Pagina delen

Presentatie over de Strategische Visie, Bestuurlijke Samenwerking en de Veranderende rol in de samenleving

Inhoud

De presentatie is als bijlage opgenomen.

Behandeld in Forum van 22 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

De Strategische Visie van de gemeente Zutphen dient als richtsnoer voor de Strategische Agenda en reikt daarmee het kader aan voor financieel inhoudelijke afwegingen in meerjarenperspectief. De visie moet ook handvatten bieden voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, waaronder het aangaan van (intergemeentelijke) samenwerking wordt begrepen en het uitwerking geven aan de veranderende rol van de gemeente in de samenleving. De presentatie richt zich met name op deze laatste twee aspecten.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.W. Jansen
SPP.W. Hofman
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijMeike Wesselink
VVDW.P. van Stockum
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de presentatie over de Strategische Visie, Bestuurlijke Samenwerking en de Veranderende rol in de samenleving. De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college leidt de presentatie in over de stand van zaken van de drie onderwerpen die een bepaalde samenhang hebben.  Waarom de strategische visie? Een jaar geleden hebben we gezegd dat het verstandig is om als gemeente Zutphen met elkaar de discussie te voeren over de richting die de gemeente op zou moeten bewegen. Er was op allerlei fronten al activiteit om zich met dit onderwerp bezig te houden, zoals het “dna-profiel”-onderzoek van studenten van de universiteit Twente: wat zijn we, wat willen we zijn en hoe komen we daar. De vraag kwam: maar als er weinig geld is voor nieuwe ontwikkelingen, is dat dan wel belangrijk? We hebben geconstateerd dat het juist belangrijk is om te weten waar je naar op weg bent, ook als je beslissingen moet nemen die te maken hebben met minder in plaats van meer. De richting is dus belangrijk. We zitten nu in het stadium om met elkaar te bepalen wat we willen. De voorbereiding is nu klaar en er is bewust gewacht om dit te presenteren aan de nieuwe raad.

Niet alleen wat we willen is belangrijk, maar ook met wie. Op allerlei fronten is er samenwerking voor ons als gemeente. En hoe en in welke vorm is belangrijk en met name hoe organiseren we onze ambtelijke organisatie om dat ook op een zo goed mogelijk manier te doen. Daar zal wethouder Withagen straks op ingaan.

Waarom is dit allemaal van belang? Als je kijkt naar de toekomst, waar moet je dan onder andere aan denken: niet alleen aan de ambtelijke organisatie, maar ook aan de onderwerpen die tot nu toe naar voren zijn gekomen. Onderwijs is sterk naar voren gekomen voor Zutphen, onze historie, monumentenstad, en het religieuze aspect, justitie is nog steeds een betekenende factor, de zorgsector is van wezenlijke betekenis, toerisme is voor ons een belangrijk element, met name hoe ontwikkelt de stad zich als een attractief doel voor mensen van elders om ons te bezoeken. Wat is de rol van de gemeente daarin? Een aantal vragen die we in de discussie moeten stellen: zijn we organisator (past dat nog in deze tijd?), zijn we stimulator, zijn we financier?

Het college geeft het woord aan de ambtelijk ondersteuner Henk Sieben voor de presentatie, die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

De ambtelijk ondersteuner Henk Sieben gaat in op de drie stappen richting de Strategische Visie: 1) de onderlegger, een foto van Zutphen en omstreken (dit kan op verzoek aan geïnteresseerden digitaal worden toegestuurd), 2) Zutphen 2025, praat mee (in gesprek met veel burgers en organisaties met als resultaat een inspraakmagazine) en 3) de afronding van de Strategische Visie in september 2014. Ter verduidelijking: “overhuivende aandachtspunten” in de zin ”innovatie en duurzaamheid als overhuivende aandachtspunten” wil zeggen: dit steekt boven alle thema’s uit, dit hangt er boven.

Het college vervolgt de presentatie over de Intergemeentelijke Samenwerking.

De voorzitter geeft gelegenheid om verhelderende vragen te stellen.

De VVD heeft een vraag over de opdracht aan het bureau BMC voor de bestuurskrachtmeting en de gesprekken die met vertegenwoordigers van de raad gaan plaatsvinden. Wanneer krijgt de raad de uitnodiging en agenda voor deze gesprekken toegestuurd?

Het college antwoordt dat de raad daar zo snel mogelijk bericht over krijgt. We hebben als gemeente nog niet bericht gekregen wanneer wij precies zijn ingepland.

De PvdA geeft aan de zachte thema’s als zorg te missen bij de urgente onderwerpen bij de onderlegger, waar zijn die? En de PvdA wil weten welke doelgroepen wel en niet bereikt zijn. De zwijgende minderheid is ook een belangrijk gegeven voor de strategische visie.

Het college antwoordt dat alle aspecten die te maken hebben met het sociale karakter en identiteit van Zutphen in het onderzoek van Marlet uitdrukkelijk wel naar voren zijn gekomen. Het hele aspect van zorg, welzijn en economie ligt daar dicht tegen aan. Het rapport “Zutphen praat mee” laat zien dat we in principe alle doelgroepen de revue hebben laten passeren, die hebben allemaal hun kans gehad.

De ambtelijke ondersteuner Henk Sieben vult aan dat ook uit de samenleving diverse

thema’s naar voren komen, zoals het belang van onderwijs en het aantrekkelijker maken van ambachten voor werkgelegenheid. Er zijn veel suggesties gedaan.

Burgerbelang bedankt voor de presentatie en het betrekken van de raad en wil weten wat er vanuit de bevolking aan het college is meegegeven. Hoe hou je nu de interactie/binding met elkaar om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de visie?

De ambtelijke ondersteuner Henk Sieben geeft aan dat dat inderdaad de opgave is. We moeten zelf de samenleving in met ook vernieuwende methodes als Facebook.

Het college antwoordt dat we heel lang bij de overheid gewerkt hebben met het wegwerken van achterstanden (daar waar je minder sterk in bent) om naar een gemiddelde te streven. Maar nu moeten we uitgaan van onze kracht, zoals onze historische binnenstad en de ligging.

D66 lijkt de suggestie om een open document van de visie te maken met een Wikipedia-achtige opzet uiterst vernieuwend en wil dit graag ondersteunen.

Het college vindt dit inderdaad een interessante suggestie en gaat daar mee verder.

De Stadspartij begrijpt dat op het concept dat naar buurgemeenten is gestuurd, aanvankelijk niet heel enthousiast op is gereageerd. Wat gaat het college doen om die samenwerking te bevorderen?

GroenLinks viel het op dat de eerste spreker opmerkte dat de buurgemeenten nauwelijks bereid waren mee te denken, terwijl de tweede spreker zei dat buurgemeenten nou juist heel goed meedenken. Hoe zit het nu precies? GroenLinks vraagt daarnaast wat de rol van de provincie is, deze is namelijk nauwelijks belicht in de presentatie, terwijl de provincie het programma Achterhoek 2020 heeft en die is heel actief om gemeenten te stimuleren om bijvoorbeeld krimpopgave te lijf te gaan. Als Zutphen werken we met zo’n 60 combinaties met andere gemeenten samen. Wordt er nagedacht over of dit wel verstandig is of dat we dat misschien toch anders moeten doen? Misschien moeten we kiezen we voor een paar preferente samenwerkingspartners waar we dan een meer innige band mee opbouwen?

Het college antwoordt dat het rapport van Marlet is toegelicht in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de colleges van de buurgemeenten. Zij vonden het zeer interessant. Op de vraag of zij konden instemmen dat wij ook de bevolking van hun gemeenten, vallend in het verzorgingsgebied van Zutphen, zouden meenemen in de verdere planvorming, stond men op dat moment heel positief tegenover. Toen we geprobeerd hebben dat operationeel te maken, ontstond wat weerstand: het is toch eigenlijk wel raar dat de burgemeester/wethouder van Zutphen in het dorpshuis in Eefde de bevolking gaat raadplegen wat men van Zutphen vindt. We hebben nu afgesproken dat we onze informatie op bij onze buurcolleges op gaan halen.

Het college geeft verder aan dat de rol van de provincie stimulerend is. De provincie is geswitcht van een provincie die zich veel bezig hield met het platteland en regio’s, naar een provincie die zich bezig houdt met de stad. Vanuit Zutphen hebben we daar een actieve rol in. Wat betreft de verschillende samenwerkingsverbanden met andere gemeenten: dat is een terechte constatering. Het is ook heel ingewikkeld om dit anders te doen, want ieder onderwerp heeft zijn eigen optimale schaal. We nemen als basis dat we bij alle samenwerkingen primair kijken of we dit met gemeente Lochem kunnen afstemmen. Daarna zijn we qua zakelijke samenwerkingsrelaties lid van de Stedendriehoek. En we doen een aantal zaken die te maken hebben met plattelandsontwikkeling, toerisme en dat soort zaken met de Achterhoek.

GroenLinks vraagt, nu we inzicht hebben in het verzorgingsgebied, of dat iets toe of af doet aan de keuze voor gemeenten waar we mee samen gaan werken?

Het college heeft daar nog geen standpunt over ingenomen.

De ChristenUnie vraagt waar duurzaamheid uit voortkomt.

Het college antwoordt dat duurzaamheid uit de samenleving komt. Dat bevestigt wat politiek al hoog op de agenda is geplaatst.

De ambtelijk ondersteuner Henk Sieben vult aan dat een aantal groeperingen in de stad, als Transition Town, bouwstenen hebben aangeleverd voor de visie en die moeten daar ook in verwerkt worden.

De SP vraagt waarom HBO-ers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals in het onderzoek van Marlet naar voren komt. Is dat een keuze of is er geen werk voor hoger opgeleiden?

Er zitten een aantal bijzonderheden in het onderzoek van Marlet. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat we aan de ene kant relatief veel hoogopgeleid hebben en aan de andere kant tot de laagste gemiddelde inkomens behoren uit de omgeving. Daar hebben we nog geen verklaring voor, maar het zou kunnen zijn dat hier hoogopgeleiden wonen die genoegen nemen met een heel bescheiden bestaan.

Het college houdt het laatste deel van de presentatie over de veranderende rol in de samenleving.

De voorzitter vraagt na afloop of er nog vragen, suggesties zijn.

GroenLinks gaat in op de laatste vraag van de presentatie: hoe kan de raad zich  voorbereiden? In de vorige periode zijn een aantal Kaardebol-sessies geweest met als doel om over onderwerpen door te praten, buiten de reguliere momenten om. Wellicht is dit een mooie vorm voor dit onderwerp, aan de hand van een aantal casussen.

Het college zou het aardig vinden als er raadsleden zijn die ambassadeur willen zijn om invulling te geven aan de veranderende rol. Dit zou een vliegwiel zijn om de beweging ook vanuit de raad op gang te brengen.

D66 vindt het een goed idee om te starten met een werkgroep met mensen die daar in geïnteresseerd zijn. Wellicht is een koppeling mogelijk aan een groepje dat is gevormd om de gemeenteraad te adviseren over de manier van vergaderen.

De VVD kan zich voorstellen dat het ook een plek kan krijgen in de inofficiële werkgroep Programmabegroting: hoe gaan we kaders stellen en hoe rekenen we het college op de uitvoering af. Daar hoort het loslaten ook bij.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in