tijdens de werkzaamheden. VVD heeft voorkeur voor scenario 2 of 3 ivm parkeervoorziening dichtbij de stad. Ook positief over vergroening en over de keuze om in te steken op een hoog ambitieniveau.

College zet in op goede alternatieve parkeervoorziening tijdens de werkzaamheden voor bewoners en bezoekers van de stad.

PvdA vindt plaatjes zonder budget lastig. Er zijn wel detailvragen te bedenken over oa. toekomst politiebureau, mogelijkheid van woningbouw in Witte Vleugel, het recreatief vissen en het zichtbaar maken van de burcht.

College kan geen antwoorden geven op de detailvragen van de PvdA en ook nog geen informatie geven over de budgetten. Een keuze maken tussen de scenario's is deze avond niet nodig.

D66 vraagt of de financiële plaatsjes van de diverse scenario's dichtbij elkaar liggen.

College moet dit nog onderzoeken en kijken of de scenario's haalbaar zijn; gaat ook langs diverse loketten tbv financiering van het project.

Fractie Pepers en Verwoort vraagt aandacht voor het logistieke vraagstuk. De ambitie om het bezoekersaantal te verhogen betekent aanpassen van het aantal parkeerplaatsen. Graag nog een toelichting op het parkeren onder de grond en het parkeren onder de waterspiegel.

College geeft aan dat het om 225 parkeerplaats Houtwal en 100 's Gravenhof gaat.

GroenLinks vraagt of bij scenario 2 en 3 zowel het parkeren op de Houtwal als op de 's Gravenhof verdwijnt.

College: Dat klopt.

CDA wordt warm van veel bomen op 's Gravenhof en is enthousiast over het terugbrengen van de poort.

ChristenUnie ziet graag een glasplaat op 's Gravenhof en vraagt aandacht voor de Spittaalstraat.

College geeft aan dat zeker bij scenario 1 aandacht en overleg zal zijn met de ondernemers van Spittaalstraat.

ChristenUnie: Beseffen de ondernemers dat een keuze gevolgen kan hebben voor de ondernemers aan de Spittaalstraat?

College: Jazeker, hierover zijn zelfs gesprekken geweest met de ondernemersvereniging 's Gravenhof.

Burgerbelang: Is de Houtwal een acceptabele afstand voor de bezoekers van de stad?

College: Hiervoor zijn kengetallen in gemeten in tijd en meters. Dit moet nog worden uitgewerkt.

SP: Wethouder Pennings heeft aangegeven dat geld van Provincie voor de brug over de gracht alleen mag worden gebruikt voor de brug en niet voor een alternatief.

College: Dat klopt, maar we zullen het gesprek hierover met de Provincie voeren.

GroenLinks is tevreden met het proces en is benieuwd naar de financiële scenario's. Er is wel zorg bij de bewoners voor het opnieuw weghalen van parkeervergunninghoudersplaatsen; graag aandacht.

Voorzitter dankt aanwezigen voor de komst en de inbreng. In november zal college voorkeursscenario kiezen en daarna wordt de raad geïnformeerd. De vergadering wordt gesloten.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in