Pagina delen

Presentatie over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016

Inhoud

De presentatie is als bijlage beschikbaar.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Op 19 juni 2015 is de Voorjaarsnota 2015 behandeld. De opbrengsten van dit voorjaarsgesprek zijn door het college in een heisessie besproken en gewogen. Uit de opbrengst heeft het college nu een duidelijke lijn voor ogen over haar ambities en de insteek voor 2016 en verder.

In de aanloop naar de uitwerking van die voorgenomen lijn en de daartoe gemaakte keuzes wil het college deze voornemens en de financiële strategie voor de daarop volgende jaren presenteren aan het Forum. Op die manier kan nog laatste richting worden meegegeven aan het college richting de op te stellen begroting voor 2016 (Strategische Agenda) die in november door de raad wordt vastgesteld.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 21-09-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Deze forumvergadering gaat over de verwerking van de opbrengst van het Voorjaarsgesprek 2015 richting de Begroting 2016. De gemeente staat voor een behoorlijke financiële opgave. In het presidium vanmiddag is besloten dat vanavond geen vervolgbehandeling plaatsvindt in de raad. Wanneer aanleiding wordt gezien door het Forum om nader met elkaar te spreken over de gepresenteerde uitwerking, zal het onderwerp een uur worden geagendeerd in het forum van 5 oktober 2015.

Het college: De strategische agenda wordt half november vastgesteld. Daarna wordt deze naar de provincie gestuurd. De raad zal deze tijdig in bezit hebben. Dit zal op 30 september zijn.

Nu volgt de presentatie door het college. Gedurende de presentatie worden aanvullende en verduidelijkende vragen gesteld.

VVD: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nutsbedrijven de precariokosten die geheven gaan worden niet direct doorbelasten naar de burger?

CDA: De wethouder spreekt over een “mogelijk risico”. Kan hij daar iets duidelijker over zijn?

BewustZW: Het lijkt een beetje op het rondpompen van geld. Bij reconstructies van wegen worden vaak kabels en leidingen verlegd in opdracht van de gemeente. De kans bestaat dat de precariokosten direct weer verhaald gaan worden op de opdrachtgever.

SP: Laten we ons niet rijk rekenen. In Den Haag wordt aan wetgeving gewerkt waarbij nutsbedrijven vrijgesteld worden van precario. En stel dat de precarioheffing niet doorgaat, dan is er geen alternatief meer voor een sluitende begroting?

D66: Wordt er rekening gehouden met de kosten voor de juridische procedures die eventueel gevolgd moeten worden?

PvdA: De gemeente Tiel heeft ook precario geheven en een vergelijkbare opbrengst gerealiseerd. Wellicht een interessant voorbeeld voor Zutphen. Hoeveel gemeenten zijn er eigenlijk die precario heffen? Als andere gemeenten al precario heffen, betaalt de Zutphense burger daar ook aan mee? Als je als enige gemeente geen precario heft ben je in het nadeel.

Burgerbelang: Veel risico’s. Nog niet gaan uitgeven voordat we het geld binnen hebben. Laten we eerst verder zoeken aan de bezuinigingskant.

College: Deze vragen hebben wij ons zelf ook gesteld. Het recht van precarioheffing bestaat al langer. Op dit moment zijn er 14 gemeenten in Gelderland die precario heffen. De burgers in Zutphen betalen mee aan de precarioheffing in andere gemeenten. De kans dat het heffen van precario niet toegestaan is, is erg klein. Aangezien meerdere gemeenten dit al doen en onze burgers er al aan mee betalen lijkt het ons goed dit ook te gaan doen.

GroenLinks: Wij zijn er voor om dit gewoon te doen.

Stadspartij: We moeten ons ook niet rijk rekenen. Dit kan een lastenverzwaring met zich mee brengen voor burgers die dat niet kunnen betalen. Dat moet ook meewegen. Wellicht dat we voor deze mensen een compensatie moeten zien te vinden. Het kan er bovendien toe leiden dat het miljoen daardoor niet verkregen gaat worden.

PvdA: Komt het college met een gedetailleerd voorstel over de te wijzigen afschrijvingsmethodiek? Schuiven we hiermee geen kosten voor ons uit?

Ambtelijke ondersteuning: Het komt er op neer dat de voordelen die je jaarlijks in de bestuursrapportage weergeeft op voorhand al in de begroting verwerkt. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting. Er zit geen wijziging in de termijnen van afschrijving. Het moment van afschrijven start alleen iets later in de tijd. Pas als de investering in gebruik wordt genomen. Dat latere moment van afschrijven wordt financieel vertaald naar de begroting.

ChristenUnie: Is dit niet het verschuiven van geld van het ene potje naar het andere?

PvdA: Is dit een structureel voordeel of is het slechts incidenteel?

Ambtelijke ondersteuning: Het geld verschuift niet. Er wordt geanticipeerd op de voordelen die in de loop van een begrotingsjaar ontstaan. Er zit een eindigheid aan dit voordeel, maar dat ligt ná de looptijd van het investeringsprogramma. Het investeringsprogramma heeft een looptijd van 4 jaar.

GroenLinks: Naast de voordelen gedurende het jaar waren er ook vaak tegenvallers. Die konden vaak tegen elkaar ‘weggestreept’ worden. Als we nu de voordelen min of meer weg gaan nemen, maar de tegenvallers blijven wel komen, dan hebben we misschien een groter probleem?

VVD: In hoeverre is de organisatie er aan toe om binnen steeds nauwere bandbreedtes te werken? Waarom zou dat nu wel kunnen en had de organisatie daar de afgelopen jaren wel moeite mee?

College: Intern gaat meer gestuurd worden op inhoud. We vragen aan de afdelingen waar men mee bezig is en wat verwacht wordt en ook naar de resultaten. De organisatie is er aan toe en accepteert ook dat er ‘een tandje’ bij moet.

GroenLinks: Als dat lukt dan zijn wij daar heel blij mee.

SP: Ik hoop dat de groeiprognoses van de uitkeringsgerechtigden inderdaad verlaagd kunnen worden. Ik vraag het me af. Het Plein is een enorme organisatie en er komt veel op hen af. Er wordt 8 ton bezuinigd op de uitkeringen. Hebben we dat straks niet nodig voor andere zaken bij het Plein? Ik betwijfel of de bezuinigingen daar gevonden moeten worden. Ik maak me daar zorgen over.

College: De gemeente is opdrachtgever aan het Plein. We gaan daar geen 8 ton weghalen. Ze ontvangen minder. Het gaat niet ten koste van de dienstverlening.

PvdA: Klopt het dat we deze bezuiniging alleen halen als het aantal mensen dat van de bijstand afhankelijk is, in Zutphen méér afneemt dan het landelijke gemiddelde?

ChristenUnie: De besparing die Het Plein zou kunnen realiseren. Dit groeit naar 1,6 mln in 2019. Wat zijn de risico’s? Het staat er nogal stellig? U kijkt 4 jaar vooruit. Wat zijn de marges rond deze getallen? Ik zou graag een toelichting op deze getallen krijgen.

College: Het bedrag van 1,6 mln is niet juist. Dat moet zijn 1,2 mln. Verder zijn dit twee technische vragen waar ik graag later schriftelijk op terug komen.

Burgerbelang: Er wordt gesproken over de prognose van het verlagen van de uitkeringen. Tevens wordt ervan uit gegaan dat de uitgaven binnen het sociale domein niet hoger zullen uitvallen. Er is toch al een signaal dat er een overschrijding aan komt?

College: Ook hier geldt dat het een technische vraag is waar ik graag later schriftelijk op terug komen.

PvdA: Kan de formatiebehoefte ook binnen de organisatie gevonden worden? Welke mogelijkheden ziet u daarin?

BewustZW: De raad gaat niet over personeel, wel over budgetten. Er zijn forse bezuinigingen in gang gezet. Dit is er een van. In het verleden hebben we het college gevraagd om de personele kosten per voorstel te benoemen. Het verbaast mij nu dat er in algemene zin een voorstel wordt gedaan om de formatie uit te breiden. Hoe komt het dat dat niet in de afzonderlijke voorstellen verwerkt zit? Hoe kunnen we voorkomen dat we op deze manier voor voldongen feiten geplaatst worden?

College: Wij willen uitvoering geven aan het collegeakkoord. Als de capaciteit daartoe beperkt is ga je verder zoeken. Ook kan er intern gesolliciteerd worden. Daarnaast is het zo dat er al ongeveer 8 jaar geen nieuw personeel binnen is gekomen. Toch is het nodig om de organisatie te verversen. Dat aspect speelt ook mee.

D66: Ik begrijp dat het college haar programma wil realiseren. Maar lopende de tijd moeten plannen ook bijgesteld kunnen worden als er onvoldoende geld is. Wij maken ons zorgen omdat er geen keuzes worden gemaakt.

College: Wij willen ook werken aan werkgelegenheid, aan stimulering van nieuwe bedrijven. Als je daar geen aandacht aan schenkt dan kunnen we niet instaan voor de gevolgen. Als de inschatting is dat we dat toch willen realiseren dan is het verstandig om daar toch mensen voor aan te trekken.

GroenLinks: Wordt er ook door het college nagedacht over andere manieren van werken waarbij geen personeel nodig is, maar dat ten aanzien van sommige onderwerpen aansluiting wordt gezocht bij bijvoorbeeld een HUP of een Cleantechcentre?

CDA: Als de lobby geen effect heeft. ‘Als’ is een spannend woord. Hoe schets u dit beeld?

College: Inmiddels is berekend dat het landelijk over 1 miljard euro gaat. Dit zijn de gevolgen van de maatregelen die de gemeenten hebben overgenomen van het rijk. Ik neem aan dat Den Haag hier over na gaat denken. Maar een zekerheid hebben we niet.

VVD: Waar brengt dit plaatje ons? Ook ten opzichte van de provincie. We bieden een begroting aan voor 2016. Er worden ook eisen gesteld aan het meerjarenperspectief. Het tekort loopt op van 1,5 mln tot 2,3 mln euro. Wat verwacht u als reactie van de provincie?

Burgerbelang: Welke drastische maatregelen worden bedoeld?

College: De laatste jaren hebben eigenlijk nooit een sluitende meerjarenbegroting gehad. De provincie kijkt wat dat betreft alleen naar het eerstvolgende jaar. In dit geval is dat het jaar 2016. Dit begrotingsjaar is wel sluitend.

PvdA: Kan de wethouder ook aangeven of de bezuinigingsvoorstellen voldoende zijn om op de langere termijn de begrotingen rond te krijgen? Kan de wethouder ook aangeven wat de gemeente dan minder gaat doen?

College: Voor 2017 zijn we al teruggegaan van 4 mln naar 1,5 mln. Dat is de huidige stand van zaken. Meer kan ik er op dit moment niet aan toevoegen.

Stadspartij: Wat doen we met de aanvullende vragen die nog leven bij de diverse fracties?

De voorzitter rondt af. Het onderwerp wordt in een nieuw forum over de begroting verder besproken. Er is een aantal technische vragen gesteld waarop de wethouder heeft aangegeven schriftelijk terug te komen. Verder geeft de wethouder aan dat hij de datum aan zal geven via de griffie tot wanneer nog aanvullende vragen gesteld kunnen worden.  Hierbij wordt de vergadering gesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in