Pagina delen

Presentatie over de vier sporen als vervolg op rapport Rijnconsult

Inhoud

In dit Forum kan aan de hand van een presentatie van het college of de ambtelijke organisatie een eerste gesprek plaatsvinden over de opbrengst van de vier sporen naar aanleiding van het rapport van Rijnconsult.

Ook in het Najaarsgesprek en tijdens de behandeling van de Programmabegroting in verschillende fora op 24 september, 8 en 26 oktober komt (onder andere) dit onderwerp, nog aan bod.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 september 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 07-09-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
VVDG. Peteroff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
SPM de Ridder
PvdAF.J.M. Heitling
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
GroenLinksM.T.E. Westerik
D66Y.J.A. ten ten Holder
ChristenUnieA. van van Dijken
CDAG.H. Brunsveld
BurgerbelangH.J.M Verschure
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij dit forum “Presentatie over de vier sporen als vervolg op rapport Rijnconsult”. De voorzitter geeft aan Peter Seinen het woord voor de presentatie en stelt voor dat de vragen na presentatie gesteld kunnen worden.

D66: In het onderzoeksrapport van Rijnconsult is de systematiek afgestemd overhead op het inwonersaantal en dit is gewijzigd in de uitvoering naar overhead naar op basis van organisatie. Maar is het niet zodat de organisatie is afgestemd op het inwonersaantal? De getallen zouden toch niet zo heel veel uit elkaar moeten liggen?

Ambtelijk ondersteuner: Voor de overhead kunnen de getallen wel uit elkaar liggen daar deze als ondersteuning is afgestemd op de organisatie die het primaire proces uitvoert. En als die groter is dan zal de overhead ook groter zijn. Maar de totale organisatie, het primaire proces, is wel afgestemd om het aantal inwoners.  In het primaire proces kan het geval zijn dat er onderdelen zijn waar meer inzet nodig is dan gemiddeld. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal domein. Hierdoor kan de totale organisatie wel groter zijn en die is dan wel afgestemd op de inwoners.

Bewustzw: In het verleden zijn wettelijke en niet-wettelijke taken al eerder in beeld gebracht. U geeft aan dat daar nog kansen liggen om te bezuinigen. Waar denkt u dan aan? Heeft het met het werkbedrijf te maken?

Ambtelijk ondersteuner: In de plannen van spoor 2 zit niet het werkbedrijf maar voornamelijk het fysiek domein. Denk bijv. aan versobering van uitgaven.

PvdA: Wat ons verbaasd is dat de Inhuur niet inzichtelijk is. Hoe zit dat?
Corona is een gamechanger mbt tot werkplekken en huisvesting. Thuiswerken kan ineens.
We zouden van 400 werkplekken terug kunnen gaan naar 200 werkplekken. Zou u nu al iets kunnen zeggen over deze effecten mbt tot huisvesting?

Ambtelijk ondersteuner: Het is nu nog te vroeg om het onderwerp huisvesting mee te nemen. Het is wel een complex onderwerp waar we goed naar aan het  kijken zijn. Met huisvesting zitten we op gemiddeld. Het thuiswerken is in de versnelling gegaan maar we hebben nog niet scherp hoe we daar precies mee om gaan. Technisch gezien zal er ook nog een en ander geregeld moeten worden en dit komt nog terug in de begroting.
We hebben wel inzicht inhuur. Maar we kunnen dit inzicht nog wel verbeteren

ChristenUnie: In het verhaal van de ambtelijk ondersteuner horen we toch een aantal onzekerheden en vragen we ons af hoe structureel sluitend de begroting is? Wat is de insteek vwb de apparaatskosten? Gaan we sturen op formatie of op de totale loonsom?

Ambtelijk ondersteuner: We gaan sturen op de loonsom. Er zijn altijd onzekerheden.

ChristenUnie: U concentreert zich op spoor 2 en 3. Ik begrijp dat spoort 1 en 4 nog onzekerheden bevatten en toch zegt u dat er structureel sluitende begroting komt. Hoe zit dit?

Ambtelijk ondersteuner: Spoor 1 en 4 zijn niet sluitend en staan los van het Rijnconsult rapport.
Spoor 1 komt terug in de begroting en spoor 4 zijn voor alle maatregelen die al gerealiseerd zijn en in beeld zijn voor dit jaar. Spoor 4 komt terug in BURAP van dit jaar. We hebben voor dit forum ons meer gefocust op het Rijnconsult verhaal maar de andere sporen maken wel deel uit van de begroting.

CDA: Vorig jaar hebben we ook gesproken over dit rapport en hadden we er nog over om het te gebruiken voor jaarschijf 2020. Nu hebben we het over jaarschijf 2021 en verder. Zijn er nu nog nadelige effecten te verwachten nu dat dit rapport veel later gerealiseerd wordt dan vooraf verwacht werd?

College: We zijn met de sporen dieper gegaan dan oorspronkelijk de opdracht van Rijnconsult is geweest. Deze analyse heeft ons veel gebracht maar het kost gewoon veel tijd. Ook al was het 3 maanden eerder dan was het toch terecht gekomen in de begroting van 2021. Het zou niet veel hebben uitgemaakt.
En in spoor 4 hebben we wel de incidentele besparingen kunnen in boeken zodat we dit jaar een sluiten begroting hebben. In BURAP 2 krijgt u dat te zien.

Burgerbelang: Als we vorig jaar niet op de prijs hadden gezeten maar we hadden een goede opdracht neergezet hadden we dan niet eerder de bezuinigingen kunnen doorvoeren?

College: Berenschot had vorig jaar een offerte uit gebracht van ongeveer 100.000 euro en Rijnconsult van 40.000 euro. U heeft ons een budget toegekend van 50.00 euro. Rijnconsult heeft uiteindelijk een voorzet gegeven en Berenschot heeft vervolgens in hetzelfde traject analyses gedaan en we zijn binnen ons budget gebleven. We hebben een slag gemaakt op maatregelen niveau. Medewerkers op flink wat niveaus hebben hieraan meegedacht. En als je medewerkers laat mee denken dan is de kans dat de bezuinigen slagen een stuk groter dan als je een bureau zijn gaan laat gaan.  College ziet veel voordelen in de aanpak die is ontstaan nadat we waren teleurgesteld in wat Rijnconsult heeft opgeleverd.

Voorzitter onderbreekt de Stadspartij en stelt dat we het over de 4 sporen hebben en niet over de keuzes van de bureaus.

Stadspartij: Zit er samenhang in die maatregelen? Wat is de visie?

College: Het politieke antwoord: Voor het reces hebben we uitgelegd hoe de gemeente ervoor staat. De luxe dat wij in samenhang kunnen gaan kijken welke maatregelen wij wel of niet kunnen nemen is er niet. U zult worden geconfronteerd met dilemma notities. Dit zijn geen kleine dilemma’s.  Voor het college en de gemeenteraad geldt dat alles uit de kast is gehaald om tot een sluitende begroting te komen. Vanuit Den Haag krijgen we net zo als andere gemeenten structureel te weinig geld

Ambtelijk ondersteuner: Het ambtelijk antwoord sluit hierop aan. We moet continue scherp blijven. Het moet onderdeel worden en blijven van de cultuur.

D66: Uit het onderzoek van Rijnconsult komt naar voor de we meer dan 100 FTE boven het gemiddelde zitten en uit de analyses van Berenschot komen we eigenlijk uit op gemiddeld
Kunt uitleggen waar zo’n groot verschil?

Ambtelijk ondersteuner: Dit heeft te maken met het dat de totaal organisatie toch groter is waardoor de overhead ook groter is. Rijnconsult heeft dit losgelaten. We Rijnconsult nog gevraagd van duik daarin en zoek het uit maar ze bleven bij hun methodiek. Het verschil in methodiek maakt het verschil zo groot.  Maar in de stukken kunt u straks terugvinden hoe we scoren.

ChristenUnie: Is het college op de hoogte van het artikel in het VNG-magazine waarin staat dat de Den Haag structureel 1 miljard wil gaan bezuinigen op de gemeentes?

College: Nee, dat hebben we nog niet meegekregen. We wachten nog op de september circulair.

ChristenUnie: We krijgen binnenkort de stukken en moeten we op 21 september alle stukken in de raad vaststellen. Klopt dat?

Ambtelijk ondersteuner: Nee, er volgen nog een aantal sessie.

Burgerbelang: PvdA heeft het BDO-rapport aangehaald waarin staat dat het in Zutphen wel meevalt. Wat vindt het College van de opmerking van de PvdA

College: Dit rapport heb ik gemist. Als je kijkt naar de structuur van financiën van gemeente Zutphen kan BDO dat positief beoordeeld hebben maar als je kijkt naar de middelen versus de uitgaven dan leven we al een decennia op te grote voet.

Voorzitter sluit de forumvergadering af.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in