Pagina delen

Presentatie over het financieel meerjarenperspectief

Inhoud

De presentatie is als bijlage toegevoegd.

Behandeld in Forum van 18 mei 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Ten behoeve van de jaarlijkse discussie rond de Voorjaarsnota die medio juni wordt gevoerd schetst het college alvast het financiële beeld van hoe Zutphen er in meerjarig perspectief voor staat op basis van het bestaande beleid.
De discussie over de Voorjaarsnota is het moment om als raad alle beleidsvoornemens integraal af te wegen, prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
Door het schetsen van dit financieel meerjarenperspectief beschikt de raad in de aanloop naar de behandeling van de Voorjaarsnota alvast over een beeld van de financiële context waarin deze discussie zal plaatsvinden.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M. van Riet Paap
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter legt uit dat de presentatie over het financieel meerjarenperspectief het begin is van het voorjaarsgesprek (voorheen voorjaarsnota). Op 8 juni gaat het traject verder, dan worden de belangrijke beleidskeuzes gepresenteerd en besproken. De voorzitter geeft het woord aan het college.

College: deze presentatie bevat de meest recente getallen wat betreft het meerjarenperspectief tot en met 2019. De presentatie is niet voorafgaand aan de vergadering toegestuurd omdat we de meest actuele getallen wilden presenteren en getallen geen eigen leven moeten gaan leiden door ze te vroeg te verspreiden. De griffie voegt de presentatie toe aan het verslag van de vergadering. Ik geef het woord aan de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie.

De ambtelijke ondersteuning geeft de presentatie meerjarenperspectief 2016-2019.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen aan het college te stellen.

CDA: gaat de gemeente vennootschapsbelasting betalen? Moet daar nog rekening mee worden gehouden worden in de getoonde cijfers?

GroenLinks: ook graag toelichting op de vennootschapsbelasting van het college. Wat wij jammer vinden is dat het in de presentatie gaat over bezuinigen. Kan er niet beter rendement gehaald worden zodat we geld verdienen, in plaats van moeten bezuinigen?

Stadspartij: bedragen zijn duidelijk, maar komen er vanuit het college ook beleidsvoorstellen hoe dit kan worden opgelost? Kunnen we meer inkomsten genereren in de zaken die de gemeente levert?

D66: jammer dat de presentatie nu pas getoond is en niet van te voren bij de raad bekend was. Er spreekt geen vertrouwen uit dat het college denkt dat de raad direct met de cijfers aan de haal gaat.

VVD: informatie een maand voor het voorjaarsgesprek aanleveren is meer dan genoeg. 

BewustZW: Dank voor de presentatie. Vastgoed komt nu nog weinig naar voren. We zouden geholpen zijn met een inverdienmodel die de risico's en kansen beter in beeld brengt. Is er in huursector bijvoorbeeld sprake van verkapte subsidie? Kunnen we daar met de stofkam doorheen?

PvdA: wij vinden het voorstel om begroting vanaf 0 op te bouwen vanaf 2017 een goed idee van het college. Zo de onlogische zaken uitfilteren. We vragen ons af hoe oud de cijfers zijn?

VVD: Goed dat het college deze weg inslaat wat betreft de financiële zaken en de Planning & Control cyclus. Ook goed om de programmabegroting weer vanaf 0 op te bouwen. Veranderingen in het sociaal domein is een punt van aandacht. 

Burgerbelang: het zou verhelderend voor de raad zijn om vaker op deze manier van financiële zaken op de hoogte te worden gesteld. 

ChristenUnie: graag informatie over de vennootschapsbelasting. Ook wij vinden het belangrijk naar het positieve te kijken, niet slechts naar bezuinigingen. 

De voorzitter geeft aan dat de SP niet aanwezig is vanwege ziekte.

College: over vennootschapsbelasting: over alles waar de gemeente winst op maakt moet vennootschapsbelasting worden betaald. Dat zal neerkomen op een paar ton per jaar.

Over meer rendement halen: dat is een goed punt waar we over na moeten denken. Niet door zomaar bepaalde verhogingen door te voeren, want we willen de lasten voor mensen niet verzwaren. Ook goed om naar de inkomsten uit huur te kijken. Daar zijn we mee bezig, het voorstel is onderweg. 

Over aanleveren presentatie: de presentatie is nu pas getoond omdat het verstandig was de cijfers nog even tegen de borst te houden.

Over vastgoed: er komt binnenkort een vastgoedspecial waarin specifiek daarover wordt uitgeweid.

Over bekend zijn van de cijfers: de cijfers dateren van eind vorige week.

Over de begroting-vanaf-0 situatie: mooi dat er enthousiast op wordt gereageerd. het zal de organisatie ook scherp laten kijken naar wat er in de toekomst nodig is. Niemand kan meer zonder verantwoording rekening houden met een bepaald budget.

Over sociaal domein: houden we scherp in de gaten. Grote verschillen worden via de BURAP meegedeeld. 

Over frequentere financiële presentaties: We nemen ons voor om dit vaker te doen.

Ambtelijke ondersteuning: over vennootschapsbelastingplicht: Nederland is één van de laatste landen die dit voor gemeenten gaat regelen in Europa. 400 economische activiteiten in de gemeente worden onderzocht en aangeleverd aan de Belastingdienst, die overigens pas vanaf 2018 of 2019 controles gaat uitvoeren.

CDA: als je winstbelasting moet betalen, mag je dan ook verlies rekenen?

Ambtelijke ondersteuning: verlies mag ook gerekend worden, maar dit zal niet vaak voorkomen. Bekeken wordt wat het marktplaatje is en wat wij betalen. Als wij meer betalen en toch flink verliezen, kan het toch zijn dat we vennootschapsbelasting betalen.

GroenLinks: over de begroting opbouwen vanaf 0 in 2017, wie pakt dit op? Gemeente zelf, externe partij, of burgers?

College: de gemeente pakt dit zelf op.

GroenLinks: wij zouden het spannend vinden om tegenbegrotingen door burgers te laten maken. Goed voor vertrouwen in de ambtelijke top en het college.

CDA: als we met de begroting op 0 beginnen en we nemen dat miljoen uit de algemene uitkering mee, hoeveel investeringen zou de gemeente dan willen doen?

College: we investeren alleen in zaken die echt nodig zijn. Een investeringsstop is op dit moment geen goede zaak.

PvdA: Zijn er binnen de organisatie meer administratieve of uitvoerende componenten, die weinig beleidsmatig zijn, en via een samenwerking zoals Tribuut (belastingsamenwerking) kunnen worden geregeld?

College: staat in de kerntakendiscussie dat er naar meer samenwerking wordt gekeken. Kan ook in de vorm van gezamenlijk inkopen of personeelszaken. Wordt binnen de Stedendriehoek aan gewerkt.

VVD: in de huidige netwerksamenleving is de rol van opdrachtgeverschap belangrijk. Welke rol hou je zelf en welke besteed je uit? Dat wil ik het college nog meegeven. 

CDA: bij gezamenlijk inkopen goed kijken naar waar het over gaat. Aanlevering en toelevering niet altijd mogelijk binnen de grenzen van de gemeente. 

College: is voor ons een punt van aandacht. 

De voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in