Pagina delen

Presentatie over het Emerpark - Stand van zaken 2017

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 8 mei 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Door de St. Ecologisch Stadspark wordt een presentatie gegeven over de resultaten van zes jaar Burgerinitiatief en vier jaar kwaliteitsimpuls bij het Emerpark.

Na de presentatie is er voor de Forumleden gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. Aan het eind van de sessie zal de voorzitter concluderen of het onderwerp voldoende is besproken.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 08-05-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Als eerste zal er een presentatie worden gegeven door de heer Logemann van de Stichting Emerpark.

-- Presentatie, zie bijlage --

De heer Logemann: de resultaten van 6 jaar burgerinitiatief en 4 jaar kwaliteitsimpuls zijn dat de bijenvereniging geinteresseerd is geraakt in de omgeving in plaats van alleen in honing. Er is een nieuw onderkomen gekomen.Er is een groene wig met een recreatieve functie gerealiseerd onder andere door middel van projectfinanciering. Rol van de Stichting Emerpark hierin is, het proces aanjagen, communicatie met de bewoners van de aanliggende flatgebouwen, het regelen van vergunningen. Het budget is nu op. We kunnen nu niet meer op de zelfde voet verder werken.

De wensen zijn herkenbaren entree's en passend meubilair ten behoeve van de herkenbaarheid van het park. Een nieuwe bestemming voor het Vitens-terrein, waarbij een groene en publieke functie wenselijk is. Het grasveld bij de Emmerikseweg/Laan naar Eme voor ontspanning en cultuur; een soort Vondelpark die past bij de schaal van Zutphen. Probleem daarbij is dat dit grasveld nu geldt als honden losloop gebied. Een wens is ook om het Emerpark als proeftuin voor meer ecologisch beheer in de stad te gebruiken. En om meer sociale en culturele activiteiten in het park te organiseren.

Het Emerpark is een voorbeeld van burgerparticipatie.

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Dan geef ik eerst de forumleden de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.

GroenLinks: Dit initiatief is een groot cadeau voor onze burgers. Hoe wilt u verder met elkaar, u noemde twee obstakels?

De heer Logemann: Op zichzelf gaat de samenwerking met de gemeente goed. Ten aanzien van het ecologisch gebied kan de samenwerking beter. Voor nieuwe plannen zullen we elkaar opnieuw moeten vinden.

CDA: Waarom lukte dit initiatief zo goed?

De heer Logemann: Wij hebben altijd beschikt over een professioneel bestuur met een goed netwerk: kennis is in huis. Er was beschikking over budget vanuit de gemeente: de kaders werden door de Stichting gesteld, de contracten werden door de gemeente zelf aangegaan.

SP: Het park is nog geen begrip in Zutphen, hoe kunnen we dat krijgen?

Voorzitter: Dit is geen verhelderende vraag, deze houden we even vast.

VVD: de entree's zijn belangrijk. In de gemeente Doetinchem hebben ze ook een soortgelijk park waar koeien worden gehouden voor het onderhoud ervan. Is dit ook in Zutphen mogelijk?

De heer Logemann: Er kunnen in het Emerpark geen koeien worden gehouden, daarvoor is de schaal te klein. Wel zouden er schapen kunnen worden gehouden. Er is waarschijnlijk te weinig gras, er zijn meer andere functies. Hier komen we op terug in het kader van ecologisch beheer.

D66: Kan er ten aanzien van het houden van schapen worden samengewerkt met de kinderboerderij?

De heer Logemann: De kinderboerderij beschikt niet over een schaapherder.

PVDA: Kan er worden samengewerkt met het Waterkwartier?

De heer Logemann: Daarvoor zijn er te weinig mensen.

PVDA: Ten aanzien van wateradaptie: is het mogelijk om meer aftappunten te realiseren?

De heer Logemann: Dit zal in overleg met het waterschap moeten.

Burgerbelang: Hoe ziet de samenwerking met de gemeente Zutphen eruit nu het geld op is?

Voorzitter: Ook dit is geen verhelderende vraag, deze behandelen we straks.

D66: Hoe is de samenwerking met de buren van dit initiatief?

De heer Logemann: Deze is goed, maar steeds wisselend.

Voorzitter: Dan komen we nu bij de vraag van de SP over de naamsbekendheid van het park en bij de vraag van Burgerbelang over het budget.

SP: Het park is nog geen begrip in Zutphen, er is geen naamsbekendheid. Hoe kunnen we dat krijgen?

De heer Logemann: Ik onderken het probleem. De laatste tijd is wel veel gedaan aan publiciteit. We zijn veel sociale en culturele activiteiten gaan organiseren. Daarvoor worden andere vrijwilligers aangesproken.

VVD: De toegangswegen naar het park moeten duidelijk worden en makkelijk toegankelijk.

De heer Logemann: De palen worden weggehaald, bij de hoofdingang gaan we een stapelmuur maken. Dit vergt meer organisatie en budget. Dat laatste moet ergens vandaan komen.

Voorzitter: Waar komt het budget vandaan?

De heer Logemann: De grote investeringen zijn al gedaan. Budget is nodig voor de entree's, voor het organiseren van een buitenspeeldag en voor cofinanciering van subsidies.

Voorzitter: Wat is de reactie van de wethouder?

College: Dit is een goed moment voor de presentatie. Binnen het college is dit nog niet besproken. Dit wordt eerst in het college besproken en dan komt er eventueel budget beschikbaar.

Burgerbelang: Hoe is het contact nu met de gemeente Zutphen? Zo zonder geld. 

De heer Logemann: Er is werkperiodiek overleg met de gemeente, de lijnen zijn kort. Er is overleg met de wijkteams en er zijn overleggroepen in de binnenstad. met de Stichting Zutphen Promotie is geen contact omdat dit nooit zo is gezocht en het park meer voor de bewoners van Zutphen is bedoeld.

VVD: Het park is niet alleen voor inwoners, maar ook voor bezoekers. Samenwerking met de VVV?

De heer Logemann: Succes hangt af van de programmering.

VVD: Het Stadspark is openbare ruimte. Het is belangrijk om ook bezoekers te trekken onafhankelijk van evenementen.

CDA: Misschien is het nog wel breder dan dat: dingen moet je "aan elkaar knopen", bijvoorbeeld in samenwerking met sport en beweging.

De heer Logemann: Dat is een goede suggestie.

GroenLinks: Het Emerpark moet je bekijken in een groter geheel in relatie tot de opdracht De Kaardebol en het Vitens-terrein. De slagkracht van vrijwilligers moet je vasthouden.

PVDA: Is er iets meer bekend over de ontwikkelingen van het Vitens-terrein?

College: Dit wordt te koop aangeboden. We zijn nu in overleg met het Waterschap. De functie "waterwingebied" moet er eerst door de provincie van af worden gehaald.

De heer Logemann: Zowel het Vitens-terrein als het terrein er om heen benodigen een kwaliteitsimpuls. Kostendrager via het bouwblok op het terrein. Er moeten meer verbeteringen plaatsvinden en er moet meer eenheid komen. Hetgeen gebouwd gaat worden mag geen verkeersaantrekkende werking hebben.Rol van de Stichting hierin is een bestemming te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.

D66: Er is een niet zo fraai tunneltje richting het park, kan daar wat aangedaan worden?

College: We zullen dat meenemen in het totaal.

SP: Hoe moet kwaliteitsverbetering worden gezien?

De heer Logemann: Bijvoorbeeld de volkstuinen. Daar heerst een grote variëteit aan bebouwing en aan omheining. Hier zou meer eenheid in moeten komen.

Voorzitter: Hoe worden wij geïnformeerd over het park?

De heer Logemann: Als u komt kan de Stichting u een rondleiding geven.

Voorzitter: Maar dit geldt niet alleen voor de raad, maar ook voor de inwoners.

De heer Logemann: Dat is een goede suggestie.

Stadspartij: Is er een verblijfsfunctie op het park? Bijvoorbeeld een stadscamping?

De heer Logemann: Wij zijn nog niet met het bouwblok bezig geweest. De Stichting geeft de kaders. Aan de gemeente zelf is het om de bestemming te bepalen die past bij het park en er geen afbreuk aan doet.

Voorzitter: Ik sluit de vergadering. Vanuit het college zal er een vervolg komen.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in