Pagina delen

Presentatie over het proces om te komen tot bezuinigingen

Inhoud

Zie bijlage.

Behandeld in Forum van 14 mei 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Eind maart is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over het gewijzigd financieel perspectief van de gemeente Zutphen. Op 9 april is in het Forum de stand van zaken door het college gepresenteerd en hebben raads- en forumleden vragen kunnen stellen. Conform hetgeen in dit Forum is afgesproken, komt het college opnieuw met een presentatie naar de raad.

Het doel van het college met deze presentatie is de gemeenteraad mee te nemen in het proces rond de noodzakelijke bezuinigingen. Daarnaast worden de allereerste verkenningen van taakstellingen met de raad gedeeld.

Vragen die het college aan de raad wil voorleggen zijn:
1. Welke Algemene Reserve streven we eind 2021 na?
2. Zetten we positieve jaarsaldi in voor de taakstelling?
3. Hoe wordt de taakstelling in de tijd uitgezet?
4. Hoe krijgt de taakstelling vorm?

In de aanloop naar de bespreking van de Voorjaarsnota in juni kunnen fracties zelf (ook) zoekrichtingen voor de noodzakelijke bezuinigingen aandragen. Om de door de raad aangedragen zoekrichtingen uiterlijk op 15 juni (besluitvorming door de raad over de voorjaarsnota) gekwantificeerd en op realiteitsgehalte getoetst inzichtelijk te krijgen, zouden deze idealiter in het Forum van 14 mei kenbaar gemaakt moeten worden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de presentatie op hoofdlijnen wordt gegeven door de heer K. Kamphuis (ambtelijke ondersteuning) en dat met name wordt ingegaan op het proces. Het doel van het forum is een antwoord geven op de vier vragen die zijn gesteld door het college aan de raad. 

Het college vertelt, aanvullend aan de inleiding van de voorzitter, dat de vandaag besproken mogelijkheden worden meegenomen in de op 15 juni aanstaande te bespreken voorjaarsnota. Daarnaast geeft hij aan dat de tekorten zijn ontstaan binnen het sociaal domein door onverwachte facturen op het gebied van jeugdhulp en dat door herziening van de begroting 2018 van Het Plein andere tekorten voor 2018 nu reeds zichtbaar zijn geworden.

Ambtelijke ondersteuning (AO) : De toegezonden presentatie is te omvangrijk om vanavond geheel door te nemen.  Vanavond wordt voornamelijk ingegaan op het proces en de twee varianten (minmum en maximum). De zoekrichtingen en de uitwerkingen van de bezuinigingen komen terug in het voorjaarsgesprek. Vragen hierover kunnen vanavond uiteraard wel worden gesteld. Vanavond ook geen besluitvorming over de algemene reserve, wel een toelichting. Besluitvorming is op 15 juni tijdens het voorjaarsgesprek. Dan worden ook de kaders besproken. Mocht dit niet lukken dan vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 2 juli via een besluitvormingsnotitie. Nieuw beleid wordt deze keer niet meegenomen in de voorjaarsgesprekken ivm de vorming van het nieuwe college. Besluitvorming over nieuw beleid vindt plaats na de zomervakantie, bij voorkeur op 10 september. 

Vanavond 3 onderwerpen:

a. hoe gaan we het proces inrichten om te komen tot een meerjarenbegroting 2019-2022?;

b. de minimum en maximum bezuinigingsvariant

c. de zoekrichtingen

ad a. Op 9 april is het sombere meerjarenperspectief gepresenteerd met als conclusie: zonder ingrijpen zal er eind 2021 een negatieve algemene reserve zal zijn van 18 tot 19 miljoen. Dit is onacceptabel. We moeten werken naar een positief meerjarenperspectief. Vanavond geen besluitvorming over de algemene reserve, wel een toelichting. Besluitvorming is op 15 juni tijdens het voorjaarsgesprek. Dan worden ook de kaders besproken. Mocht dit niet lukken dan vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 2 juli via een besluitvormingsnotitie. Nieuw beleid wordt deze keer niet meegenomen in de voorjaarsgesprekken ivm de vorming van het nieuwe college. Besluitvorming over nieuw beleid vindt plaats na de zomervakantie. Bij voorkeur op 10 september: de concept meerjarenbegroting wordt dan doorgenomen, waarbij wordt ingezoomd op de wijze waarop de taakstelling is verwerkt. Tevens komt het nieuwe beleid dan aan de orde. Daarna op 8 oktober het reguliere overleg en op 5 november besluitvorming.

Burgerbelang: Kunnen we nu ook al bezuinigen of het laaghangend fruit plukken of moeten we wachten tot 5 november?

AO: Wat nu kan, doen we.

AO:

ad b. toelichting bij de bezuinigingsvarianten

Een gezond meerjarenperspectief heeft een weerstandsindicator tussen de 1 en 2. Dit is de verhouding tussen het risico en het vrij te besteden algemene reserve. 

Indien het kabinet besluit om de budgetten voor het sociaal domein te verhogen (en dat is niet onmogelijk), dan is het te overwegen om tijd te kopen. Dit betekent dat je dan de eerste jaren niet veel bezuinigt en anticipeert op extra rijksbudget.

Het coalitieakkoord is nu nog niet bekend.

Bij de minimale variant zijn de risico's voldoende afgedekt.

ChristenUnie: Er zijn binnen het sociaal domein twee open eind regelingen. (uitkeringen en jeugdzorg). Zijn deze risico's verwerkt in de minimum bezuinigingsvariant?

AO: Nee, voor het grootste gedeelte niet. Bij een reële raming creëer je geen risico en gecalculeerde risico's neem je op in de begroting.

AO: Bij het inzetten van positieve begrotingssaldi hoef je minder te bezuinigen, echter daarmee neem je je vrije ruimte voor andere bestedingen wel weg. Bij beide varianten wordt gekozen voor structurele bezuinigingen. Dit is op korte termijn moeilijker te realiseren. Dus in 2018 en 2019 ook incidentele bezuinigingen. Vervolgens neemt de AO de 2 varianten door.

Stadspartij vraagt hoe het zit met de reserve van het sociaal domein.

AO antwoordt dat het negatieve stand na 4 jaar is weggewerkt.

PvdA vraagt om de meevallers inzichtelijk te maken zodat te zien is waar het voordeel van de lage rente is terecht gekomen.

AO meldt dat via de griffie het college de raad zal vragen om mee te denken met de zoekrichtingen.

Voorzitter stelt leden forum in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

ChritenUnie geeft aan dat er de afgelopen jaar kennelijk de risico's voor het sociaal domein niet zijn begroot, anders waren we nu niet in de huidige situatie terecht gekomen. Graag uitleg.

AO geeft aan dat hij niet weet hoe dit de afgelopen jaren is gedaan.  In de geactualiseerde begroting van Het Plein zijn voor de uitgaven voor participatie, jeugd en WMO de risico's in ieder geval wel meegenomen.

D66 deelt de twijfels van de ChristenUnie. Een goede begroting kan niet gemaakt worden zonder een analyse van de zorgvraag.

AO: Dat klopt deels, maar op basis getallen uit voorgaande jaren en trends kunnen we wel een goede raming maken. En daarmee wordt de begroting gemaakt. Met een reële raming is een extra risicoparagraaf niet nodig. (dat zou betekenen dat de raming niet reëel is).

Voorzitter vraagt of er vragen zijn over de denkrichtingen

Burgerbelang is een minimum variant ook mogelijk zonder inzet van het positieve begrotingssaldo.

AO: er zijn vele varianten mogelijk. Bij de diverse varianten horen taakstellingen.

Stadspartij: Bij de denklijnen voor het sociaal domein wordt alleen gekeken naar gemeentelijke uitgaven. Is ook gekeken naar de uitkering uit het gemeentefonds? Is daar overleg over met het VNG om te komen tot een herverdeling uit het gemeentefonds?

AO: Er vindt eens in de zoveel jaar een herverdeling plaats. Voor participatie blijft de omvang van de taak echter gelijk. Voor jeugdzorg is het budget onvoldoende. Vanaf 2019 worden alle budgetten van het sociaal domein in de Algemene Uitkering opgenomen. Dan wordt de vraag :" wat hebben we er voor over?".

AO (Henrike Aarnink): We willen wel een lobby organiseren. VNG gaat vermoedelijk met het rijk aan tafel. Echter niet op korte termijn.

Voorzitter vraagt aan leden om zoekrichting mee te geven aan het college.

PvdA: Kiest voor risicoindicator van minimaal 1.0, met de opmerking dat de reserves niet alleen bestaat uit stille reserves. Verder focus op structureel besparingen en dus op meerjarenperspectief. Wees voorzichtig met ongefundeerde taakstellingen en bezuinigingen 'op papier'. Dan de aanvullende zoekrichtingen:

  • vereenvoudig regels (goed voor inwoners en beperkt ambtelijke kosten)
  • organisatie waarmee wij een gemeenschappelijke regelingen hebben, kunnen mogelijk stapje terug doen
  • ambtelijke inzet opnieuw bekijken
  • beter benutten van gebouwen.

ChristenUnie: dank aan de PvdA. Wil verder eerst eea in fractie bespreken. Voor nu: ga daar bezuinigen waar het tekort veroorzaakt is en kijk hoe we op een zinnige manier met open einde regelingen om kunnen gaan.

D66: Eerst in fractie. Gaat voor maximale variant en wil de taakstelling niet vooruit stellen. Graag uitgangspunten formuleren over de positieve begrotingssaldo. 

SP: Als reactie op de PvdA een vraag aan de OA. In hoeverre kun je de bezuinigingen neerleggen bij het sociale domein. Wat is de grens?

AO: De taakstelling is niet op te lossen binnen het sociaal domein.

VVD: VVD kiest 1,5 als weerstandsindicatie. Graag fors inzetten aan het begin. Graag overzicht uit het verleden (tot 2010) van projecten waarvoor wel is begroot, maar waaraan niet is besteed.

AO: dit kan alleen op investeringsniveau.

CDA: Graag minimum variant. CDA hoopt dat  er meevallers komen uit Den Haag en wil niet alles kapot bezuinigen. Sluit aan bij opmerking ChristenUnie dat de bezuinigingen in eerste instantie moeten worden gedaan waar ze zijn ontstaan. CDA heeft vraag over de zin "bepalen waar sociaal domein van is" bij denklijnen onder 5. Wat wordt daarmee bedoeld?

AO (Henrike Aarnink): Dit gaat om het vraagstuk 'voor wie is het sociaal domein een vangnet?'. Het gaat om politieke keuzes.

Stadspartij gaat voor minimum variant en wil dit jaar de incidentele meevallers inzetten voor tegenvallers binnen hetzelfde programma.

Burgerbelang wil voorzichtig zijn met bezuinigen. Graag wel ruimte houden voor goede en gerichte investeringen. 

Voorzitter doet oproep aan de fracties om via het presidium te reageren op het procesvoorstel. Vervolgens geeft zij het woord aan het college.

College dankt het forum voor de inbreng.

Voorzitter sluit vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in