Pagina delen

Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 oktober 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 09-10-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat het Forum een film en presentatie te zien krijgen en dat vervolgens een discussie plaatsvindt aan de hand van stellingen. 

Naar aanleiding van de presentatie vraagt GroenLinks hoe plannen van initiatiefnemers beter gecommuniceerd kunnen worden anders dan nu gebeurt via krant of internet. Het Omgevingsplan gaat namelijk uit van meer interactiviteit en vroegtijdig betrekken. Ambtelijk wordt toegelicht dat initiatiefnemers ook nu al worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om de buurt te informeren over hun plannen. Op dit moment is dat voldoende maar de raad kan andere eisen stellen als hij dat wil.

D66 vraagt waar de mogelijkheden liggen om als raad af te wijken van de rijksregelgeving in een plan (bijvoorbeeld met betrekking tot geluid). Ambtelijk wordt gemeld dat de raad wel strengere regels kan stellen dan rijksregelgeving maar geen regels die soepeler zijn. Het is wel zo dat als de Omgevingswet in werking treedt bepaalde regelgeving die nu nog door het Rijk wordt bepaald, wordt overgeheveld naar gemeenten en de raad een eigen afwegingskader kan vaststellen.    

VVD vraagt of voor verschillende deelplannen verschillende kaders gesteld kunnen worden met betrekking tot dezelfde thema's. Ambtelijk wordt aangegeven dat dit kan. 

Met betrekking tot de stelling reageert het Forum als volgt:

Stelling 1: De raad heeft de Visie Landelijk Gebied vastgesteld. Daarmee is de kaderstellende rol van de raad nadrukkelijk versterkt en zijn er voldoende strakke kaders voor het Omgevingsplan.

Over het eerste deel van de stelling is het Forum verdeeld. Over het tweede deel van de stelling zijn de meeste Forumleden het oneens.

Stelling 2: De raad wil elke wijziging van beleid zien en vaststellen.

Hierover zijn de standpunten van het Forum verdeeld.

Stelling 3: Alles mag, als de groene kwaliteit van het gebied maar wordt gehandhaafd.

Het merendeel van het Forum is het hiermee oneens.

Stelling 4: Planinitiatieven die middels co-creatie tot stand zijn gekomen dienen door de raad te worden overgenomen.

Het merendeel van het Forum is het hiermee oneens.

Aan het eind van het Forum concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoende is besproken.

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in