Pagina delen

Presentatie over het concept horeca-advies

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 29 januari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De huidige Horecanota van de gemeente Zutphen dateert van 2002. Er is behoefte om een nieuw en toekomstbestendig beeld te vormen van de mogelijkheden en beperkingen voor de horecasector in Zutphen. De Horecanota dient daarom te worden geactualiseerd.

Om te komen tot een nieuwe Horecanota is een adviesrapport opgesteld met een visie op de horecaontwikkeling in Zutphen. Het rapport is tot stand gekomen na overleggen met binnenstadbewoners, horecaondernemers en binnenstadmanagement/Zutphen Promotie. In het rapport staat een aantal (8) adviezen om verder uit te werken.

De raad heeft het college gevraagd om het adviesrapport te presenteren en daarbij onder andere toe te lichten wat het tot nu toe doorlopen proces, waarin wensen van horecaondernemers en omwonenden zijn meegenomen, heeft opgeleverd.

De opzet van het Forum is als volgt:

 1. presentatie adviesrapport (ca. 10 min.)
 2. reactie stakeholder binnenstadbewoners (Nina Elshof) (max. 5 min.)
 3. reactie stakeholder horecaondernemers (Anja v.d. Veldt) (max. 5 min.)
 4. reactie stakeholder binnenstadsmanagement/Zutphen Promotie (Remco Feith) (max. 5 min.)
 5. gesprek tussen drie externe gasten en forumleden (ca. 25 min.)

Aan het eind van het Forum zal de voorzitter aan de forumleden vragen of de acht adviezen in het rapport worden uitgewerkt in de op te stellen Horecanota.

 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 29-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA. Verwoort
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het overleg en heet iedereen welkom. Hij noemt met name de drie stakeholders die vanavond een bijdrage leveren. Op de agenda staat het horeca-advies. Dat wordt nu nog niet vastgesteld, maar uitsluitend besproken. Hij geeft als eerste het woord aan de insprekers.

De heer Menkveld is eigenaar van café Bubbels in de Vaalstraat. Hij heeft zijn inspraakreactie uitgeschreven. Dat is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

CDA: Wat zijn de consequenties van dit horeca-advies voor uw bedrijf?

De heer Menkveld: Ik ga een stap terug in mijn horecacategorie.

De heer Wargerink is eigenaar van café Schatjes en De Schatkamer. Hij mist in het horeca-advies de opsplitsing en verruiming. Hij stelt dat in nachthoreca niets is toegelaten. Voor hem verandert er niets. Hem is een pilot beloofd door de tijdelijke burgemeester. Dit horeca-advies is onkundig samengesteld. Er is onvoldoende naar de wensen van de burgers gekeken.

PvdA: Wat betekent “er mag niets”?

De heer Wargerink: Geen verruiming. We willen een half of een heel uur langer openblijven ’s nachts.

Ambtelijke ondersteuning: Dit horeca-advies kijkt vijf jaar vooruit. Er staan acht hoofdlijnen in. Het college vult die later nader in. Centrale vraag is: hoe draagt horeca bij aan de versterking van de stad? Het gaat dan over de hele gemeente, niet alleen over de binnenstad. We gaan nu geen regels bespreken, maar discussiëren op hoofdlijnen. We gaan van advies naar visie naar nadere regels. Voor dit advies hebben we buro Van Spronsen ingehuurd.

Buro Van Spronsen geeft een toelichting op het horeca-advies.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de drie stakeholders. Als eerste komen de bewoners van de binnenstad aan de beurt.

Mevrouw Elshof: Wij voelen ons zowel bezoeker als slachtoffer van de horeca. De bewoners zijn nog niet blij met dit horeca-advies. Onze mening is er niet in verwerkt. We voelen ons niet gehoord. Dit horeca-advies schiet tekort. Het gaat over leefbaarheid versus levendigheid. Bewoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Wij zijn de gastvrouwen en gastheren van de binnenstad. Als bewoners wegtrekken, is dat niet goed voor de binnenstad. Dan wordt het een zielloos geheel. De binnenstadsbewoners zijn een factor van economisch belang. We willen gezien, gehoord en erkend worden.

De tweede stakeholder is Remco Feith, de binnenstadsmanager. Ik ben het eens met mevrouw Elshof. Er is een goede balans nodig tussen leefbaarheid en levendigheid. Het horeca-advies is van groot belang. Horeca is van groot economisch belang, onder andere voor een langer bezoek in de binnenstad. Het horeca-advies laat een marktbehoefte zien. Dit advies vind ik een goede stap. Goed ook dat er daarna een visie komt. Ook evenementen moeten we daarin meenemen. En het project “Veilig uitgaan” is ook belangrijk.

Als derde stakeholder komt – namens de horeca-ondernemers - mevrouw Van de Veldt aan het woord. Zij heeft haar bijdrage op papier staan. Dat is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

VVD: Het proces heeft lang geduurd. Nu hebben we nog maar het advies. Wanneer is het af? Ondernemers wachten daarop. Wees svp niet te sturend. Probeer de stakeholders op één lijn te krijgen.

GroenLinks: Wordt er wel geluisterd naar de stakeholders? Ik ben wat betreft de planning het spoor bijster.

PvdA: Ik pleit ervoor nu snel naar de visie te gaan.

Stadspartij: Wat is uw vraag?

PvdA: Hoe groot is de groep binnenstadsbewoners?

College: Als het forum het nu eens is over de acht punten, dan kunnen wij direct door. Over een aantal maanden verwacht ik de visie. Dat doen wij zelf. Buro Van Spronsen is klaar nu het horeca-advies er is.

Mevrouw Elshof: Ik zit hier namens drie bewonersgroepen. Dat zijn een paar honderd bewoners.

VVD: Welk percentage is dat van de binnenstadsbewoners?

Mevrouw Elshof: Wij vertegenwoordigen alle bewoners van de drie gebieden.

PvdA: Ik heb een vraag en een opmerking:

 1. Waarom is de visie verandert in een advies?
 2. Het is van belang dat de binnenstadsbewoners en de ondernemers één geheel zijn.

College: Ik was even ziek, dus ik kan zelf niet zo gauw antwoord geven op de eerste vraag.

Ambtelijke ondersteuning: Het onderwerp heeft veel stakeholders. De belangen liggen daarnaast ver uit elkaar. We willen het horeca-advies eerst in de raad bespreken. Daarna kan het college een visie gaan opstellen.

Mevrouw Elshof: Wij lezen niets terug van onze opmerkingen in het advies.

D66: Wij hebben twee vragen aan buro Van Spronsen:

 1. Herkent u zich in het beeld van mevrouw Elshof?
 2. Moet horeca wel gebundeld worden?

Voor het college heb ik de volgende vraag: Ook ik ben het spoor bijster. Wat vindt het college van het horeca-advies?

Buro Van Spronsen: Alle opmerkingen (dus ook die van de binnenstadsbewoners) hebben we opgenomen in de bijlagen. Prima dat er solitaire horeca is. In het centrum van een plaats is clustering echter vaak verstandig.

College: Al in 2012/2013 speelde de herziening van het horecabeleid. In het horeca-advies vindt u inderdaad geen politieke boodschap. Wel zit er een analyse in van buro Van Spronsen. Nu gaan wij zelf de visie ontwikkelen. Kunt u zich vinden in de acht punten die uit het horeca-advies zijn gekomen? Daarna gaan we aan de slag met vergunningen, terrassen, openingstijden, locaties etcetera. Dit horeca-advies is slechts een basis.

Burgerbelang: Ik wil niet zomaar over het punt van de bewoners heen stappen. Zijn er sessies geweest dat bewoners en ondernemers in één ruimte zaten?

College: Nee, dat is niet gelukt.

Mevrouw Elshof: Wij willen met iedereen in gesprek. Wij zien het echter niet als onze taak om rechtstreeks met ondernemers te overleggen.

Burgerbelang: Dat is een gemiste kans. Zoek de interactie svp.

CDA: Wat doet u wel?

Mevrouw Elshof: Wij zijn met de gemeente in gesprek.

De heer Feith: Er zijn ook positieve dingen te benoemen. Bewoners en ondernemers zijn over andere onderwerpen wel met elkaar in gesprek.

Het is 20.00 uur. De voorzitter schorst het overleg.

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in Forum van 12 februari 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De huidige Horecanota van de gemeente Zutphen dateert van 2002. Er is behoefte om een nieuw en toekomstbestendig beeld te vormen van de mogelijkheden en beperkingen voor de horecasector in Zutphen. De Horecanota dient daarom te worden geactualiseerd.

Om te komen tot een nieuwe Horecanota is een adviesrapport opgesteld met een visie op de horecaontwikkeling in Zutphen. Het rapport is tot stand gekomen na overleggen met binnenstadbewoners, horecaondernemers en binnenstadmanagement/Zutphen Promotie. In het rapport staat een aantal (8) adviezen om verder uit te werken.

De raad heeft het college gevraagd om het adviesrapport te presenteren en daarbij onder andere toe te lichten wat het tot nu toe doorlopen proces, waarin wensen van horecaondernemers en omwonenden zijn meegenomen, heeft opgeleverd.

De opzet van het Forum is als volgt:

 1. presentatie adviesrapport (ca. 10 min.)
 2. reactie stakeholder binnenstadbewoners (max. 5 min.)
 3. reactie stakeholder horecaondernemers (Anja v.d. Veldt) (max. 5 min.)
 4. reactie stakeholder binnenstadsmanagement/Zutphen Promotie (Remco Feith) (max. 5 min.)
 5. gesprek tussen drie externe gasten en forumleden (ca. 25 min.)

Aan het eind van het Forum zal de voorzitter aan de forumleden vragen of de acht adviezen in het rapport worden uitgewerkt in de op te stellen Horecanota.

De behandeling in het Forum op 29 januari 2018 is geschorst (vanwege tijdgebrek) en wordt op 12 februari 2018 vervolgd. Er is geen gelegenheid meer om in te spreken op 12 februari.

 

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA. Verwoort
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent het forum en heet iedereen welkom.

Het college geeft aan de hand van drie sheets een toelichting op het proces. De gemeente had een wisselende rol. Belangrijk is nu dat college en raad de regie voeren en pakken. De visie komt in maart/april naar u toe. Daarna komt de horecanota.

GroenLinks: Mij is niet duidelijk of de acht uitgangspunten thema’s zijn of dat de richting al vastligt.

College: We gaan nu handen en voeten geven aan de acht uitgangspunten.

GroenLinks: Ik heb een vraag over het proces. Bij de begroting is gesproken over het “consequentiekader”. Dat zit er nu niet bij. Hoe zit dat?

College: Op de sheets ziet u het proces. Dat “consequentiekader” is nu niet aan de orde.

GroenLinks: Zijn er in week 48 (van 2017) nog twee participatieavonden geweest?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, die zijn geweest.

GroenLinks: Kunnen de stakeholders de acht uitgangspunten onderschrijven? Of zijn er teveel evenementen?

College: Het gaat nu niet over evenementen.

GroenLinks: Maar de bewoners van de binnenstad combineren horeca echter wel met evenementen.

PvdA: Wat doen we hier? Waar gaat het vanavond over?

BewustZW: Ik kom Warnsveld amper tegen in het horeca-advies.

VVD: wat vinden de stakeholders van het advies?

Mevrouw Elshof (namens de binnenstadsbewoners): Horeca is ook aanwezig buiten de panden. Dit is een salamitactiek van de gemeente. De totale belasting van de binnenstadsbewoners is veel groter. Het gaat om een stapeling van activiteiten. Soms is er 24 uur per dag herrie. Wanneer moeten wij slapen?

College: ’s Nachts. Een salamitactiek is niet de bedoeling. U moet niet alles met alles verbinden.

Mevrouw Elshof: De zomerfeesten zijn om 24.00 uur afgelopen. Daarna wordt alles afgebroken en schoongemaakt. Daarna worden auto’s weggetakeld die in de weg staan en wordt de weekmarkt opgebouwd. Wij slapen dan amper een half uur.

Mevrouw Van de Veldt (namens de horeca-ondernemers): Een zomerfeest is niet hét evenementenbeleid. Er is meer. Het geeft ook werkgelegenheid voor heel Zutphen. We moeten geen streep zetten door de evenementen. Verbetering van de samenwerking is belangrijk. Jammer dat we nu alleen maar acht uitgangspunten bespreken die inhoudelijk niets met het horeca-advies te maken hebben.

College: Het proces kon beter. De acht uitgangspunten komen in de visie terug.

GroenLinks: Er is meer nodig om het proces weer vertrouwen te geven. Andere ideeën wellicht?

College: We zetten in op samenwerking tussen de stakeholders.

D66: Het helpt als in de visie aandacht komt voor de bewoners. Ik heb verder een vraag over het tweede uitgangspunt. Als er genoeg concurrentie is, wordt het geheel beter. Sta uitbreidingsruimte toe, zou ik zeggen.

College: Het is niet zo dat er niks kan. De komst van zogenoemde pareltjes moet kunnen. Sturing blijft echter nodig.

D66: Heb je daar grip op?

College: Ja, om gevarieerde kwaliteit te krijgen.

Mevrouw Elshof: Wij willen wel in gesprek met andere stakeholders.

Mevrouw Van de Veldt: Jammer. Als het advies een visie wordt, hebben de bewoners niet meegepraat.

Burgerbelang: Vreemd.

Mevrouw Van de Veldt: Er moet een breed gedragen visie komen.

College: Punt 6 staat er niet voor niets. Allerlei organisaties moeten gaan meepraten. Dat moet een brede groep zijn.

GroenLinks: Als we voor kwaliteit gaan, betekent dat dat we ingrijpen in de bestemmingsplannen?

College: Wacht het advies af. Kwaliteit handhaven is erg belangrijk.

GroenLinks: Hoort een initiatief als Inbox15 dan bij de zogenoemde pareltjes?

College: Nee, dat is te specifiek.

CDA: Wat willen de bewoners?

Mevrouw Elshof: Wij willen met de gemeente in gesprek. We hebben ook een oplegger gemaakt voor het advies. De gemeente moet onze belangen beschermen. Wij zijn niet tegen horeca.

CDA: Je kunt niet tegen deze acht uitgangspunten zijn. Ik ben voor. Van belang is nu: hoe kleur je dit in bij de visie? En ook: hoe betrek je de stakeholders erbij?

GroenLinks: De raad is nu pas na twee jaar erbij betrokken. We willen zicht hebben op de rol van de raad de komende maanden.

College: Het college is nu aan zet. Wij maken de visie. Daarna moeten er keuzes gemaakt worden.

GroenLinks: Ik wil betrokken worden bij die gesprekken.

BewustZW: In de visie moet ook aandacht komen voor jongeren.

ChristenUnie: Hoe moet ik de gebiedsgerichte impulsen (uitgangspunt 3) zien?

College: Dat berichten wij u per mail.

SP: Iedereen is waarschijnlijk voorstander van de acht uitgangspunten. Ik luister nu.

Burgerbelang: Wij kunnen ons vinden in de acht uitgangspunten. Neem vooral alle horeca-ondernemers mee. Wij hebben zorgen om de bezoekers van de binnenstad.

VVD: Wie kan tegen de acht uitgangspunten zijn? Wat betreft punt 6: hou alle kikkers aan boord.

Mevrouw Elshof: Goed om ook de bezoekers van de binnenstad mee te nemen.

De heer Feith (binnenstadsmanager): Ik herken me in de acht uitgangspunten. De visie gaat hier straks iets over zeggen. De gebiedsgerichte impulsen zijn 18 gebieden waar horeca is toegelaten. We hebben allerlei consumenten hierover bevraagd.

BewustZW: Welke drie horecagelegenheden zijn er in Warnsveld?

De heer Feith: Onder andere twee café’s. Ze zijn er wel.

GroenLinks: Wat vindt de heer Feith van Inbox15?

De heer Feith: De gemeente heeft dat toegestaan in overleg met de binnenstadsondernemers. Dat was een goed proces.

PvdA: Ik vind dit een rare discussie. Er zijn detailvragen en er zijn acht uitgangspunten op hoofdlijnen. Er is een groot communicatieprobleem. Daarnaast kloppen de cijfers in het horeca-advies niet. Laten we even resetten. Ik kan me overigens vinden in de acht uitgangspunten.

D66: Dan gaat veel werk verloren. Laten we het proces niet nu opnieuw gaan doen.

PvdA: Ik zie een discussie over hoofdlijnen en details.

De heer Feith: In het horeca-advies is ruimte voor nieuwe horeca. Vindt de raad dat goed?

College: We zijn hard toe aan de uitwerking van het horeca-advies.

PvdA: Prima. We zijn goed bezig.

D66: Ik heb een vraag over uitgangspunt 7. Hoe voorkom je versnippering van de horeca?

De heer Feith: Er is nu een concentratiebeleid. Straks hebben we gebiedsgerichte impulsen. Daar zal spanning blijven, het is een tussenvorm. Niet in de hele binnenstad zal horeca mogelijk zijn.

D66: In de Marspoortstraat mogen straks extra ontwikkelingen. Hoe verhouden de nieuwe ontwikkelingen zich daar?

De heer Feith: De huidige concentratiegebieden blijven. Nu hebben we er drie, straks achttien.

Burgerbelang: Wij vinden dat uitgangspunt 6 op één moet komen te staan. Daarnaast is de horeca in Zutphen breder dan de zaken die bij Koninklijke Horeca Nederland zijn aangesloten.

Mevrouw Van de Veldt: In het hele project zijn alle horecaondernemers uitgenodigd.

Burgerbelang: Niet alle horeca voelt zich gehoord.

Mevrouw Van de Veldt: Maar alle horecaondernemers worden uitgenodigd.

Burgerbelang: Er is geen eenheid binnen de horeca.

Mevrouw Van de Veldt: Maar alle horecaondernemers zijn uitgenodigd.

College: Er komen geen gesprekken meer met stakeholders. Dat is al gebeurd. Nu gaan we de visie opstellen.

Voorzitter: Kan het college wat u betreft de acht uitgangspunten uitwerken?

Alle partijen antwoorden één voor één bevestigend. Het college kan dus de uitgangspunten nu uitwerken. GroenLinks spreekt daarbij de wens uit dat de planning gehaald wordt. D66 wil in de visie graag een uitstapje naar het cultuurbeleid maken.

College: Bij het evenementenbeleid zie ik raakvlakken, bij horeca niet.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad