Pagina delen

Presentatie over het inwonerspanel 'Zutphen spreekt'

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 25 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit de raad is het verzoek gekomen om in het Forum een presentatie te houden over het inwonerspanel 'Zutphen Spreekt'. De presentatie zal worden verzorgd door Moventem, het bedrijf dat het panel beheert en de onderzoeken uitvoert.
Na afloop van de presentatie is er voor de Forumleden gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. Aan het eind van het Forum concludeert de voorzitter of het Forum voldoende is geïnformeerd.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 25-09-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom bij de presentatie over het forum ‘Zutphen Spreekt’. Vanuit raad is het verzoek gekomen om hierover een presentatie te geven. De heer Koster van Moventum, het bureau dat de onderzoeken verzorgt en beheert, zal deze verzorgen.

De heer Koster (Moventem): Wij werken voor gemeentes in heel Nederland, waaronder Zutphen. Ik wil u graag meenemen in de succesvolle onderzoeken die we hebben uitgevoerd. Het forum is een groep inwoners die structureel wil meedenken over vraagstukken.

Zutphen heeft 1500 deelnemers, verdeeld over alle Zutphense wijken. Een mooi voorbeeld is onderzoek naar duurzaamheid, aan einde van de vragenlijst is gevraagd of mensen structureel willen meedenken. Daar hebben 150 mensen positief op gereageerd.

Het forum is een middel om besluitvorming te vergemakkelijken, een van de bronnen waar je als Raad uit kunt putten. Het leent zich niet voor alle onderwerpen, wel voor veel thema’s in gehele gemeente of in een wijk. Het kan ook een specifieke groep zijn, bijv. mantelzorgers.

Het is belangrijk dat mensen daarbij wel perspectief voelen. Dus dat ze zien wat ermee gebeurt. We denken aan de voorkant hierover al na. De onderzoekskalender is van belang, waarbij er 10-12 contactmomenten per jaar zijn.

Het instrument is te gebruiken voor de breedte van de participatieladder. Het is ook onder op de ladder te gebruiken, bijv. voor mensen die de stap naar een inwonersavond te groot vinden.

Op de portal kunnen bijv. de onderzoeksresultaten uit het verleden worden bekeken. Het panel groeit langzaam. Belangrijk is om de representativiteit in het oog te houden.

Er zijn diverse onderzoeken gedaan. Leuk om te horen wat ermee is gebeurt. Resultaten voor bijv. Cultuurnota of Dienstverlening zijn echt meegenomen.

Het proces wordt in de organisatie geborgd door meerdere betrokken personen in de ambtelijke organisatie, en een rol voor de Regiegroep, die erop toeziet. Deze laatste groep helpt bij samenstelling van de onderwerpen.

De concrete acties moeten vooraf duidelijk zijn voor de deelnemers.

Aantal valkuilen zijn:

  • Vragen naar de bekende weg (bijv. al besloten) geven geen reacties;
  • Niets met resultaten doen;
  • Te lange periode tussen onderzoek en realisatie
  • Teveel onderzoeken
  • Snelle peilingen, weinig diepgang
  • Onvoldoende variatie
  • Geen goede representativiteit. Jongeren zijn bijv. ondervertegenwoordigd.

Voorzitter dankt de heer Koster en geeft het woord aan de fracties voor vragen.

GroenLinks vraagt naar de representativiteit op andere onderwerpen als: opleidingsniveau, afkomst en beroepen. Spelen deze ook een rol bij het forum?

De heer Koster stelt dat we vanuit de intake best veel weten over de respondenten, binnen de wettelijke kaders. Bijv. afkomst en politieke voorkeur weten we niet. Ouderen zijn bijv. goed vertegenwoordigd, jongeren zijn ondervertegenwoordigd.

ChristenUnie is nieuwsgierig of er al onderwerpen zijn aangedragen boven de grens van 4-5 onderwerpen. Antwoord is: nee.

College geeft aan dat er een ambtelijke inventarisatie is gedaan naar onderwerpen, en die zijn in beeld.

VVD: Is er een maximum aan het aantal leden?

Koster: nee.

D66: Worden de panelleden geregistreerd op naam? Hoe zit het met geheimhouding.

De heer Koster: alle gegevens worden geencrypt opgeslagen. Er zijn 2 databases: 1 met achtergrondgegevens, 1 met onderzoeksresulaten. We zijn gebonden aan specifieke regels op gebied van privacy.

PvdA: wat gebeurt er als ik als deelnemer een fictieve naam en gegevens gebruikt? Zijn hier checks op?

De heer Koster geeft aan dat het nooit geheel uit te sluiten is, maar dat er beperkingen zijn. Er zijn checks op bijv. postcode, daarnaast een IP-check, en er zijn controles binnen vragenlijsten. Als er een onderzoek is naar een gevoelig onderwerp, of er meer aanmeldingen zijn van bijv. een belangengroep. Je moet er altijd goed naar kijken.

VVD: wat is een snelle terugkoppeling?

De heer Koster:: je kunt direct al een response laten zien van anderen, maar doen we dat niet omdat we graag willen toevoegen wat we ermee willen doen. Hiervoor is streeftermijn 3 weken. Meestal krijgen we geen vragen als: waar blijft het? Dat gebeurt in Zutphen niet.

D66: vragen over onderwerpen: aantal regio's kunnen dezelfde thema's gebruiken, dat maakt vergelijking mogelijk?

De heer Koster: daar sturen we niet op, maar hebben wel inzichtelijk dus proberen daar wel bijv. vragenlijsten te delen.

GroenLinks: Is 1500 deelnemers veel voor Zutphen?

De heer Koster:: grootste panels zijn 1500-2500 leden, en dat zijn de grootste gemeentes.

Voorzitter: bent u voldoende geïnformeerd?

GroenLinks vraagt aan College: wordt de onderzoekskalender gedeeld?

College: Wat we weten, dat wordt bekend. 

Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in